Nej till vindkraft på Stora Middelgrund i Kattegatt

Mycket stora mängder sjöorrar övervintrar vid Stora Middelgrund liksom betydande mängder med tordmular och sillgrisslor. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder
I samband med ett samrådsförfarande säger BirdLife Sverige ett bestämt nej till en vindkraftsetablering på Stora Middelgrund i Kattegatt. Anledningen är att detta område, likt andra utsjöbankar, har mycket stor betydelse för övervintrande sjöfåglar, inte minst änder och alkor. Dessutom ligger en betydande del av den tänkta exploateringen inom ett Natura 2000-område.
 
De fågelundersökningar som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen bekräftar att Stora Middelgrund utgör ett viktigt födosöksområde för sjöfåglar, inklusive ett flertal arter som finns upptagna i bilaga 1 till EUs fågeldirektiv och/eller på den svenska rödlistan. Stora Middelgrund exemplifierar således de grunda havsområden som, trots att de är få till antalet och täcker en mycket begränsad yta, har stor ekologisk betydelse bl.a. för att de håller internationellt betydelsefulla nivåer av sjöfåglar.
 
Det finns tydliga belägg för att sjöfåglar undviker vindkraftparker till havs, varför en etablering inom ett betydelsefullt område innebär en betydligt större habitatförlust än själva anläggningens yta. SOF hävdar att samtliga grunda utsjöbankar med höga fågelvärden ska undantas från exploatering.
 
Stora Middelgrund har pekats ut som Natura 2000-område enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Direktivens syfte är att bevara de mest betydande naturvärden som finns inom unionens yta, för övrigt en av de mest exploaterade regionerna på Jorden. Vi måste därmed lägga stor vikt vid att behålla de relativt få värdefulla naturområden som finns kvar. SOF motsätter sig etablering av vindkraft inom Natura 2000-områden.

Samrådsyttrandet i sin helhet kan läsas här (Pdf 0,1 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR