Tolkning av artskyddsförordningen prövad av Mark- och miljööverdomstolen

Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom är nu uppförande av vindkraftverk inte att betrakta som "avsiktligt dödande", men artskyddet ska förbli fortsatt starkt. Foto: Martin Alexandersson
Huruvida uppförande av vindkraftverk ska tolkas som "avsiktligt dödande" enligt artskyddsförordningen har varit en het potatis i tillståndsprocesser under en längre tid. I Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen delger myndigheten sin syn att om en utövare är medveten om (de eventuella) konsekvenserna av handlingen så är den att betrakta som avsiktlig. Med hänvisning till detta har mark- och miljödomstolar avslagit vindkraftsetableringar bl.a. med hänvisning till att vetskapen om att örnar sannolikt kommer att kollidera med verken räcker för att klassa det som "avsiktligt dödande". Nu har emellertid Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD), som högsta instans, avgjort ett mål kring dispens från artskyddsförordningen, där man gör en annorlunda tolkning.

Så här formulerar sig Mark- och miljööverdomstolen: "Det står helt klart att bolagets avsikt inte är att döda eller störa havsörn. Inte heller finns det någon som helst grund för att tro att bolaget med uppenbar likgiltighet för artskyddsförordningens förbud avser att uppföra vindparken. Det är därför inte ändamålsenligt eller rimligt att i detta skede, innan bygget av vindparken har påbörjats, behandla frågan om dispens från artskyddsförordningens förbud."

Den sista meningen i citatet kan tyckas något förbryllande, men det som avses är att man härmed ska bedöma ett projekts tillåtlighet enligt artskyddsförordningen inom ramen för den ordinarie tillståndsprocessen och alltså inte som enskilda dispensärenden. MMÖD skriver vidare att "...
artskyddsförordningen är att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter. En del i prövningen blir då att med tillämpning av relevanta fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten. Genom att föreskriva villkor, försiktighetsmått och skyddsåtgärder kan prövningen leda fram till att verksamheten inte kommer i konflikt med fridlysningsbestämmelsema och att det därför inte blir aktuellt med dispensprövning. Självfallet kan också utgången bli att verksamheten trots planerade försiktighetsmått bedöms strida mot fridlysningsbestämmelsema. Om förutsättningar för dispens då inte finns är verksamheten olämpligt lokaliserad och inte tillåtlig."

Mark- och miljööverdomstolens beslut bör därmed egentligen inte påverka framtida bedömningar av huruvida vindkraftsetableringar kan tillåtas inom exempelvis örnrevir i någon större utsträckning, eftersom de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken och artskyddsförordningen fortfarande ska tillämpas strikt för 
skyddade arter.

Domen i sin helhet 
kan laddas ner här (Pdf 1,8 MB).

Viktigt att notera är dock att en annan dom från MMÖD (Pdf 0,6 MB), daterad 2015-02-16, deklarerar att uppförande av en skidanläggning är att likställa med "avsiktligt störande" 
enligt artskyddsförordningen, trots att projektörens avsikt knappast är att påverka örnarna som finns i området. Frågan om vad som kan anses avsiktligt eller inte förefaller således ännu inte vara helt klarlagt, då domarna från MMÖD lutar sig mot samma domslut från EU-domstolen men alltså kommer till olika slutsatser. BirdLife Sverige kommer givetvis även fortsättningsvis att hävda att byggprojekt som hotar att påverka känsliga fågelförekomster på ett negativt sätt inte ska vara tillåtliga enligt artskyddsförordningen.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR