Mark- och miljööverdomstolen bibehåller rättspraxis i fråga om starkt skydd för havsörn och fiskgjuse

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att fiskgjusen måste visas hänsyn vid vindkraftsetablering. Foto: John Larsen
Efter Mark- och miljööverdomstolens domar i slutet av 2014 (se Nyhet 2015-02-15 och Nyhet 2015-03-18) har viss oro funnits hos ornitologer om att rättspraxis i fråga om artskyddsförordningens tillämpning vid vindkraftsetableringar skulle komma att ändras. Denna oro bör minska i och med en ny dom från högsta instansMark- och miljööverdomstolen (MMÖD) befäster att vindkraftverk inte får byggas inom två kilometer från örnbon, men tilldömer också stort hänsynstagande till fiskgjusen trots att den i nuläget inte häckar på den aktuella platsen.

Så här skriver MMÖD: "Alla vilda fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen och havsörnar och fiskgjusar har en bevarandestatus som kräver särskilt skydd mot skador och störningar... Platsen där de två vindkraftverken är avsedda att placeras är av särskild betydelse för havsörn genom det bo som finns inom buffertzonen till de planerade vindkraftverken. Området kan också antas vara av liknande intresse för fiskgjusar, vilket indikeras av uppgifter om tidigare fiskgjusebon nära platsen för lokaliseringen av vindkraftverken."
BirdLife Sverige ser positivt på det resonemang som MMÖD redovisar. Vi anser ju att även potentiella häckplatser för särskilt utsatta arter måste skyddas från exploatering. Det är också glädjande att MMÖD "genomskådar" den underliggande fågelrapporten, i vilken slutsatsen dras att vindkraftverken sannolikt inte medför någon större påverkan på havsörnar samt ingen förhöjd risk för fiskgjuse.
 
Förutom havsörn och fiskgjuse motiverar MMÖD sitt ställningstagande med näraliggande naturvärden. "Mark- och miljööverdomstolen noterar att inom ett avstånd av ett par kilometer från platsen där vinkraftverken är avsedda att placeras redovisas bl.a. Sörfjärden som ett av länsstyrelsen utpekat riksintresse för naturvård bl.a. på grund av sitt värde för fågellivet... Med hänsyn till vad som sammantaget framkommit i målet bedömer Mark- och miljööverdomstolen att utredningen inte ger tillräckligt stöd för slutsatsen att verkens placering på den aktuella platsen uppfyller kraven på anpassning till naturvärdena i området."

Domen i sin helhet kan laddas ner här (Pdf 0,3 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR