Våtare strandängar

Rödspov. Foto: Patrik Olofsson/N

För de flesta strandängshäckande vadare i södra Sverige går det ganska dåligt, med minskande populationer som resutat. Mot bakgrund av den besvärliga situation, som framför allt beror på minskad hävd och utdikningar, är syftet med detta projekt att förbättra förutsättningarna. Främst handlar det om att återskapa små strandnära våtmarker med enkla metoder och små resurser. Projektet är ett samarbete mellan BirdLife Sverige, Sportfiskarna och Länsstyrelsen. Det övergripande målet är att det ska bli fler rödspovar, brushanar, kärrsnäppor och andra strandängsvadare. Åtgärdsprogrammen utgör basen för denna målsättning, men extra resurser krävs för att tillräckligt många åtgärder ska bli genomförda.