Reviderad vägledning för tjädern

Foto: Svante Joelsson
Under drygt två års tid har vi gått igenom det mesta som skrivits om tjädern och hur den klarar sig i skogsbruket. Rapporten (klicka här) omfattar drygt 200 referenser. Våra slutsatser från arbetet med rapporten visar att nuvarande vägledning för tjädern har en del brister.
 

I detta förslag för ny vägledning för tjädern redogör vi för i detalj vari bristerna består. De artvisa vägledningarna är framtagna för att säkra arternas behov och för att de åtgärder som görs vid skogsbruksåtgärder inte skall påverka eller missgynna den kontinuerliga ekologiska funktionen hos arten. Vi anser att vägledningen idag har sådana brister att den ekologiska funktionen hos arten riskerar att påverkas negativt om hänsynen endast görs enligt dagens skrivningar i vägledningen.

 

Vår uppmaning till skogsstyrelsen var att ge i uppdrag till ArtDatabanken att revidera aktuell vägledning. Vi har önskat att ArtDatabanken ska granska våra förslag och de källor som finns kring dessa och utforma den reviderade vägledningen utifrån detta.

 

ArtDatabanken håller på att se över vägledningen. Resultatet kommer att redovisas här under senare delen av december 2018.