Fåglarna förlorade striden om vindkraft på Bottorpsslätten

Röd glada häckar på Bottorpsslätten. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
Beslutsprocessen om uppförande av fyra vindkraftverk på Bottorpsslätten söder om Kalmar har nått sitt slut. Egentligen kom det avgörande beslutet redan strax innan årsskiftet, då Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) beslutade att ändra mark- och miljödomstolens dom och undanröja miljöprövningsdelegationens tidigare beslut i ärendet (se Nyhet 2014-03-05). Därmed körde MMÖD över såväl underliggande rättsinstanser som Naturvårdsverket och BirdLife Sverige (som drivit processen tillsammans med Östra Smålands och Kalmar Ornitologiska Föreningar). MMÖD ansåg att de metoder/modeller som bolagets konsult använt för att beräkna antalet rovfåglar som kan komma att kollidera med vindkraftverken är vedertagna och trovärdiga.

BirdLife Sverige m.fl. delar emellertid inte den uppfattningen och det gör inte heller Mårten Hjernquist, doktor i zooekologi som bl.a. utfört omfattande studier av vindkraftens påverkan på fågellivet vid Näsudden, Gotland. 
– Flera vetenskapliga studier har testat hur pass bra de använda beräkningsmodellerna är på att förutse den verkliga dödligheten och kommit fram till att antaganden som modellerna bygger på inte är tillförlitliga, säger MårtenExempelvis fann forskarna inga samband mellan riskbedömningen och den sedermera uppmätta kollisionsfrekvensenDet är viktigt att komma ihåg att modeller inte per definition speglar verkligheten utan bara beskriver de data som matas in i dem. Resultaten är beroende av de antaganden som ställs upp och om något av grundkriterierna inte uppfylls är den aktuella metoden egentligen inte applicerbar. Mårten Hjernquist hänvisar till vetenskapligt publicerade studier där antaganden som dessa modeller gör inte har stöd i observationer, vilket således kraftigt försvagar användbarheten av modellerna som metod att förutspå kollisionsrisken.

MMÖD återförvisade i sitt beslut ärendet till miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Kalmar län för fortsatt handläggning. MPD konstaterar därvid att verksamhetens tillåtlighet i fråga om hänsyn till fågellivet har avgjorts av MMÖD, som alltså inte ansåg att uppförande av de planerade verken står i strid med artskyddsförordningen. En av MPD-leadmöterna bilägger dock en notis om avvikande mening. Ledamoten påpekar att beräkningsmodellernas resultat kan variera mycket mellan olika år och omständigheter. Ett villkor för tillståndet borde således vara att exploatören i ett kontrollprogram måste undersöka hur många (rov-)fåglar som kolliderar med vindkraftverken. Anledningen till att något sådant villkor ej finns med beror med största sannolikhet på att MMÖD så tydligt deklarerade att fågelfrågan i och med dess beslut var avgjord och att MPD endast skulle sätta upp villkor rörande andra frågor.

Miljöprövningsdelegationens dom finns att ladda ner här (Pdf 3,1 MB).
Mark- och miljööverdomstolens beslut finns här (Pdf 0,3 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR