Mark- och miljödomstolen säger nej till vindkraft på Bottorpslätten söder om Kalmar

Foto: Magnus Hellström
Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Kalmar län avslog 2013-07-01 en ansökan om tillstånd för byggnation av fyra vindkraftverk på Bottorpslätten, ett av Kalmarregionens bästa fågelområden. Inför beslutet delgav BirdLife Sverige tillsammans med Östra Smålands och Kalmar Ornitologiska Föreningar en skrivelse med synpunkter kring den tänkta etableringen. Föreningarna uppmanade däri till avslag med hänvisning till förekomst av rödlistade arter såsom fjällvråk, röd glada och havsörn, men också till områdets höga fågelvärden i allmänhet.
 
Beslutet från MPD överklagades sedermera till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, som 2014-03-04 meddelade att man fastslår miljöprövningsdelegationens dom. Beslutet åsyftar i första hand havsörn och röd glada och motiveras enligt följande:
"Uppförande av vindkraftverk, med kännedom om att de med viss sannolikhet kommer att döda fåglar, kan i princip anses innebära avsiktligt dödande enligt 4 § artskyddsförordningen. Mark- och miljödomstolen bedömer att driften av de fyra ansökta vindkraftverken skulle utgöra ett sådant avsiktligt dödande av vilda fåglar för vilket förbud råder enligt 4 § första stycket punkt 1 artskyddsförordningen. Likaså skulle verksamheten riskera att skada fortplantningsområden i sådan grad som avses i 4 § första stycket punkt 4 artskyddsförordningen. Hinder mot att lämna tillstånd föreligger redan på denna grund, varför anledning saknas att pröva platsens lämplighet enligt 2 kap. 6 § miljöbalken."

BirdLife Sverige konstaterar att mark- och miljödomstolens beslut bekräftar att fågelvärden ska tillmätas stor betydelse vid exploatering och att miljölagstiftningen fungerar väl, åtminstone i detta fall. Glädjande nog har den senaste tiden flera liknande beslut fattats av såväl mark- och miljödomstolar som mark- och miljööverdomstolen (MÖD), som utgör högsta instans i sådana ärenden.
 
Beslutet från mark- och miljödomstolen (inklusive domen från MPD) kan laddas ner här (Pdf 1,5 MB). Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR