Inventerare sökes för uppföljning av effekter av lärkrutor

Var gör lärkrutor störst nytta?
 
Syftet med projektet Rädda sånglärkan är att utveckla och effektivisera nya naturvårdande åtgärder med hög acceptans hos markägaren som kan bidra till effektivare miljömålsarbete i jordbrukslandskapet. Ett viktigt delmål är att undersöka hur vi kan använda oss av lärkrutor i Sverige för att stärka åkermarkens naturvärden och fåbästa möjliga naturvårdsnytta. BirdLife Sverige söker därför fågelskådare som vill vara med och utvärdera effekten av lärkrutor påsånglärkans habitatval och revirtäthet i södra Sverige!
 
Sånglärkan är en välkänd karaktärsfågel i svenska jordbrukslandskap. Beståndet har dock minskat kraftigt under senare tid och är idag mindre än hälften jämfört med för 40 år sedan. En viktig orsak anses vara en utveckling mot ökad avkastning med tätare grödor som gör det svårt för lärkorna att hitta föda och häcka framgångsrikt. Projektet ”Rädda Sånglärkan” som drivits i BirdLife Sveriges regi med ekonomisk stöd från Värld naturfonden (WWF) sedan 2012 vill vända sånglärkans negativa trend. Projektets mål är att i samarbete med engagerade lantbrukare, en intresserad allmänhet och miljömedvetna företag årligen anlägga så kallade lärkrutor på 20 procent av allt höstvete som sås i södra och mellersta Sveriges slättlandskap (för mer information se Om projektet)
 
Anläggning av så kallade lärkrutor i spannmål är en okomplicerad åtgärd som i
engelska studier visat sig påverka sånglärkornas revirtäthet och häckningsresultat positivt.. Även mängden marklevande insekter gynnas. Studierna är emellertid begränsade till områden i England och central Europa med en hög andel höstsäd (90%). Den låga andelen vårsäd i dessa landskap framförs ofta som huvudorsak till sånglärkans minskning de senaste decennierna. Lärkrutorna är ett försök att kompenserar för bristen av kort/gles vegetation under hela häckningsperioden. I Sverige däremot är andelen vårsäd fortfarande relativt högt (30-70%). Det är därför möjligt att lärkrutor saknar betydelse i landskap med en hög andel vårsäd i exempelvis mellersta Sverige. När höstsådda fält växer sig tät kan fåglarna fortfarande söka föda på intilliggande vårsådda fält eller påbörjar häckningen senare under säsongen. I södra Sverige däremot växer sig höstsådda spannmålsfält tät tidigt under säsongen och lärkrutor skulle kunna få en större betydelse som födosöksplatser och särskild när vårsådda fält saknas. Stora höstsådda fält som ökar avståndet mellan boplats och lämpliga födosöksplatser bör vara särskild lämpliga för anläggning av lärkrutor då långa avstånd mellan bo- och födosöksplatser begränsa fåglarnas häckningsframgång och ökar föräldrarnas dödlighet.
 
Vår idé är därför att studera på utvalda gårdar i Skåne och Uppland hur vegetationshöjd (födotillgång) och fältstorlek (avstånd till fältkanter) men även mängden marklevande insekter (födomängd) och landskapseffekter (andel vårsäd) påverkar lärkrutornas effekt på sånglärkans habitatval och revirtäthet under hela häckningsperioden. Studien genomförs på gårdsnivå på fält med (behandling) och utan (kontroll) lärkrutor för att kontrollera för eventuella landskapseffekter. Det är också viktigt att ta hänsyn till möjliga skillnader i aktivitet hos marklevande insekter och vegetationshöjd mellan fälten som kan påverka revirtäthet.
 
Vill du vara med och utvärdera lärkrutorna nytta i samverkan med lantbrukare på våra projektgårdar? Tvekar inte och tar kontakt med Sönke Eggers, 076-8283848, sonke.eggers@birdlife.se

En utförlig handledning för hur utvärderingsarbetet går till hittar du här.
Information om gårdarna namn och postion hittar du här.
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR