Ornis Svecica - sökresultat

Här nedan visas de publikationer/artiklar som matchade din sökning:
Notera att databasen är under uppbyggnad och att nya årgångar läggs till löpande under våren 2014. 

. 1999. . Ornis Svecica 9/1-2:. Hela numret

PDF: Öppna

. 1999. . Ornis Svecica 9/3:. Hela numret

PDF: Öppna

. 1999. . Ornis Svecica 9/4:. Hela numret

PDF: Öppna

ANDERS ENEMAR & OLA ARHEIMER. 1999. Egg sizes of nine passerine bird species in a subalpine birch forest, Swedish Lapland. [Äggstorleken hos nio tättingarter i fjällbjörkskog i södra Lappland]. Ornis Svecica 9/1-2:1-10. 

PDF: Öppna

ULF SKYLLBERG, JOAKIM LESSMANN & PER HANSSON. 1999. Häckningsmiljöns betydelse för häckningsframgången hos havsfiskande smålom Gavia stellata i Västerbotten. [Importance of lake and nesting site characteristics for the breeding success of sea-foraging Red-throated Divers Gavia stellata in Västerbotten, Sweden]. Ornis Svecica 9/3:107-120. 

PDF: Öppna

NILS KJELLÉN. 1999. Different migration strategies among Swedish Common Buzzards Buteo buteo revealed by the proportion of white birds. [Skilda flyttningstrategier hos svenska ormvråkar Buteo buteo speglade av andelen vita individer]. Ornis Svecica 9/1-2:11-18. 

PDF: Öppna

ANTONIO LIMA-DE-FARIA. 1999. Symmetrical location of White Stork Ciconia ciconia nests in hightension poles. [Symmetrisk boplacering i högspänningsstolpar hos vit stork Ciconia ciconia]. Ornis Svecica 9/3:121-125. 

PDF: Öppna

MILAN VOGRIN. 1999. Breeding birds of Race ponds in NE Slovenia and their trends during 13 years. [Häckande fåglar och deras trender i Race fiskdammar i nordöstra Slovenien under 13 år.]. Ornis Svecica 9/3:127-132. 

PDF: Öppna

MARTIN GREEN. 1999. Bar-tailed Godwits Limosa lapponica on south Swedish shores in spring – emergency stopovers or a regular occurrence? [Myrspovar Limosa lapponica på sydsvenska stränder under våren – nödstopp eller regelbunden företeelse?]. Ornis Svecica 9/3:133-142. 

PDF: Öppna

LECH STEMPNIEWICZ & WLODZIMIERZ MEISSNER. 1999. Assessment of the zoobenthos biomass consumed yearly by diving ducks wintering in the Gulf of Gdaøsk (southern Baltic Sea). [Beräkning av de övervintrande dykändernas årliga konsumtion av bottendjur i Gdanskbukten]. Ornis Svecica 9/3:143-154. 

PDF: Öppna

ULF OTTOSSON. 1999. Nest-leaving in the Starling Sturnus vulgaris: an example of parent-offspring conflict? [Utflygningen hos stare Sturnus vulgaris: exempel på en konflikt mellan föräldrar och ungar?]. Ornis Svecica 9/3:155-160. 

PDF: Öppna

ÅKE LINDSTRÖM & GÖSTA LINDSTRÖM. 1999. Höksångare Sylvia nisoria våldsamt attackerad av törnskata Lanius collurio. [Barred Warbler Sylvia nisoria violently attacked by Red-backed Shrike Lanius collurio]. Ornis Svecica 9/3:161-162. 

PDF: Öppna

TONY FOUCARD. 1999. Hörselns betydelse vid fågelinventeringar. [The importance of a good hearing at bird inventories]. Ornis Svecica 9/3:162-168. 

PDF: Öppna

SÖREN SVENSSON. 1999. Dåligt svenskt deltagande vid Europeiska Ornitologiska Unionens konferens. Ornis Svecica 9/3:167-168. 

PDF: Öppna

THOMAS KARLSSON & HENRIK LERNER. 1999. Flockstorlek och tidspann hos inflygande starar Sturnus vulgaris till övernattningsplatsen. [Flock size and length of the arrival period of Starlings Sturnus vulgaris at a roost]. Ornis Svecica 9/4:175-178. 

PDF: Öppna

ANDERS ENEMAR. 1999. An apparatus for photographing whole clutches of passerine birds in transmitted light. [En apparat för fotografering av hela kullar av småfågelägg i genomfallande ljus]. Ornis Svecica 9/4:179-186. 

PDF: Öppna

SVANTE SÖDERHOLM & KJELL ERIKSSON. 1999. Inventering av häckande simänder vid Angarnsjöängen 1978–1998 och sjörestaureringens inverkan på resultatet. [Counts of breeding dabbling ducks at Angarn lake in 1978–1998 – effects of lake restoration]. Ornis Svecica 9/4:187-200. 

PDF: Öppna

MILAN VOGRIN. 1999. Migration of Garganey Anas querquedula and Teal Anas crecca in north-eastern Slovenia. [Flyttningen hos årta Anas querquedula och kricka A. crecca i nordöstra Slovenien]. Ornis Svecica 9/1-2:19-22. 

PDF: Öppna

STEFAN LITHNER. 1999. En jämförelse mellan fyra biotopers betydelse för fågelfaunan i mellersta Blekinge. [A comparison of the importance of four habitats for the bird fauna in central Blekinge]. Ornis Svecica 9/4:201-216. 

PDF: Öppna

GREGER FLYCKT. 1999. Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania]. Ornis Svecica 9/4:2017-223. 

PDF: Öppna

GREGER FLYCKT. 1999. Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania]. Ornis Svecica 9/4:217-223. 

PDF: Öppna

ZDRAVKO DOLENEC. 1999. The laying dates of Starlings Sturnus vulgaris in northwestern Croatia. [Läggningsdatum hos stare Sturnus vulgaris i nordvästra Kroatien]. Ornis Svecica 9/4:224-226. 

PDF: Öppna

KENNETH BENGTSSON. 1999. Ökande antal övervintrande mellanskarvar Phalacrocorax carbo sinensis i Öresund. []. Ornis Svecica 9/1-2:23-34. 

PDF: Öppna

BENGT-OLOV STOLT. 1999. The Swedish Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus population estimated by a capture-recapture technique. [Den svenska populationen av rörsångare Acrocephalus scirpaceus uppskattad med fångst-återfångst teknik]. Ornis Svecica 9/1-2:35-46. 

PDF: Öppna

MATTI ÅHLUND, ROLAND BÖRJESSON, EVA ENGBLOM, MATS O. G. ERIKSSON, PÄR-ERIK LINGDELL, KÅRE STRÖM & INGEMAR ÅHLUND. 1999. Strömstaren Cinclus cinclus och försurningen: beståndsutveckling, häckningsresultat och födoval i sydvästra Sverige. [The Dipper Cinclus cinclus and stream acidity: population change, breeding success, and diet in south-western Sweden]. Ornis Svecica 9/1-2:47-58. 

PDF: Öppna

TOMOMICHI KOBAYASHI. 1999. Do Mynahs prefer Peacock feathers of more regular pattern? [Föredrar beostarar mer regelbundna påfågelstjärtar?]. Ornis Svecica 9/1-2:59-64. 

PDF: Öppna

LARS EDENIUS, THOMAS BRODIN & PETER SUNESSON. 1999. Winter behaviour of the Grey-headed Woodpecker Picus canus in relation to recent population trends in Sweden. [Vinterbeteendet hos gråspetten Picus canus i förhållande till sentida populationstrender i Sverige]. Ornis Svecica 9/1-2:65-74. 

PDF: Öppna

MARE LÕHMUS & BENGT SILVERIN. 1999. Male aggressiveness and the possible occurrence of group territoriality in the Brambling Fringilla montifringilla. [Grupprevir och hanarnas aggressivitet hos häckande bergfinkar Fringilla montifringilla]. Ornis Svecica 9/1-2:75-82. 

PDF: Öppna

ROLAND ASTELING & ANNE STRANDBERG. 1999. The appearance of the white primary patch in adult Swedish males of the Common Nightjar Caprimulgus europaeus. [Den vita handpennefläckens utseende hos adulta svenska nattskärrehannar]. Ornis Svecica 9/1-2:83-86. 

PDF: Öppna

LARS BERGGREN. 1999. Nordliga gransångaren Phylloscopus collybita abietinus i kris? [The northern Chiffchaff Phylloscopus collybita abietinus in crisis?]. Ornis Svecica 9/1-2:86-90. 

PDF: Öppna

ANDERS ENEMAR. 1999. Sena häckningar hos hämplingen Carduelis cannabina i sydvästra Sverige. [Late breedings of the Linnet Carduelis cannabina in southern Sweden]. Ornis Svecica 9/1-2:90-93. 

PDF: Öppna

PER ÅLIND. 1999. Kan konkurrens med gråhakedopping Podiceps ruficollis vara en orsak till svarthakedoppingens Podiceps auritus minskning i södra Sverige? [Is antagonistic behaviour by the Red-necked Grebe Podiceps ruficollis a cause for the decline of the Slavonian Grebe Podiceps auritus in southern Sweden?]. Ornis Svecica 9/1-2:93-95. 

PDF: Öppna

PETER FEUERBACH. 1999. Vill ni verkligen ha oss II?. Ornis Svecica 9/1-2:96-97. 

PDF: Öppna

ANDERS ENEMAR. 1999. Ornis Svecica – en mötesplats för fågelbiologer. Ornis Svecica 9/1-2:97-98. 

PDF: Öppna

. 1998. . Ornis Svecica 8/1-2:. Hela numret

PDF: Öppna

. 1998. . Ornis Svecica 8/3:. Hela numret

PDF: Öppna

. 1998. . Ornis Svecica 8/4:. Hela numret

PDF: Öppna

MARK DESHOLM. 1998. Length of stay and volume of autumn staging Dunlins Calidris alpina at the Tipperne reserve, Denmark [Rastningslängd och volymen av höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina på Tipperne naturreservat, Danmark]. Ornis Svecica 8/1-2:1-10. 

PDF: Öppna

MARTIN GREEN. 1998. Spring migration of Barnacle Goose Branta leucopsis and Dark-bellied Brent Goose B. bernicla bernicla over Sweden [Vårsträcket av vitkindad gås Branta leucopsis och prutgås Branta bernicla över Sverige]. Ornis Svecica 8/3:103-123. 

PDF: Öppna

INDRIKIS KRAMS. 1998. Nest site selection of the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in the eastern part of Latvia [Vitryggiga hackspettens Dendrocopos leucotos boplatsval i östra Lettland]. Ornis Svecica 8/1-2:11-16. 

PDF: Öppna

ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG. 1998. Polygyny, hybridisation, double-brooding, a case of site fidelity and time of laying of the Chiffchaff Phylloscopus collybita in southern Sweden [Polygyni, hybridisering, andrakkullar, ett fall av ortstrohet och äggläggningstid hos gransångaren Phylloscopus collybita i södra Sverige]. Ornis Svecica 8/3:125-128. 

PDF: Öppna

KARL BORG. 1998. Rovdjursdödade tjädrar och orrar [Capercaillie Tetrao rogallus and Black Grouse Tetrao tetrix killed by prdators]. Ornis Svecica 8/3:128-130. 

PDF: Öppna

ADJAN DE JONG, LINDA SANDSTRÖM. 1998. Två storspovar lade ägg i samma bo? [Tow Curlews Numenius arquatus laid eggs in the same nest?]. Ornis Svecica 8/3:129-130. 

PDF: Öppna

KENNETH BENGTSSON, KJELD T. PEDERSEN. 1998. Östliga fiskmåsars Larus canus heinei uppträdande i Öresundsregionen [The occurrence of eastern Common Gulls Larus canus heinei in the region of Öresund]. Ornis Svecica 8/4:145-156. 

PDF: Öppna

RÍCHARD OTTVAL, JAN PETTERSSON. 1998. Is there a viable population of Corncrakes Crex crex on Öland, southeastern Sweden?: habitat preference in relation to hay-mowing activities [Finns det en självbärande kornknarrpopulation Crex crex på Öland?: biotoppreferens i relation till grässlåttern] . Ornis Svecica 8/4:157-166. 

PDF: Öppna

MILAN VOGRIN. 1998. Density and flock size of the Magpie Pica pica on the agricultural landscape during winter period [Täthet och flockstorlek hos skata Pica pica i jordbrukslandskap under vintern]. Ornis Svecica 8/4:167-170. 

PDF: Öppna

JUAN CARLOS SENAR, JORDI DOMENECH, MICHAEL J. CONROY. 1998. Sexing Serin Serinus serinus fledglings by plumage colour and morphometric variables [Könsbestämning av unga gulhämplingar Serinus serinus med hjälp av dräktfärg och morfologiska varaiabler]. Ornis Svecica 8/1-2:17-22. 

PDF: Öppna

VLADIMIR A. PAYEVSKY. 1998. Age structure of passerine migrants at the eastern Baltic coast: the analysis of the "coastal effect" [Åldersstrukturen hos flyttande tättingar vid Östersjöns ostkust: analys av "kusteffekten"]. Ornis Svecica 8/4:171-178. 

PDF: Öppna

ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG. 1998. Age of first breeding in the Thrush Nightingale Luscinia luscinia - a comment of the information biven in BWP [Ålder vid första häckning hos näktergal Luscinia luscinia - en kommentar till uppgifter i BWP]. Ornis Svecica 8/4:179-183. 

PDF: Öppna

SÖREN SVENSSON. 1998. Bird kills on roads: is this mortality factor seriously underestimated? [Fågeldöd på vägar: är denna dödsorsak allvarligt underskattad?]. Ornis Svecica 8/4:183-187. 

PDF: Öppna

ANDERS ENEMAR. 1998. Ornis Svecica - ett arkiv för fågelbiologi. Ornis Svecica 8/4:188-189. 

PDF: Öppna

MARCO GUSTIN, TOMMASO PIZZARI. 1998. Migratory pattern in the genus Circus: sex and age differential migration in Italy [Flyttningsmönster hos kärrhökar: tidsmässiga köns- och åldersskillnader i Italien]. Ornis Svecica 8/1-2:23-26. 

PDF: Öppna

LEIF NILSSON, HAKON PERSSON. 1998. Field choice of staging Greylag Geese Anser anser in relation to changes in agricullture in South Sweden [Grågässens Anser anser fältval i förhållande till förändringar inom jordbrukets markanvändning i södra Sverige]. Ornis Svecica 8/1-2:27-39. 

PDF: Öppna

HANS KÄLLANDER. 1998. Barn Swallows Hirundo rustica using European Starlings Sturnus vulgaris as beaters [Ladusvalor Hirundo rustica utnyttjar starar Sturnus vulgaris för att skrämma upp föda]. Ornis Svecica 8/1-2:40-42. 

PDF: Öppna

MILAN VOGRIN, NUSA VOGRIN. 1998. Hooded Crow Corvus cornix takes a Common Toad Bufo bufo bufo [Kråka tar vanlig padda som byte]. Ornis Svecica 8/1-2:42-44. 

PDF: Öppna

HANS RYTTMAN. 1998. Överlevnaden av skrattmåsar Larus ridibundus i Sverige [Survival of Black-headed Gulls Larus ridibundus in Sweden]. Ornis Svecica 8/1-2:44-46. 

PDF: Öppna

STEFAN KARLSSON. 1998. Några observationer av tofsmesens Parus cristatus övernattningsbeteende vintertid [Notes on the winter-time night roosting behaviour of the Crested Tit Parus cristatus]. Ornis Svecica 8/1-2:46-49. 

PDF: Öppna

FABRIZIO PETRASSI, ALBERTO SORACE, FEDERICA TANDA & CARLO CONSIGLIO. 1998. Mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Great Tits Parus major in nest boxes in Central Italy [Blandade kullar av blåmes Parus caeruleus och talgoxe Parus major i holkar i centrala Italien]. Ornis Svecica 8/1-2:49-52. 

PDF: Öppna

PETER FEUERBACH. 1998. Forum: Vill ni verkligen ha oss?. Ornis Svecica 8/1-2:53. 

PDF: Öppna

RICHARD OTTVALL, JAN PETTERSSON. 1998. Kornknarrens Crex crex biotopval, revirstorlek och ortstrohet på Öland: en radiosändarstudie [Habitat choice, home range size and site fidelity of the Corncrake Crex crex on Öland, Sweden: a radio telemetry study]. Ornis Svecica 8/1-2:65-76. 

PDF: Öppna

NIKITA CHERNETSOV. 1998. Habitat distribution during the post-breeding and post-fledging period in the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warbler A. schoenobaenus depends on food abundance [Habitatutnyttjande under efterhäckningstiden hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångare A. schoebaenus i relation till riklig tillgång på föda]. Ornis Svecica 8/3:77-82. 

PDF: Öppna

LECH STEMPNIEWICZ. 1998. A dwarf Atlantic Puffin fledgling Fratercula arctica from Nólsoy, Faeroe Islands [En dvärgartad flygg ungfågel av lunnefågel Fratercula arctica från Nólsoy, Färöarna]. Ornis Svecica 8/3:83-86. 

PDF: Öppna

MILAN VOGRIN. 1998. Egg size of the Common Tern Sterna hirundo in Slovenia [Äggstorlek hos fisktärna Sterna hirundo i Slovenien]. Ornis Svecica 8/3:87-90. 

PDF: Öppna

WLODZIMIERZ MEISSNER. 1998. Fat reserves in Dunlins Calidris alpina during autumn migration through Gulf of Gdansk [Fettreserver hos höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina vid Gdanskbukten, Polen]. Ornis Svecica 8/3:91-102. 

PDF: Öppna

. 1997. . Ornis Svecica 7/1:. Hela numret

PDF: Öppna

. 1997. . Ornis Svecica 7/2:. Hela numret

PDF: Öppna

. 1997. . Ornis Svecica 7/3-4:. Hela numret

PDF: Öppna

MATS O. G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON. 1997. Smålommen Gavia stellata i sydvästra Sverige - beståndsutveckling och häckningsframgång [The Red-throated Diver Gavia stellata in southwest Sweden: population trend and breeding success]. Ornis Svecica 7/1:1-10. 

PDF: Öppna

ANDERS ENEMAR. 1997. The egg size variation of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Äggens storlek och storleksvariation hos trädkryparen Certhia familiaris i sydvästra Sverige]. Ornis Svecica 7/3-4:107-120. 

PDF: Öppna

BENGT HANSSON. 1997. The influence of weather and food supply on condition and behaviour of juvenile Bluethroats Luscinia svecica in northern Sweden [Vädrets och födotillgångens inverkan på kondition och beteende hos unga blåhakar Luscinia svecica i norra Sverige]. Ornis Svecica 7/1:11-20. 

PDF: Öppna

MIKAEL HAKE, DONALD BLOMQVIST, ELIN P. PIERCE, TOMMY JÄRÅS, OLOF C. JOHANSSON. 1997. Population size, migration routes and breeding origin of Purple Sandpipers Calidris maritima wintering in Sweden [Populationsstorlek, flyttningsvägar och ursprung hos skärsnäppor Calidris maritima övervintrande i Sverige]. Ornis Svecica 7/3-4:121-132. 

PDF: Öppna

LEIF NILSSON. 1997. Changes in numbers and habitat utilization of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden 1964-1977 [Förändringar i antal och biotoputnyttjande hos övervintrande sångsvanar Cygnus cygnus i Sverige 1964-1997]. Ornis Svecica 7/3-4:133-142. 

PDF: Öppna

HANS KÄLLANDER. 1997. The Nuthatch Sitta europaea population of Dalby Söderskog during 15 years: trend and fluctuations [Nötväckepopulationen i Dalby Söderskog under 15 år - trend och beståndsvariationer]. Ornis Svecica 7/3-4:143-148. 

PDF: Öppna

HENNING HELDBJERG, LENNART KARLSSON. 1997. Autumn migration of Blue Tit Parus caeruleus at Falsterbo, Sweden 1980-94: population changes, migration patterns and recovery analysis [Efterårstraecket af blåmejse Parus caeruleus ved Falsterbo, Sverigge 1980-94: populationsforandringer, traeckmönstre og genfundsanalyse] {Höststräcket av blåmes i Falsterbo 1980-1994: populationsförändringar, sträckmönster och återfyndsanalys}. Ornis Svecica 7/3-4:149-167. 

PDF: Öppna

SÖREN SVENSSON. 1997. The wintering area of Shorelarks Eremophila alpestris breeding in Swedish Lapland [Övervintringsområde för berglärkor Eremophila alpestris som häckar i svenska Lappland]. Ornis Svecica 7/3-4:169-173. 

PDF: Öppna

SÖREN SVENSSON. 1997. Orinitologins död - Vart har alla unga ornitologer tagit vägen? [The death of ornithology - Where have all the young ornithologists gone?]. Ornis Svecica 7/3-4:175-179. 

PDF: Öppna

NILS KJELLÉN. 1997. Importance of a bird migration hot spot: proportion of the Swedish population of various raptors observed on autumn migration at Falsterbo 1986-1995 and population changes reflected by the migration figures [Betydelsen av en koncentrationspunkt för fågelflyttning: andel av den svenska populationen av olika rovfåglar som inräknas i Falsterbo 1986-1995 samt sträckräkningarnas värde som mått på populationsförändringar]. Ornis Svecica 7/1:21-34. 

PDF: Öppna

CHRISTER AXELSSON, MATI NÖMM, HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON. 1997. Projekt göktyta Jynx torquilla: biotopval och häckningsframgång [Project Wryneck Jynx torquilla: habitat selection and breeding success]. Ornis Svecica 7/1:35-36. 

PDF: Öppna

HANS KÄLLANDER. 1997. En dominant svartmes Parus ater [A dominant Coal Tit Parus ater]. Ornis Svecica 7/1:37. 

PDF: Öppna

STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER. 1997. Överlevnad och produktion hos skrattmås Larus ridibundus [Survival and fledgling production in Black-headed Gulls Larus ridibundus]. Ornis Svecica 7/1:37-39. 

PDF: Öppna

VIKING OLSSON. 1997. Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996]. Ornis Svecica 7/2:49-60. 

PDF: Öppna

BJÖRN JOHANSSON, GUNNAR JAKOBSSON. 1997. Höststräcket av fisktärna Sterna hirundo och silvertärna S. paradisaea över södra Sverige [Autumn migration of Cmmon Tern Sterna hirundo and Arctic Tern S. paradisaea in southern Sweden]. Ornis Svecica 7/2:61-80. 

PDF: Öppna

URBAN GRENMYR. 1997. Sex differences in recovery pattern and migratory direction of Goldcrest Regulus regulus ringed in northern Europe during autumn migration [Könsskillnader i återfyndsmönster och flyttningsriktning hos kungsfåglar Regulus regulus ringmärkta i Nordeuropa under höstflyttningen]. Ornis Svecica 7/2:81-90. 

PDF: Öppna

BIRGER RISBERG. 1997. Revirtäthet och artdiversitet bland fåglar häckande i Ångermanländsk skogsmark [Density and diversity of breeding birds in forests in the province of Ångermanland]. Ornis Svecica 7/3-4:97-106. 

PDF: Öppna

. 1996. . Ornis Svecica 6/1-2:. Hela numret

PDF: Öppna

. 1996. . Ornis Svecica 6/3:. Hela numret

PDF: Öppna

. 1996. . Ornis Svecica 6/4:. Hela numret

PDF: Öppna

HANS KÄLLANDER. 1996. Den svenska skrattmåspopulationens Larus ridibundus sentida minskning - ett specialhäfte av Ornis Svecica [The recent decline of the Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus population - a special issue of Ornis Svecica]. Ornis Svecica 6/1-2:1-4. 

PDF: Öppna

MARTIN AMCOFF, PÄR ERIKSSON. 1996. Förekomst av tretåig hackspett Picoides tridactylus på bestånds- och landskapsnivå [Occurrence of Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus at the scales of forest stand and landscape]. Ornis Svecica 6/3:107-119. 

PDF: Öppna

NILS ÅKE ANDERSSON. 1996. Återfynd av två starar Sturnus vulgaris ringmärkta i Abisko [Recoveries of two Starlings Sturnus vulgaris banded at Abisko]. Ornis Svecica 6/3:121-122. 

PDF: Öppna

HANS RYTTMAN. 1996. The survival of the Red-backed Shrike Lanius collurio in Sweden [Törnskatans överlevnad i Sverige]. Ornis Svecica 6/3:122-123. 

PDF: Öppna

A. ADAM SMITH. 1996. Seasonal trends in observations of raptors in the central Swedish mountains [Säsongstrend för rovfågelobservationer i de centralsvenska fjällen]. Ornis Svecica 6/3:123-127. 

PDF: Öppna

SÖREN SVENSSON. 1996. Huskattens predation på fåglar i Sverige [Predation on birds by the domestic cat in Sweden]. Ornis Svecica 6/3:127-130. 

PDF: Öppna

REINO ANDERSSON. 1996. Häckningsmedhjälp hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Helping behaviour in Black Redstart Phoenicurus ochruros]. Ornis Svecica 6/3:130-132. 

PDF: Öppna

CHRISTIAN HJORT, JAN PETTERSSON, ÅKE LINDSTRÖM, J. MICHAEL B. KING. 1996. Fuel deposition and potential flight ranges of Blackcaps Sylvia atricapilla and Whitethroats Sylvia communis on spring migration in The Gambia [Fettupplagring och möjliga flygsträckor hos svarthättor och törnsångare på vårflyttning i Gambia]. Ornis Svecica 6/4:137-144. 

PDF: Öppna

ÅKE LINDSTRÖM, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON. 1996. The autumn migration of Willow Warblers Phylloscopus trochilus in Sweden: results from a nation-wide co-operative project [Lövsångarens Phylloscopus trochilus höstflyttning genom Sverige: resultat från ett landsomfattande samarbetsprojekt]. Ornis Svecica 6/4:145-172. 

PDF: Öppna

KENNETH BENGTSSON. 1996. Flyttvägar och övervintringsplatser for svenska skrattmåspopulationer [Migratory routes and wintering areas of Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus populations]. Ornis Svecica 6/1-2:17-38. 

PDF: Öppna

ALBERTO SORACE, CLAUDIO CARERE. 1996. Occupation and breeding parameters in the Great Tit Parus major and the Italian Sparrow Passer italiae in nest-boxes of different size [Beläggning och häckningsparametrar för talgoxe Parus major och italiensk sparv Passer italiae i holkar av olika storlek]. Ornis Svecica 6/4:173-177. 

PDF: Öppna

SÖREN SVENSSON, SVEN HELLQVIST. 1996. Elva ägg i en holk med stare Sturnus vulgaris - tre nonor lade i samma holk? [Eleven eggs in Starling Sturnus vulgaris nest box - three females laying in the same box?]. Ornis Svecica 6/4:178-180. 

PDF: Öppna


KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR