Vindkraftnyheter

Smøla vindkraftpark, Norge. Foto: Daniel Bengtsson

Nedan samlas vindkraftrelaterade nyheter från SOF. Klicka på respektive länk för att läsa mer.

2015-07-07
Naturvårdsverkets mening om hur artskyddsförordningen ska tolkas
2015-07-06
Vindkraftsproduktionen slår nya rekord
2015-07-05
Vindkraftverk utan turbinblad
2015-06-05
Är vindkraftsutbyggnaden på väg att avstanna?
2015-04-24
Länsstyrelsen i Kalmar län beviljar tillstånd för vindkraftverk vid Albrunna på södra Öland
2015-04-18
Ny sammanställning av hur landbaserad vindkraft påverkar biodiversiteten
2015-04-17
Ny forskning föreslår 5 km skyddszon runt örnbon
2015-04-16
Lättare bygga vindkraftparker i norr?
2015-03-28
Mark- och miljööverdomstolen bibehåller rättspraxis i fråga om starkt skydd för havsörn och fiskgjuse
2015-03-25
Inventeringsunderlag måste uppfylla kunskapskravet
2015-03-18
Fåglarna förlorade striden om vindkraft på Bottorpsslätten
2015-03-15
Planer på 125 vindkraftverk reduceras till 0
2015-02-17
Tolkning av artskyddsförordningen prövad av Mark- och miljööverdomstolen
2014-12-18
Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt vindkraftverk i Kvismaredalen
2014-11-11
Havsörnar stoppar vindkraftsanläggning i Östergötland
2014-08-29
Vindkraftsbolag vill urholka artskyddsförordningen
2014-04-22
Mark- och miljööverdomstolen befäster kungsörnens betydelse vid lokalisering av vindkraft
2014-03-05
Mark- och miljödomstolen säger nej till vindkraft på Bottorpslätten söder om Kalmar
2014-03-02
Nej till vindkraft på Stora Middelgrund i Kattegatt
2014-02-07
SOF - BirdLife Sverige - överklagar beslut om vindkraftpark vid Albrunna på Öland
2013-12-21
Uppdaterad analys från BirdLife av effekterna av vindkraft på fåglar
2013-12-19
Vindkraft dödar 100 000-tals fåglar i USA
2013-12-07
Klartecken för vindkraft att döda örnar i USA
2013-12-05
Ja till vindkraft vid Albrunna kalkbrott på södra Öland
2013-12-03
Definitivt stopp för vindkraft inom Finngrundens Natura 2000-område
2013-11-26
Amerikanskt vindbolag betalar miljonbelopp för dödade kungsörnar
2013-11-19
HELCOM beslutar om rekommendationer för vindkraft till havs
2013-11-15
Vindkraft skördar fler fågeloffer än man trott
Nya rön från Gotland visar att vindkraftverk dödar ca 30 fåglar/år (småfåglar exkluderade).
2013-11-06 (3)
Kungsörnsrapport från Vindval
2013-11-06 (2)
Än en gång har kungsörnen vunnit över vindkraftsindustrin
Nyligen meddelade Vattenfall att man lägger ner planerna på att bygga en vindkraftsanläggning vid Biotestsjön i Uppland (se Nyhet 2013-10-23 (2)). Nu gör man detsamma på Abmoberget nära Blattnicksele. Orsaken är framför allt att området hyser ett av de mest produktiva kungsörnsreviren i Västerbotten.
2013-11-06 (1)
Reviderat förslag om riksintresseområden för vindbruk
SOF har yttrat sig över Energimyndighetens nya förslag.
2013-10-23 (2)
Vattenfall lägger ner vindkraftprojektet i Forsmark
Efter en sex år lång process, med bl.a. avslag från både länsstyrelse och regering, väljer nu Vattenfall att avsluta försöken att bygga vindkraft vid Forsmarks kärnkraftverk i Uppland.
2013-10-23 (1)
Ny version av SOF:s vindkraftspolicy!
2013-09-19
Alfåglar stoppar stor vindkraftsanläggning
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nekar tillstånd för 210 planerade vindkraftverk på Finngrunden med hänvisning till att det inte är förenligt med Natura 2000-området som bl.a. ska skydda övervintrande alfåglar.
2013-08-28
Fåglarna vann över vindkraften i Mark- och miljööverdomstolen
SOF konstaterar att Mark- och miljööverdomstolen än en gång ger tydliga signaler om att känsliga rovfågelarter har företräde framför vindkraftetableringar. Detta har tidigare bekräftats i beslut som refererats i Nyhet 2013-02-16, Nyhet 2012-08-24 och Nyhet 2012-07-06.
2013-06-26
Nya försök att kringgå miljölagstiftningen?
I ett försök att få igenom planerna på en vindkraftpark nära sjön Tåkern i Östergötland har kommunfullmäktige i Vadstena föreslagits begära prövning hos regeringen. Förslaget röstades emellertid ner (med rösterna 18 mot 8, emedan 6 avstod) och nu är det upp till företaget Universal Power AB att eventuellt gå vidare på egen hand. Detta är inte första gången vindkraftexploatörer hoppas på att regeringen ska göra en mer "vindkraftsvänlig" bedömning än exempelvis länsstyrelsen.
2013-06-11 (komplettering av Nyhet 2013-02-07)
Mark- och miljödomstolen slår fast Länsstyrelsebeslut som skyddar berguv från vindkraftverk
En överklagan från Eolus Vind AB att få bygga vindkraftverk i ett berguvsrevir avslogs 2013-05-30, vilket visar att Miljöbalkens föreskrifter respekteras. Såväl Länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen verkar ha gått helt på den linje som SOF och Västbo Fågelklubb föreslagit.
2013-04-25
Havsörnar väjer inte för vindkraftverk
Ny forskning motsäger tidigare antaganden att havsörnar undviker att flyga nära vindkraftverk.
2013-03-24
Konferens om vindkraftens miljöpåverkan, Stockholm 5-7 februari 2013
Naturvårdsverkets projekt Vindval organiserade i februari en stor internationell konferens om vindkraftens miljöpåverkan.
2013-03-01
Energimyndighetens förslag till riksintresseområden för vindbruk är illa genomtänkt!
Energimyndighetens förslag till nya riksintresseområden för vindbruk har varit ute på remiss. SOF, liksom många andra miljövårdsorganisationer, riktar skarp kritik mot förslaget som bl a pekar ut >200 naturreservat och Natura 2000-områden som lämpliga för vindkraftetablering.
2013-02-16
Vägledande beslut från Mark- och miljööverdomstolen om lämplig lokalisering av vindkraft
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea Hovrätt visar med detta beslut att vindkraftetablering i närheten av boplatser för fiskgjuse kan strida mot artskyddsförordningen och på så vis inte vara tillåtliga enligt miljöbalkens krav på lämplig lokalisering. Miljökonsekvensbeskrivningen måste också innehålla en seriös utredning av alternativa lokaliseringar.
2013-02-07
Länsstyrelsebeslut skyddar berguv från vindkraftverk
I en nyligen beslutad dom fastställer Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län att en häckningsplats för berguv är skäl nog att inte ge tillstånd för vindkraftverk i närheten.
2013-02-02
Förslag på nya "Riksintresseområden för vindbruk" får hård kritik i Dalarna
Dalarnas Ornitologiska Förening (DOF) går ut med ett pressmeddelande för att skapa opinion mot Energimyndighetens nya förslag på områden där vindkraft ska prioriteras.
2013-02-02
Skall Ottenby exploateras för vindkraft?
Energimyndigheten förslag på nya områden som skall klassas som ”Riksintressen för vindbruk” skapar stor bestörtning bland såväl naturvårdsorganisationer som kommuner och länsstyrelser.
2013-02-02
Värnar E.ON om kungsörn, bivråk och skogshöns?!
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län meddelade i december E.ON Vind Sverige AB att en av företaget planerad vindkraftpark är olämpligt placerad med hänseende till känsliga fågelarter. E.ON lämnade förra veckan in ett reviderat förslag, fortfarande gällande samma område.
2012-08-24
Beslut i Mark- och miljööverdomstolen bekräftar Artskyddsförordningen
Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd för ansökan om att få bygga vindkraft i nära anslutning till havsörnsrevir utan undantag från artskyddsförordningen - ett beslut som bekräftar förordningens legitimitet och stärker skyddet för hotade arter.
2012-07-19
Ledare om örnar, vindkraft och Mästermyr
Fallet Mästermyr har resulterat i att även inte odelat positiva röster till vindkraft får utrymme i Gotlands tidningar, bl.a. i en tänkvärd artikel på ledarplats.
2012-07-06
Ingen vindkraftpark på Mästermyr på Gotland!
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) har i flera instanser överklagat beslutet att ge Vattenfall Vindkraft Sverige AB tillstånd att anlägga en vindkraftpark på Mästermyr, där både kungs- och havsörn förekommer i goda antal. Mästermyr är också en viktig rastplats för bl.a. vitkindade gäss. Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett GOF och fåglarna rätt genom att upphäva tillståndet. Beslutet kan inte överklagas.
2012-05-24
Sammanfattning av Nationella vindkraftkonferensen i Kalmar 23-24 maj
2012-05-03
Vindkraftverkens byggnationsfas har störst effekt på studerade fågelarter
Hur mycket fåglar påverkas av vindkraftetablering beror bl.a. på vilka arter och habitat som studeras. En nyligen sammanställd studie understryker detta och poängterar fokusering på uppförandet av nya konstruktioner. Möjligen är vadarfåglar särskilt känsliga.
2012-04-27
Vindkraft kontra havsörn - försiktighetsprincipen får råda!
Under den gångna veckan har fattats två beslut som båda berör problematiken vindkraft kontra havsörn, vid Biotestsjön i anslutning till Forsmarks kärnkraftverk i Uppland samt i kustbandet i Mönsterås kommun. I båda fallen prioriterades glädjande nog havsörnarnas bästa.
2012-03-20
Hör gödselstackar och vindkraftverk ihop?
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) uppmärksammade nyligen i sin medlemstidning ANSER ett möjligen förbisett problem vid anläggning av vindkraftverk, nämligen att gödselstackar kan locka till sig koncentrationer av rovfåglar. I händelse av att vindkraftanläggningar finns i närheten kan kollisioner därmed uppstå.
2012-03-13
Ingen vindkraftpark vid Biotestsjön, Forsmark!
SOF och Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under flera år försökt stoppa Vattenfalls planer på en vindkraftpark vid Biotestsjön, Forsmark. Glädjande nog, för oss och för havsörnsstammen, delar Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation oron över de stora risker som projektet skulle innebära. Således avslogs ansökan i denna instans. Återstår att se ifall Vattenfall överklagar beslutet.
2012-02-24
Noll-vision i vindkraftpark i Portugal!
För att minimera antalet fågelkollisioner vid en vindkraftpark i sydvästra Portugal har man genomfört ett omfattande övervaknings- och kontrollprogram. Det innebär bl.a. att rotorbladen stoppas när större antal termikflygande fåglar, eller särskilt hotade arter, närmar sig. Under de två säsonger som studien pågått har inga kollisioner registrerats.
2012-01-12
Vindkraft sannolik orsak till tillbakagång för kungsörnen i västra USA
Den stora vindkraftsanläggningen Altamont Pass i Kalifornien har länge använts som exempel av vindkraftsindustrin för att visa att vindkraften inte har någon negativ effekt på fågelbestånd. Man har hävdat att trots att det årligen dödas betydande antal kungsörnar har inte detta någon effekt på populationsnivå. Nu slår organisationen Save the Eagles International (STEI) larm: Kungsörnen har minskat kraftigt i antal och är allvarligt hotad i västra USA, sannolikt med vindkraften som bidragande orsak.
2011-11-25
Ännu en seger för örnarna över vindkraften
Inga vindkraftverk får byggas närmare ett kungsörnsbo än 2 kilometer. Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en dom som gäller en stor vindkraftanläggning i Jämtlands och Västernorrlands län.
2011-11-10
Ny syntesrapport från Vindval (Naturvårdsverket)
Idag offentliggjordes Vindvals syntesrapport Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss vid en presskonferens i Stockholm. Inga direkt revolutionerande nyheter för de initierade i ämnet, men likväl en omfattande och användbar sammanställning av befintlig kunskap och forskning, inklusive förslag på vad som bör ingå i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i samband med vindkraftetableringar samt hur inventeringar och kontrollprogram bör utformas.
2011-09-30
Örnarna vann över Vattenfall även i miljööverdomstolen
Nyligen kom en intressant dom från miljööverdomstolen i ett vindkraftsmål. Det handlar om en planerad anläggning vid Hjuleberg utanför Falkenberg i Halland. I våras beslöt den lägre instansen, miljödomstolen, att sex verk i en större anläggning inte får byggas av hänsyn till att området är en av Hallands viktigaste övervintringsplatser för örnar (se Nyhet 2011-06-22). Detta överklagades av Vattenfall till Mark- och miljööverdomstolen. Men nu meddelar denna högsta instans att man inte beviljar något prövningstillstånd, vilket innebär att den tidigare domen står fast.
2011-09-08
Ifrågasatt vindkraftutbyggnad på Gotland
Behovet av en fortsatt exploatering för vindkraft på Gotland måste noggrant utredas och ställas i relation till de naturvärden som då hotas. Det skriver Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) tillsammans med Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) i ett yttrande till Svenska Kraftnät. Anledningen är att Svenska Kraftnät vill anlägga en ny stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet just för att kunna bygga ut vindkraften på Gotland.

2011-07-08

Vindkraftutredare ifrågasätts

Miljödomstolen i Halland hänvisade till Artskyddsförordningen i dom om vindkraftpark och beslutade till fördel för övervintrande örnar.

2011-07-06

Bestämt nej till vindkraft på Södra Midsjöbanken

SOF avråder i ett yttrande E.ON från att gå vidare med planerna på att anlägga en vindkraftpark på Södra Midsjöbanken.

2011-06-22

Örnar vann i vindkraftmål i miljödomstolen

Miljödomstolen i Halland hänvisade till Artskyddsförordningen i dom om vindkraftpark, och beslutade till fördel för övervintrande örnar.

2011-05-10

Rapport från norsk konferens om vindkraftens naturpåverkan

Under föregående vecka deltog två representanter från SOF, Daniel Bengtsson och Henri Engström, i en stor konferens i Norge om vindkraftsforskning - Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts.

2011-04-25

Konferens om ekologisk kompensation, Umeå 13-14 april 2011

Daniel Bengtsson refererar från en konferens om ekologisk kompensation, ett ur svenskt perspektiv relativt nytt och okänt begrepp.
 

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR