Ärendehantering

ÄRENDETYP
DNR
AVSÄNDARE
INKOM
ÄMNE
SISTADATUM
ANSVARIG
FORMAT/PLATS
LÄNK
Samråd
NV-04878-13
Naturvårdsverket
2014-01-27
Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark
2014-03-28
NOF
Digital/Skickad
 
Samråd
NV-04877-13
Naturvårdsverket
2014-01-27
Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark
2014-03-28
NOF
Digital/Skickad
 
Samråd
NV-04878-13
Naturvårdsverket
2014-01-27
Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark
2014-03-28
NOF
Digital/Skickad
 
Samråd
NV-04876-13
Naturvårdsverket
2014-01-27
Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark
2014-03-28
NOF
Digital/Skickad
 
Samråd
 
Svenska kraftnät
2014-01-21
Inbjudan till samråd enligt 6 kap Miljöbalken gällande planerad 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen.
2014-03-21
VgOF
Digital/Skickad
 
Remiss
511-18386-2011
Naturvårdsverket
2013-12-10

Förslag till Åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett som paraplyart, 2014 – 2018
2014-03-10
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
 
E.ON
2013-01-24

Anmälan om samråd, enligt Miljöbalken 6 kap, 4§, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva 130 kV kraftledningar på sträckorna Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön samt Kråktorpet-Nylandsberget i Sunsvall och Timrå kommuner i Västernorrlands län.
2014-02-28
MOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-04872-13
Naturvårdsverket
2013-12-18

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska sandöns nationalpark
2014-02-21
GOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-04602-13
Naturvårdsverket
2013-12-13

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark
2014-02-14
ÖSOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-04893-13
Naturvårdsverket
2013-12-13

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark
2014-02-14
ÖSOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-04893-13
Naturvårdsverket
2013-12-03

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Töfsingedalens nationalpark
2014-02-07
DOF
Digital/Skickad
 
Samråd
 
E.ON
2014-01-03

Samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130kV kraftledning för vindkraftanslutning på sträckan Stockåsbodarna-Nystäter via Nylandsbergen i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
?
MOF
Digital/Skickad
 
Samråd
 
E.ON
2014-01-02

Samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130kV kraftledning för vindkraftanslutning på sträckan Betåsen-Fängsjön-Storsjöhöjden i Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
2014-01-31
ÅOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-04894-13
Naturvårdsverket
2013-11-20

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark
2014-01-24
JORF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-04890-13
Naturvårdsverket
2013-11-19

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark
2014-01-24
SkOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-04888-13
Naturvårdsverket
2013-11-19

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark ärendenummer 
2014-01-24
SkOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-05525-13
Naturvårdsverket
2013-12-20

Remiss av havsplan från Litauen
2014-01-15
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
 
SWECO
2013-11-28

Samrådsunderlag Vindpark Grävlingkullarna.
2014-01-15
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
L2013/
2767/LB
Landsbygds-
departementet
2013-11-28

Remiss avseende Skogsstyrelsens förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige - Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013).
2014-01-15
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
2010-5138
Energi-
myndigheten
2013-11-27

Samråd gällande miljöbedömning av riksintresse vindbruk.
2014-01-11
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-04879-13
Naturvårdsverket
2013-10-25

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark
2014-01-10
UOF
Digital/Skickad
 
Remiss
M2013/
2279/Nm
Miljö-
departementet
2013-11-05

Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster.
2014-01-10
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-03285
-13
Naturvårdsverket
2013-11-28

Samråd om reviderat förslag till nätplan för Tyslands ekonomiska zon i Östersjön i enlighet med Esbokonventionens protokoll.
2014-01-01
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
M2013/
2429/Nm
Miljö-
departementet
2013-10-30

Remiss om den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, dess aktualitet och användbarhet
2014-01-01
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
LS 1304-0578
Stockholms läns
landsting
2013-09-29

Remiss om den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, dess aktualitet och användbarhet
2013-12-20
STOF
Digital/Skickad
 
Remiss
M2013/
1086/Nm
Miljö-
departementet
2013-10-07

Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå.
2013-12-13
SOF?
Digital/Skickad
 
Remiss
M2013/
1511/Nm
Miljö-
departementet
2013-10-07

Remiss avseende redovisningen av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havs- och vattenmyndigheten.
2013-12-13
SOF?
Digital/Skickad
 
Remiss
M2013/
2500/Nm
Miljö-
departementet
2013-10-14

Förslag till förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.
2013-12-10
SOF?
Digital/Skickad
 
Remiss
2012-903
Mörbylånga
kommun
2013-11-11

Vindkraftsärende: Törnbotten16:1 och 5:3 och Björmhovda 7:11.
2013-12-06
ÖOF
Digital/Skickad
 
Remiss
201/1165
Svenska Kraftnät
2013-11-11

Samråd enligt 6 kap miljöbalken gällande planerat ledning Skogssäter-Stenkullen.
2013-11-28
VgOF
Digital/Skickad
 
Samråd
2012/1625
Svenska kraftnät
2013-11-19

Samråd enligt 6 kap miljöbalken och remiss av miljökonsekvensbeskrivning Råsten-Östfora.
2013-11-25
UOF
Digital/Skickad
 
Remiss
M2013/2500/R
Miljö-
departementet
2013-10-04

Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen
2013-11-25
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
M2013/540/Me
Miljö-
departementet
2013-11-05
Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till att uppföra och driva gruppstation för vindkraft i Hanöbuken, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner.
2013-11-20
Daniel B
Digital/Skickad
 
Remiss
2010-5138
Energi-
myndigheten
2013-09-29

Remiss gällande förslag till uppdatering av riksintresse vindbruk 2013
2013-10-29
Daniel B
Digital/Skickad
 
Samråd
TRV2013/
54670
Trafikverket
2013-09-10

Samrådsremiss, E45 delen Lilla Bommen - Marieholm.
2013-10-08
GOF
Digital/Skickad
 
Remiss
511-1625-12
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
2013-06-27

Remiss av ”Förstudie för en eventuell nationalpark i Sylarna -Helags – Vålådalenområdet”.
2013-09-30
Henri
Digital/Skickad
 
Remiss
M2013/
1659/Nm
Miljö-
departementet
2013-06-25

Remiss avseende miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1, SOU 2013:43.
2013-09-30
Henri
Papper/Skickad
 
Samråd
NV-04523-13
Naturvårdsverket
2013-07-11
Samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivning för fast förbindelse över Fehmarn Bält.
2013-09-27
SOF
Digital/Skickad
 
Remiss
NV-12719-11
Naturvårdsverket
2013-09-04

Application of the company Financial Insurance GmbH, concerning the contrusction of the offshore windfarms ”Baltic Eagle” and ”Ostseeschatz”
2013-09-25
DBN
Digital/Skickad
 
Remiss
2012/493
Landsbygds-
departementet
2013-06-25

Remiss gällande regeringsuppdrag om en översyn av det generella biotopskyddet i Miljöbalken 7 kapitel 11§.
2013-09-25
Sönke Eggers
Digital/Skickad
 
Remiss
2012/493
Svenska Kraftnät
2013-06-25

Samråd om en planerad ny 400 kV elförbindelse mellan Forsmark och Stackbo.
2013-08-30
UOF
Papper/Skickad
 
Remiss
NV-05464-13
Naturvårdsverket
2013-06-25
Möjlighet att lämna synpunkter på kommande miljökonsekvensbeskrivning gällande havsvindkraftsparken Windanker i tysk ekonomisk zon.
2013-08-23
Daniel Bengtsson
Digital/utskickad
 
Remiss
TRV 2011/5857
Trafikverket
?
Utställelse av arbetsplan för E45 Ånimskog-Åmål, etapp 1 Ånimskog-Tösse, Åmåls kommun.
2013-08-16
DOF
Digital/utskickad
 
Remiss
M2012/2276/Me
Miljödepart.
2013-06-17
Ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Kriegers Flak - nu fråga om tidpunkt för när byggnads- och anläggningsåtgärder ska ha vidtagits samt ändring av villkor.
2013-08-07
Daniel Bengtsson
Digital/utskickad
 
Remiss
2011/4510
Skogsstyrelsen
-

Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 30§ skogsvårdslagen
-
Jarmo Kukka
-
Svar
Remiss
-
Swedish Standards
Institute
2013-03-27

Naturvärdesinventering (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 
2013-06-28
Åke Pettersson
Digitalt/Utskickad
Beskrivning
Samråd
-
E.on
2013-05-13
Samråd gällande uppförande och drift av 130 kV-ledning för anslutande av vindkraftparkerna Högåsen, Hästkullen och Björnlandshöjden i Sundsvall, Timrå, Kramfors och Härnösands kommuner samt en 130 kV-ledning för att ansluta vindkraftparken Stockåsbodarna i Sundsvall kommun.
2013-06-20
MOF/ÅOF
Papper/Utskickad
 
Samråd
-
E.on
2013-05-10
Samråd gällande Hälsingeskogens vindkraftpark i Ovanåker kommun, Gävleborgs län.
2013-06-07
GLOF
Papper/Utskickad
 
Samråd
-
Bergvik Skog AB
2013-05-03
Samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva 130 kV kraftledningar på sträckorna Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön-Häbbershöjden samt Kråktorpet-Jenåsen i Sundsvall och Timrå kommuner i Västernorrlands län.
2013-06-07
ÅOF
Papper/Utskickad
 
Samråd
-
Vattenfall
2013-04-25

Samråd gällande Sandberget och Abmoberget Vindkraftparker i Sorsele kommun, Västerbottens län.
2013-06-07
Thomas Brodin
Digitalt/Utskickad
 
Samråd
-
Nord Stream
2013-04-08

Inbjudan till samråd angående Nord Stream Extension projektet.
2013-06-05
Henri
Engström
Digitalt/Utskickad
 
Samråd
-
Jämt Vind AB
2013-04-15

Inbjudan till yttrande gällande planerad vindkraftspark vid Hög-Hanåsen, Ragunda kommun.
2013-05-31
JORF
Digitalt/Utskickad
 
Samråd
-
Nordex
Sverige AB
2013-05-02

Samråd gällande vindkraftpark på Florkölen, Härjedalens kommun.
2013-05-30
JORF
Digitalt/Utskickad
 
Samråd
 
Svenska kraftnät
2013-05-15

Samråd gällande flytt förslag av befintlig 400 kV-ledning Ekhyttan-Lämmedal, Oskarshamns kommun.
2013-05-28
ÖSOF
Papper/Utskickad
 
Underrättelse/
samråd
NV-03285-13
Naturvårdsverket
2013-04-16

Underrättelse från Tyskland om en påbörjad planlägg-ning av kraftledningar mm (Offshore Grid Plan) i Tysk-lands ekonomiska zon i Östersjön.
2013-05-26
SOF
Digitalt/Utskickad
 
Samråd
-
Nordex Sverige AB
2013-04-18

Samarådsunderlag, Vindpark Hemberget, Ljusdal kommun.
2013-05-24
GLOF
Digitalt/Utskickad
 
Samråd
-
Stena Renewable
Energy
2013-04-04

Samarådsunderlag, Vindpark Älmedal, Uppvidinge kommun.
2013-05-22
KOF
Digitalt/Utskickad
 
Samråd
-
Västerås stad
2013-04-25

Samaråd om muddring, spontning m.m. i Västerås hamn.
2013-05-14
VOF
Digitalt/Utskickad
 
Samråd
-
Gamesa Energy
Sweden AB
2013-03-27

Samarådsunderlag Vindkraftsplan Hedared i Bollebygds och Borås kommuner.
?
VGOF
Papper/Utskickad
 
Samråd
-
JämtVind AB
2013-04-03

Yttrandeförfrågan kring vindkraftpark Fisksjölandet
2013-05-10
JORF
Digital/utskickad
 
Remiss
M2013/408/Nm
Regerings-
kansliet
2013-02-11

Remiss avssende redovisningar av regeringsuppdragen om a) Bevarande av biologisk mångfald, b) Information om ekosystemtjänster, och c) Utveckling av det gröna infrastrukturen.
2013-05-06
Henri
Digital
Remiss
Samråd
2013.88
Nordanstigs
kommun
2013-04-15

Samråd gällande fördjupas översiktsplan för Ostkustbanan.
2013-05-15
GLOF
Digital/utskickad
 
Samråd
NV-12719-11
Naturvårds-
verket
2013-03-18

Samråd gällande MKB av vindkraftsparkerna Baltic Eagle och Ostseeschatz nordost om Rugen i Tysklands ekonomiska zon.
2013-04-26
Daniel B
Digital/utskickad
 
Remiss
NV-09308-12
Naturvårds-
verket
2013-03-18

 Utkast till Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap.
2013-04-09
Anders W
Digital/utskickad
Remiss
Samråd
10166191
Stena Renewable
Energy AB
2013-02-19

Inbjudan till fortsatt samråd gällande vindkraftpark vid Brännan, Uppvidinge kommun.
2013-04-09
KOF
Papper/utskickad
 
Samråd &
remiss
2010/1270
Svenska
Kraftnät
2013-02-12

Inbjudan till samråd och remiss av kompletterande förstudie gällande ny 400 kV-ledning mellan Råsten och Östfora i Östhammars och Heby kommuner.
2013-03-29
UOF
Papper/utskickad
 
Samråd
-
Svenska
Kraftnät
2013-01-15

Samrådsunderlag gällande planerad 400 kV-ledning Skogssäter-Stenkullen, Trollhättans och Lerums kommuner.
2013-03-22
RegOF
Papper/Utskickad
 
Föreläggande
om yttrande
M 260-13
Mark- och miljö-
domstolen,
Växlö
2013-02-28

Överklagande av Lst Jönköpings beslut ang anmälan om vindkraftsetablering avseende tre verk i Reftele-Flahult, Gislaveds kommun.
2013-03-20
Daniel B
Papper/utskickad
Svar
Remiss
511-7221-2012
Länsstyrelsen
Jämtlands län
2013-02-15

Förslag till reviderat beslut för naturreservat i Bergs kommun.
2013-03-15
JORF
Papper/utskickad
 
Samråd &
remiss
2012/1997
Svenska
Kraftnät
2013-02-12

Inbjudan till samråd avseende ombyggnad av kraftledning vid Lingbo, Ockelbo kommun.
2013-02-22
GLOF
Papper/utskickad
 
Remiss
M2013/
3383/Nm
Miljö-
departementet
2013-01-02

Förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata objekt.
2013-02-15
Henri
Papper/Utskickad
 
Samråd
-
Lapplands Kraft AB
2013-01-24

Samrådsunderlag för Samråd 3 Projekt Kuusivaara
2013-02-14
Rolf Gustavsson
Digital
 
Grannhöran
22/2012 2331
Vingåkers k:n
2013-01-15

Nybyggnation av två vindkraftverk. Rosendal 3:1 och Mjälnäs 2:1.
2013-02-10
RegOF
Papper/Utskickad
 
Remiss
-
SLU (CNV)
2013-01-14

Förslag på norm för utbildning av naturguider
2013-02-10
Anette Strand?
Digital
 
Samråd
-
Svenska 
Kraftnät
2012-11-30

Inbjudan till samråd och remiss av underlag för utbyggnadsförslaget för planerad 400 kV-ledning Forsmark-Råsten, Östhammars kommun.
2013-02-08
RegOF
Papper/Stenåsa
 
Remiss
NV-09497-12
Naturvårds-
verket
2012-12-19

Spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G i Deje, Forshaga kommun, under 2013
2013-01-28
RegOF
Digital
 
Samråd från JämtVind (dnr: -), inkom 2014-08-22
Ärenderubrik: Yttrandeförfrågan kring planerad vindkraftpark Kusberget.
Sista svarsdatum: Snarast. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Regeringsbeslut från Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för miljö (dnr: M2015/1508/Nm), inkom 2015-09-04
Ärenderubrik: Förslag till nya områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Sista svarsdatum: ej tillämpligt. Ansvarig: SOF/DKT. Format: Papper. Plats: Skickad.
Underrättelse från Växjö Tingsrätt (dnr: 551-5604-12), inkom 2015-09-23
Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar län beslut 2015-03-05 ang tillstånd till gruppstation med vindkraftverk på fastigheten Lervik 1:1 m.fl. Västerviks kommun
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
beslut från Svenska Kraftnät (dnr: 2012/1167), inkom 2015-12-03
Ärenderubrik: Beslut om sträckningsalternativ i området kring Ryd (Skogssäter-Stenkullen)
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: VgOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Mark- och miljödomstolen (dnr: M 6960-14), inkom 2015-12-09
Ärenderubrik: Mark- och miljödomstolen avslår Rädda Hallandskustens begäran om att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: 2014/1122), inkom 2015-12-16
Ärenderubrik: Information om samråd enligt miljöbalken 6:4 för planerad 400Kv-luftledning Nybro-Hemsjö
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: 2014/1120), inkom 2015-12-16
Ärenderubrik: Information om samråd enligt miljöbalken 6:4 för planerad 400kV-luftledning Ekhyddan - Nybro
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Nacka Tingsrätt (dnr: M 3337-15), inkom 2015-12-22
Ärenderubrik: Tillstånd för NCC till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Upplands-Bro Toresta 4:1 Håbo Spånga 1:9.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samrådsredogörelse från Svenska kraftnät (dnr: 2012/1167), inkom 2016-01-25
Ärenderubrik: Redogörelse för sambyggnadssträckan Skogssäter, Trollhättans kommun, och Stenkullen, Lerums kommun.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: GOF. Format: Papper. Plats: -.
Sammanträdesprotokoll från Västerviks kommun, Miljö- och byggnads (dnr: 2014-591, 2014-414), inkom 2016-02-01
Ärenderubrik: Ottinge 1:1 - begäran till Länsstyrelsen i ärende rörande lagakraftvunnet tillstånd att uppföra och driva 4 vindkraftverk.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Underrättelse från Mark- och miljödomstolen (dnr: M 9024-15), inkom 2016-03-24
Ärenderubrik: SOF vs Eolus Vind AB angående förlängning av igångsättningstid för ianspråktagande av tillstånd till vindkraftverk Tindered, Västerviks kommun.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (dnr: 1198-16), inkom 2016-04-21
Ärenderubrik: Skyddsjakt på havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås på angivna områden vid Skärsjön i Markaryds kommun.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Protokoll beslut från Mark- och miljödomstolen, Östersunds TR (dnr: Mål nr M1069-16), inkom 2016-05-05
Ärenderubrik: Beslut av länsstyrelsen i Gävleborgs län om tillstånd till att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Trafikverket (dnr: TRV 2015/38135), inkom 2016-05-25
Ärenderubrik: Beslut angående fastställd arbetsplan för ombyggnad av väg E45, delen Ånimskog-Åmål, etapp 2 Tösse-Åmål i Åmåls kommun.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: Dalslands OF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö (dnr: Mål nr 1198-16), inkom 2016-08-08
Ärenderubrik: Skyddsjakt enligt jaktförordningen, Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Protokoll från Östersunds tingsrätt (dnr: M 1069-16), inkom 2016-09-09
Ärenderubrik: Dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv, Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun, nu fråga om avskrivning
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103881), inkom 2016-09-22
Ärenderubrik: Beslut angående nätkoncession för linje Torpberget till Kölvallens vindkraftpark i Ljusdals kommun.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Stenåsa.
Beslut från Länsstyrelsen Blekinge (dnr: Dnr 511-3551-2015), inkom 2016-10-07
Ärenderubrik: Förslag av Hanöbukten och Pukaviksbukten som skyddsvärda områden för tumlare i en utvidgning av Natura 2000-nätverket.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Jämtkraft Elnät AB (dnr: -), inkom 2016-10-11
Ärenderubrik: Med anledning av dragningen av kraftledning från vindkraftpark Björnsjöbodarna.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Stenåsa.
Beslut från Mark- och miljööverdomstolen (dnr: M 3668-16), inkom 2016-10-12
Ärenderubrik: Försiktighetsmått avseende tre vindkraftverk på fastigheterna Törnbotten 16:1 m.fl. i Mörbylånga kommun.
Sista svarsdatum: E/T. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Stenåsa.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103122), inkom 2017-12-13
Ärenderubrik: Koncessionsansökan för en 420 kV luftledning från Ekhyddan till Nybro i Oskarshamns, Mönsterås, Högsby och Nybro kommuner i Kalmar län.
Sista svarsdatum: 2018-03-16. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2017-101611), inkom 2017-12-13
Ärenderubrik: Koncessionsansökan för en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i Nybro, Emmaboda, Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.
Sista svarsdatum: 2018-03-16. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Skogsstyrelsen (dnr: 2017/1309), inkom 2018-02-08
Ärenderubrik: Remiss av utkast till rapport "En analys av styrmedel för skogens sociala värden - regeringsuppdrag".
Sista svarsdatum: 2018-03-01. Ansvarig: Christer Johansson. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från N2017/04233/FJRegeringskansliet (Näringsdepartementet) (dnr: N2017/04233/FJR), inkom 2017-10-17
Ärenderubrik: Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen.
Sista svarsdatum: 2018-02-15. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Miljö- och energidepartementet (dnr: M2012/00714/Me), inkom 2017-10-27
Ärenderubrik: Tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken.
Sista svarsdatum: 2017-12-31. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) (dnr: M2016/02649/Nm), inkom 2017-06-21
Ärenderubrik: Utvärdering av förvaltningen av världsarvet Laponia.
Sista svarsdatum: 2017-10-10. Ansvarig: SOF/DKT/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten (dnr: 1565-2017), inkom 2017-05-31
Ärenderubrik: Fiskereglering i marina skyddade områden i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2017-07-13. Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-10872-11), inkom 2017-05-05
Ärenderubrik: Förslag om bildande av nationalpark Åsnen.
Sista svarsdatum: 2017-07-03. Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen i Skåne (dnr: 511-5924-2017), inkom 2017-03-27
Ärenderubrik: Bildande av naturreservat i södra Kattegatt.
Sista svarsdatum: 2017-06-09. Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten (dnr: -), inkom -
Ärenderubrik: Utkast till havsplanering för Bottenviken, Östersjön och Västerhavet.
Sista svarsdatum: 2017-04-30. Ansvarig: DBN/ULG. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Överklagan från BirdLife Sverige (dnr: 218-92-2017), inkom 2017-03-06
Ärenderubrik: Tillstånd till skyddsjakt på storskarv inom Kalmar län under del av 2017
Sista svarsdatum: 2017-03-27. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-06593-11), inkom 2017-02-06
Ärenderubrik: Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett.
Sista svarsdatum: 2017-03-06. Ansvarig: SOF/ULG. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: M2016/00838/R), inkom 2016-12-02
Ärenderubrik: Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen.
Sista svarsdatum: 2017-02-17. Ansvarig: SOF/DKT/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: M2016/02715/R), inkom 2016-11-17
Ärenderubrik: Remiss av promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017.
Sista svarsdatum: 2017-01-12. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-101283), inkom 2016-10-24
Ärenderubrik: Nätkoncession för en befintlig 40 kV luftledning mellan transformatorstationer i Jämtön i Luleå kommun, och Töre i Kalix kommun, Norrbottens län.
Sista svarsdatum: 2017-01-09. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-06688-13), inkom 2016-11-11
Ärenderubrik: Remiss av förslag till nya föreskrifter om användande av fångstredskap.
Sista svarsdatum: 2017-01-03. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från E.on (dnr: ), inkom 2016-05-02
Ärenderubrik: Anmälan om samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängda/nya tillstånd för befintliga 130 kV kraftledningar Bandsjö-Granlo och Bandsjö_Ortviken i Sundsvalls och Timrå kommuner.
Sista svarsdatum: 20160610. Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
föreläggande från Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt (dnr: M3094-03), inkom 20160506
Ärenderubrik: Föreläggande att inkomma med yttrande över anläggande av järnvägsbro m.fl. åtgärder berörande Umeälven
Sista svarsdatum: 20160523. Ansvarig: . Format: Papper. Plats: .
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-100355), inkom 2016-10-20
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 50 kV luftledning med sträckningen Åsen-Tränglset-Särna-Idre By-Båthusströmmen, Älvdalens kommun i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-12-21. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-102476), inkom 2016-10-07
Ärenderubrik: Nätkoncession för två befintliga parallella 24 kV-ledningar från Österöd till Hjuvik i Torslanda, Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-12-19. Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-100120), inkom 2016-10-12
Ärenderubrik: Nätkoncession för två befintliga 77 kV-ledningar mellan Malvik i Ovanåkers kommun till Sunnerstaholm i Bollnäs kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-12-19. Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-100752), inkom 2016-10-07
Ärenderubrik: Nätkoncession för tre kraftledningar från Grycksbo till Falun i Falu kommun i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-12-07. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-102772), inkom 2016-09-28
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för befintliga 70 kV och 12 kV kraftledningar vid Sandarne, Söderhamns kommun i Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-11-28. Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: M2016/02399/Ee), inkom 2016-10-17
Ärenderubrik: Remiss av Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 för elcertifikat - Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19)
Sista svarsdatum: 2016-11-25. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Stenåsa.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-102773), inkom 2016-09-23
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för befintlig 70 kV kraftledning mellan Ringnäs och Kinstaby, Söderhamns kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-11-23. Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall Eldistribution AB (dnr: -), inkom 2016-10-24
Ärenderubrik: Planerad ny 140 kV-kraftledning mellan befintliga transformatorstationerna Uddebo och Tranemo i Svenljunga och Tranemo kommuner, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-11-22. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen Halland (dnr: 511-6555-16), inkom 2016-10-12
Ärenderubrik: Förslag på bevarandeplaner för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2016-11-21. Ansvarig: SOF/DBN/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen Halland (dnr: 511-6586-16), inkom 2016-10-12
Ärenderubrik: Förslag på bevarandeplaner för Natura 2000-området Morups bank i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2016-11-21. Ansvarig: SOF/DBN/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen Blekinge (dnr: Dnr 511-245-2014), inkom 2016-09-01
Ärenderubrik: Uppdatering av Blekinges bevarandeplaner för Natura 2000-områden.
Sista svarsdatum: 2016-11-16. Ansvarig: Blekinges Ornitologiska Förening. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: M2016/01733/Nm), inkom 2016-08-26
Ärenderubrik: Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan, redovisning av regeringsuppdrag.
Sista svarsdatum: 2016-11-15. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-102272), inkom 2016-09-14
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 70 kV luftledning mellan Höljebro och Norrala, Söderhamns kommun i Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-11-15. Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Stockholms läns landsting (dnr: FUT-2016-0227), inkom 2016-10-17
Ärenderubrik: Nya tunnelbanans Gula linje till Arenastaden i Stockholm.
Sista svarsdatum: 2016-11-15. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Näringsdepartementet (dnr: N2015-2214-sk), inkom 2016-09-12
Ärenderubrik: Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.
Sista svarsdatum: 2016-11-12. Ansvarig: SOF/CJN/ÅPE. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Tanums kommun (dnr: -), inkom 2016-10-11
Ärenderubrik: Planerade sjöförlagda vatten- och avloppsledningar från Fjällbacka till Kämpersvik, Tanums kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-11-08. Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Sjöfartsverket (dnr: -), inkom 2016-09-21
Ärenderubrik: Inrättande av ny farled mellan Landsort och Södertälje.
Sista svarsdatum: 2016-11-01. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.
Samråd från Norrköpings hamn AB (dnr: -), inkom 2016-09-28
Ärenderubrik: Nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och Sevesolagstiftningen för nuvarande och framtida hamn- och sevesoverksamhet.
Sista svarsdatum: 2016-11-01. Ansvarig: ÖgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall (dnr: 2368377), inkom 2016-08-19
Ärenderubrik: Utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals.
Sista svarsdatum: 2016-10-31. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Samgräv Recycling AB (dnr: -), inkom 2016-10-07
Ärenderubrik: Tillstånd för en deponi i Fäxhult, Härryda kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-10-31. Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: E/T), inkom 2016-09-20
Ärenderubrik: Samråd med anledning av ansökan om förlängda/nya tillstånd för befintliga 130 kV kraftledningar L22 (Bandsjö-Granlo), L23 (Bandsjö-Ortviken) samt del av L12 (Korsta-Ortviken) i Sundsvalls och Timrå kommuner
Sista svarsdatum: 2016-10-28. Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: -), inkom 2016-09-23
Ärenderubrik: Planerad 130 KV kraftledning mellan Bredhälla och Horshaga i Uppvidinge kommun
Sista svarsdatum: 2016-10-28. Ansvarig: KOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.
Samråd från Stockholms läns landsting (dnr: FUT 2016-0210), inkom 2016-09-30
Ärenderubrik: Utbyggnad av tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station.
Sista svarsdatum: 2016-10-28. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2013-102716), inkom 2016-09-28
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 400 kV ledning från Lindbacka till Östansjö i Örebro, Lekeberg, Kumla och Hallsbergs kommuner, Örebro län.
Sista svarsdatum: 2016-10-26. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Kungsbacka kommun (dnr: -), inkom 2016-09-05
Ärenderubrik: Översvämningsskydd längs Kungsbackaån, etapp Kolla.
Sista svarsdatum: 2016-10-17. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-100765), inkom 2016-07-14
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 130 kV ledning från Falköping Norra till Tidaholm i Falköpings och Tidaholms kommuner, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-10-14. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Direktiv från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: 2016:32), inkom 2016-09-01
Ärenderubrik: Översyn av tillsyns- och sanktionssystemen enligt miljöbalken.
Sista svarsdatum: 2016-10-14. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103841), inkom 2016-07-11
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 45 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan MT12 Sköldinge och K990 Katrineholms Energi i Katrineholms kommun, Södermanlands län.
Sista svarsdatum: 2016-10-12. Ansvarig: FSO. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: Ds 2016:25), inkom 2016-07-08
Ärenderubrik: Promemoria om förändringar i hur miljöbedömningar ska genomföras.
Sista svarsdatum: 2016-10-11. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-102520), inkom 2016-08-10
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för två befintliga 132 kV kraftledningar i luftledningsutförande mellan Kvillinge och MT26 Dövestad i Norrköpings kommun, Östergötlands län.
Sista svarsdatum: 2016-10-10. Ansvarig: ÖgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-03975-14), inkom 2016-09-05
Ärenderubrik: Remiss av den reviderade handboken om Natura 2000 i Sverige.
Sista svarsdatum: 2016-10-07. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103457), inkom 2016-09-13
Ärenderubrik: Nätkoncession för linje från Falköping Norra till Marjarp i Falköpings kommun.
Sista svarsdatum: 2016-10-04. Ansvarig: VgOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Kallelse från Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (dnr: M 2624-15), inkom 2016-09-15
Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2015-04-23 ang. anmälan avseende vindkraftverk på fastigheterna Degerhamn 4:83 och 4:1.
Sista svarsdatum: 2016-10-04. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Kallelse från Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (dnr: M 2627-15), inkom 2016-09-15
Ärenderubrik: Angående överklagan av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut ang anmälan enligt miljöbalken avseende vindkraftverk på fastigheten Albrunna 29:1
Sista svarsdatum: 2016-10-04. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Trafikverket (dnr: -), inkom 2016-08-23
Ärenderubrik: Höghastighetsjärnväg Borås – Bollebygd.
Sista svarsdatum: 2016-10-03. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Stockholms läns landsting (dnr: TRN 2016-0047), inkom 2016-04-11
Ärenderubrik: Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
Sista svarsdatum: 2016-09-30. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-100413), inkom 2016-07-01
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 20 kV ledning från Lettens kraftstation till gräns för Torsby kommun, Värmlands län.
Sista svarsdatum: 2016-09-30. Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-102579), inkom 2016-07-27
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för 130 kV luftledning mellan Korsselbränna och Dabbsjö, med avgrening till Bergvattnet, i Strömsund och Dorotea kommuner, Jämtlands och Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-09-27. Ansvarig: JORF/VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd/öppet hus från Svenska Kraftnät (dnr: ), inkom 2016-09-12
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd för den planerade flytten av kraftledningen utanför Hjärup i Staffanstorps kommun
Sista svarsdatum: 2016-09-27. Ansvarig: SkOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: 2016/691), inkom 2016-08-29
Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Ekhyddan och Nybro.
Sista svarsdatum: 2016-09-25. Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: 2016/692), inkom 2016-08-29
Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Nybro och Hemsjö.
Sista svarsdatum: 2016-09-25. Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.
Samråd från HydroGIS AB (dnr: -), inkom 2016-08-29
Ärenderubrik: Utbyggnad av Bovallstrand småbåtshamn.
Sista svarsdatum: 2016-09-21. Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: NV-03035-14), inkom 2016-07-15
Ärenderubrik: Kompletterande samråd från Tyskland enligt Esbokonventionen angående en fast förbindelse över Fehmarn Bält.
Sista svarsdatum: 2016-09-20. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Föreläggande från Svea Hovrätt Mark- o miljödomstolen (dnr: M 4276-16), inkom 2016-09-06
Ärenderubrik: Gävleborgs Läns ornitologiska förening m.fl/Kölvallen Vind Ab m.fl. angående tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk vid Kölvallen i Ljusdals kommun
Sista svarsdatum: 2016-09-19. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen Blekinge (dnr: Dnr 511-3551-2015), inkom 2016-06-16
Ärenderubrik: Samråd kring förslag på nya Natura 2000-områden för tumlare.
Sista svarsdatum: 2016-09-16. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: M2015/04292/Nm), inkom 2016-06-16
Ärenderubrik: Förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handel.
Sista svarsdatum: 2016-09-15. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-105958 ), inkom 2016-06-10
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 130 kV kraftledning mellan Sege och Hörby i Burlöv, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Höör och Hörby kommuner i Skåne län.
Sista svarsdatum: 2016-09-12. Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall Vindkraft m.fl. (dnr: -), inkom 2016-07-06
Ärenderubrik: Förnyelse av vindkraftpark Näsudden.
Sista svarsdatum: 2016-09-09. Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Skrivelse från Umeå Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (dnr: M 3094-03), inkom 2016-08-19
Ärenderubrik: Trafikverket angående anläggande av järnvägsbro m.fl. åtgärder berörande Umeälven.
Sista svarsdatum: 2016-09-07. Ansvarig: VOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103926 ), inkom 2016-05-31
Ärenderubrik: Nätkoncession för fyra 130 kV luftledningar vid station Simpevarp i Oskarshamns kommun, Kalmar län.
Sista svarsdatum: 2016-09-01. Ansvarig: ÖSOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Kungörelse från Umeå Tingsrätt (dnr: M 942-16), inkom 2016-07-06
Ärenderubrik: Kungörelse angående överklagat beslut om tillstånd att anlägga och driva upp till 442 vindkraftverk inom Etapp 3 i Markbygden, Piteå kommun.
Sista svarsdatum: 2016-08-31. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103474), inkom 2016-05-30
Ärenderubrik: Nätkoncession för 130 kV ledning från Lärje till Marieholm i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-08-30. Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-102087), inkom 2016-05-16
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) avseende en befintlig 132 kV kraftledning i luftledningsutförande vid fördelningsstation BT34 Älberg i Hallsbergs kommun, Örebro län.
Sista svarsdatum: 2016-08-19. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: ), inkom 2016-05-05
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd angående planerad 220 kV luftledning mellan befintlig ledning mot Nacka och transformatorstationen i Högdalen i Stockholms stad.
Sista svarsdatum: 2016-08-18. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: ), inkom 2016-05-05
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd angående planerad luftledning för 400 kV mellan stationerna Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun.
Sista svarsdatum: 2016-08-18. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-102088), inkom 2016-05-17
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession) avseende en 132 kV luftledning mellan stationerna BT39 Linde och Koverboda i Lindesbergs kommun, Örebro län.
Sista svarsdatum: 2016-08-18. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-100435), inkom 2016-05-17
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) avseende en 130 kV luftledning mellan Falkenberg N – Falkenberg S i Falkenbergs kommun i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2016-08-18. Ansvarig: HallOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Skogsstyrelsen (dnr: 2016/307), inkom 2016-06-22
Ärenderubrik: Nulägesbeskrivning av arbetet med nyckelbiotoper.
Sista svarsdatum: 2016-08-17. Ansvarig: SOF/CJN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall (dnr: ), inkom 2016-06-22
Ärenderubrik: Förnyelse av nätkoncession för linje 3450Ao, 40 kV luftledning Leringsforsen - Torpshammar
Sista svarsdatum: 2016-08-16. Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall (dnr: ), inkom 2016-06-22
Ärenderubrik: Förnyelse av nätkoncession för linje 714Uz, 130 kV luftledning mellan Yttersjön och Vännäs.
Sista svarsdatum: 2016-08-15. Ansvarig: VOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Norrköpings kommun (dnr: -), inkom 2016-05-16
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd för vattenverksamhet i samband med utbyggnad av Pampushamnen, Norrköping.
Sista svarsdatum: 2016-07-31. Ansvarig: ÖgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: M2016/01030/R), inkom 2016-04-19
Ärenderubrik: Förslag från NV till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter.
Sista svarsdatum: 2016-07-29. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Kulturdepartementet (dnr: Ku2016/00504/D), inkom 2016-04-14
Ärenderubrik: Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)
Sista svarsdatum: 2016-07-13. Ansvarig: -. Format: Papper. Plats: Stenåsa.
Remiss från Länsstyrelsen i Hallands län (dnr: 511-3070-16), inkom 2016-05-16
Ärenderubrik: Förslag till beslut om gränser för strandskydd i Kungsbacka kommun
Sista svarsdatum: 2016-07-08. Ansvarig: HOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-05464-13), inkom 2016-06-02
Ärenderubrik: Samråd enligt Esbokonventionen om vindkraftsparken Windanker i Tysklands ekonomiska zon nordost om Rügen.
Sista svarsdatum: 2016-07-06. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2013/162), inkom 2016-05-18
Ärenderubrik: Samråd avseende 400 kV elnätsförbindelse Örby-Snösätra
Sista svarsdatum: 2016-07-01. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från e.on (dnr: ), inkom 2016-05-23
Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en dubbel 130 kV kraftledning på sträckan Källsjön-Nässe i Sollefteå kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-07-01. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från e.on (dnr: ), inkom 2016-05-23
Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Vitberget-Knäsjöberget/Sörlidberget i Kramfors kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-07-01. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från e.on (dnr: ), inkom 2016-05-23
Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommuner.
Sista svarsdatum: 2016-07-01. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-101954), inkom 2016-04-29
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för ny 40 kV kraftledning i luft- och markledningsutförande mellan Orust och Edshultshall i Orust kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-06-30. Ansvarig: GOF/BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-101607), inkom 2016-05-02
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 132 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan Tidaholm och Gimmene i Tidaholms kommun i Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-06-30. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103881), inkom 2016-04-25
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 145 kV markkabel till Kölvallens vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-06-28. Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103911/12/13/14 och 15), inkom 2016-04-20
Ärenderubrik: Ansökan från Svenska kraftnät om nätkoncession för fem kraftledningar i Sollefteå kommun.
Sista svarsdatum: 2016-06-27. Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-100824), inkom 2016-04-27
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en ny 150 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan anslutningspunkt vid Baksjöberg och anslutningspunkt vid Kalvkullen i Åsele kommun i Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-06-27. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall AB (dnr: -), inkom 2016-05-11
Ärenderubrik: Samråd om ny 130 kV ledning Slottstorp-Spillersboda, Norrtälje kommun
Sista svarsdatum: 2016-06-23. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-101932), inkom 2016-04-18
Ärenderubrik: 40 kV luftledning vid nytt verksamhetsområde sydväst om Bälinge i Alingsås kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-06-20. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Kompletterande samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2016/692), inkom 2016-05-25
Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Nybro och Hemsjö.
Sista svarsdatum: 2016-06-17. Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Kompletterande samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2016/691), inkom 2016-05-25
Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Ekhyddan och Nybro.
Sista svarsdatum: 2016-06-17. Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Föreläggande från Mark- och miljödomstolen (dnr: M 1069-16), inkom 2016-06-01
Ärenderubrik: Angående dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv, Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun.
Sista svarsdatum: 2016-06-15. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-100302), inkom 2016-04-13
Ärenderubrik: 50 kV luftledning mellan Degerhamn och Degerhamn C inom Mörbylånga kommun i Kalmar län.
Sista svarsdatum: 2016-06-14. Ansvarig: ÖOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103901), inkom 2016-04-11
Ärenderubrik: 132 kV kraftledning i mark- och luftledningsutförande mellan Rödene vindkraftpark och transformatorstationen OT51 samt ansökan om nätkoncession för linje för ombyggnation för del av 40 kV kraftledning i markkabelutföranden mellan Nolhaga allé och Rosenlund i Alingsåskommun i Västra Götalands län
Sista svarsdatum: 2016-06-13. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-100069), inkom 2016-04-15
Ärenderubrik: 50 kV luftledning vid Idre fjäll i Älvdalens kommun, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-06-13. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-105564), inkom 2016-04-08
Ärenderubrik: Nätkoncession för en luftledning (50 kV) mellan Alvesta och Moheda i Alvesta kommun, Kronobergs län
Sista svarsdatum: 2016-06-10. Ansvarig: KOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-100231), inkom 2016-04-07
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 20 kV kraftledning mellan Vigelsjö och Klemensboda i Norrtälje kommun, Stockholms län
Sista svarsdatum: 2016-06-09. Ansvarig: UOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2013-102717), inkom 2016-04-07
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 40 kV ledning från Tibro till Sventorp i Tibro och Skövde kommuner, Västra Götalands län
Sista svarsdatum: 2016-06-08. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen Gotland och Kalmar (dnr: 511-3419-15 och 511-3380-14), inkom 2016-04-25
Ärenderubrik: Samråd kring förslag till utvidgning av Natura 2000-områdena Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken med viktiga områden för tumlare.
Sista svarsdatum: 2016-06-07. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2014-102013), inkom 2016-03-31
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en befintlig 130 kV ledning från Bossgård till Råberga i Linköpings kommun, Östergötlands län.
Sista svarsdatum: 2016-06-03. Ansvarig: ÖgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2014/2134), inkom 2016-04-26
Ärenderubrik: Kompletterande samråd gällande ledningsåtgärder för 400 kV-ledning Grundfors-Storfinnforsen inom projektet för ny 400 kV-kraftledning Långbjörn-Storfinnforsen, Sollefteå kommun.
Sista svarsdatum: 2016-06-03. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Missiv från Länsstyrelsen Halland (dnr: 511-6303-15), inkom 2016-04-21
Ärenderubrik: Länsstyrelsen har tagit fram förslag på ändringar i Natura 2000-nätverket med anledning av att EU bedömt att det finns för få områden för tumlare. Förslaget innebär i korthet förändringar i tre befintliga Natura 2000-områden.
Sista svarsdatum: 2016-06-01. Ansvarig: HOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Degerfors kommun (dnr: -), inkom 2016-03-17
Ärenderubrik: Förslag till ny översiktsplan för Degerfors kommun
Sista svarsdatum: 2016-05-31. Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-102869), inkom 2016-03-30
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser 130 kV ledning från Granlo till Ortviken i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-05-30. Ansvarig: MOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: 2016/274), inkom 2016-04-12
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd gällande ombyggnation av Midskog stamnätsstation och ledningar kring stationen, i Ragunda och Östersunds kommuner, Jämtlands län.
Sista svarsdatum: 2016-05-27. Ansvarig: JORF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-102720), inkom 2016-03-23
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en 50 Kv luftledning Lomberg – Grängesberg i Ludvika kommun i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-24. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103511), inkom 2016-03-22
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 36 kV markkabel/luftledning mellan befintlig transformatorstation i Södra Backa i Borlänge till planerad vindkraftpark vid Orrberget, Borlänge och Ludvika kommuner, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-23. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103149), inkom 2016-03-10
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 140 kV kraftledning i markkabel och luftledningsutförande mellan Färlev och Tossene samt ombyggnation av två 40 kV luftledningar i Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-05-16. Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: ), inkom 2016-03-07
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 130 kV luftledning för vindkraftanslutning mellan Hästkullen Norra och Jenåsen via Hästkullen Södra i Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-05-10. Ansvarig: MOF/ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103922), inkom 2016-03-08
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 220 kV ledning från Rätan stamstation till de planerade vindkraftparkerna i Nordkölen, Länsterhöjden, Storflötten, Jämtlands och Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-05-09. Ansvarig: JORF/VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen (dnr: M 4082-15), inkom 2016-04-14
Ärenderubrik: Försiktighetsmått avseende tre vindkraftverk vid Törnbotten, Mörbylånga kommun, Kalmar län.
Sista svarsdatum: 2016-05-04. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: DBN.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-100096), inkom 2016-02-29
Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Mockfjärds kraftstation och Mockfjärds ställverk i Gagnef kommun, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-02. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-100095), inkom 2016-02-29
Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Malungs ställverk och Malungs Elverk samt avgrening till Mobyns ställverk i Malungs-Sälens kommun, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-02. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-100092), inkom 2016-02-29
Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för linje avseende en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Hunnflen och Äppelbo ställverk i Vansbro kommun.
Sista svarsdatum: 2016-05-02. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2016-100093), inkom 2016-02-29
Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Skamsberget och Storbyn, Dala-Järna i Vansbro kommun, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-02. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Trafikverket (dnr: TRV 2015/71169), inkom 2016-04-13
Ärenderubrik: Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Botkyrka och Haninge kommun, Stockholms län.
Sista svarsdatum: 2016-05-02. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Enkät från Skogsstyrelsen (dnr: -), inkom 2016-03-31
Ärenderubrik: Enkät om nyckelbiotoper
Sista svarsdatum: 2016-04-29. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-102715), inkom 2016-03-02
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 145 kV luftledning mellan Torpberget och Skaftåsen vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län och i Härjedalens kommun, Jämtlands län.
Sista svarsdatum: 2016-04-22. Ansvarig: JORF/GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103447), inkom 2016-03-02
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 36 kV markledning mellan Skaftåsens och Tandsjös vindkraftparker i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-04-22. Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103448), inkom 2016-03-02
Ärenderubrik: Ansökan avser en 145 kV luftledning mellan Torpberget och Hembergets vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-04-22. Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Näringsdepartementet (dnr: N2016/02157/RS), inkom 2016-03-22
Ärenderubrik: Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut
Sista svarsdatum: 2016-04-20. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Näringsdepartementet (dnr: N2016/02157/RS), inkom 2016-03-22
Ärenderubrik: Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut
Sista svarsdatum: 2016-04-20. Ansvarig: -. Format: Papper. Plats: -.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103892), inkom 2016-02-11
Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Högaliden och vindkraftsparken Botsmark i Umeå kommun, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-18. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103891), inkom 2016-02-11
Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Högaliden 2 och vindkraftsparken Högaliden i Skellefteå och Umeå kommuner, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-18. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103838), inkom 2016-02-11
Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning avseende en ny 170 kV luftledning mellan station Krångfors och vindkraftspark Blisterliden med anslutning till vindkraftspark Ljusvattnet och Blåbergsliden i Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-18. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103890), inkom 2016-02-15
Ärenderubrik: Tillstånd avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Blisterliden och vindkraftsparken Högaliden 2 i Skellefteå och Robertsfors kommuner, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-18. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: ), inkom 2016-03-05
Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Storhöjden-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommuner
Sista svarsdatum: 2016-04-15. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: ), inkom 2016-03-05
Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Vitberget-Knäsjöberget/Sörlidberget i Kramfors kommun
Sista svarsdatum: 2016-04-15. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: ), inkom 2016-03-05
Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Källsjön-Nässe i Sollefteå kommun
Sista svarsdatum: 2016-04-15. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: ), inkom 2016-03-05
Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommun
Sista svarsdatum: 2016-04-15. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Mannheimer Swartling (dnr: M2012/714/Me), inkom 2016-03-18
Ärenderubrik: Kompletterande samråd i anledning av E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken.
Sista svarsdatum: 2016-04-15. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103457), inkom 2016-03-23
Ärenderubrik: Ansökan om hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 130 kV luftledning mellan Falköping Norra och avgreningspunkt Majarp i Falköpings kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-04-13. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-102792), inkom 2016-02-08
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 10 kV från Fåglum till Bajaregården i Essunga kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-04-11. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2014-101938), inkom 2016-02-09
Ärenderubrik: Ansökan om fortsatt tillstånd att använda befintlig kraftledning. Ansökan avser en 220 kV luftledning från Örby till Högdalen. Ansökan avser användning i ytterligare 15 år
Sista svarsdatum: 2016-04-11. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-101386), inkom 2016-02-09
Ärenderubrik: Ansökan om att fortsätta använda befintlig kraftledning. Ansökan avser 40kV luftledning mellan Mäland och Klockestrand i Kramfors.
Sista svarsdatum: 2016-04-11. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103051), inkom 2016-02-09
Ärenderubrik: Tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning avseende en 45 kV luftledning i befintlig ledningsgata mellan Bonäset och Öjebyn i Piteå kommun, Norrbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-11. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-100067), inkom 2016-02-05
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 45 kV luftledning i befintlig ledningsgatan mellan Pitholm och Hortlax, inkl avgrening Jävre, i Piteå kommun, Norrbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-08. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-102416), inkom 2016-02-05
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en befintlig 50 kV luftledning, Lomberg – Morgårdshammar i Ludvika och Smedjebackens kommuner i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-04-06. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103508), inkom 2016-02-03
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en 220 kV ledning från Ödmården till Grönviken i Söderhamns, Gävle och Ockelbo kommuner, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-04-05. Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-102721), inkom 2016-02-02
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en befintlig 50 kV luftledning och markkabel, Magnetgärdet – Östanbo – Blötberget i Ludvika kommun i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-04-04. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-102144), inkom 2016-01-31
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 45 kV luftledning mellan Bonäset – Pitholm i Piteå kommun, Norrbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-03-31. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-105910), inkom 2016-01-29
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 130 kV kraftledning mellan Ivö och Nymölla i Bromölla kommun, Skåne län.
Sista svarsdatum: 2016-03-31. Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-101383), inkom 2016-01-27
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 40 kV luftledning mellan Näs transformatorstation och avgreningen till Näs, Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-30. Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-101382), inkom 2016-01-26
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 40 kV ledning mellan Hammars transformatorstation och Västhammar i Kramfors kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-30. Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103371), inkom 2016-01-27
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession gällande en 130 kV luftledning från Midskogs kraftstation i Ragunda kommun till Verksmons industriområde i Östersunds kommun, Jämtlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-29. Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-100227), inkom 2016-01-26
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende flera 130 kV ledningar mellan Karlstad och Borgvik i Karlstad och Grums kommuner, Värmlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-29. Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Skogsstyrelsen (dnr: 2016/554), inkom 2016-02-19
Ärenderubrik: Remiss av förslag på uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen
Sista svarsdatum: 2016-03-25. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103316), inkom 2016-01-21
Ärenderubrik: Tillstånd för byggande och användande av en 130 kV luftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner, Kronobergs och Kalmar län
Sista svarsdatum: 2016-03-23. Ansvarig: ÖSOF/KOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-100229), inkom 2016-01-20
Ärenderubrik: Tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende tre 20 kV ledningar från Vigelsjö via Norrtälje södra till Östhamra i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Sista svarsdatum: 2016-03-21. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2014-102268), inkom 2016-01-22
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession . Ansökan avser en ny 130 kV luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden Hästkullen södra, Härnösands kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-21. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: -.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103458), inkom 2016-01-17
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att bygga och använda en 130 kV luftledning och en 40 kV mark- och luftledning vid BillerudKorsnäs AB:s pappersbruk i Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län.
Sista svarsdatum: 2016-03-18. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2014-101972), inkom 2016-01-13
Ärenderubrik: Ny 130 kV luftledning för vindkraftanslutning mellan Stockåsbodarna och Nylandsbergen samt mellan Nylandsbergen och Nysäter i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-15. Ansvarig: MOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2015-103609), inkom 2016-01-12
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncessionavser en ny 137 kV kraftledning i luft- och markkabelutförande mellan Forsbyboda i Lindesbergs kommun, Örebro län och transformatorstation YT34 Kolsva i Köpings kommun i Västmanlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-14. Ansvarig: VOF/NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall Eldistribution AB (dnr: -), inkom 2016-10-26
Ärenderubrik: Planerad 130 kV ledning till Älvnäs, Ekerö kommun, Stockholms län
Sista svarsdatum: 2016-03-11. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Havs- och vattenmyndigheten (dnr: 3779-14), inkom 2015-10-02
Ärenderubrik: Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon, Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för att ta fram förslag till planer.
Sista svarsdatum: 2016-03-01. Ansvarig: -. Format: Papper. Plats: -.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-105163), inkom 2015-12-10
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession för sträckan Sege Lomma.
Sista svarsdatum: 2016-02-29. Ansvarig: SkOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-100442), inkom 2015-12-15
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession, avser en 40 kV kraftledning på en delsträcka vid Kinnared i Hylte kommun i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2016-02-29. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-08573-15), inkom 2016-01-19
Ärenderubrik: Gemensamma riktlinjer för artskydd i skogen
Sista svarsdatum: 2016-02-29. Ansvarig: SOF/AWM/ULT. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-02594-15), inkom 2016-01-21
Ärenderubrik: Remiss av havsplan från Lettland, samråd enligt Esbokonventionens protokoll
Sista svarsdatum: 2016-02-24. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Begäran om yttrande från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-100440), inkom 2015-12-20
Ärenderubrik: E.ON har hos Ei ansökt om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning. Ansökan avser en delsträcka av 130 kV luftledning Falkenberg S-Harplinge i Halmstads kommun.
Sista svarsdatum: 2016-02-19. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-1 1759-11), inkom 2015-12-21
Ärenderubrik: Remiss av förslag till förändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark.
Sista svarsdatum: 2016-02-16. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet (dnr: M2015/03820/Ee), inkom 2015-11-24
Ärenderubrik: Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54)
Sista svarsdatum: 2016-02-15. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Näringsdepartementet (dnr: N2015/08441/RS), inkom 2015-12-07
Ärenderubrik: Promemoria angående ändring i rennäringsförordningen (1993:384).
Sista svarsdatum: 2016-02-15. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Ljungby Energinät AB (dnr: -), inkom 2016-01-29
Ärenderubrik: Planerad flytt/ombyggnation av kraftledning väster om Ljungby
Sista svarsdatum: 2016-02-15. Ansvarig: KOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: NV-06762-12), inkom 2015-12-22
Ärenderubrik: Samråd om framtagen miljökonsekvensbeskrvning för en dansk vindkraftspark på Kriegers flak.
Sista svarsdatum: 2016-02-03. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2008-100230), inkom 2015-12-04
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession, avser ledningar mellan Vigelsjö och Norrtälje samt mellan Vigelsjö och Aspsund i Norrtälje kommun.
Sista svarsdatum: 2016-02-01. Ansvarig: UOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från ÅF, Industry AB (dnr: -), inkom 2015-12-22
Ärenderubrik: Ombyggnation av befintlig 130 kV kraftledning, L126, på sträckan mellan Utansjö och Murberget i Härnösands kommun.
Sista svarsdatum: 2016-02-01. Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall (dnr: -), inkom 2015-10-22
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk enligt 6 kap 4§ miljöbalken.
Sista svarsdatum: 2016-01-31. Ansvarig: . Format: Digitalt. Plats: .
Remiss från Näringsdepartementet (dnr: N2015/05179/FJR), inkom 2015-11-01
Ärenderubrik: Redovisning av regeringsuppdrag om strategi för svensk viltförvaltning
Sista svarsdatum: 2016-01-31. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Underrättelse från Nacka tingsrätt (dnr: M 6156-15), inkom 2015-12-15
Ärenderubrik: Tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Kölvallen, Ljusdals kommun
Sista svarsdatum: 2016-01-26. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2014/2134), inkom 2015-11-17
Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ny 400 kV-ledning Långbjörn-Storfinnforsen, Sollefteå kommun, Västernorrlands län
Sista svarsdatum: 2016-01-15. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Länsstyrelsen Örebro län (dnr: 551-3994-2014), inkom 2015-12-15
Ärenderubrik: Tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Frykdalshöjden, Sunne kommun
Sista svarsdatum: 2016-01-15. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-06433-11), inkom 2014-10-31
Ärenderubrik: Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur – vägledning för förvaltare
Sista svarsdatum: 2015-12-12. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: .
Underrättelse från Länsstyrelsen Norrbotten (dnr: 551-8631-14), inkom 2015-11-16
Ärenderubrik: Underrättelse om ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att etablera vindkraft inom etapp 3 Markbygden. Piteå kommun.
Sista svarsdatum: 2015-12-11. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Jämtkraft (dnr: E/T), inkom 2015-10-05
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med anledning av ansökan om linjekoncession för planerad kraftledning från de tre planerade parkerna Nordkölen, Länsterhöjden och Storflötten.
Sista svarsdatum: 2015-11-02. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen i Jönköpings län (dnr: 258-4242-2015), inkom 2015-09-09
Ärenderubrik: Begäran om fartbegränsning i Munksjön, Jönköpings kommun.
Sista svarsdatum: 2015-10-26. Ansvarig: JFK. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet (dnr: M2015/1539/S), inkom 2015-07-02
Ärenderubrik: Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)
Sista svarsdatum: 2015-10-12. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-08544-12), inkom 2015-08-04
Ärenderubrik: Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan
Sista svarsdatum: 2015-10-05. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen i Örebro län (dnr: 511-3740-2015), inkom 2015-06-26
Ärenderubrik: Förslag till åtgärdsprogram för ortolansparv, Emberiza hortulana
Sista svarsdatum: 2015-09-25. Ansvarig: SOF/SES. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-01017-13), inkom 2015-06-18
Ärenderubrik: Förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan
Sista svarsdatum: 2015-09-17. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Underrättelse från Växjö Tingsrätt (dnr: M 997-15), inkom 2015-08-21
Ärenderubrik: Eolus Vind AB/Länsstyrelsen Kalmar län angående överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar län beslut 2014-10-28, dnr 551-3422-14
Sista svarsdatum: 2015-09-10. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Översiktsplan från Kommunstyrelsen Askersunds kommun (dnr: ), inkom 2015-07-20
Ärenderubrik: Förslag till översiktsplan för Askersunds kommun finns nu tillgängligt för en kompletterande utställning i kommunhusets huvudentré, på Askersunds huvudbibliotek samt på www.sydnarkebygg.se. Möjlighet ges att granska förslaget och komma med synpunkter.
Sista svarsdatum: 2015-09-06. Ansvarig: NOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2015/883), inkom 2015-05-20
Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en 400 kV elnätsförbindelse mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
Sista svarsdatum: 2015-09-02. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2015/884), inkom 2015-05-20
Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en dubbel 220 kV elnätsförbindelse mellan Högdalen och Snösätra i Stockholms stad. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
Sista svarsdatum: 2015-09-02. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2015/885), inkom 2015-05-20
Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en 220 kV elnätsförbindelse mellan befintlig ledning mot Nacka och transformatorstationen i Högdalen i Stockholms stad. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
Sista svarsdatum: 2015-09-02. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: 2013/161), inkom 2015-06-01
Ärenderubrik: Svenska kraftnät planerar att förstärka elnätet med en ny 400 kV förbindelse mellan Örby och Snösätra i södra Stockholm. Detta samråd är det första steget inför ansökan om koncession enligt ellagen.
Sista svarsdatum: 2015-09-02. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Näringsdepartementet (dnr: N2051/4077/FJR), inkom 2015-06-16
Ärenderubrik: Vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905), bl.a. har Jägarnas riksförbund hemställt om ändring av jakttider för orre, järpe och tjäder i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Södermanlands län
Sista svarsdatum: 2015-09-01. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Stockholms läns landsting (dnr: FUT 1506-0096), inkom 2015-08-10
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om en ny tunnelbanedepå som behövs när tunnelbanan byggs ut. Stockholms läns landsting har utifrån en politisk överenskommelse med staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun ansvar för att bygga ut tunnelbanan med två mil nya spår och tio nya stationer. I det ansvaret ingår att se till så att det finns tillräckligt med plats för uppställning och underhåll av tunnelbanetåg när tunnelbanan byggs ut.
Sista svarsdatum: 2015-08-31. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: NV-02654-14), inkom 2015-07-02
Ärenderubrik: Samråd om Danmarks planer på vindkraftsparkerna Rönne Bank vid Bornholm och Saeby i Kategatt
Sista svarsdatum: 2015-08-25. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: 2012/1167), inkom 2015-06-18
Ärenderubrik: Inbjudan till kompletterande samråd om sambyggnaden av kraftledningarna för 400 kV och 130 kV inom projektet Skogsäter - Stenkullen
Sista svarsdatum: 2015-08-10. Ansvarig: BohOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Föreläggande från Länsstyrelsen Kalmar län (dnr: 403-2803-2015), inkom 2015-07-20
Ärenderubrik: Angående överklagande av bygglov för tre vindkraftverk, fastigheterna Törnbotten 16:1 m.fl. Mörbylånga kommun (kommunstyrelsebeslut 2014-11-11, § 243, dnr 2014-636)
Sista svarsdatum: 2015-08-10. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Kungörelse från Trafikverket (dnr: TRV 2015/20825), inkom 2015-06-30
Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 62, delen Dyvelsten - Norra infarten Forshaga i Forshaga kommun, Värmlands län
Sista svarsdatum: 2015-08-04. Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Länsstyrelsen Örebro Län (dnr: 551-3803-2015), inkom 2015-07-13
Ärenderubrik: Överklagande av beslut om tillstånd enligt miljöbalken för Vindpark i Laxåskogen, Askersunds kommun.
Sista svarsdatum: 2015-08-03. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Underrättelse från Växjö Tingsrätt (dnr: M 1585-15), inkom 2015-07-03
Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar Län beslut 15-03-05, dnr:551-5604-12, ang. tillstånd till gruppstation med vindkraftverk på fastigheterna Lervik 1:1 m.fl. Västerviks kommun.
Sista svarsdatum: 2015-07-23. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2012/1167), inkom 2015-05-08
Ärenderubrik: Inbjudan till kompletterande samråd om sträckningsalternativ i området kring Ryd för Svenska kraftnäts 400 kV-ledning Skogsäter-Stenkullen.
Sista svarsdatum: 2015-06-17. Ansvarig: VgOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från NV Nordisk Vindkraft AB (dnr: 551-5751-12), inkom 2015-05-13
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd inför ansökan om ändring av tillstånd – Ängersjökölen vindkraftpark.
Sista svarsdatum: 2015-06-12. Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från NV Nordisk Vindkraft AB (dnr: 551-5758-12), inkom 2015-05-13
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd inför ansökan om ändring av tillstånd – Sandtjärnberget vindkraftpark.
Sista svarsdatum: 2015-06-12. Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från NV Nordisk Vindkraft AB (dnr: 551-2501-2012), inkom 2015-05-13
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken (6 kap. 4§) avseende en ändring av befintligt tillstånd för Vinliden vindkraftpark.
Sista svarsdatum: 2015-06-07. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: 2014/2133), inkom 2015-04-27
Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap miljöbalken gällande ny 400 kV-ledning Långbjörn-Storfinnforsen.
Sista svarsdatum: 2015-05-31. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Skogsstyrelsen (dnr: -), inkom 2015-xx-xx
Ärenderubrik: Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – Utökat ansvar och egenkontroll med mera
Sista svarsdatum: 2015-05-25. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Stockholms läns landsting (dnr: FUT 1503-0045), inkom 2015-03-30
Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkaby station.
Sista svarsdatum: 2015-05-07. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenmyndigheten Södra Östersjön (dnr: 537-5346-2014), inkom 2014-11-05
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt
Sista svarsdatum: 2015-05-05. Ansvarig: SkOF, BOF, KOF, ÖsOF, ÖOF, GOF, VgOF, ÖgOF, NOF, FSO. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenmyndigheten Västerhavet (dnr: 537-34925-2014), inkom 2014-11-03
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt.
Sista svarsdatum: 2015-04-30. Ansvarig: SkOF, HallOF, KOF, GOF, VgOF, BohOF, DOF, VOF, NOF, VOF, DOF, JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenmyndigheten Norra Östersjön (dnr: 537-5058-14), inkom 2014-11-17
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt.
Sista svarsdatum: 2015-04-30. Ansvarig: ÖgOF, NOF, VOF, FSO, StOF, UOF, DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenmyndigheten Bottenvikens (dnr: 537-9859-2014), inkom 2014-11-06
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Bottenvikens vattendistrikt.
Sista svarsdatum: 2015-04-30. Ansvarig: VOF, NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenmyndigheten Bottenhavet (dnr: 537-7197-14), inkom 2014-11-24
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Bottenhavets vattendistrikt.
Sista svarsdatum: 2015-04-30. Ansvarig: UOF, DOF, GlOF, MOF, ÅOF, JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-09642-11), inkom 2015-03-10
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Store Mosse nationalpark.
Sista svarsdatum: 2015-04-28. Ansvarig: ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Lantmännen Cerealia AB (dnr: -), inkom 2015-03-16
Ärenderubrik: Lantmännen Cerealia AB inbjuder till samråd inför ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för verksamhet vid Strängnäs Valskvarn och Strängnäs Elevator (fastigheterna Stromhatten 3 och 2).
Sista svarsdatum: 2015-04-07. Ansvarig: FSO. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2014/1604), inkom 2015-02-10
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken gällande ledningsåtgärder i Hjälta-området, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2015-03-25. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Göteborgs Hamn AB (dnr: -), inkom 2015-03-02
Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken för utbyggnad av ny energihamn vid Risholmen, Göteborgs stad.
Sista svarsdatum: 2015-03-20. Ansvarig: GOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Stockholms Läns Landsting (dnr: FUT 1403-0007), inkom 2015-02-09
Ärenderubrik: Samråd om tunnelbana från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort.
Sista svarsdatum: 2015-03-12. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Stockholms Läns Landsting (dnr: FUT 1403-0007), inkom 2015-02-09
Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana till Nacka
Sista svarsdatum: 2015-03-12. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall (dnr: -), inkom 2015-02-23
Ärenderubrik: Vattenfall Vindkraft AB undersöker möjligheten att etablera en vindkraftpark, kallas Bruzaholm, i Eksjö kommun, Jönköpings län.
Sista svarsdatum: 2015-03-06. Ansvarig: JFK. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Regeringskansliet (dnr: M2015/698/Ee), inkom 2015-02-12
Ärenderubrik: Remiss av Regeringskansliets promemoria "Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020"
Sista svarsdatum: 2015-03-05. Ansvarig: SOF / HEM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Trafikverket (dnr: 2014/96335), inkom 2015-01-16
Ärenderubrik: Inbjudan till samrådsmöte avseende om- och nybyggnad av väg 77 Länsgränsen - Rösa, Stockholms län.
Sista svarsdatum: 2015-02-16. Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Trafikverket (dnr: TRV2014/24752), inkom 2015-01-13
Ärenderubrik: Fastställande av arbetsplan för ombyggnad av väg E45, delen Ånimskog-Åmål, etapp 1 Ånimskog-Tösse i Åmåls kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2015-02-11. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Kungörelse från Trafikverket (dnr: TRV 2014/17156), inkom 2015-01-20
Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av E6 (574) gång-cykelväg mellan Kärra och Rödbo i Göteborgs stad, Västra Götaland län.
Sista svarsdatum: 2015-02-10. Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen i Skåne län (dnr: 511-29178-2014), inkom 2015-01-20
Ärenderubrik: Åtgärdsprogram för hotade vadare på strandängar.
Sista svarsdatum: 2015-01-31. Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-08038-14), inkom 2014-12-04
Ärenderubrik: Remiss om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet.
Sista svarsdatum: 2015-01-19. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: -), inkom 2014-11-24
Ärenderubrik: Förläggning av två stycken 132 kV kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen
Sista svarsdatum: 2014-12-18. Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: -), inkom 2014-11-24
Ärenderubrik: Förläggning av två stycken 132 kV kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen
Sista svarsdatum: 2014-12-18. Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Landsbygdsdepartementet (dnr: L2014/2263/ELT), inkom 2014-09-10
Ärenderubrik: Remiss om förslag tiil ändring i förordningen om områdesskydd
Sista svarsdatum: 2014-12-12. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Sjöfartsverket (dnr: -), inkom 2014-10-29
Ärenderubrik: Samråd om projekt Malmporten - fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Luleå samt utbyggnad av Skvampens djuphamn.
Sista svarsdatum: 2014-12-01. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Utställelse av arbetsplan från Trafikverket (dnr: TRV2011/58057), inkom 2014-10-31
Ärenderubrik: Utställelse av arbetsplan för E45 Ånimskog-Åmål, etapp 2 Tösse-Åmål, Åmåls kommun
Sista svarsdatum: 2014-12-01. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-06106-14), inkom 2014-10-17
Ärenderubrik: Reviderade nationella riktlinjer för naturum i Sverige.
Sista svarsdatum: 2014-11-30. Ansvarig: . Format: Digitalt. Plats: .
Remiss från Miljödepartementet (dnr: M2014/1595/Nm), inkom 2014-09-24
Ärenderubrik: Remiss avseende Miljömålsberedningens delbetänkande Med Miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50
Sista svarsdatum: 2014-11-28. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Anmodan från Länsstyrelsen Kalmar län, Djurenheten (dnr: 218-5834-14), inkom 2014-08-28
Ärenderubrik: Anmodan om inlämnande av förslag till ledamöter och deras ersättare till Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län för åren 2015-2018
Sista svarsdatum: 2014-11-21. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Kraftö AB (dnr: -), inkom 2014-10-09
Ärenderubrik: Samråd enligt Miljöbalken (6 kap. 4 §) angående planerad vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2014-11-19. Ansvarig: MOF/JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Stockholms läns landsting (dnr: FUT 1410-0054), inkom 2014-10-21
Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station.
Sista svarsdatum: 2014-11-16. Ansvarig: STOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från ÅF, Hydro Power (dnr: -), inkom 2014-10-10
Ärenderubrik: Samråd enl. 6 kap MB avseende planerad 220 kV ledning för anslutning av vindkraftparken Åndberg, Lillhärdal
Sista svarsdatum: 2014-11-14. Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Miljödepartementet (dnr: M2014/1412/Nm), inkom 2014-06-25
Ärenderubrik: Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö
Sista svarsdatum: 2014-10-31. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: -), inkom 2014-10-09
Ärenderubrik: Samrådsmöte gällande strategi och handlingsplan för invasiva främmande arter.
Sista svarsdatum: 2014-10-24. Ansvarig: SOF/HEM, AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen i Jönköpings län (dnr: 258-5687-2014), inkom 2014-09-25
Ärenderubrik: Begäran om fartbegränsning i Sommen, Tranås kommun
Sista svarsdatum: 2014-10-22. Ansvarig: JFK. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Gröna Holmön AB (dnr: -), inkom 2014-10-09
Ärenderubrik: Vindkraft på Holmön och Ängesön, Umeå kommun.
Sista svarsdatum: 2014-10-21. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från HydroGIS AB (dnr: MKB 718 ), inkom 2014-09-22
Ärenderubrik: Återskapande av kanalförbindelse mellan Skallhavet och Värbofjorden, Lysekils kommun
Sista svarsdatum: 2014-10-14. Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Länsstyrelsen i Hallands län (dnr: 511-5016-14), inkom 2014-06-20
Ärenderubrik: Förslag till ett nationellt åtgärdsprogram för fältpiplärka.
Sista svarsdatum: 2014-09-10. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2014/233), inkom 2014-06-02
Ärenderubrik: Planerad ny 400 kV-ledning Ekhyddan-Nybro
Sista svarsdatum: 2014-09-05. Ansvarig: ÖSOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2014/235), inkom 2014-06-13
Ärenderubrik: Planerad ny 400 kV-ledning Nybro-Hemsjö - Inbjudan till samråd enligt 6 kap miljöbalken
Sista svarsdatum: 2014-09-05. Ansvarig: ÖSOF/BlOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Ecocom AB (dnr: -), inkom 2014-09-02
Ärenderubrik: Tidig förfrågan om eventuella synpunkter på en vindkraftsetablering vid Storhundberget, Åsele kommun, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2014-08-31. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Trafikverket (dnr: TRV 2014/34731), inkom 2014-05-13
Ärenderubrik: Samrådsremiss för Simrishamnsbanan i Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla kommuner, Skåne län.
Sista svarsdatum: 2014-08-29. Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Västerås Stad (dnr: -), inkom 2014-06-27
Ärenderubrik: Västerås hamn - underlag för kompletterande samråd (hantering av muddermassor på land)
Sista svarsdatum: 2014-08-29. Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstol (dnr: M 6037-13), inkom 2014-07-02
Ärenderubrik: Dom avs överklagat beslut fattat av Länsstyrelsen i Örebro län - Eolus Vind AB:s vindkraftpark Hökhult, Säffle kommun (dnr 551-4531-2012)
Sista svarsdatum: 2014-07-22. Ansvarig: SOF/DKT. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall Eldistribution AB (dnr: -), inkom 2014-05-19
Ärenderubrik: Ny 40 kV-ledning mellan Hårleby och Edshultshall, Orust kommun
Sista svarsdatum: 2014-07-02. Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall Vindkraft Sverige AB (dnr: -), inkom 2014-06-02
Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken - Stormyrberget Vindkraftpark
Sista svarsdatum: 2014-07-01. Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Vattenfall Vindkraft Sverige AB (dnr: -), inkom 2014-06-05
Ärenderubrik: Samråd vindkraftanläggning Stormyrberget Örnsköldsviks kommun
Sista svarsdatum: 2014-07-01. Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: NV-03035-14), inkom 2014-05-14
Ärenderubrik: Samråd enligt Esbokonventionen, väg- och järnvägsförbindelse över Fehrmarnbelt, Tyskland som ursprungspart.
Sista svarsdatum: 2014-06-19. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Länsstyrelsen Norrbotten, Miljöpröv.del. (dnr: 551-3836-13, 2581-4106), inkom 2014-05-26
Ärenderubrik: Tillstånd enl miljöbalken att anlägga och driva upp till 440 vindkraftverk inom Etapp 2 i Markbygden, Piteå kommun
Sista svarsdatum: 2014-06-15. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2013/1677), inkom 2014-04-24
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om planerat byte av 44 kV-kablar mellan Skåne och Själland inför tillståndsprövning enligt miljöbalken
Sista svarsdatum: 2014-06-05. Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Degerfors kommun (dnr: KS 163-2013/6 ), inkom 2014-04-04
Ärenderubrik: Ny översiktsplan
Sista svarsdatum: 2014-06-04. Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Skriftligt samråd från Statkraft (via WSP Sverige AB) (dnr: -), inkom 2014-04-17
Ärenderubrik: Skriftligt samråd för planerad vindkraftetablering i Tribbhult, Västerviks kommun
Sista svarsdatum: 2014-06-03. Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten (dnr: -), inkom 2014-04-23
Ärenderubrik: Synpunkter på rapporten Havsplanering - Nuläge 2014 Statlig planering i territorialhav och ekonomisk zon.
Sista svarsdatum: 2014-05-30. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON Elnät Sverige AB (via ÅF) (dnr: -), inkom 2014-05-07
Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning för vindkraftsanslutning på sträckan Storsjöhöjden-Fängsjön-Betåsen i Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2014-05-28. Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från ÅF-Industry AB (dnr: 6028185), inkom 2014-04-29
Ärenderubrik: Samråd rörande planerad kraftledning och transformatorstationer för anslutning av vindkraftparken Åndberg till befintligt elnät, Lillhärdal, Härjedalens kommun.
Sista svarsdatum: 2014-05-23. Ansvarig: JORF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Föreläggande - Prövningstillstånd från Svea Hovrätt (dnr: M 2630-14), inkom 2014-05-08
Ärenderubrik: Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i målet mellan Örndalen Exploatering AB ./. Svenska Naturskyddsföreningen mfl.
Sista svarsdatum: 2014-05-23. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-00648-13), inkom 2014-04-18
Ärenderubrik: Remiss av förslag om ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt förslag till ny metodik för inventering av björn och varg.
Sista svarsdatum: 2014-05-20. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Kompletterande samråd från E.ON (via SWECO Energuide AB) (dnr: -), inkom 2014-04-17
Ärenderubrik: Kompletterande samråd avs en delsträcka av planerad ny kraftledning mellan Kråktorpet och Nylandsbergen i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
Sista svarsdatum: 2014-05-09. Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten (dnr: HAV 1025-14), inkom 2014-03-04
Ärenderubrik: God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 3, Övervakningsprogram
Sista svarsdatum: 2014-04-24. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Landsbygdsdepartementet (dnr: L2014/317/LB), inkom 2014-02-12
Ärenderubrik: Gårdsstödet 2015-2020 - förslag till svenskt genomförande
Sista svarsdatum: 2014-04-22. Ansvarig: SOF/SES. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-04891-13), inkom 2014-02-12
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-04-14. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-04892-13), inkom 2014-02-12
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-04-14. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-04871-13), inkom 2014-02-07
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark.
Sista svarsdatum: 2014-04-07. Ansvarig: UOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Miljödepartementet (dnr: M2013/2519/Me), inkom 2014-02-04
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av gruppstation för vinkraft m.m. vid Stora Middelgrund - nu fråga om tidpunkt för byggnads- och anläggningsåtgärder ska ha vidtagits samt ändring av villkor.
Sista svarsdatum: 2014-03-31. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: NV-04878-13), inkom 2014-01-27
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-03-28. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: NV-04877-13), inkom 2014-01-27
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-03-28. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: NV-04878-13), inkom 2014-01-27
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-03-28. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Naturvårdsverket (dnr: NV-04876-13), inkom 2014-01-27
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-03-28. Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Kungörande och granskning från Trafikverket (dnr: TRV2013/87410), inkom 2014-02-27
Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av E45 delen Lilla Bommen - Marieholm i Göteborgs stad, Västra Götalands län
Sista svarsdatum: 2014-03-25. Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Papper/Skickad.
Samråd från Svenska kraftnät (dnr: -), inkom 2014-01-21
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt 6 kap Miljöbalken gällande planerad 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen.
Sista svarsdatum: 2014-03-21. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: 511-18386-2011), inkom 2013-12-10
Ärenderubrik: Förslag till Åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett som paraplyart, 2014 – 2018
Sista svarsdatum: 2014-03-10. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från E.ON (dnr: ), inkom 2013-01-24
Ärenderubrik: Anmälan om samråd, enligt Miljöbalken 6 kap, 4§, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva 130 kV kraftledningar på sträckorna Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön samt Kråktorpet-Nylandsberget i Sunsvall och Timrå kommuner i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2014-02-28. Ansvarig: MOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Universal Wind (dnr: -), inkom 2014-02-10
Ärenderubrik: Samråd enligt Miljöbalken gällande Natura 2000 på Stora Middelgrund i Kattegatt.
Sista svarsdatum: 2014-02-28. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-04872-13), inkom 2013-12-18
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska sandöns nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-02-21. Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: ), inkom 2014-01-30
Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva 130 kV krafledning för vindkraftanslutning på sträckan Jenåsen-Högåsen-Hästkullen-Björnlandshöjden i Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2014-02-21. Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-04602-13), inkom 2013-12-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-02-14. Ansvarig: ÖSOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-04893-13), inkom 2013-12-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-02-14. Ansvarig: ÖSOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-04893-13), inkom 2013-12-03
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Töfsingedalens nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-02-07. Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från E.ON (dnr: -), inkom 2014-01-03
Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130kV kraftledning för vindkraftanslutning på sträckan Stockåsbodarna-Nystäter via Nylandsbergen i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: ?. Ansvarig: MOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Remiss från Naturvårdsverket (dnr: NV-07415-13), inkom 2014-10-16
Ärenderubrik: Förslag till nya och gränsjusterade Ramsarområden
Sista svarsdatum: ?. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Pöyry Sweden AB (dnr: -), inkom 2015-01-20
Ärenderubrik: Samrådsunderlag anslutning till Rödene vindkraftpark, Alingsås, Västra Götaland
Sista svarsdatum: ?. Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Överklagande från SOF (dnr: -), inkom 2014-02-04
Ärenderubrik: Överklagande av beslut om bygglov samt anmälan avseende 3+3 vindkraftverk på fastigheterna Albrunna 29:1, Degerhamn 4:83 samt Degerhamn 4:1 i Mörbylånga kommun, Kalmar län
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Kompletterande skrivelse från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (dnr: M2013/1322/Nn), inkom 2014-02-14
Ärenderubrik: Behov av internationella åtgärder för att eliminera vindkraftens negativa inverkan på fladdermöss och tornseglare och indirekt påverkan på det ekologiska systemet
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Genomförande från Regeringskansliet (dnr: 2012/18/EU), inkom 2014-02-19
Ärenderubrik: FÖ 2013:01, Genomförande av Seveso III-direktivet
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Östersunds Tingsrätt (dnr: M 1713-13), inkom 2014-02-25
Ärenderubrik: Dispens från artskyddsförordningen för anläggande av en skid- och turistanläggning i Skorvdalen (Örndalen), Härjedalens kommun
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DKT. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från HSB BRF Roxen, Malmö (dnr: -), inkom 2014-03-17
Ärenderubrik: Synpunkter ang Big Slap (Housefestival) skickade till Gatukontoret Malmö m kopia till bla SOF
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Papper/Skickad.
Yttrande från Markbygden Vind AB (dnr: 551-3836--13), inkom 2014-04-07
Ärenderubrik: Angående tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark i Markbygden, Piteå kommun - Etapp 2
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Regeringsbeslut från Miljödepartementet (dnr: M2014/212/Nm), inkom 2014-06-10
Ärenderubrik: Begäran om upphävande av regeringens beslut att föreslå Kuggörarna som Natura 2000-område
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Regeringsbeslut från Miljödepartementet (dnr: M2014/1606/Nm), inkom 2014-07-02
Ärenderubrik: Uppdrag att redovisa förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut (för kännedom) från Länsstyrelsen Östergötland (dnr: 551-5359-12), inkom 2014-07-03
Ärenderubrik: Beslut avs Ansökan om tillstånd enl 9 kap. miljöbalken till gruppstation för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Naturvårdsverket (dnr: NV-03381-14, NV-03401-14), inkom 2014-07-31
Ärenderubrik: Överklaganden av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Stockholms län under del av 2014.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: . Format: Digitalt. Plats: .
Regeringsbeslut från Miljödepartementet (dnr: M2013/2519/Me), inkom 2014-09-23
Ärenderubrik: Beslut - Ansökan om förlängning av tid för anläggnings- och byggnadsåtgärder för uppförande av gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Samråd från Gamesa Energy Sweden AB (dnr: -), inkom 2014-10-30
Ärenderubrik: Samrådsunderlag för Vindkraftsprojekt "Visseltofta"
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut om tillstånd från Länsstyrelsen i Västra götalands län (dnr: 218-23511-2014), inkom 2014-10-08
Ärenderubrik: Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Bohuslän.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Regeringsbeslut från Miljödepartementet (dnr: M2012/2276/Me), inkom 2014-12-22
Ärenderubrik: Ansökan enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon om förlängning av tillstånd till att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft m.m. vid Kriegers Flak.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Regeringen (dnr: M2015/294/Nm (delvis)), inkom 2015-02-12
Ärenderubrik: Förslag till nya Ramsarområden och kvalitetssäkring av befintliga.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF / HEM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2014/1122), inkom 2015-02-09
Ärenderubrik: Inbjudan till öppet hus med informationsmöte och samråd enligt 6 kap miljöbalken. Kalmar och Blekinge län.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: ÖsOF, BOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Svenska Kraftnät från Svenska Kraftnät (dnr: 2014/1120), inkom 2015-02-09
Ärenderubrik: Inbjudan till öppet hus med informationsmöte och samråd enligt 6 kap miljöbalken. Kalmar och Blekinge län.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: ÖsOF, BOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Samråd från Svenska Kraftnät (dnr: 2012/1167), inkom 2015-02-24
Ärenderubrik: Samrådsredogörelse nu publicerad för den nya 400 kV-ledningen mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: VgOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Havs- och vattenmundigheten (dnr: -), inkom 2015-04-01
Ärenderubrik: Den 10 mars 2015 beslutade HaV om en slutlig nulägesbeskrivning inför den nationella havsplaneringen i Sverige.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF / HEM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Trafikverket (dnr: TRV 2014/89472), inkom 2015-04-02
Ärenderubrik: Trafikverket har nu fastställt vägplanen för ombyggnad av väg E18, delen trafikplats Norrtälje till Kapellskär, Norrtälje kommun, Stockholms län. det innebär att vägen får byggas enligt plankartorna.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Underrättelse från Växjö Tingsrätt (dnr: M 1585-15), inkom 2015-08-04
Ärenderubrik: Gothia Vind 15 AB önskar att slutligen bemöta den skrivelse som inlämnats av Tjust fågelklubb den 2015-06-22 i rubricerat ärende.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Naturvårdsverket (dnr: NV-05525-13), inkom 2015-11-27
Ärenderubrik: Beslut av havsplan från Litauen
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/ULG. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-100440), inkom 2016-04-05
Ärenderubrik: Nätkoncession för en luftledning (130 kV) vid Getinge i Halmstads kommun, Hallands län
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Energimarknadsinspektionen (dnr: 2009-100442), inkom 2016-04-05
Ärenderubrik: Nätkoncession för två luftledningar (40 kV) vid Kinnared i Hylte kommun, Hallands län
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: . Format: Digitalt. Plats: .
Överklagande från SOF (dnr: 218-1464-16), inkom 2016-03-24
Ärenderubrik: Överklagande av beslut från Lst Kalmar angående skyddsjakt på storskarv i Kalmar läns bräckvattenområde
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Överklagande från SOF (dnr: 218-889-2016), inkom 2016-04-06
Ärenderubrik: Överklagande av beslut från Lst angående skyddsjakt på storskarv i Blekinge län
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Överklagande från SOF (dnr: 2016/62.434), inkom 2016-04-05
Ärenderubrik: Skyddsjakt på havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås vid Skärsjön och Skärsjövallen i Markaryds kommun
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Yttrande från SOF (dnr: N2015/08441/RS), inkom 2016-02-11
Ärenderubrik: Ändring i rennäringsförordningen angående ripjakt
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Yttrande från SOF (dnr: N2015/05179/FJR), inkom 2016-01-28
Ärenderubrik: Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Yttrande från SOF (dnr: 2016/554), inkom 2016-03-24
Ärenderubrik: Förslag till uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Naturvårdsverket (dnr: NV-03036-16), inkom 2016-04-12
Ärenderubrik: Inhibition av del av beslut gällande skyddsjakt på storskarv i Kalmar län
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Beslut från Länsstyrelsen Norrbotten (dnr: 551-8631-14), inkom 2016-03-22
Ärenderubrik: Tillstånd för Markbygden etapp 3
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Arkiv.
Överklagande från SOF (dnr: M 4082-15), inkom 2016-04-22
Ärenderubrik: örsiktighetsmått avseende tre vindkraftverk vid Törnbotten, Mörbylånga kommun, Kalmar län.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Synpunkter jakt på allmänt vatten från SOF (dnr: -), inkom 2016-06-27
Ärenderubrik: Inlaga till Naturvårdsverket med synpunkter på jakt på allmänt vatten
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Regeringsbeslut från Regeringen (dnr: M2016/01646/Nm), inkom 2016-06-28
Ärenderubrik: Ändring av uppdrag till Länsstyrelsen i Blekinge län om redovisning av skyddsarbete med Sveriges Natura 2000-områden.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: Blekinges Ornitologiska Förening. Format: Papper. Plats: Skickad.
Beslut från Svea Hovrätt (dnr: M 4276-16), inkom 2016-07-04
Ärenderubrik: Tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk vid Kölvallen i Ljusdals kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Yttrande från BirdLife Sverige (dnr: M 2857-16), inkom -
Ärenderubrik: Ny ansökan om skidanläggning Örndalen/Skorvdalen.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DKT/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Skrivelse från BirdLife Sverige (dnr: M2015/02273/Nm), inkom 2016-12-14
Ärenderubrik: Föreslagna marina Natura 2000-områden.
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Brev till Regeringen från BirdLife Sverige (dnr: -), inkom 2017-06-15
Ärenderubrik: Förbud mot blyammunition
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Brev till Regeringen från BirdLife Sverige (dnr: -), inkom 2018-01-23
Ärenderubrik: Uppföljning blyförbud
Sista svarsdatum: -. Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR