Fåglarna vann över vindkraften i Mark- och miljööverdomstolen

Röd glada är en av de rovfågelarter som häckar i anslutning till det berörda området. Foto: John Larsen
I en intressant dom gällande ett vindkraftsprojekt i Halland ställer Mark- och miljööverdomstolen sig på fåglarnas sida och undanröjer tidigare beslut i såväl länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som i Mark- och miljödomstolen. Det handlar om sju verk i ett kuperat och fågelrikt område ca en mil från Varberg, och det är fåglarna som får den högre instansen att ändra tidigare beslut.
 
Ursprungligen handlade ansökan från Eolus Vind om 13 verk. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation sa nej till sex av verken men godkände att återstående sju fick byggas. Detta överklagades av bl.a. flera privatpersoner, men när ärendet sedan behandlades i Mark- och miljödomstolen avslogs samtliga överklaganden. Därför var det något överraskande att den högre instansen, Mark- och miljööverdomstolen, kom till ett helt annat beslut. Så här skriver man i domen:
 
”Utredningen visar att en etablering av de sju vindkraftverk som miljöprövningsdelegationen lämnat tillstånd till skulle fragmentera området och därigenom riskera att störa fåglar samt tränga bort dem från boplatser och födosöksområden. Med hänsyn till områdets påtagliga betydelse som fågellokal och de risker för rovfåglar och andra särskilt skyddsvärda fågelarter som en etablering skulle medföra, finner Mark- och miljööverdomstolen att bolaget inte har visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom och miljöprövningsdelegationens beslut ska därför ändras och Eolus Vind AB:s ansökan ska avslås i sin helhet.”
 
I området eller dess omedelbara närhet häckar bl.a. röd glada, pilgrimsfalk och berguv.

Domen i sin helhet kan laddas ner här (Pdf 2,1 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR