Naturvårdsverkets mening om hur artskyddsförordningen ska tolkas

Uppförandet av vindkraftverk i sig innebär enligt Naturvårdsverket inte att det är frågan om ett avsiktligt dödande, men den eventuella påverkan på skyddade arters bevarandestatus kan vara otillåten. Foto: Daniel Bengtsson
Diskussionen om huruvida uppförande av vindkraftverk ska kunna tolkas som avsiktligt störande eller dödande enligt artskyddsförordningen har pågått länge och aktualiserades ytterligare av domar från Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) i vintras (se Nyhet 2015-02-17). En viktig aktör i sammanhanget är Naturvårdsverket, som bl.a. har till uppgift att genomföra Regeringens miljöpolitik samt se till att miljöbalken följs och att miljömålen uppnås. BirdLife Sverige konstaterar med tillfredsställelse att vår egen tolkning av den aktuella frågan ligger helt i linje med Naturvårdsverkets. Myndigheten har nämligen deklarerat att rättsläget egentligen inte har ändrats i sak efter domarna från MMÖD.

Naturvårdsverket menar att "i fråga om vindkraftsetablering, där syftet uppenbart är ett annat än att döda fåglar, är det rimligt att det krävs en risk för påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i området för att utlösa förbud enligt artskyddsförordningen. En sådan tolkning är i linje med fågeldirektivets syfte som är att bibehålla eller återskapa arternas populationer på en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov. För en hotad art kan dödande av enstaka individer vara tillräckligt för att påverka bevarandestatusen negativt, medan för vanligare arter krävs att ett större antal individer troligen kommer att dödas för att få samma påverkan... Uppförandet av vindkraftverk i sig innebär enligt Naturvårdsverkets mening inte att det är frågan om ett avsiktligt dödande. Det är den eventuella påverkan på skyddade arters bevarandestatus av vindkraftverken som kan vara otillåten."

Myndigheten framhäver vidare vikten av lämplig lokalisering e
nligt 2 kap. 6 § miljöbalken och hävdar att uppförande av en vindkraftpark där det föreligger en, i jämförelse med andra vindkraftparker, förhöjd kollisionsrisk för känsliga arter bör bedömas som ett avsiktligt dödande. Skrivelsen avslutas med: "Genom att placera verken utanför rekommenderade skyddsavstånd och undvika områden med stora tätheter av fåglar och viktiga flygstråk kan vindkraftverk byggas utan hinder av artskyddsbestämmelserna." BirdLife Sverige delar denna åsikt.

Naturvårdsverkets skrivelse kan laddas ner här (Pdf 0,5 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR