Vindkraftsbolag vill urholka artskyddsförordningen

Fram till nu har artskyddsförordningen tolkats så av landets domstolar att vindkraft inte fått anläggas om exempelvis havsörnar hamnat i riskzonen att förolyckas vid verken. Detta blir nu föremål för prövning i mark- och miljööverdomstolen. Foto: John Larsen
I en överklagan av en dom i mark- och miljödomstolen anser Boge Vindbruk AB att svenska domstolar tolkar EU:s naturvårdsdirektiv och den svenska artskyddsförordningen fel. Bolaget hävdar att den nuvarande tillämpningen av begreppen avsiktlig störning och avsiktligt dödande är för vidlyftig, då bolagets huvudsakliga avsikt inte är att skada fågellivet. I en inlaga till mark- och miljööverdomstolen bemöter BirdLife Sverige bolagets kritik.
 
BirdLife Sverige skriver: ”I många juridiska sammanhang är det i första hand konsekvenserna av en handling som inte kan accepteras, oavsett den primära avsikten. Miljölagstiftningen är likgiltig inför om den inträffade skadan har orsakats av medveten eller omedveten handling. Med bolagets resonemang skulle i princip all form av exploatering av naturvärden vara tillåtlig, eftersom exploateringen egentligen har ett annat syfte (i detta fall att producera energi och generera kapital).”
 
De planerade vindkraftverken riskerar att ha oacceptabelt stor negativ påverkan på områdets naturvärden, bland annat ett aktivt havsörnsbo 700 meter från det närmaste verket. Därför uppfyller inte platsen det krav om lämplig lokalisering som stadgas i 2 kap. 6 § miljöbalken. Att detta krav måste tillgodoses har tidigare slagits fast av mark- och miljööverdomstolen vid ett flertal tillfällen.
 
BirdLife Sverige anser, i likhet med exempelvis Naturvårdsverket i sin handledning om hur artskyddsförordningen ska tillämpas, att nu rådande tolkning, det vill säga att uppförande av vindkraftverk är att likställa med lagstiftningens definition av avsiktlig störning och avsiktligt dödande om de placeras där risken för störning av och/eller kollision med exempelvis örnar är påtaglig (såsom i detta fall), är en korrekt och rimlig tillämpning av artskyddsförordningen. Flera beslut i mark- och miljödomstolar samt länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer har gått på denna linje.
 
Ursprungligen begärde Boge Vindbruk AB dispens från artskyddsförordningen hos länsstyrelsen på Gotland. Länsstyrelsen avslog ansökan, varpå bolaget överklagade till miljödomstolen som emellertid också sa nej. Även det beslutet överklagades, och tidigare i år meddelade mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd. Det innebär att det finns en risk att de tidigare besluten ogillas, vilket i sin tur kommer att innebära en helt ny praxis i tolkningen av artskyddsförordningen.
 
Boge Vindbruk AB är ett mindre bolag i branschen, men deras överklagan följs med stort intresse av hela vindkraftsbranschen. Överklagan drivs för övrigt genom samma advokatbyrå som Nordkalk anlitade när det gällde kalkbrottet i Bunge (Ojnareskogen).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR