Inventeringsunderlag måste uppfylla kunskapskravet

Kunskap om förekomsten av skogshöns (orre, tjäder, järpe) måste finnas inför ett beslut om vindkraftsetablering. Foto: Anders Wirdheim
Även om situationen generellt förbättrats avsevärt jämfört med vindkraftsutbyggnadens inledningsskede, så förekommer fortfarande mycket bristfälliga underlag inför en del etableringar. Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) konstaterar detta genom att underkänna en anmälan om miljöfarlig verksamhet och återförvisa ärendet till första instans.

MMÖD skriver: "Den fågelinventering som bolaget lämnat in består av ett e-postmeddelande, en punktrutt och GPS-karta samt två fotografier. Av e-postmeddelandet framgår att området för vindkraftspark Hylletofta besökts vid tre tillfällen. Vidare framgår att det skett observationer av tjäder och orre, orrspel av en eller eventuellt två tuppar samt en tjäderhöna. Området bedöms ha ett normalt fågelliv och det har inte observerats någon spelplats för tjäder. E- postmeddelandet saknar dock någon form av analys eller slutsatser kring förekomsten av skogshöns. Även GPS-kartan är svårtydd och kan troligen inte heller användas av tillsynsmyndigheten eller överprövande instanser för att dra några slutsatser. Det framgår dock av såväl punktkartan som av e-postmeddelandet och fotografier att det förekommer såväl tjäderhöna som spelande orrtuppar. Förekomst av spelplatser för skogshöns skulle kunna komma att medföra ett behov av ytterligare försiktighetsmått t.ex. vid lokalisering av vindkraftverken eller ett förbud mot verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen finner därför att ärendet såvitt avser förekomsten av skogshöns och dess eventuella spelplatser inte är tillräckligt utrett."
 
Enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis i fråga om vindkraftverk ska det, om det finns en beaktansvärd risk för påverkan på fågellivet, finnas en utredning avseende påverkan på fåglar som är aktuell, avser den aktuella platsen och är tillräckligt omfattande.

BirdLife Sverige har i ett rekommendationsdokument satt upp vissa kriterier för vad vi anser vara rimligt i fråga om inventeringar inför vindkraftsutbyggnad. Detta dokument, liksom föreningens policy om vindkraft, finns att ladda ner här.

Mark- och miljööverdomstolens dom kan laddas ner här (Pdf 0,2 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR