Projekt Jaktfalk

Jaktfalken är en av Sveriges mest fåtaliga häckfåglar med färre än 100 par i fjällkedjan från norra Dalarna och norrut. Uppskattningsvis hälften av paren finns i Norrbotten, resterande i Jämtland (30 %) och i Västerbotten (20 %). Jaktfalkspopulationen har varit relativt stabil under de senaste 50 åren men kan ha försvunnit från tidigare kända revir beroende på minskad tillgång på ripa, sannolikt kopplat till långsiktiga vegetationsförändringar (varmare klimat och/eller hårt betestryck av ren).

 

I syfte att bevara ett livskraftigt svenskt bestånd av jaktfalk initierade Sveriges Ornitologiska Förening år 1994 Projekt Jaktfalk i Jämtlands län. Strax därefter startades Projekt Jaktfalk i Norrbotten och sedan 2012 är vår regionalförening NOF (Norrbottens Ornitologiska Förening) ansvarig för inventeringarna där (med ekonomiskt stöd från LKAB, WWF och Göran Gustafssons fond för natur och kultur i Lappland). Även länsstyrelsen i Västerbotten bedriver inventeringsarbete.

 

Uppemot 60 revir inventeras årligen i Jämtlands län med avseende på förekomst och häckning samt faktorer som störningar, konkurrens och klimatfaktorer som kan påverka häckningsframgången. Vid eventuell ringmärkning undersöks ungarnas morfologi samtidigt som blodprov, fjädrar, rötägg, skal- och bytesrester samlas in för analys.

 

Mål med Projekt Jaktfalk

  • Att undersöka och presentera fakta om jaktfalkstammens storlek och beståndsutveckling.
  • Att undersöka och presentera fakta om de faktorer som påverkar jaktfalkens utbredning, täthet, reproduktion, spridning, omsättning och överlevnad samt effekter av konkurrens med andra arter och mänsklig störning.
  • Att bidra till att förekomst av miljögifter i jaktfalkar undersöks.
  • Att samarbeta med forskare/projekt som jobbar med jaktfalk, både nationellt och internationellt.

 

Mer information och löpande uppdateringar finns på webbsidan https://jaktfalk.se/

Kontaktperson för Projekt Jaktfalk i Norrbotten är Berth-Ove Lindström (berthove.lindstrom at gmail.com).