Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt vindkraftverk i Kvismaredalen

Även ett enstaka vindkraftverk kan, åtminstone i samverkan med andra, utgöra betydande störning på skyddade fågelarters livsmiljö. Foto: Daniel Bengtsson
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt biföll Ornitologiska Klubben Örebros överklagan och upphävde Länsstyrelsen i Örebro läns beslut att tillåta ett vindkraftverk vid Restamossen i östra Kvismaredalen. Domstolen hänvisar till att det planerade verket, i samverkan med fem andra planerade eller uppförda vindkraftverk, riskerar att utöva en oacceptabelt stor kumulativ påverkan/störning på de arter som Natura 2000-området är instiftat för att skydda (bl.a. sångsvan, trana samt brun och blå kärrhök).

I normala fall skulle ärendet inte ens ha krävt tillstånd (ett verk, <150 m) utan bara behövt anmälas och bygglovsprövas. Närheten till Natura 2000-området gör emellertid att eventuell påverkan måste bedömas av högre instans. Mark- och miljödomstolen ansåg, liksom Länsstyrelsen, att det enstaka verket på 3,7 km avstånd från Natura 2000-området inte ensamt utgör tillräckligt skäl att avvisas, men hävdar att det åligger verksamhetsutövaren att "visa att det inte föreligger några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan på de skyddade arternas bevarandestatus". I detta inberäknas alltså även kumulativa effekter, vilket är intressant eftersom sådana ofta negligeras, åtminstone av exploatörer som hävdar att de bara kan ta ansvar för sina egna projekt.

BirdLife Sverige välkomnar Mark- och miljödomstolens beslut och ser det som ett gott tecken för att EU-lagstiftningen kring skyddade naturområden har en stark och rimlig ställning inom svenskt rättsväsende.

Domen i sin helhet kan laddas ner här (Pdf 0,9 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR