Målbilderna

Målbildsarbetet i skogen är under ständig utveckling. Syftet är att i samverkan mellan olika aktörer i skogen arbeta med utveckling och ständiga förbättringar av de målbilder för god miljöhänsyn som utvecklats inom projektet Dialog om miljöhänsyn. Syftet är även att underlätta implementeringen av målbilderna i berörda myndigheter, organisationer och företag. Större delen av målbilderna är även implementerade i certiferingssystemet FSC där BirdLife Sverige också är verksamma. Målbilder är framtagna för en mängd olika miljöer bl.a. hänsynskrävande biotoper, kantzoner mot sjöar och vattendrag, hänsyn till sociala värden, hänsyn till kulturvärden mm.

 

BirdLife Sverige deltar i tre av fyra arbetsgrupper:

 

Naturvård:  Christer Johansson

Mark och vatten:  Per Pettersson

Friluftsliv och rekreation:  Lars Gerre

 

Mer om målbilder för god miljöhänsyn finns på skogsstyrelsens hemsida:  länk  https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/