Vindkraftverkens byggnationsfas har störst effekt på studerade fågelarter

Med hjälp av undersökningar vid 18 brittiska vindkraftparker i högländerna har författarna gjort jämförelser mellan etableringar under olika byggnationsfaser samt med referensytor utan vindkraft. Tekniska egenskaper såsom vindkraftverkens höjd, antal och effekt föreföll betydelselösa för resultaten. En slutsats är att byggnationstiden utgör störst negativ påverkan på flera av tio arter med tillfredsställande datamaterial tillgängligt. Moripa, storspov och enkelbeckasin minskade alla påtagligt. Till skillnad från de båda vadarna återhämtade sig emellertid moripan sedan vindkraftverken tagits i bruk. Storspov uppvisade dessutom signifikant lägre förekomst vid vindkraftparker jämfört med referensområden. Förekomsten av sånglärka och svarthakad buskskvätta ökade istället, vilket indikerar att de kan dra nytta av de förändringar som vindkraftparker för med sig. Förutom de fem redan nämnda arterna ingick även ljungpipare, tofsvipa, kärrsnäppa, ängspiplärka och stenskvätta i studien. Således inga rovfåglar, vilka anses särskilt utsatta för påverkan från vindkraft. Författarna uppmanar till större uppmärksamhet på konstruktionsfasens effekter och rekommenderar att denna främst utförs utanför aktuella arters häckningstid, liksom att föreslagna skyddszoner runt häckningsplatser tillämpas. Artikeln ("Greater impacts of wind farms on bird populations during construction than subsequent operation: results of a multi-site and multi-species analysis") finns att ladda ner i sin helhet under Referenser – Internationella studier, eller direkt här (Pdf 0,3 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR