Ornis Svecica

As from volume 29, 2019, Ornis Svecica is a web-based journal. We refer you to the new home site: http://os.birdlife.se. At the current site you will find all papers that have been published through volume 28, 2018.

 

Från och med volym 29, 2019, är Ornis Svecica en nätbaserad tidskrift. Vi hänvisar till den nya hemsidan: http://os.birdlife.se. På denna tidigare hemsida har du tillgång till alla uppsatser som publicerats till och med volym 28, 2018.

Filter

Resultat:

Nummer Titel Författare År Källa PDF
2-4 Migration of Greylag Geese Anser anser according to recoveries of birds marked with traditional leg-rings in Sweden [Flyttning hos grågäss enligt återfynd av fåglar märkta med traditionella metallringar i Sverige] Leif Nilsson 2017 Öppna
2-4 In the Grashopper Warbler Locustella naevia, males with better nutritional condition at the winter ground arrive earlier than other males at the breeding ground [Hos gräshoppsångare Locustella naevia anlände hanar med bättre fysisk kondition i vinterkvarteret tidigare än andra hanar till häckningsområdet] Jonas Engzell 2017 Öppna
2-4 Phloem sap in fire-damaged Scots pine provides instant foraging opportunities for Three-toed Woodpeckers Picoides tridactylus [Sav i floemet hos brandskadade tallar ger omedelbart tillgång till föda för tretåiga hackspettar Picoides tridactylus] Timo Pakkala, Jari Kouki, Markus Piha, Juha Tiainen 2017 Öppna
2-4 Hela häftet högupplöst Whole issue high resolution 2017 Öppna
2 Bird fauna changes in a small urban park in South Sweden, over a period of 34 years [Förändringar i fågelfaunan i en park i södra Sverige över en tidsperiod om 34 år] Ulf Ottosson, Magnus Ahlgren 2016 Öppna
2-4 Are large fields of autumn wheat at Kvismaren, central Sweden, used as nesting and food search habitats by Skylarks Alauda arvensis? [Är stora höstvetefält vid Kvismaren i mellersta Sverige utnyttjade som bo- och födosökshabitat för sånglärka Alauda arvensis?] Jan Sondell 2017 Öppna
2-4 Shift in migration phenology of a wintering population of Dippers Cinclus cinclus in northern Sweden [Förändring i fenologi hos övervintrande strömstarar Cinclus cinclus i norra Sverige] Frank Johansson, Thomas Brodin, Darius Stracevicius, Emil Fürstenberg-Hägg 2017 Öppna
2-4 Population trends and status of four seabird species (Uria aalge, Alca torda, Larus fuscus, Larus argentatus) at Stora Karlsö in the Baltic Sea [Populationstrender och status hos fyra havsfågelarter (sillgrissla, tordmule, silltrut, gråtrut) på Stora Karlsö i Östersjön] Olof Olsson, Johas Hentati-Sundberg 2017 Öppna
2-4 Förändringar av häckfåglar på en sydsmåländsk gård från 1970- till 2010-talet [Changes of the breeding birds on a foresst-dominated farm in southern Sweden from the 1970s to the 2010s] Sven G Nilsson 2017 Öppna
2-4 Green Warbler Phylloscopus nitidus ringed at Blåvand: molecular confirmation of a Danish first and European eight vagrant record [Kaukasisk lundsångare Phylloscopus nitidus ringmärkt i Blåvand: Danmarks första och Europas åttonde raritetsfynd bekräftas molekylärt] Martin Stervander, Henrik Knudsen, Andreas Bruun Kristensen 2017 Öppna
2 Habitat selection of Ortolan Buntings Emberiza hortulana on forest clear-cuts in northern Sweden [Biotopval hos ortolansparv Emberiza hortulana på kalhyggen i nordsvenska skogar] Julianna Anne Percival, Svein Dale 2016 Öppna
2 Is early grass harvest for silage an overlooked reason for skylark Alauda arvensis population decline in Sweden? [Är tidig höskörd för ensilering en förbisedd orsak till sånglärkans Alauda arvensis beståndsnedgång i Sverige?] Jan Sondell, Julie Murray, Magnus Persson 2016 Öppna
2 Nya böcker New books: Atlas Deutscher Brutvogelarten Sören Svensson 2016 Öppna
2-4 Aggressiva talgoxar Parus major: utsvultna fåglar eller tillhörande en annan population? [Aggressive Great Tits Parus major: starved birds or belonging to a different population?] Hans Ryttman 2017 Öppna
2-4 Changes in local distribution and numbers of staging and wintering Bean Geese Anser fabalis in Scania, south Sweden 1977/1978-2016/2017 [Förändringar i lokalutbredning och antal hos rastande och övervintrande sädgäss Anser fabalis i Skåne, södra Sverige 1977/1978-2016/2017] Leif Nilsson 2017 Öppna
3-4 Life span, dispersal and age of nesting Great Grey Owls Strix nebulosa lapponica in Sweden [Livslängd, spridning och ålder hos häckande lappugglor Strix nebulosa lapponica i Sverige] Roar Solheim, Ove Stefansson 2016 Öppna
3-4 Does he breeding performance differ between solitary and colonial breeding Red-throated Loons Gavia stellata in the core area of the Swedish population? [Skiljer sig häckningsutfallet mellan ensam- och kolonihäckande smålommar Gavia stellata i artens svenska kärnområde?] Börje Dahlén, Mats O.G. Eriksson 2016 Öppna
3-4 Effects of harbour and ship channel construction on breeding seabirds [Effekter av hamn- och kanalkonstruktion på häckande sjöfåglar] Rauno A. Yrjölä, Jukka A. Rintala, Hannu Pietiäinen, V. Matti O. Luostarinen 2016 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis in Swedish waters during the last fifty years [Förändringar i antal och utbredning hos övervintrande alfåglar Clangula hyemalis i svenska farvatten undeer de senaste femtio åren] Leif Nilsson 2016 Öppna
3-4 Improving population estimates of Swedish birds using the Breeding Bird Survey fixed routes and correction factors from Finnish line transect surveys [Förbättring av populationsskattningar av svenska fåglar med hjälp av Svensk Fågeltaxerings fasta rutter och korrektionsfaktorer från finska linjetaxeringar] Sören Svensson 2016 Öppna
3-4 Mute Swan Cygnus olor raises Greylag Anser anser goslings [Knölsvan Cygnus olor föder upp grågåsungar Anser anser] Hans Källander 2016 Öppna
3-4 A nest of European Golden Plover Pluvialis apricaria with all blue eggs lacking cryptic mottling [Ett bo av ljungpipare Pluvialis apricaria med helt blå ägg utan kamouflageteckning] Sören Svensson 2016 Öppna
2 Age and sex determination of Mallards Anas platyrhynchos in autumn [Ålders- och könsbestämning av gräsänder Anas platyrhynchos på hösten] Stina Andersson, Daniel Bengtsson, Magnus Hellström, Jonas Waldenström 2016 Öppna
1 2016 Öppna
1 Födosök hos skrattmås Chroicocephalus ridibundus under häckningstid [Foraging of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus during the breeding season] Thomas Karlsson 2017 Öppna
1 Are there more ground-dwelling invertebrates inside than outside Grashopper Warbler Locustella naevia territories? [Finns det fler marklevande evertebrater inom eller utanför gräshoppsångares Locustella naevia revir?] Jonas Engzell 2017 Öppna
1 Local movements of Greylag Geese Anser anser in South Sweden during the non-breeding season [Lokala rörelser av grågäss Anser anser i södra Sverige utanför häckningstiden] Leif Nilsson, Hakon Kampe-Persson 2017 Öppna
1 Hanöbukten, an important wintering area for waterbirds in South Sweden [Hanöbukten, ett viktigt övervintringsområde för sjöfåglar i södra Sverige] Leif Nilsson, Mats Olsson 2017 Öppna
1 What do Bohemian Waxwings Bombycilla garrulus find on agricultural fields in winter? [Vad hittar sidensvansar Bombycilla garrulus på åkerfält vintertid?] Adriaan Adjan de Jong, Fredrik Olsson 2017 Öppna
3-4 Trender i antal ringmärkta fåglar av fyrtio arter på Stora Fjäderäggs fågelstation, nordöstra Sverige, 1985-2014 [Trends in ringing numbers of forty bird species at Stora Fjäderägg Bird Observatory, north-eastern Sweden, 1985-2014] Lars Edenius, Niklas Lindberg Alseryd, Sören Wulff 2015 Öppna
3-4 Successful shared breeding in an artificial nest-box by Common Swift Apus apus and Common Redstart Phoenicurus phoenicurus [Lyckade häckningar i samma holk av tornseglare Apus apus och rödstjärt Phoenicurus phoenicurus] Maxime Pirio, Arne Andersson, Susanne Åkesson 2015 Öppna
3-4 Tillfälligt inflöde av magra och aggressiva talgoxar Parus major under höstflyttningen på Utklippan [Occasional influx of lean and aggressive Great Tits Parus major during autumn migration at Utklippan] Rolf Larsson 2015 Öppna
3-4 Variation and significance of egg mass in a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population in subalpine habitats in Swedish Lapland [Variation och betydelse av äggvikter hos en svartvit flugsnapparpopulation Ficedula hypoleuca i fjällbjörkskog i svenska Lapland] N Erik I Nyholm 2015 Öppna
3-4 Reduced survival of Black-throated Diver Gavia arctica chicks - an effect of changes in the abundance of fish, light conditions or exposure to mercury in the breeding lakes? [Försämrad överlevnad av storlommens Gavia arctica ungar - en effekt av förändringar i fiskförekomst, ljusförhållanden eller kvicksilverexponering i häckningssjöarna?] Mats O G Eriksson 2015 Öppna
3-4 Numbers of Taiga Bean Geese Anseer f. fabalis utilizing the western and central flyways through Sweden during springtime 2007-2015 [Antalet tajgasädgäss Anser f. fabalis som utnyttjade den västra och centrala flygvägen genom Sverige våren 2007-2015] Ulf Skyllberg 2015 Öppna
1 Distribution and numbers of wintering waterbirds in Sweden in 2015 and changes during the last fifty years [Utbredning och antal av övervintrande sjöfåglar i Sverige 2015 och förändringar under de senaste femtio åren] Leif Nilsson, Fredrik Haas 2016 Öppna
1 Survey of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden in January 2015, and habitat shift in 1995-2015 [Inventering av övervintrande sångsvan Cygnus cygnus i Sverige 2015 samt förändring av biotopval 1995-2015] Leif Nilsson 2016 Öppna
1-2 The establishment of a breeding population of Smew Mergellus albellus in an atypical habitat on the Atlantic coast of Norway [Etableringen av en hekkebestand av salskrake Mergellus albellus i et atypiske habitat på den norske Atlanterhavskysten] Jan E Østnes, Rolf T Kroglund 2015 Öppna
1-2 Successful nesting of Red-backed Shrike Lanius collurio near a military airport [Lyckad häckning av törnskata nära en militär flygplats] Paulina Pawlak, Zbigniew Kwiecinski 2015 Öppna
1-2 Swedish Lesser White-fronted Geese Anser erytropus in the Baltic States [Svenska fjällgäss i de baltiska staterna] Hakon Kampe-Persson 2015 Öppna
1-2 Spring staging of Eiders Somateria mollissima in some Swedish east coast archipelagos and at Gotland 2009 and 2010 [Vårrastande ejdrar Somateria mollissima i några svenska ostkustskärgårdar samt vid Gotland 2009 och 2010] Leif Nilsson 2015 Öppna
3-4 Häckningsframgång hos svarthakedopping Podiceps auritus i Västergötland, sydvästra Sverige [Breeding success in Horned Grege Podiceps auritus in Västergötland, Southwest Sweden] Thomas Kaarlsson 2015 Öppna
1-2 From Mediterranean to Scandinavia - timing and body mass condition in four long distance migrants [Från Medelhavet till Skandinavien - tidsmässigt uppträdande och energireserver hos fyra långdistansflyttande tättingar] Christos Barboutis, Leo Larsson, Åsa Steinholtz, Thord Fransson 2015 Öppna
1-2 Wintering area and migration routes for Ortolan Buntings Emberiza hortulana from Sweden determined with light-loggers [Övervintringsområde och flyttvägar för svenska ortolansparvar bestämda med hjälp av ljusloggar] Gunnar Selstam, Jan Sondell, Peter Olsson 2015 Öppna
1-2 Pilgrimsfalkens Falco peregrinus ockupation av häckningslokaler i Västsverige vintrarna 2000/2001-2004-2005 [Winter occupation of breeding territories of Peregrine Falcon Falco peregrinus in western Sweden 2000/2001-2004/2005] Christer K Andersson, Pär Sandberg 2015 Öppna
1-2 The importance of offshore areas in southern Öresund, Sweden, for staging and wintering sea ducks [Betydelsen av yttre havsområden i södra svenska Öresund för rastande och övervintrande havsdykänder] Martin Green, Leif Nilsson 2015 Öppna
1-2 First genetically confirmed Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans for Sweden [Första genetiskt bekräftade östlig rödstrupig sångare Sylvia cantillans i Sverige] Stephen Menzie, Marcel Gil-Velasco, J Martin Collinson 2015 Öppna
1-2 Andra världskrigets ruinstäder och dess betydelse för svarta rödstjärtens Phoenicurus ochruros expansion i norra Europa [The Second World War ruined cities and their importance for the expansion of the Black Redstart Phoenicurus ochruros in northern Europe] Reino Andersson 2015 Öppna
3-4 2014 Öppna
3-4 The breeding biology of the Coal Tit Periparus ater in South Central Sweden [Svartmesens Periparus ater häckningsbiologi i Mellansverige] KARL GUSTAV SCHÖLIN, HANS KÄLLANDER 2013 Öppna
3-4 Biometrics of Razorbills Alca torda staying during the nonbreeding season in the Polish Baltic zone [Biometri hos tordmular Alca torda som utanför häckningssäsongen vistas i den polska zonen av Östersjön] WŁODZIMIERZ MEISSNER, JOANNA DROZDOWSKA, SZYMON BZOMA 2013 Öppna
3-4 Ny svensk rödlista 2015 SÖREN SVENSSON 2013 Öppna
3-4 Horned Grebe Podiceps auritus and Red-necked Grebe Podiceps grisegena in Sweden 2011 – results from a national survey. [Svarthakedopping Podiceps auritus och gråhakedopping Podiceps grisegena i Sverige 2011 – resultat från en nationell inventering.] Gabriel Norevik 2014 Öppna
3-4 Tätheten av gransångare Phylloscopus c. collybita och lövsångare Phylloscopus trochilus i ett sydsvenskt villaområde. [Density of Chiffchaffs Phylloscopus c. collybita and Willow Warblers Phylloscopus trochilus in a south Swedish villa suburb.] Sven Marling 2014 Öppna
3-4 Species turnover in the Swedish bird fauna 1850–2009 and a forecast for 2050. [Artomsättningen i den svenska fågelfaunan 1850–2009 samt en prognos för 2050.] FREDRIK HAAS, MORGANE BARBET-MASSIN, MARTIN GREEN, FRÉDÉRIC JIGUET & ÅKE LINDSTRÖM 2014 Öppna
3-4 Fluctuations and trends in the numbers of staging waterbirds in south Sweden in September 1973–2013. [Fluktuationer och trender hos rastande sjöfåglar i södra Sverige i september 1973–2013.] LEIF NILSSON 2014 Öppna
3-4 Hybrids between Bar-headed Goose Anser indicus and Snow Goose Anser caerulescens. [Hybrider mellan stripgås Anser indicus och snögås Anser caerulescens.] JÖRN LEHMHUS & C. G. GUSTAVSSON 2014 Öppna
3-4 Attempted predation of Northern Hawk-owl Surnia ullula by Common Kestrel Falco tinnunculus? [Predationsförsök på hökuggla Surnia ullula av tornfalk Falco tinnunculus?] KEITH W. LARSON & SIEGLINDE KUNDISCH 2014 Öppna
2 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe prey on newt [Stenskvätta Oenanthe oenanthe tar salamander som byte] MICHAŁ CIACH 2013 Öppna
2 Rasen hornemanni av snösiska Carduelis hornemanni aldrig säkert anträffad i Sverige [Subspecies hornemanni of Arctic Redpoll Carduelis hornemanni never recorded in Sweden] LARS SVENSSON 2013 Öppna
2 Short-tailed Shearwaters Puffinus tenuirostris forage in Grey Whale Eschrichtius robustus mud plumes [Kortstjärtade liror Puffinus tenuirostris födosöker i sedimentmolnen efter fördosökande gråvalar Eschrichtius robustus] HENRIK KYLIN 2013 Öppna
3-4 Birds and mammals off the northern coast of Argentina: first report of an association between birds and a feeding Pygmy Right Whale Caprea marginata [Fåglar och däggdjur utanför Argentinas norra kust: första rapporten om fåglar födosökande tillsammans med dvärgrätval Caprea marginata] HENRIK KYLIN 2013 Öppna
3-4 Distribution, abundance and habitat of Palearctic migrants in Lesotho (Maloti/Drakensberg region) [Utbredning, antal och biotopval hos palearktiska flyttfåglar i Lesotho (Maloti/Darakensbergsregionen)] GRZEGORZ KOPIJ 2013 Öppna
3-4 Dynamiken i smålommens Gavia stellata val av häckningslokaler – övergivande, ny- och återetableringar [Dynamics of breeding site choice of Red-throated Loon Gavia stellata – abandonments, new establishments and reoccupations] MATS O.G. ERIKSSON, MATTI ÅHLUND 2013 Öppna
3-4 Hur påverkas fågelfaunan av upphörd betesdrift – data från en 26 år lång inventeringsstudie [ How does a bird community change as a consequence of ceased cattle grazing – data from a 26 year long census study] THOMAS CARLSSON 2013 Öppna
1 2013 Öppna
1 Censuses of autumn staging and wintering goose populations in Sweden 1977/1978-2011/2012 [Inventeringar av höstrastande och övervintrande gåspopulationer i Sverige 1977/1978-2011/2012] LEIF NILSSON 2013 Öppna
1 Field choice of autumn staging and wintering geese in southwestern Sweden 1977/1978-2011/2012 [Fältval hos höstrastande och övervintrande gäss i sydvästra Sverige 1977/1978–2011/2012] LEIF NILSSON, HAKON KAMPE-PERSSON 2013 Öppna
1 Erratum – Rättelse Distribution and numbers of moulting non-breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States and South Sweden [Geografisk fördelning och antal av ruggande icke häckande sångsvanar Cygnus cygnus i Baltikum och Sydsverige] HAKON KAMPE-PERSSON, DMITRIJS BOIKO, JULIUS MORKŪNAS 2013 Öppna
2 Ungfågelspridning och höstflyttning hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros i södra Sverige [Dispersal of yearlings and autumn migration of Black Redstart Phoenicurus ochruros in southern Sweden] REINO ANDERSSON 2013 Öppna
2 Territory vegetation structure and habitat preferences of the Savi’s Warbler Locustella luscinioides in lake Tåkern, Sweden [Vegetationsstrukturer i revir och habitatpreferenser hos vassångare Locustella luscinioides i Tåkern] ADAM BERGNER, LARS GEZELIUS 2013 Öppna
2 Population trends of birds in alpine habitats at Ammarnäs in southern Swedish Lapland 1972–2011 [Beståndsförändringar hos fåglar på kalfjäll runt Ammarnäs i södra svenska Lappland 1972–2011] SÖREN SVENSSON, THOMAS ANDERSSON 2013 Öppna
2 Commensal use of Mute Swans Cygnus olor by Common Coot Fulica atra and of Canada Geese Branta canadensis by European Wigeon Anas penelope [Sothöns Fulica atra kommensala utnyttjande av knölsvanar Cygnus olor och bläsänders Anas penelope utnyttjande av kanadagäss Branta canadensi] HANS KÄLLANDER 2013 Öppna
4 Ornis Svecica - ett arkiv för fågelbiologi ANDERS ENEMAR 1998 Öppna
1-2 Age of Great Grey Owls Stirix nebulosa observed in Scandinavia in 2012 as revealed by digital photos in the national species report archives [Ålderssammansättning hos lappugglor Strix nebulosa observerade i Skandinavien 2012 bestämd med hjälp av digitala fotografier inskickade till Artdatabankens artportal] ROAR SOLHEIM 2014 Öppna
1-2 European Storm Petrels Hydrobates pelagicus visiting the Swedish west coast; results from a ringing study 1988–2012 [Stormsvalor Hydrobates pelagicus som besöker den svenska Västkusten; resultat från en ringmärkningsstudie 1988-2012] KÅRE STRÖM, AIMON NIKLASSON 2014 Öppna
1-2 Density and fluctuations of a nest-pocket breeding population of the Treecreeper Certhia familiaris over a 28-year period [Tätheten och fluktuationerna hos en holkhäckande population trädkrypare Certhia familiaris under 28 år] ANDERS ENEMAR, KERSTIN WIKLANDER 2014 Öppna
1-2 A hybrid Common Redstart x Black Redstart (Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros) breeding in southeastern Sweden [En hybrid rödstjärt x svart rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros) häckande i sydöstra Sverige] ANNCHARLOTTE PETERSSON, ADAM BERGNER, MATS THORIN 2014 Öppna
1-2 Breeding biology of a Tawny Owl Strix aluco population in southwestern Sweden - a 15 year survey [Häckningsbiologin hos en population av kattuggla Stix aluco i sydvästra Sverige - en femtonårig studie] PETER ERICSSON, LARS-OVE NILSSON, KENT HAGLUND, DANIEL ERICSSON 2014 Öppna
1-2 A Second brood in Canada Geese Branta canadensis? [Andrahäckning hos kanadagås Branta canadensis?] CHARLOTTE BERG, HENRIK LERNER 2014 Öppna
1-2 Staging and wintering Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis in north-east Scania, south Sweden [Rastande och övervintrande taigasädgäss Anser fabalis fabalis i Nordostskåne] HAKON KAMPE-PERSSON 2014 Öppna
3 Polygyny, hybridisation, double-brooding, a case of site fidelity and time of laying of the Chiffchaff Phylloscopus collybita in southern Sweden [Polygyni, hybridisering, andrakkullar, ett fall av ortstrohet och äggläggningstid hos gransångaren Phylloscopus collybita i södra Sverige] ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG 1998 Öppna
3 Rovdjursdödade tjädrar och orrar [Capercaillie Tetrao rogallus and Black Grouse Tetrao tetrix killed by prdators] KARL BORG 1998 Öppna
3 Två storspovar lade ägg i samma bo? [Tow Curlews Numenius arquatus laid eggs in the same nest?] ADJAN DE JONG, LINDA SANDSTRÖM 1998 Öppna
4 Östliga fiskmåsars Larus canus heinei uppträdande i Öresundsregionen [The occurrence of eastern Common Gulls Larus canus heinei in the region of Öresund] KENNETH BENGTSSON, KJELD T. PEDERSEN 1998 Öppna
4 Is there a viable population of Corncrakes Crex crex on Öland, southeastern Sweden?: habitat preference in relation to hay-mowing activities [Finns det en självbärande kornknarrpopulation Crex crex på Öland?: biotoppreferens i relation till grässlåttern] RÍCHARD OTTVAL, JAN PETTERSSON 1998 Öppna
4 Age of first breeding in the Thrush Nightingale Luscinia luscinia - a comment of the information biven in BWP [Ålder vid första häckning hos näktergal Luscinia luscinia - en kommentar till uppgifter i BWP] ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG 1998 Öppna
4 Bird kills on roads: is this mortality factor seriously underestimated? [Fågeldöd på vägar: är denna dödsorsak allvarligt underskattad?] SÖREN SVENSSON 1998 Öppna
4 Density and flock size of the Magpie Pica pica on the agricultural landscape during winter period [Täthet och flockstorlek hos skata Pica pica i jordbrukslandskap under vintern] MILAN VOGRIN 1998 Öppna
4 Age structure of passerine migrants at the eastern Baltic coast: the analysis of the "coastal effect" [Åldersstrukturen hos flyttande tättingar vid Östersjöns ostkust: analys av "kusteffekten"] VLADIMIR A. PAYEVSKY 1998 Öppna
1-2 Mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Great Tits Parus major in nest boxes in Central Italy [Blandade kullar av blåmes Parus caeruleus och talgoxe Parus major i holkar i centrala Italien] FABRIZIO PETRASSI, ALBERTO SORACE, FEDERICA TANDA & CARLO CONSIGLIO 1998 Öppna
1-2 Forum: Vill ni verkligen ha oss? PETER FEUERBACH 1998 Öppna
1-2 Kornknarrens Crex crex biotopval, revirstorlek och ortstrohet på Öland: en radiosändarstudie [Habitat choice, home range size and site fidelity of the Corncrake Crex crex on Öland, Sweden: a radio telemetry study] RICHARD OTTVALL, JAN PETTERSSON 1998 Öppna
3 Habitat distribution during the post-breeding and post-fledging period in the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warbler A. schoenobaenus depends on food abundance [Habitatutnyttjande under efterhäckningstiden hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångare A. schoebaenus i relation till riklig tillgång på föda] NIKITA CHERNETSOV 1998 Öppna
3 A dwarf Atlantic Puffin fledgling Fratercula arctica from Nólsoy, Faeroe Islands [En dvärgartad flygg ungfågel av lunnefågel Fratercula arctica från Nólsoy, Färöarna] LECH STEMPNIEWICZ 1998 Öppna
3 Egg size of the Common Tern Sterna hirundo in Slovenia [Äggstorlek hos fisktärna Sterna hirundo i Slovenien] MILAN VOGRIN 1998 Öppna
3 Fat reserves in Dunlins Calidris alpina during autumn migration through Gulf of Gdansk [Fettreserver hos höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina vid Gdanskbukten, Polen] WLODZIMIERZ MEISSNER 1998 Öppna
3 Spring migration of Barnacle Goose Branta leucopsis and Dark-bellied Brent Goose B. bernicla bernicla over Sweden [Vårsträcket av vitkindad gås Branta leucopsis och prutgås Branta bernicla över Sverige] MARTIN GREEN 1998 Öppna
1-2 Sexing Serin Serinus serinus fledglings by plumage colour and morphometric variables [Könsbestämning av unga gulhämplingar Serinus serinus med hjälp av dräktfärg och morfologiska varaiabler] JUAN CARLOS SENAR, JORDI DOMENECH, MICHAEL J. CONROY 1998 Öppna
1-2 Migratory pattern in the genus Circus: sex and age differential migration in Italy [Flyttningsmönster hos kärrhökar: tidsmässiga köns- och åldersskillnader i Italien] MARCO GUSTIN, TOMMASO PIZZARI 1998 Öppna
1-2 Field choice of staging Greylag Geese Anser anser in relation to changes in agricullture in South Sweden [Grågässens Anser anser fältval i förhållande till förändringar inom jordbrukets markanvändning i södra Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1998 Öppna
1-2 Barn Swallows Hirundo rustica using European Starlings Sturnus vulgaris as beaters [Ladusvalor Hirundo rustica utnyttjar starar Sturnus vulgaris för att skrämma upp föda] HANS KÄLLANDER 1998 Öppna
1-2 Hooded Crow Corvus cornix takes a Common Toad Bufo bufo bufo [Kråka tar vanlig padda som byte] MILAN VOGRIN, NUSA VOGRIN 1998 Öppna
1-2 Överlevnaden av skrattmåsar Larus ridibundus i Sverige [Survival of Black-headed Gulls Larus ridibundus in Sweden] HANS RYTTMAN 1998 Öppna
1-2 Några observationer av tofsmesens Parus cristatus övernattningsbeteende vintertid [Notes on the winter-time night roosting behaviour of the Crested Tit Parus cristatus] STEFAN KARLSSON 1998 Öppna
1-2 Nest site selection of the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in the eastern part of Latvia [Vitryggiga hackspettens Dendrocopos leucotos boplatsval i östra Lettland] INDRIKIS KRAMS 1998 Öppna
2 Höststräcket av fisktärna Sterna hirundo och silvertärna S. paradisaea över södra Sverige [Autumn migration of Cmmon Tern Sterna hirundo and Arctic Tern S. paradisaea in southern Sweden] BJÖRN JOHANSSON, GUNNAR JAKOBSSON 1997 Öppna
2 Sex differences in recovery pattern and migratory direction of Goldcrest Regulus regulus ringed in northern Europe during autumn migration [Könsskillnader i återfyndsmönster och flyttningsriktning hos kungsfåglar Regulus regulus ringmärkta i Nordeuropa under höstflyttningen] URBAN GRENMYR 1997 Öppna
3-4 The egg size variation of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Äggens storlek och storleksvariation hos trädkryparen Certhia familiaris i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1997 Öppna
3-4 Population size, migration routes and breeding origin of Purple Sandpipers Calidris maritima wintering in Sweden [Populationsstorlek, flyttningsvägar och ursprung hos skärsnäppor Calidris maritima övervintrande i Sverige] MIKAEL HAKE, DONALD BLOMQVIST, ELIN P. PIERCE, TOMMY JÄRÅS, OLOF C. JOHANSSON 1997 Öppna
3-4 Changes in numbers and habitat utilization of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden 1964-1977 [Förändringar i antal och biotoputnyttjande hos övervintrande sångsvanar Cygnus cygnus i Sverige 1964-1997] LEIF NILSSON 1997 Öppna
3-4 The Nuthatch Sitta europaea population of Dalby Söderskog during 15 years: trend and fluctuations [Nötväckepopulationen i Dalby Söderskog under 15 år - trend och beståndsvariationer] HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
3-4 Revirtäthet och artdiversitet bland fåglar häckande i Ångermanländsk skogsmark [Density and diversity of breeding birds in forests in the province of Ångermanland] BIRGER RISBERG 1997 Öppna
3-4 Autumn migration of Blue Tit Parus caeruleus at Falsterbo, Sweden 1980-94: population changes, migration patterns and recovery analysis [Efterårstraecket af blåmejse Parus caeruleus ved Falsterbo, Sverigge 1980-94: populationsforandringer, traeckmönstre og genfundsanalyse] {Höststräcket av blåmes i Falsterbo 1980-1994: populationsförändringar, sträckmönster och återfyndsanalys} HENNING HELDBJERG, LENNART KARLSSON 1997 Öppna
3-4 The wintering area of Shorelarks Eremophila alpestris breeding in Swedish Lapland [Övervintringsområde för berglärkor Eremophila alpestris som häckar i svenska Lappland] SÖREN SVENSSON 1997 Öppna
3-4 Orinitologins död - Vart har alla unga ornitologer tagit vägen? [The death of ornithology - Where have all the young ornithologists gone?] SÖREN SVENSSON 1997 Öppna
1-2 Length of stay and volume of autumn staging Dunlins Calidris alpina at the Tipperne reserve, Denmark [Rastningslängd och volymen av höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina på Tipperne naturreservat, Danmark] MARK DESHOLM 1998 Öppna
4 The autumn migration of Willow Warblers Phylloscopus trochilus in Sweden: results from a nation-wide co-operative project [Lövsångarens Phylloscopus trochilus höstflyttning genom Sverige: resultat från ett landsomfattande samarbetsprojekt] ÅKE LINDSTRÖM, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON 1996 Öppna
4 Occupation and breeding parameters in the Great Tit Parus major and the Italian Sparrow Passer italiae in nest-boxes of different size [Beläggning och häckningsparametrar för talgoxe Parus major och italiensk sparv Passer italiae i holkar av olika storlek] ALBERTO SORACE, CLAUDIO CARERE 1996 Öppna
4 Elva ägg i en holk med stare Sturnus vulgaris - tre nonor lade i samma holk? [Eleven eggs in Starling Sturnus vulgaris nest box - three females laying in the same box?] SÖREN SVENSSON, SVEN HELLQVIST 1996 Öppna
1 Smålommen Gavia stellata i sydvästra Sverige - beståndsutveckling och häckningsframgång [The Red-throated Diver Gavia stellata in southwest Sweden: population trend and breeding success] MATS O. G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON 1997 Öppna
1 The influence of weather and food supply on condition and behaviour of juvenile Bluethroats Luscinia svecica in northern Sweden [Vädrets och födotillgångens inverkan på kondition och beteende hos unga blåhakar Luscinia svecica i norra Sverige] BENGT HANSSON 1997 Öppna
1 Importance of a bird migration hot spot: proportion of the Swedish population of various raptors observed on autumn migration at Falsterbo 1986-1995 and population changes reflected by the migration figures [Betydelsen av en koncentrationspunkt för fågelflyttning: andel av den svenska populationen av olika rovfåglar som inräknas i Falsterbo 1986-1995 samt sträckräkningarnas värde som mått på populationsförändringar] NILS KJELLÉN 1997 Öppna
1 Projekt göktyta Jynx torquilla: biotopval och häckningsframgång [Project Wryneck Jynx torquilla: habitat selection and breeding success] CHRISTER AXELSSON, MATI NÖMM, HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON 1997 Öppna
1 En dominant svartmes Parus ater [A dominant Coal Tit Parus ater] HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
1 Överlevnad och produktion hos skrattmås Larus ridibundus [Survival and fledgling production in Black-headed Gulls Larus ridibundus] STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
2 Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996] VIKING OLSSON 1997 Öppna
3 The timing of post-juvenile moult and fuel deposition in relation to the onset of autumn migration in Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus [Tidsmässiga aspekter på ruggning och bränsleupplagring hos juvenila rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångae A. schoenobaenus inför höstflyttninen] SUSANNA HALL 1996 Öppna
3 Förekomst av tretåig hackspett Picoides tridactylus på bestånds- och landskapsnivå [Occurrence of Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus at the scales of forest stand and landscape] MARTIN AMCOFF, PÄR ERIKSSON 1996 Öppna
3 Återfynd av två starar Sturnus vulgaris ringmärkta i Abisko [Recoveries of two Starlings Sturnus vulgaris banded at Abisko] NILS ÅKE ANDERSSON 1996 Öppna
3 Biometri och könsbestämning av rosenfink Carpodachus erythrinus under häckningsid med hjälp av kloakens utseende [Bimetry and sex deternination in the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus using size and form of the cloacal protuberance] KARE STRÖM, AlMON NIKLASSON 1996 Öppna
3 The survival of the Red-backed Shrike Lanius collurio in Sweden [Törnskatans överlevnad i Sverige] HANS RYTTMAN 1996 Öppna
3 Seasonal trends in observations of raptors in the central Swedish mountains [Säsongstrend för rovfågelobservationer i de centralsvenska fjällen] A. ADAM SMITH 1996 Öppna
3 Häckningsmedhjälp hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Helping behaviour in Black Redstart Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1996 Öppna
4 Fuel deposition and potential flight ranges of Blackcaps Sylvia atricapilla and Whitethroats Sylvia communis on spring migration in The Gambia [Fettupplagring och möjliga flygsträckor hos svarthättor och törnsångare på vårflyttning i Gambia] CHRISTIAN HJORT, JAN PETTERSSON, ÅKE LINDSTRÖM, J. MICHAEL B. KING 1996 Öppna
3 Huskattens predation på fåglar i Sverige [Predation on birds by the domestic cat in Sweden] SÖREN SVENSSON 1996 Öppna
1-2 Den svenska skrattmåspopulationens Larus ridibundus sentida minskning - ett specialhäfte av Ornis Svecica [The recent decline of the Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus population - a special issue of Ornis Svecica] HANS KÄLLANDER 1996 Öppna
1-2 Skrattmåsens Larus ridibundus populationsutveckling i Sverige under de senaste 25 åren [Population dynamics of the Black-headed Gull Larus ridibundus in Sweden during the last 25 years] HANS KÄLLANDER 1996 Öppna
1-2 Flyttvägar och övervintringsplatser for svenska skrattmåspopulationer [Migratory routes and wintering areas of Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus populations] KENNETH BENGTSSON 1996 Öppna
1-2 Recent trends of the Black-headed Gull Larus ridibundus population in Latvia [Den lettiska skrattmåspopulationens utveckling under senare tid] JANIS VIKSNE, MARA JANAUS, ANTRA STIPNIECE 1996 Öppna
1-2 Omfördelning av de skärgårdshäckande skrattmåsarna Larus ridibundus i Vänerns nordöstra del under perioden 1985-1995 [Re-distribution of Black-headed Gull Larus ridibundus colonies in NE Vänern during 1985-1995] THOMAS LANDGREN 1996 Öppna
1-2 Mass and wing length of young Black-headed Gulls Larus ridibundus as predictors of age and survival [Vikt och vinglängd för unga skrattmåsar Larus ridibundus som indikatorer på ålder och överlevnad] STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER, ROBERT LAGER 1996 Öppna
1-2 Predation och störningar i skrattmåskolonier [Predation and disturbance of Black-headed Gull Larus ridibundus colonies] STAFFAN BENSCH, THOMAS KARLSSON, HANS KÄLLANDER, ROBERT LAGER 1996 Öppna
1-2 Abnormt långsmala tofsvipeägg - tecken på intraspecifik boparasitism? [Abnormally long and narrow Lapwing eggs - a sign of intraspecific nest parasitism?] ADJAN DE JONG 1996 Öppna
3-4 Feeding ecology of the Long-tailed Duck Clangula hyemalis wintering in the Gulf of Gdansk (southern Baltic Sea) [Alfågelns Clangula hyemalis födoekologi under övervintringen i Gdanskbukten i södra Östersjön] LECH STEMPNIEWICZ 1995 Öppna
3-4 Hannars etableringsmönster, revirkvalitet samt flytande bestånd i en randpopulation av svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Pattern of territory establishment in males, territory quality and floaters in a marginal population of Black Redstart Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1995 Öppna
3-4 Nattskärrans Caprimulgus europaeus antalsförändring under tjugoett år i Ala och Vättle fjäll nordöst om Göteborg [The change in nunbers of Nightjars Caprimulgus europaeus during twentyone years at Ale and Vättle fjäll near Gothenburg] ÅKE ARONSSON 1995 Öppna
2 Stopover and fat accumulation in passerine birds in autumn at Ottenby, southeastern Sweden [Rastning och fettpålagring hos tättingar i Ottenby, sydöstra Sverige] SUSANNE ÅKESSON, ANDERS HEDENSTRÖM, DENNIS HASSELQUIST 1995 Öppna
3-4 The Red-backed Shrike Lanius collurio in southeastern Sweden: Breeding biology [Törnkatan i sydöstra Sverige: Häckningsbiologi] VIKING OLSSON 1995 Öppna
3-4 Incubation, hatching, and clutch desertion of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Trädkryparens Certhia familiaris ruvning och kläckning samt övergivning av kullar i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1995 Öppna
3-4 Post-fledging movements of juvenile Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus [Ungfågelrörelser hos rörsångare och sävsångare] BO NIELSEN, STAFFAN BENSCH 1995 Öppna
4 Two mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Collared Flycatchers Ficedula albicollis [Två blandkullar mellan blåmes och halsbandsflugsnappare] JUHA MERILÄ 1994 Öppna
1 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i sydvästra Sverige 1982-1992 [The breeding success of Black-throated Diver Gavia arctica in southwestern Sweden, 1982-1992] MATS O. G. ERIKSSON, CLAES-GÖRAN AHLGREN, RONNY FALLBERG, GÖRAN KARLSSON, HANS KONGBÄCK 1995 Öppna
1 Kungsfågelns Regulus regulus höstflyttning över Stora Fjäderägg [Autumn migration of the Goldcrest Regulus regulus at Stora Fjäderägg] URBAN GRENMYR, BJÖRN OLSÉN 1995 Öppna
1 Samhäckande vadare pa strandängar i sydvästra Sverige: Predationsskydd eller habitatval? [Associative breeding ofwaders on shore meadows in southwestern Sweden: predator protection or habitat selection?] LARS-ÅKE FLODIN, HENRY HIRSIMÄKI, LARS-GÖRAN NORÉN 1995 Öppna
1 The Red-backed Shrike Lanius collurio in southeastern Sweden: Habitat and territory [Törnskatan i sydöstra Sverige: Biotop och revir] VIKING OLSSON 1995 Öppna
1 Boplatsval hos skärpiplärka Anthus spinoletta littoralis i industrimiljö [Nest-site selection of the Rock Pipit Anthus spinoletta littoralis in an industrial environment] REINO ANDERSSON 1995 Öppna
2 Gunnar Svärdson and the foundation of Ottenby Bird Observatory [Gunnar Svärdson och grundande tav Ottenby fågelstation] CHRISTIAN HJORT 1995 Öppna
2 The spring migration of Sanderling Calidris alba, Little Stint C. minuta and Curlew Sandpiper C. ferruginea in Sweden [Våflyttningen hos sandlöpare Calidris alba, småsnäppa C. minuta och spovsnäppa C. ferruginea över Sverige] SVEN BLOMQVIST, ÅKE LINDSTRÖM 1995 Öppna
2 Interrupted moult of adult Willow Warblers Phylloscopus trochilus during autumn migration through Sweden [Avbruten ruggning has adulta Iövsångare under höstflyttningen genom Sverige] ANDERS HEDENSTRÖM, ÅKE LINDSTRÖM, JAN PETTERSSON 1995 Öppna
2 Correlation between some body components and visible fat index in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus (L.) [Korrelation mellan visuellt fettindex oeh verklig fetthalt hos lövsångare Phylloscopus trochilus] BJÖRN LUNDGREN, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON 1995 Öppna
2-3 Dynamics of a passerine bird community in a small deciduous wood, S Sweden, during 40 years [Småfågelfaunans sammansättning och beståndsväxlingar i ett litet lövskogsområde i södra Sverige. En 40-årsstudie.] ANDERS ENEMAR, BERITH CAVALLIN, ERIK NYHOLM, INGA RUDEBECK, ANN MARI THORNER 1994 Öppna
3-4 The wintering of Blackcaps Sylvia atricapilla (L.) in Sweden [Vinterförekomsten av svarthätta Sylvia atricapilla (L.) i Sverige] THORD FRANSSON, BENGT-OLOV STOLT 1994 Öppna
3-4 The distribution of breeding Merlins Falco columbarius in relation to food and nest sites [Inverkan av födo- och boplatstillgång för den rumsliga utbredningen av häckande stenfalkar Falco columbarius] CHRISTER G. WIKLUND, BENGT L. LARSSON 1994 Öppna
3-4 Marine birds drowning in fishing nets in the Gulf of Gdansk (southern Baltic): numbers, species composition, age and sex structure [Drunknade sjöfåglar i fisknät i Gdanskbukten: antal, artsammansättning, köns- och åldersfördelning] LECH STEMPNIEWICZ 1994 Öppna
3-4 Bivråkens Pernis apivorus överlevnad och beståndsutveckling i Sverige [Survival and population development of the Honey Buzzard Pernis apivorus in Sweden] MARTIN TJERNBERG, HANS RYTTMAN 1994 Öppna
4 Bivråkens Pernis apivorus boplatsval [Nest site choice of Honey Buzzard Pernis apivorus] MARTIN AMCOFF, MARTIN TJERNBERG, ÅKE BERG 1994 Öppna
4 Överlevnadsberäkningar och försök att skatta populationsutvecklingen hos fiskgjuse Pandion haliaetus, ormvråk Buteo buteo och sparvhök Accipiter nisus i Sverige [Estimates of survival and population development of the Osprey Pandion haliaetus, Common Buzzard Buteo buteo, and Sparrowhawk Accipiter nisus in Sweden] HANS RYTTMAN 1994 Öppna
4 Biotopval, populationsutveckling och häckningshiologi hos skärpiplärka Anthus spinoletta littoralis i ett småländskt skärgårdsområde [Habitat selection, population dynamics and breeding biology of the Rock Pipit Anthus spinoletta littoralis in southeastern Sweden] TOMMY LARSSON 1994 Öppna
4 Åkerhäckande tofsvipor Vanellus vanellus - kan bonden rädda häckningarna? [Lapwings Vanellus vanellus nesting on farmland - can the farmer save the nests?] ÅKE BERG, THORE LINDBERG, KARL GUNNAR KÄLLEBRINK 1994 Öppna
4 Våra fasaners fortplantning [Reproduction of Pheasants] {Phasianuis colchicus} KARL BORG 1994 Öppna
3-4 Different ecology in male and female wintering Snowy Owls Nyctea scaandiaca L. in Sweden due to colour and size dimorphism [Olika ekologi hos hanar och honor av fjälluggla under övervintring i Sverige beroende på färg- och storleksdimorfism] HENRIK LIND 1993 Öppna
3-4 Gulls and Fulmars following ships and feeding on discards at night [Måsar och stormfåglar som följer fartyg och lever på fiskeavfall nattetid] STEFAN GARTHE, OMMO HÜPPOP 1993 Öppna
3-4 Excessive migratory fattening in a captive Bluethroat Luscinia s. svecica [Ovanligt kraftig fettpålagring hos en blåhake Luscinia s. svecica i fångenskap] ANDERS KVIST, ÅKE LINDSTRÖM, INGRID TULP 1993 Öppna
3-4 A new wintering area of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Bulgaria [En ny övervintringsplats för fjällgås i Bulgarien] D. N. NANKINOV 1993 Öppna
1 Moult in relation to migration in birds - a review [Ruggningsstrategier i forhållande till flyttningen] NILS KJELLÉN 1994 Öppna
1 Flycatching behaviour in some passerines during the late breeding season at Ammarnäs, Swedish Lapland [Flugsnapparbeteende hos några tättingar under senare delen av häckningssäsongen i Ammarnäs, södra Lappland] MARIANO CUADRADO 1994 Öppna
1 The role of naturally stored food supplies in the winter diet of the boreal Willow Tit Parus montanus [Betydelsen av naturligt hamstrade födoforråd i vinterdieten hos den boreala talltitan] ANDERS BRODIN 1994 Öppna
1 Response of female Great Tits Parus major to photoperiodic stimulation and the presence of a male [Hur påverkas talgoxhonans Parus major könsmognad av ökande dagslängd och närvaro av hane?] PERNILLA JONSSON 1994 Öppna
1 Dangerous exploration: nest-cavity inspections by male Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca [Är det farligt för svartvita flugsnapparhanar att inspektera tänkbara bohål?] HANS KÄLLANDER 1994 Öppna
1 Kullöverlappning hos smådoppint Tachybabtus ruficollis [Clutch overlap in the Little Grebe Tachybabtus ruficollis] ANDERS WIRDHEIM 1994 Öppna
1 Distribution of Sylvia warblers at a stopover site during spring [Fördelningen av Sylvia-sångare på en rastplats under vårflyttningen] HASSE BERGLUND, THORD FRANSSON 1993 Öppna
1 Duvhökens Accipiter gentilis överlevnad och skattning av dess populationsutveckling i Sverige [Survival and population development of the Goshawk Accipiter gentilis in Sweden] HANS RYTTMAN 1993 Öppna
2 Food caching in the European Nuthatch Sitta europaea [Nötväckans Sitta europea födohamstring] HANS KÄLLANDER 1993 Öppna
2 Differences in bird habitat quality between plantations of Scots and Lodgepole Pine measured in terms of Pied Flycaatcher Ficedula hypoleuca breeding success [Skillnader i biotopkvalitet mellan planteringar av contortatall och vanlig tall mätt som häckningsframgång hos svartvit flugsnappare] 1993 Öppna
2 Ageing of Tree Pipits Anthus t. trivialis [Åldersbestämning av trädpiplärka Anthus trivialis] LENNART KARLSSON, KARIN PERSSON, GÖRAN WALINDER 1993 Öppna
2 Responses of nesting Meadow Pipits Anthus pratensis and White Wagtails Motacilla alba to a stuffed Sparrowhawk Accipiter nisus [Häckande ängspiplärkors och sädesärlors reaktioner på en uppstoppad sparvhök] FRANK GÖTMARK 1993 Öppna
3-4 Rovfåglar i Kvismaredalen vintrarna 1954/55-1989/90 [Wintering raptors in Kvismaredalen 1954/55-1989/90] LEIF LARSSON 1993 Öppna
3-4 Moult strategies of White Wagtail Motacilla alba and Yellow Wagtail Motacilla flava in central Sweden [Ruggningsstrategier hos sädesärla och gulärla i mellersta Sverige] JAN SONDELL 1993 Öppna
3-4 Age dependent variation in wing length of Bearded Tits Panurus biarmicus [Åldersrelaterad variation i vinglängd hos skäggmesen Panurus biarmicus] BO NIELSEN 1993 Öppna
3-4 Diurnal song pattern in the Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus [Sångmönster under dygnet hos trastsångare Acrocephalus arundinaceus] DENNIS HASSELQUIST, STAFFAN BENSCH, ULF OTTOSSON 1993 Öppna
3-4 Variation in survival in an increasing population of the Greylag Goose Anser anser in Scania, southern Sweden [Variation i överlevnad hos en växande grågåspopulation i Skåne, södra Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1993 Öppna
3-4 Low reproductive success in a colony of Black-headed Gulls Larus ridibundus - mass starvation of nestlings? STAFFAN BENSCH 1992 Öppna
3-4 Sjöfågelbeståndets utveckling i Bullerö skärgård efter invandring av mink [Development of waterbird populations in the Bullerö arachipelago off Stockholm after colonization by Mink] ÅKE ANDERSSON 1992 Öppna
3-4 Status and population changes of farmland birds in southern Sweden [Status och populationsförändringar hos jordbruksfåglar i södra Sverige] JEREMY ROBERTSON, ÅKE BERG 1992 Öppna
3-4 Interspecific variation in time budgets among sympatric dabbling ducks [Variationer i samexisterande simänders tidsbudget] MÅRTEN ÅSTRÖM 1992 Öppna
3-4 The primary moult of the Brambling Fringilla montifringilla evaluated by four different methods [Bergfinkens handpenneruggning vid Ånnsjön] THOMAS HOLMBERG 1992 Öppna
3-4 Kvicksilver och häckningsstörningar [Mercury and reproductive impairment] KARL BORG 1992 Öppna
1 Regional song dialects of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana L. in Sweden GUSTAV ÅSTROM, BENGT-OLOV STOLT 1993 Öppna
1 Seabird distribution and numbers in selected offshore parts of the Baltic Sea, winter 1992 [Havsfåglars utbredning och antal i valda delar av Östersjön, vintern 1992] JAN DURINCK, HENRIK SKOV, PER ANDELL 1993 Öppna
1 Levels of mercury in eggs of Red-throated Diveer Gavia stellata and Black-throated Diver G. arctica in Southwest Sweden [Kvicksilver i ägg av smålom Gavia stellata och storlom Gavia arctica i sydvästra Sverige] MATS O.G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON, CLAES-GÖRAN AHLGREN 1992 Öppna
1 Reproductive success of the Shore Lark Eremophila alpestris in southern Lapland [Häckningsframgång hos berglärka i södra Lappland] SÖREN SVENSSON, OLOF BERGLUND, JAN TISELL, ÅSA BODENMALM, ÅSA ERLANDSSON, MARITA HÄLLGREN, TINA JONSSON, PERNILLA NILSSON 1992 Öppna
2 Blodparasiter och deras spridningsvägaar inom fågelfaunan [Blood parasites and their mode of spread among birds] KARL BORG 1992 Öppna
2 Pattern and predictability of potential wind assistance for waders and geese migrating from West Africa and the Wadden Sea to Siberia [Vindarnas mönster och deras förutsägbarhet för vadare och gäss på vårflyttning från Västafrika och Vadehavet till Sibirien] THEUNIS PIERSMA, SJON VAN DE SANT 1992 Öppna
2 The importance of mires as breeding habitat for wetland birds in Sweden [Myraarnas betydelse som häckningsbiotop för våtmarksfåglar] BJÖRN L. ARVIDSSON, ULF BOSTRÖM, BÖRJE DAHLÉN, ADJAN DE JONG, ULF KOLMODIN, SVEN G. NILSSON 1992 Öppna
2 Feeding areas and local movement patterns of post-breeding Greylag Geese Anser anser in South Sweden LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1992 Öppna
2 Blåstrupens Luscinia s. svecica trekkeveier [The migration routes of the Bluethroat Luscinia s. svecica] GEIR SVERRE ANDERSEN, PER GYLSETH 1992 Öppna
3-4 Laying and clutch size of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Trädkryparens Certhia familiaris värpning och kullstorlek i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1992 Öppna
2 Strömstarens Cinclus c. cinclus utbredning och häckningsbiologi i Värmland [Distribution and breeding ecology of the Dipper Cinclus c. cinclus in the province of Värmland, central Sweden] ERIK BORGSTRÖM 1991 Öppna
2 Breeding biology of the Lapland Bunting Calcarius lapponicus in Lapland, Sweden [Lappsparvens Calcarius lapponicus häckningsbiologi i Lappland] PETER GIEROW, MARTIN GIEROW 1991 Öppna
2 Primary moult of the Brambling Fringilla montifringilla in northern Sweden [Handpenneruggning hos bergfinken Fringilla montifringilla i norra Sverige] ULF OTTOSSON, FREDRIK HAAS 1991 Öppna
2 Rosenfink Carpodacus erythrinus med utfärgad röd dräkt redan första våren [Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus with red plumage already in its first spring] KÅRE STRÖM 1991 Öppna
2 Differences in prey capture efficiency of adult and juvenile Common Sterna hirundo and Arctic S. paradisaea terns [Skillnader i fiskeframgång mellan gamla och unga fisk- och silvertärnor] HANS KÄLLANDER 1991 Öppna
1 Requirements by the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major for a suburban life [Större hackspettens Dendrocopos major krav för att häcka i bostadsområden] LENNART HANSSON 1992 Öppna
1 Variation in wing length in relation to sex and age of Marsh Tits Parus palustris [Variation i vinglängd i relation till kön och ålder hos entita Parus palustris] JAN-ÅKE NILSSON 1992 Öppna
1 Population trends and fluctuations in Swedish woodpeckers [Beståndstrender och fluktuationer hos svenska hackspettar] SVEN G. NILSSON, OLA OLSSON, SÖREN SVENSSON, ULF WIKTANDER 1992 Öppna
1 The age of young Willow Warblers Phylloscopus trochilus estimated from different stages of post-juvenile moult [Ålder hos unga lövsångare Phylloscopus trochilus i olika stadier av ungfågelruggningen] STAFFAN BENSCH, ÅKE LINDSTRÖM 1992 Öppna
1 Autumn migrating Bluethroats Luscinia s. svecica orient in an eastsoutheasterly direction at Gävle, East Sweden [Höstflyttande blåhakar Luscinia s. svecica orienterar i ostsydostlig riktning vid Gävle] HANS ELLEGREN & KJELL WALLIN 1991 Öppna
1 Great Tits incubating empty nest cups [Talgoxar ruvar tomma balar] HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON, CHRISTINA WALIN, NILS-ERIK WALLIN 1991 Öppna
1 Köns- och åldersbestämning av svart rödstrjärt Phoenicurus ochruros [Sexing and aging of Black Redstarts Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1991 Öppna
1 Wing length criteria for sex determination of Robind Erithacus rubecula wintering in southern Spain [Vinglängdskriterier för könsbestämning av rödhakar Erithacus rubecula överintrande i södra Spanien] MARIANO CUADRADO 1991 Öppna
1 Notes on the breeding biology of the Barred Warbler Sylvia nisoria at Ottenby, Sweden [Häckningsdata för höksångare Sylvia nisoria vid Ottenby] ANDERS HEDENSTRÖM & SUSANNE ÅKESSON 1991 Öppna
1 Preference for nest site height selection in the Starling Sturnus vulgaris - an experiment with nest-boxes [Preferens för olika bohöjd hos staren Sturnus vulgaris - ett holkexperiment] SÖREN SVENSSON 1991 Öppna
2 Effekten av dåligt väder på gråsiskans Carduelis flammea häckning ett björkfröfattigt år i södra Lappland [Effects of bad weather on the breeding of the Redpoll Carduelis flammea in a year with a poor birch seed crop in southern Lapland] BODIL NYSTRÖM, HANS NYSTRÖM 1991 Öppna
2 Migration pattern of Finnish Bean Geese Anser fabalis [Flyttningsmönster hos finska sädgäss Anser fabalis] LEIF NILSSON, MATTI K. PIRKOLA 1991 Öppna
2 Selection and exploitation of feeding areas by staging and wintering geese in southmost Sweden [Val och utnyttjande av furageringsområden av rastande och övervintrande gäss i sydligaste Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1991 Öppna
4 Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2000. [The breeding birds in the outer archipelago of eastern Småland 1990- 2000] THOMAS JOHANSSON & TOMMY LARSSON 2001 Öppna
4 The adrenocortical responses to stress in breeding male Chaffinches Fringilla coelebs and Bramblings F. montifringilia in Sweden. [Stresskänslighet hos häckande hanar av bofink och bergfink i Sverige] BENGT SILVERIN & JOHN WINGFIELD 2001 Öppna
4 Effects of restoration and management regime on the avifaunal composition on Swedish wet meadows. [Effekter av restaurering och skötselmetod på fågelfaunans sammansättning på svenska våtängar] MAGNUS HELLSTRÖM & ÅKE BERG 2001 Öppna
4 Fuel deposition and speed of early autumn migration of juvenile Bluethroats Luscinia s. svecica leaving their natal area in Swedish Lapland. [Fettupplagring och inledande höstflyttningshastighet hos juvenila blåhakar Luscinia s. svecica i Lappland] ÅKE LINDSTRÖM & JOHAN LIND 2001 Öppna
4 Robin Erithacus rubecula found in juvenile plumage on spring migration. [Rödhake Erithacus rubecula påträffad i juvenil dräkt under vårflyttning] JONAS WALDENSTRÖM & DANIEL BENGTSSON 2001 Öppna
1 Crossbill (Genus Loxia) evolution in the West Palearctic - a look at the fossil evidence [Artbildning hos korsnäbbar (släktet Loxia) i Västpalearktis - en studie av fossial fynd TOMMY TYRBERG 1991 Öppna
1 Distribution, reproductive success, and population trend in the Dunlin Calidris alpina schinzii on the Swedish west coast [Förekomst, häckningsframgång och populationsutveckling hos sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii på svenska västkusten] DONALD BLOMQVIST & OLOF C. JOHANSSON 1991 Öppna
1 1997 Öppna
4 Sträckvägar och sträckbeteende hos labbar Stercorarius. [Migration routes and behaviour of skuas Stercorarius] GUNNAR JAKOBSSON & BJORN JOHANSSON 2001 Öppna
4 Häckfagelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2000. [The breeding birds in the outer archipelago of eastern Småland 1990- 2000] THOMAS JOHANSSON & TOMMY LARSSON 2001 Öppna
2-3 1994 Öppna
1 1992 Öppna
3-4 Spring fuelling by arctic Dunlins Calidris a. alpina in the southern Baltic and the potential role of a changing climate. [Fettupplagring under våren hos kärrsnäppa Calidris a. alpina i södra Östersjön och möjliga följder av en klimatändring] JOHAN STEDT & ÅKE LINDSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Häckfågelfaunan i en sydsvensk ädellövskog under 40 år – revirkartering av Ottenby lund 1972–2011 [The breeding bird community over 40 years in a rich broadleaved forest at Ottenby in southern Sweden] DANIEL BENGTSSON & ÅkE LINDSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of breeding waterfowl in the Swedish mountain chain between 1972–1975 and 2009. [Förändringar i antal och utbredning av häckande sjöfåglar i svenska fjällkedjan mellan 1972–1975 och 2009] LEIF NILSSON & JOHAN NILSSON 2012 Öppna
3-4 Distribution and numbers of moulting non-breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States and South Sweden. [Geografisk fördelning och antal av ruggande icke häckande sångsvanar Cygnus cygnus i Baltikum och Sydsverige] HAKON KAMPE-PERSSON, DMITRIJS BOIKO & JULIUS MORKŪNAS 2012 Öppna
3-4 An exceptionally large Willow Warbler Phylloscopus trochilus. [En ovanligt stor lövsångare Phylloscopus trochilus] ÅKE LINDSTRÖM, STAFFAN BENSCH & ANDERS HEDENSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Willow Warbler Phylloscopus trochilus nesting in a juniper during a peak lemming year. [Lövsångare Phylloscopus trochilus häckar uppe i en enbuske under ett lämmelår] KEITH W. LARSON & SIEGLINDE KUNDISCH 2012 Öppna
2 Differences in foraging ecology of Wood Sandpiper Tringa glareola and Ruff Philomachus pugnax during spring migration in Sajna River valley (nor thern Poland). [Skillnader i födosöksekologi hos grönbena Tringa glareola och brushane Philomachus pugnax under vårflyttningen i Sajnaflodens dalgång (norra Polen)] MAŁGORZATA KRUPA, MATEUSZ SCIBORSKI, ROBERT KRUPA, RAFAŁ POPIS & JUSTYNA WOŁOSZYN 2009 Öppna
1-2 Impact on breeding birds of a semi-offshore island-based windmill park in Åland, Northern Baltic Sea. [Effekten på den häckande fågelfaunan av en vindkraftspark på småöar på Åland, norra Östersjön] ANTTI TANSKANEN 2012 Öppna
1-2 Incestuous broods of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Poland. [Häckning av syskonpar hos sångsvan Cygnus cygnus i Polen] KRZYSZTOF DUDZIK, MICHAŁ POLAKOWSKI, ŁUKASZ JANKOWIAK, ROBERT DOBOSZ, ERNEST BIELAK, MATEUSZ ALBRYCHT 2012 Öppna
1-2 A Blue Tit Cyanistes caeruleus population: its recent increase and breeding data. [En blåmespopulation under 60 år: dess sentida ökning samt häckningsdata] KARL-GUSTAV SCHÖLIN & HANS KÄLLANDER 2012 Öppna
1-2 Non-breeding ecology of the Whinchat Saxicola rubetra in Nigeria. [Buskskvättans Saxicola rubetra ekologi under övervintring i Nigeria] YAHKAT BARSHEP, ULF OTTOSSON, JONAS WALDENSTRÖM & MARK HULME 2012 Öppna
1-2 Dräktvariation hos skärpiplärka Anthus petrosus littoralis och vattenpiplärka Anthus spinoletta i vinterdräkt. [Plumage variation of Rock Pipit Anthus petrosus littoralis and Water Pipit Anthus spinoletta in winter plumage] REINO ANDERSSON 2012 Öppna
1-2 Distribution and numbers of wintering sea ducks in Swedish offshore waters. [Utbredning och antal av övervintrande havsänder i svenska utsjövatten] LEIF NIlSSON 2012 Öppna
1-2 Ornitologernas världskongress: 2010 i Brasilien, 2014 i Japan – kort referat och inbjudan. [The International Ornithological Congress: 2010 in Brazil, 2014 in Japan – brief report and invitation] SÖREN SVENSSON 2012 Öppna
3-4 What knowledge is ”jizz”? [Vilken typ av kunskap menas med begreppet ”jizz”?] HENRIK LERNER & HÅKAN TUNÓN 2012 Öppna
1 Moult pattern of primaries and secondaries during first and second flight feather molt in Great Grey Owls Strix nebulosa. [Mytemønster i vingen hos lappugle Strix nebulosa etter første og andre svingfjærmyting] ROAR SOLHEIM 2011 Öppna
1 Höstflyttande kungsfåglars Regulus regulus vikt på tre näraliggande rastplatser i sydöstra Sverige. [The body mass of Goldcrests Regulus regulus at three closely situated stopover sites during autumn migration in southeastern Sweden] ROLF LARSSON 2011 Öppna
1 The stopover behaviour of the Garden Warbler Sylvia borin in Obudu, southeast Nigeria. [Trädgårdssångarens Sylvia borin beteende under rastning i Obudu, sydöstra Nigeria] SOLADOYE B. IWAJOMO, ULF OTTOSSON, YAHKAT BARSHEP, ANDERS HELSETH, MARK F. HULME, MATTHEW STEVENS & JONAS WALDENSTRÖM 2011 Öppna
1 A white feathered area on the forehead is more common in hybrids of Greylag Goose Anser anser and Greater Canada Goose Branta canadensis than in the parent species. [Ett vitt befjädrat område på huvudet närmast näbben är vanligare på hybrider mellan grågås Anser anser och kanadagås Branta canadensis än det är på föräldraarterna] C. G. GUSTAVSSON 2011 Öppna
1 Occurrence of swan hybrids around the Baltic Sea – an outcome of range expansions? [Förekomst av svanhybrider omkring Östersjön – ett resultat av utvidgade utbredningsområden?] HAKON KAMPE-PERSSON & DMITRIJS BOIKO 2011 Öppna
1 Blåmespar Parus caeruleus föder upp unge av svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [Blue Tit Parus caeruleus pair raises a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nestling] JAN-ERIC NILSSON 2011 Öppna
1 Hur stor andel av de i Sverige inräknade sädgässen har utgjorts av taigasädgäss Anser fabalis fabalis? [How large proportion of the Bean Geese counted in Sweden was made up of Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis?] HAKON KAMPE-PERSSON 2011 Öppna
1-2 Behaviour and survival of Common Guillemot Uria aalge chicks at departure from a nest site in the Baltic Sea. [Beteenden och överlevnadschanser för sillgrissleungar Uria aalge i Östersjön när de lämnar sina boplatser] MÅNS HJERNQUIST, BJÖRN HJERNQUIST & MÅRTEN B. HJERNQUIS 2012 Öppna
2-4 Dynamics and reproduction of a nest-box breeding population of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca in a subalpine birch forest in Swedish Lapland during a period of 46 years. [Beståndsvariation och häckningsresultat hos holkhäckande svartvit flugsnappare i fjällbjörkskog i Lappland under 46 år] N. ERIK I. NYHOLM 2011 Öppna
2-4 Ortolan Bunting Emberiza hortulana at Kvismaren, central Sweden – breeding studies and suggested management. [Ortolansparven Emberiza hortulana vid Kvismaren, centrala Sverige – häckningsstudier och förslag till skötsel] JAN SONDELL, CRAIG BROOKES & MAGNUS PERSSON 2011 Öppna
2-4 Dynamics of garden birds at a feeding station in a suburban area near Oslo, Norway, 2000–2008. [Variationer i fåglarnas antal vid en matningsplats i en trädgård i ett förortsområde nära Oslo, Norge, 2000–2008] KÅRE ELGMORK 2011 Öppna
2-4 Vattenrall Rallus aquaticus som häckfågel på torrmark och möjlig predator på småfågel. [The Water Rail Rallus aquaticus breeding in dry habitat and possible predator on songbirds] DAN LUNDBERG 2011 Öppna
2-4 The migrations of Finnish Bean Geese Anser fabalis in 1978–2011. [Flyttning hos finska sädgäss Anser fabalis 1978–2011] LEIF NILSSON 2011 Öppna
1 Density and reproductive success of Skylarks Alauda arvensis on organic farms – an experiment with unsown Skylark plots on autumn sown cereals. [Täthet och häckningsframgång hos sånglärka Alauda arvensis på ekologiska jordbruk – ett experiment med osådda rutor i höstsådd stråsäd] ÅKE BERG & OLLE KVARNBÄCK 2011 Öppna
3-4 A working model for preventing crop damage caused by increasing goose populations in Sweden. [En arbetsmodell för att förebygga skador på gröda orsakade av växande gåspopulationer i Sverige] MIKAEL HAKE, JOHAN MÅNSSON & ANNE WIBERG 2010 Öppna
2-4 Population fluctuations and timing of spring migration of the Scandinavian Bluethroat Luscinia svecica svecica at Ottenby Bird Observatory, Sweden, 1955–2008. [Beståndsvariationer och tidsförlopp för vårflyttningen hos den skandinaviska blåhaken Luscinia svecica svecica vid Ottenby fågelstation, Sverige, 1955–2008] STAFFAN SVANBERG & JONAS WALDENSTRÖM 2011 Öppna
2-4 Status and trends of the Canada Goose Branta canadensis in France. [Tillstånd och utveckling för kanadagåsen Branta canadensis i Frankrike] CAROL FOUQUE & VINCENT SCHRICKE 2011 Öppna
2-4 A 64-year study of a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population. [En 64 år lång studie av en svartvit flugsnapparpopulation] KARL GUSTAV SCHÖLIN & HANS KÄLLANDER 2011 Öppna
2-4 Breeding biology of Purple Sandpipers Calidris maritima on the Hardangervidda, southern Norway. [Häckningsbiologin hos skärsnäppa Calidris maritima på Hardangervidda, södra Norge] RAB RAE, MIKE NICOLL, RON SUMMERS, STUART RAE & KEITH BROCKIE 2011 Öppna
2-4 Field notes on the breeding biology of the Dotterel Charadrius morinellus in arctic Norway. [Fältnoteringar om häckningsbiologin hos fjällpipare Charadrius morinellus i arktiska Norge] LUTZ LÜCKER, SIEGFRIED KRAATZ †, BÄRBEL KRAATZ 2011 Öppna
2-4 Records of brown plumage aberration in the Common Buzzard Buteo buteo. [Fynd av brun dräktavvikelse hos ormvråk Buteo buteo] MICHAL CIACH, ANNA KWARCIANY & DARIUSZ SWITALA 2011 Öppna
2-4 Talgoxens Parus major antal och häckningsbiologi – resultat av 25 års holkstudier. [Numbers and breeding biology of the Great Tit Parus major – results of a 25 year nest-box study] JAN-ERIC NILSSON 2011 Öppna
3-4 Trends in goose numbers wintering in Britain & Ireland, 1995 to 2008. [Trender för antal gäss som övervintrar i Storbritannien och Irland 1995–2008] CARL MITCHELL, KENDREW COLHOUN, ANTHONY D. FOX, LARRY GRIFFIN, COLETTE HALL, RICHARD HEARN, CHAS HOLT & ALYN WALSH. 2010 Öppna
3-4 Numbers and distributions of geese in Hungary 1984–2009 [Antal och utbredning av gäss i Ungern 1984–2009] SÁNDOR FARAGÓ 2010 Öppna
3-4 Naturalised geese in Europe. [Naturaliserade gäss i Europa] HAKON KAMPE-PERSSON 2010 Öppna
3-4 Tundra Bean Goose Anser fabalis rossicus during spring migration in northern Sweden – rare visitor or regular passage migrant? [Tundrasädgåsen Anser fabalis rossicus under vårflyttningen i norra Sverige – en sällsynt gäst eller regelbunden flyttfågel?] THOMAS HEINICKE 2010 Öppna
3-4 Satellite tracking of Bean Geese Anser fabalis fabalis and A. f. rossicus from spring staging areas in northern Sweden to breeding and moulting areas. [Satellitspårning av sädgäss (Anser fabalis fabalis och A. f. rossicus) från rastplatser i norra Sverige till häckningsområden och ruggningsplatser] LEIF NILSSON, ADRIAAN DE JONG, THOMAS HEINICKE & KJELL SJÖBERG 2010 Öppna
3-4 Review of the historical distribution of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Europe [Översikt av den historiska utbredningen av fjällgås Anser erythropus i Europa] JOHAN H. MOOIJ 2010 Öppna
3-4 The Swedish population of Lesser White-fronted Goose Anser erythropus – supplemented or re-introduced? [Det svenska beståndet av fjällgås Anser erythropus – förstärkt eller återinplanterat?] ÅKE ANDERSSON & NIKLAS HOLMQVIST 2010 Öppna
3-4 Assessing impacts on geese from mining activities in the Ramsar site Heden, East Greenland. [Undersøgelse af påvirkning fra mineaktiviteter i Ramsarområdet Heden i Østgrønland] CHRISTIAN M. GLAHDER, DAVID BOERTMANN & JESPER MADSEN 2010 Öppna
3-4 Dutch Greylag Geese Anser anser: migrants or residents? [Grågåsen Anser anser i Holland: flytt- eller stannfågel?] BEREND VOSLAMBER, ELISE KNECHT & DAVID KLEIJN 2010 Öppna
2 Immature Long-tailed Skuas Stercorarius longicaudus in Swedish Lapland in 2009. [Förekomst av unga fjällabbar Stercorarius longicaudus i Lappland under 2009] ROB VAN BEMMELEN 2010 Öppna
2 Nesting biology of the Hooded Crow Corvus corone cornix in a mixed residential-agricultural area in southern Sweden. [Gråkråkans Corvus corone cornix häckningsbiologi i en blandmiljö av bebyggelse och jordbruk i södra Sverige] REBECCA HESSEL & JOHAN ELMBERG 2010 Öppna
2 What do population viability analyses tell about the future for Baltic Dunlin Calidris alpina schinzii and Montagu’s Harrier Circus pygargus on Öland? [Vad berättar sårbarhetsanalyser om framtiden för sydlig kärrsnäppa och ängshök på Öland?] PER-ERIC BETZHOLTZ, TOBIAS BERGER, JAN PETERSSON & JOHAN STEDT 2010 Öppna
3-4 Expanding Goose Populations and their Management – Introduction BART EBBINGE 2010 Öppna
3-4 Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends. [Aktuella skattningar av gåsbeståndens storlek i västra Europa, analys av kunskapsluckor och utvärdering av trender] ANTHONY D. FOX, BART S. EBBINGE, CARL MITCHELL, THOMAS HEINICKE, TOMAS AARVAK, KENDREW COLHOUN, PREBEN CLAUSEN, SERGEY DERELIEV, SÁNDOR FARAGÓ, KEES KOFFIJBERG, HELMUT KRUCKENBERG, MAARTEN J. J. E. 2010 Öppna
2 First proven record of withinyear nest reuse by a pair of Bramblings Fringilla montifringilla. [Första bevisade fallet av återanvändning av ett bo samma år hos bergfink Fringilla montifringilla] VLADIMIR YU. ARKHIPOV 2010 Öppna
1 Evaluation of the analysis of distance sampling data: a simulation study. [Utvärdering av avståndsanalys av inventeringsdata: en simuleringsstudie] ROBERT EKBLOM 2010 Öppna
1 Blåstjärt Tarsiger cyanurus sjunger som talltita Poecile montanus. [Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus singing like a Willow Tit Poecile montanus] HENRIK LIND 2010 Öppna
2 Brood size of four titmice (Paridae) during 1962–2001. [Kullstorlek för fyra arter mesar (Paridae) 1962–2001] HANS RYTTMAN & K. SUSANNA S. HALL-KARLSSON 2010 Öppna
2 Clutch and egg size variation in the Marsh Harrier Circus aeruginosus in eastern Poland. [Variation i kull- och äggstorlek hos brun kärrhök Circus aeruginosus i östra Polen] MARCIN POLAK 2010 Öppna
2 Coloured tail-coverts in Anser × Branta goose hybrids despite allwhite coverts in both parent species. [Färgade stjärttäckare hos Anser × Branta gåshybrider trots helvita täckare hos båda föräldraarterna] C. G. GUSTAVSSON 2010 Öppna
2 Effect of urbanization and feeding intensity on the distribution of wintering Mallards Anas platyrhynchos in NE Poland. [Effekt av urbanisering och matning på förekomsten av övervintrande gräsänder Anas platyrhynchos i nordöstra Polen] MICHAL POLAKOWSKI, MICHAL SKIERCZYØSKI & MONIKA BRONISZEWSKA 2010 Öppna
3-4 2010 Öppna
1 Vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i storlommens Gavia arctica häckningssjöar, samt en jämförelse med smålommens Gavia stellata fiskesjöar. [Water chemistry and the composition of fish stocks in the breeding lakes of Blackthroated Diver Gavia arctica, and a comparison with the fishing lakes of Redthroated Diver Gavia stellata] MATS O.G. ERIKSSON & HEIDI PALTTO 2010 Öppna
1 Species trends, turnover and composition of a woodland bird community in southern Sweden during a period of fifty-seven years. [Arternas trender, omsättning och andelar inom ett skogligt fågelsamhälle i södra Sverige under femtiosju år] SÖREN SVENSSON, ANN MARI THORNER & N. ERIK I. NYHOLM 2010 Öppna
4 Indication of an interspecies “spill-over” reaction in Common Swift Apus apus. [Mellanartsreaktion tolkad som ”överspillshandling” hos tornseglare Apus apus] OLLE TENOW, TORBJÖRN FAGERSTRÖM & CRIS LUENGO 2009 Öppna
4 Spring migration of the Taiga Bean Goose Anser f. fabalis along the “Western Flyway” in northern Sweden: numbers in 2003–2008 and timing in comparison with the “Central Flyway” in Finland. [Vårflyttning av taigasädgås Anser f. fabalis längs den ”västra flyttvägen” i norra Sverige: rastantal 2003–2008 och tidsmässig kulmination i jämförelse med den ”centrala flyttvägen” i Finland] ULF SKYLLBERG, ISMO NOUSIAINEN, PER HANSSON, PER BERNHARDTSON, ÖSTEN ANDERSSON & MATTIAS NORDLUND 2009 Öppna
4 Male and female Penduline Tit Remiz pendulinus can reverse their desertion decisions. [Hane och hona av pungmes Remiz pendulinus kan ändra sina beslut om att överge äggkullen] BEATA CZYX, OLOF PERSSON & PETER ÖHRSTRÖM 2009 Öppna
4 En långtidsstudie av talgoxens Parus major häckningsbiologi i ett mellansvenskt blandskogsområde. [A long-term study of the breeding biology of the Great Tit Parus major in a mixed forest in South Central Sweden] KARL GUSTAV SCHÖLIN 2009 Öppna
4 A stable bird community during 27 years (1980–2006) in the nemoral broadleaf wood Dalby Söderskog National Park. [Ett stabilt fågelsamhälle under 27 år (1980–2006) i den nemorala lövskogen Dalby Söderskog nationalpark] SÖREN SVENSSON 2009 Öppna
4 Is the breeding distribution of Broad-billed Sandpipers Limicola falcinellus moving uphill? [Håller myrsnäppan Limicola falcinellus på att flytta upp på fjällheden?] MARTIN GREEN, JOHANNES HUNGAR, ROBERT RANKIN 2009 Öppna
4 First, second and replacement broods in the breeding biology of a Treecreeper Certhia familiaris population. [Förstakullar, andrakullar och omläggningskullar i häckningsbiologin hos en population trädkrypare Certhia familiaris] ANDERS ENEMAR 2009 Öppna
1 The first record of melanism in the Red-backed Shrike Lanius collurio. [Första fyndet av melanism hos törnskata Lanius collurio] MICHAŁ CIACH 2009 Öppna
1 Occurrence of Continental Blackcaps Sylvia atricapilla in northern Europe. [Kontinentala svarthättors Sylvia atricapilla uppträdande i norra Europa] DANIEL BENGTSSON, THORD FRANSSON & JAN ERIK RØER 2009 Öppna
1 Territoriality in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus in its winter quarter in Lesotho. [Revirhållande lövsångaren Phylloscopus trochilus i vinterkvarteret i Lesoto] GRZEGORZ KOPIJ 2009 Öppna
1 Long handling time of a big prey – Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus foraging on frog. [Lång hanteringstid för ett stort byte – trastsångare Acrocephalus arundinaceus sväljer en groda] DARIUSZ JAKUBAS & KATARZYNA WOJCZULANIS-JAKUBAS 2009 Öppna
1 Tofsvipa Vanellus vanellus häckande på kalhygge. [Lapwing Vanellus vanellus breeding in a forest clear-cut] DAN LUNDBERG 2009 Öppna
1 Food-storing of slime mould in Siberian Jay Perisoreus infaustus during the postbreeding season. [Hamstring av slemsvamp hos lavskrika Perisoreus infaustus efter häckningssäsongen] BORIS P. NIKOLOV & IVA P. HRISTOVA 2009 Öppna
4 The occipital face of the Pygmy Owl Glaucidium passerinum. [Det occipitala ansiktet hos sparvugglan Glaucidium passerinum] MIKAEL VESANEN 2009 Öppna
3 Population trends for Swedish breeding birds. [Populationstrender för fåglar som häckar i Sverige] RICHARD OTTVALL, LARS EDENIUS, JOHAN ELMBERG, HENRI ENGSTRÖM, MARTIN GREEN, NIKLAS HOLMQVIST, ÅKE LINDSTRÖM, TOMAS PÄRT & MARTIN TJERNBERG 2009 Öppna
1 Brood size of twelve farmland bird species in Sweden during 1962–2001. [Kullstorlek hos tolv arter jordbruksfåglar i Sverige under perioden 1962–2001] HANS RYTTMAN & K. SUSANNA S. HALL-KARLSSON 2009 Öppna
1 Revirtäthet och boplatsval av skata Pica pica i olika typer av urbana miljöer. [Territory density and nest site choice of Magpie Pica pica in different types of urban settings] TOMAS VIKTOR 2009 Öppna
1 Images of Barnacle Goose Branta leucopsis hybrids – a photo documentation of some crosses with different Anser species. [Bilder av hybrider av vitkindad gås Branta leucopsis – en fotodokumentation av några korsningar med olika Anser-arter] C. G. GUSTAVSSON 2009 Öppna
1 Breeding Skylarks Alauda arvensis on organic set-asides – effects of time of cutting, vegetation structure and landscape composition. [Effekter av putsningstidpunkt, vegetationsstruktur och landskapssammansättning på sånglärkor som häckar på ekologiska trädor] ÅKE BERG, OLLE KVARNBÄCK & ÅSA GUSTAFSSON 2009 Öppna
2 Ejderns Somateria mollisima boplatstrohet i en koloni på Utklippan i Östersjön. [Nest location fidelity in the Common Eider Somateria mollissima at Utklippan in the Baltic Sea] ROLF LARSSON 2008 Öppna
2 Late breeding of Wood Pigeon Columba palumbus at Linköping, southern Sweden. [Sen häckning av ringduva Columba palumbus i Linköping, södra Sverige] HENRIK LERNER & LENNART NORDENFELT 2008 Öppna
2 Extensive post-juvenile moult in Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in Sweden. [Omfattande post-juvenil ruggning hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus i Sverige] BO NIELSEN 2008 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of wintering waterfowl in Sweden during forty years, 1967–2006. [Förändringar i antal och utbredning hos övervintrande sjöfåglar i Sverige under fyrtio år 1967–2006] LEIF NILSSON 2008 Öppna
2 Waterbird dynamics at the shallow Lake Krankesjön, southern Sweden: a long-term study. [Beståndsvariationer i Krankesjöns simfågelfauna: en långtidsstudie] HANS KÄLLANDER, LARS-ANDERS HANSSON, CHRISTER BRÖNMARK & ALICE NICOLLE 2009 Öppna
2 First, second and replacement broods in the breeding biology of a Treecreeper Certhia familiaris population. [Förstakullar, andrakullar och omläggningskullar i häckningsbiologin hos en population trädkrypare Certhia familiaris] ANDERS ENEMAR 2009 Öppna
2 Skillnader i reviretablering under hösten mellan adulta och årsunga hannar av svart rödstjärt Phoenicurus ochruros på Cypern och Kreta. [Differences in territory establishment during the autumn between adult and yearling males of Black Redstart Phoenicurus ochruros on Cyprus and Crete] REINO ANDERSSON 2008 Öppna
2 Epimeletic behaviour in airborne Common Swifts Apus apus: do adults support young in flight? [Epimeletiskt beteende hos flygande tornseglare Apus apus: hjälper vuxna de unga i flykten?] OLLE TENOW, TORBJÖRN FAGERSTRÖM & LARS WALLIN 2008 Öppna
1 Resultat av 20 års holkstudier – främst rörande svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [A 20-year study of a nest-box breeding bird population with special regard to the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca] JAN-ERIC NILSSON 2008 Öppna
1 Häckning av svarthakedopping Podiceps auritus i Östergötlands ytterskärgård 2007. [Breeding record of Horned Grebe Podiceps auritus in the outer archipelago of Östergötland in 2007] LARS HEDENSTRÖM 2008 Öppna
2 Historical occurrence of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in the Atlantic flyway. [Historisk förekomst av fjällgås Anser erythropus i den atlantiska flyttningskorridoren] HAKON KAMPE-PERSSON 2008 Öppna
2 Sex and age composition during autumn migration of Pygmy Owl Glaucidium passerinum in Central Sweden in 2005. [Köns- och åldersfördelning hos höstflyttande sparvugglor Glaucidium passerinum i mellersta Sverige 2005] MICHAL POLAKOWSKI, MONIKA BRONISZEWSKA & MICHAL SKIERCZYOSKI 2008 Öppna
2 Häckningsbiotop och boplatsval hos kungsörn Aquila chrysaetos (L.) på Gotland. [Breeding habitat and nest site selection of the Golden Eagle Aquila chrysaetos (L.) in Gotland] LARS-ERIK WISS 2008 Öppna
2 Impact of predation by the Black Rat Rattus rattus on the breeding success of Cory’s Shearwater Calonectris diomedea on Linosa island (Sicily, Italy). [Effekten av svartråttans Rattus rattus predation på gulnäbbade lirans Calonectris diomedea häckningsframgång på Linosaön (Sicilien, Italien)] GIUSEPPE RANNISI, LOREDANA MURABITO & MARCO GUSTIN 2008 Öppna
3-4 Distribution and population changes of two subspecies of Chiffchaff Phylloscopus collybita in Sweden. [Utbredning och populationsutveckling hos två raser av gransångare Phylloscopus collybita i Sverige] ÅKE LINDSTRÖM, SÖREN SVENSSON, MARTIN GREEN & RICHARD OTTVALL 2007 Öppna
3-4 Behaviour of Mute Swans Cygnus olor wintering at a municipal beach in Gdynia, Poland. [Knölsvanars Cygnus olor beteende under övervintring på en kommunal strand i Gdynia, Polen] WLODZIMIERZ MEISSNER & KATARZYNA CIOPCINSKA 2007 Öppna
3-4 Occurrence of hybrid geese in Sweden – a conservation problem? [Förekomst av gåshybrider i Sverige – ett naturskyddsproblem?] HAKON KAMPE-PERSSON & HENRIK LERNER 2007 Öppna
3-4 Häckning i träd – en ny trend bland svenska grågäss? [Tree-nesting – a new trend among Swedish Greylag Geese?] HAKON KAMPE-PERSSON 2007 Öppna
1 Ortolansparvens Emberiza hortulana förekomst och habitatval i Sverige. [Distribution and habitat choice of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana in Sweden] RICHARD OTTVALL, MARTIN GREEN, ÅKE LINDSTRÖM, SÖREN SVENSSON, PER-ANDERS ESSEEN & LISELOTT MARKLUND 2008 Öppna
1 Breeding performance of the Fieldfare Turdus pilaris in the subalpine birch zone in southern Lapland: a 20 year study. [Björktrastens Turdus pilaris häckning i den subalpina björkzonen i södra Lappland: en 20-årig studie] OLA ARHEIMER & SÖREN SVENSSON 2008 Öppna
1 Spring staging of Taiga Bean Goose Anser f. fabalis in southern Sweden 2007 – estimate of the size of populations using the western and central flyways. [Vårrastning av taigasädgås Anser f. fabalis i södra Sverige 2007 – uppskattning av storleken på populationer som nyttjar det västra och centrala flyttstråket] ULF SKYLLBERG & MARTIN TJERNBERG 2008 Öppna
2 Behaviour of Black-throated Diver Gavia arctica and Red-throated Diver Gavia stellata during autumn migration stopover. [Storlommens Gavia arctica och smålommens G. stellata beteende på en rastplats under höstflyttningen] MARCIN POLAK & MICHAL CIACH 2007 Öppna
2 Puffin harvesting and survival at Nólsoy, The Faeroes. [Fångstens omfattning och överlevnaden hos lunnefåglar på Nólsoy, Färöarna] Lech Stempniewicz & Jens-Kjeld Jensen 2007 Öppna
2 A mixed clutch of the Redbacked Shrike Lanius collurio and the Song Thrush Turdus philomelos. [En blandkull mellan törnskata Lanius collurio och taltrast Turdus philomelos] ARTUR GOLAWSKI 2007 Öppna
2 The bird assemblage in an extensive agricultural area during the non-breeding season in central Slovenia. [Fågelsamhället i ett extensivt jordbruksområde utanför häckningstiden i centrala Slovenien] MILAN VOGRIN 2007 Öppna
3-4 Könsfördelningen hos bläsand Anas penelope under vårsträcket vid Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005. [Sex ratio of the Eurasian Wigeon Anas penelope during spring migration at Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005] SVANTE SÖDERHOLM 2007 Öppna
3-4 The spring migration of Grey Plover Pluvialis squatarola in Sweden. [Vårflyttningen hos kustpipare Pluvialis squatarola över Sverige] SVEN BLOMQVIST, MARTIN GREEN & ÅKE LINDSTRÖM 2007 Öppna
1 Beräkning av dubbelbeckasinens Gallinago media bestånd i Sverige baserat på nya inventeringar vid Ånnsjön och Storlien. [An estimate of the Great Snipe Gallinago media population in Sweden based on recent surveys at Ånnsjön and Storlien] ROBERT EKBLOM & PETER CARLSSON 2007 Öppna
1 En inventering av icke-tättingar inom 13 kvadratkilometer lågalpin fjällhed vid Ammarnäs i Lappland 1984–1995. [A survey of non-passerines within 13 square kilometres of low alpine heath at Ammarnäs in Swedish Lapland in 1984–1995] SÖREN SVENSSON 2007 Öppna
1 Birds breeding in farmland stonewalls: The effects of overgrowth. [Häckande fåglar i odlingslandskapets stenmurar: betydelsen av igenväxning] ERIK LINNARSSON 2007 Öppna
1 Phenology of spring migration of Wood Sandpiper Tringa glareola through Europe. [Grönbenans Tringa glareola fenologi under vårflyttningen genom Europa] Magdalena Remisiewicz, Włodzimierz Meissner, Pavel Pinchuk & Mateusz Sciborski 2007 Öppna
1 Recovering bird diversity by landscaping a landfill: early stages of succession. [Återskapande av fågeldiversitet genom utformning av en utfyllnad: tidiga stadier i successionen] TAPIO SOLONEN 2007 Öppna
1 Current status and population dynamics of nominate subspecies of Lesser Black-backed Gull Larus fuscus fuscus in the White Sea. [Nuvarande status och populationsdynamik för nominatrasen av silltrut Larus fuscus fuscus i Vita havet] ALEXANDER CHERENKOV, VLADIMIR SEMASHKO & GRIGORI TERTITSKI 2007 Öppna
2 Häckningsbiologiska rön från en långtidsstudie över en skandinavisk population av talgoxe Parus major. [Findings from a long-term study of the breeding biology of a Scandinavian population of the Great Tit Parus major] ERIK BORGSTRÖM 2007 Öppna
2 Green Warbler Phylloscopus (trochiloides) nitidus recorded at Ottenby, Öland: a first record for Scandinavia. [Kaukasisk lundsångare Phylloscopus (trochiloides) nitidus anträffad på Ottenby, Öland: ett förstafynd för Skandinavien] DARREN E. IRWIN & MAGNUS HELLSTRÖM 2007 Öppna
2 Fjällabbens Stercorarius longicaudus hemortstrohet – en studie av populationen i Stekenjokk. [Site tenacity of the Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus – a study of the population at Stekenjokk] ROLF LARSSON 2007 Öppna
4 Matning av ungar hos svarthakedopping Podiceps auritus. [Feeding of young in the Slavonian Grebe Podiceps auritus] Anna Brander & Thomas Karlsson 2006 Öppna
3 Kittiwakes Rissa tridactyla as kleptoparasites of Great Cormorants Phalacrocorax carbo. [Tretåig mås Rissa tridactyla som kleptoparasit på storskarv Phalacrocorax carbo] HANS KÄLLANDER 2006 Öppna
4 Species composition and population fluctuations of alpine bird communities during 38 years in the Scandinavian mountain range. [Artsammansättning och antalsförändringar hos alpina fågelsamhällen under 38 år i de Skandinaviska fjällen] SÖREN SVENSSON 2006 Öppna
4 Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i relation till vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i olika fiskevatten. [Breeding success of the Red-throated Diver Gavia stellata in relation to water chemistry and composition of the fish stocks in different fishing lakes] MATS O. G. ERIKSSON 2006 Öppna
4 Storlommens aggression mot dykänder vid häckplatser kring Skellefteälven, södra Lappland. [Aggression by Black-throated Diver Gavia arctica on diving ducks at their breeding lakes around river Skellefteälven, southern Lapland] LEIF BILDSTRÖM 2006 Öppna
4 Om knipans Bucephala clangula häckningsbiologi i mellersta Värmland. [On the breeding ecology of the Goldeneye Bucephala clangula in middle Värmland] Erik Borgström 2006 Öppna
3 Varierar brunand Aythya ferina periodiskt? – en analys av inventeringsresultat från Angarnsjöängen, Sverige, 1978–2003 och Engure, Lettland, 1972–1992. [Does the Pochard Aythya ferina vary periodically? – an analysis of census data from Angarnsjöängen, Sweden 1978–2003 and Lake Engure, Latvia 1972–1992] SVANTE SÖDERHOLM 2006 Öppna
3 En långtidsstudie (1938–2004) av flyttfåglarnas ankomst till mellersta Värmland. [A long term study (1938–2004) of arrival dates of migratory birds in middle Värmland] ERIK BORGSTRÖM (†) & LARS SCHÜTT 2006 Öppna
3 Täthet och häckningsframgång för törnskata Lanius collurio på Lovön nära Stockholm. [Density and breeding success of Red-backed Shrike Lanius collurio at Lovön near Stockholm] FREDRIK THERNLUND 2006 Öppna
3 Ankomstdatum 1948–2006 och häckning 1978–2006 i Jämtland för svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, rödstjärt Phoenicurus phoenicurus och lövsångare Phylloscopus trochilus. [Arrival dates 1948–2006 and breeding 1978–2006 in Jämtland for Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca, Redstart Phoenicurus phoenicurus and Willow Warbler Phylloscopus trochilus] NILS SJÖBERG 2006 Öppna
3 Interspecific kleptoparasitism by four species of gull Larus spp. in South Sweden. [Iakttagelser i södra Sverige av fyra måsarters stöld av föda från andra arter] HANS KÄLLANDER 2006 Öppna
3 Wind-dependent foraging flight in the Osprey Pandion haliaetus. [Vindberoende flygteknik hos födosökande fiskgjusar Pandion haliaetus] ROINE STRANDBERG, THOMAS ALERSTAM & MIKAEL HAKE 2006 Öppna
3 Birds off Scoresby Sound, Eastern Greenland, in the spring of 2002. [Fåglar utanför Scoresbysund, Östgrönland, våren 2002] HENRIK KYLIN 2006 Öppna
1-2 Fuelling in front of the Sahara desert in autumn – an overview of Swedish field studies of migratory birds in the eastern Mediterranean. [Fettupplagring inför höstpassagen av Sahara – en översikt av svenskt fältarbete i östra Medelhavet] THORD FRANSSON, SVEN JAKOBSSON, CECILIA KULLBERG, ROGER MELLROTH & THOMAS PETTERSSON 2006 Öppna
1-2 Bird migration across the Mediterranean: ringing activities on Capri within the Progetto Piccole Isole. [Fågelflyttning over Medelhavet: ringmärkning på Capri inom Projekt Piccole Isole] FERNANDO SPINA, DARIO PIACENTINI & ALESSANDRO MONTEMAGGIORI 2006 Öppna
1-2 The timing of spring migration in trans-Saharan migrants: a comparison between Ottenby, Sweden and Capri, Italy. [Vårflyttningens tidsmönster hos tropikflyttare: en jämförelse mellan Ottenby, Sverige och Capri, Italien] NICLAS JONZÉN, DARIO PIACENTINI, ARNE ANDERSSON, ALESSANDRO MONTEMAGGIORI, MARTIN STERVANDER, DIEGO RUBOLINI, JONAS WALDENSTRÖM & FERNANDO SPINA 2006 Öppna
1-2 Stopover behaviour of spring migrating Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix on the Island of Capri, Italy. [Rastningsbeteende hos vårflyttande grönsångare Phylloscopus sibilatrix på ön Capri, Italien] NOÉL M. A. HOLMGREN & HENRI ENGSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Autumn migration of some passerines on the island of Capri, southwestern Italy. [Höststräcket av några tättingar på Capri i sydvästra Italien] JONAS WALDENSTRÖM, CHRISTIAN HJORT & ARNE ANDERSSON 2006 Öppna
1-2 Wintering birds on the island of Capri, southwestern Italy. [Övervintrande fåglar på ön Capri, sydvästra Italien] CHRISTIAN HJORT, ARNE ANDERSSON & JONAS WALDENSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Effects of magnetic manipulations on orientation: comparing diurnal and nocturnal passerine migrants on Capri, Italy in autumn. [Effekter av magnetiska manipulationer på orientering: jämförelser mellan dagoch nattflyttande tättingar på Capri, Italien under hösten] SUSANNE ÅKESSON, NICLAS JONZÉN, JAN PETTERSSON, MATTIAS RUNDBERG & ROLAND SANDBERG 2006 Öppna
1-2 Is there seasonal variation in size and mass of Red Admirals Vanessa atalanta on Capri, Italy? [Finns det någon säsongsberoende variation i storlek och vikt hos amiraler Vanessa atalanta på Capri, Italien?] OSKAR BRATTSTRÖM 2006 Öppna
2-3 Fiskmås Larus canus dödar årsunge av gluttsnäppa Tringa nebularia. [Common Gull Larus canus kills Greenshank chick Tringa nebularia] ADJAN DE JONG 2003 Öppna
2-3 Blue Tits Parus caeruleus breeding in House Martin Delichon urbica nest. [Konstaterad blåmeshäckning i hussvalebo] JEAN-MICHEL ROBERGE & JOHAN MÅNSSON 2003 Öppna
4 Population dynamics of the Swedish Ornithological Society. [Populationsdynamiken i Sveriges Ornitologiska Förening] NICLAS JONZÉN, JONAS WALDENSTRÖM & SÖREN SVENSSON 2003 Öppna
4 Timing and seasonal changes in Eider Somateria mollissima spring migration in the northern Öresund, south Sweden, 1975–2001. [Tidpunkt och säsongsförändring för vårsträcket av ejder Somateria mollissima i norra Öresund, södra Sverige, 1975–2001] MATS PETERZ 2003 Öppna
4 Birds in the cold: The effects of plumage structure and environment on operative temerature, shown by spherical models. [Fåglar i kyla: Effekterna av fjäderskrudens struktur och omgivningen på den effektiva temperaturen, studerad med sfäriska modeller] FLIP STOUTJESDIJK 2003 Öppna
4 Habitat quality, breeding success and density in Tawny Owl Strix aluco. [Habitatkvalitet, häckningsframgång och täthet hos kattuggla] MARTIN PERSSON 2003 Öppna
1-2 En barock historia. [A baroque tale] LEVENTE A. S. ERDEÖS 2006 Öppna
1-2 Capri Bird Observatory – a brief historical overview. [Capri Fågelstation – en kort historisk överblick] CHRISTIAN HJORT 2006 Öppna
2-3 Why is the Water Rail Rallus aquaticus a very scarce breeder north of 61° N? [Varför är vattenrallen Rallus aquaticus en mycket sällsynt häckfågel norr om 61° N?] G. H. J. DE KROON & M. H. J. MOMMERS 2003 Öppna
2-3 Stopover of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe at Helgoland: where do the migratory routes of Scandinavian and Nearctic birds join and split? [Stenskvättants Oenenthe oenanthe rastning på Helgoland: var förenas och klyvs flyttvägarna för skandinaviska och nearktiska fåglar?] VOLKER DIERSCHKE & JULIA DELINGAT 2003 Öppna
2-3 Variation in bill colour among Greylag Geese Anser anser breeding in south-west Scania. [Näbbfärgsvariation bland grågäss Anser anser häckande i sydvästra Skåne.] HAKON KAMPE-PERSSON 2003 Öppna
2-3 Mås- och kråkfågelförekomsten på en soptipp. [Number of gulls and corvids on a refuse dump] THOMAS KARLSSON 2003 Öppna
2-3 Factors affecting different spatial distribution of wintering Tufted Duck Aythya fuligula and Goldeneye Bucephala clangula in the western part of the Gulf of Gdansk (Poland). [Faktorer som bestämmer olika rumslig fördelning av övervintrande viggar Aythya fuligula och knipor Bucephala clangula i västra delen av Gdanskbukten, Polen] DARIUSZ JAKUBAS 2003 Öppna
2-3 Foraging and diving patterns of the Great Crested Grebe Podiceps cristatus in a fishpond. [Skäggdoppingens Podiceps cristatus fiske- och dykmönster i en fiskdamm.] MILAN VOGRIN 2003 Öppna
2-3 Rödstjärtar Phoenicurus phoenicurus härmar rosenfinkens Carpodacus erythrinus sång. [Redstarts Phoenicurus phoenicurus mimicking the song of the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus] ÅKE LINDSTRÖM 2003 Öppna
3 Biometrics of Turnstone Arenaria interpres migrating in autumn through the Gulf of Gdansk region. [En analys av biometriska data insamlade från roskarl Arenaria interpres under höstflyttning i Gdanskbukten] WLODZIMIERZ MEISSNER & LESZEK KOZIRÓG 2001 Öppna
3 Onset of breeding among Swedish Starlings Sturnus vulgaris in relation to spring temperature in 1981–2003. [Häckningsstarten hos svenska starar Sturnus vulgaris i förhållande till vårtemperaturen 1981–2003] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
3 Morphometrical data from 30 bird species on spring migration in northern Tunisia. [Morfometriska data från 30 fågelarter under vårflyttning i norra Tunisien] JONAS WALDENSTRÖM, ULF OTTOSSON & FREDRIK HAAS 2004 Öppna
1 The spring migration of two Bar-tailed Godwit Limosa lapponica populations in Sweden. [Vårflyttningen hos två populationer av myrspov Limosa lapponica över Sverige] MARTIN GREEN, SVEN BLOMQVIST & ÅKE LINDSTRÖM 2003 Öppna
1 Könsfördelning hos övervintrande brunand Aythya ferinai Erstaviken, Sörmland. [Sex ratio among wintering Pochards Aythya ferina at Erstavik, Sörmland] SVANTE SÖDERHOLM 2003 Öppna
1 Breeding success of Wryneck Jynx torquilla during the last 40 years in Sweden. [Häckningsframgången hos göktyta Jynx torquilla under de senaste fyrtio åren i Sverige] HANS RYTTMAN 2003 Öppna
3 Höstbiologi och sångaktivitet hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros i sydvästra Sverige. [Autumn biology and song activity in a population of Black Redstart Phoenicurus ochruros in southwestern Sweden] REINO ANDERSSON 2001 Öppna
3-4 Neck collar retention in a Greylag Goose Anser anser population. [Halsringförluster i en population av grågås Anser anser] HAKON PERSSON 2000 Öppna
3-4 Is the Kestrel Falco tinnunculus able to discriminate against obnoxious beetles? [Kan tornfalken skilja ut illasmakande skalbaggar?] SIMONE FATTORINI 2000 Öppna
3-4 Ekstremt stort grågåsekuld Anser anser: Adoption eller ægdumpning af flere hunner? [An extremely large brood of Greylag Goose Anser anser: Adoption or egg dumping by several females?] HENNING JENSEN 2000 Öppna
3 Weights of yolk body and hatchling in relation to the egg weight in the Treecreeper Certhia familiaris. [Sambandet mellan äggets, äggulans och den nykläckta ungens vikt hos trädkryparen Certhia familiaris.] ANDERS ENEMAR 2001 Öppna
3 The occurrence of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Sweden, with special emphasis on the recent population growth. [Förekomsten av storskarv Phalacrocorax carbo i Sverige med särskilt tonvikt på den sentida populationsökningen] HENRI ENGSTRÖM 2001 Öppna
3 Large gulls as predators of passerine landbirds migrating across the southeastern North Sea. [Trutar som predatorer på flyttfåglar i sydöstra Nordsjön] VOLKER DIERSCHKE 2001 Öppna
3-4 Changes in field choice among staging and wintering geese in southwestern Scania, south Sweden. [Förändringar i fältval hos rastande och övervintrande gäss i sydvästra Skåne] LEIF NILSSON & HAKON PERSSON 2000 Öppna
2 Two migratory flights of Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus from Finland to Estonia. [Snabbkontroller av två sävsångare Acrocephalus schoenobaenus mellan Finland och Estland] VICTOR BULYUK & NIKITA CHERNETSOV 2000 Öppna
2 Påverkar kanadagässen Branta canadensis häckningsresultatet för smålom Gavia stellata och storlom G. arctica? [Do Canada Geese Branta canadensis affect the breeding success of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-throated Diver G. arctica?] MATS O. G. ERIKSSON & PETER LINDBERG 2000 Öppna
3-4 Polygyni och misstänkt polyandri hos forsärla Motacilla cinerea. [Social polygyny and suspected social polyandry in Grey Wagtails Motacilla cinerea.] DAN LUNDBERG 2000 Öppna
3-4 Återfynd av kungsfåglar Regulus regulus funna i Sverige: tidsmässigt uppträdande samt köns- och åldersfördelning. [Ringing recoveries of Goldcrests Regulus regulus in Sweden: seasonal occurrence, sex and age distribution] URBAN GRENMYR 2000 Öppna
3-4 Breeding waders in Slovenia. [Häckande vadare i Slovenien] MILAN VOGRIN 2000 Öppna
3-4 Nest height and nesting losses of rural and urban Blackbirds Turdus merula. [Bohöjd och boförluster hos koltrastar Turdus merula i stad och på landsbygd] MILAN VOGRIN 2000 Öppna
2 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i relation till vattenkemi, försurning, kvicksilverhalt i fisk och sjöyta i sydsvenska sjöar. [Breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica in relation to water chemistry, acidification status, mercury content in fish, and surface area of lakes in South Sweden.] MATS O. G. ERIKSSON & MIKAEL HAKE 2000 Öppna
1 Wing moult duration for the Reed Bunting Emberiza schoeniclus at Kvismaren, central Sweden, with regard to data representativeness and weather influence. [Vingruggningens längd hos sävsparv Emberiza schoeniclus i Kvismaren med hänsyn till datamaterialets representativitet och vädrets inverkan] JAN SONDELL 2000 Öppna
1 Nest site selection and hatching success of Little Ringed Plover Charadrius dubius at the coast of Gulf of Riga, eastern Baltic Sea. [Boplatsval och kläckningsframgång hos mindre strandpipare Charadrius dubius vid Rigabuktens stränder] OTARS OPERMANIS 2000 Öppna
1 Changes in numbers and distribution of staging and wintering goose populations in Sweden, 1977/78–1998/99. [Förändringar i antal och utbredning hos rastande och övervintrande gåsbestånd i Sverige 1977/78– 1998/99] LEIF NILSSON 2000 Öppna
1 En extremt stor grågåskull Anser anser vid Angarnsjöängen. [An extremely large Greylag Goose Anser anser brood at Angarnsjöängen] SVANTE SÖDERHOLM 2000 Öppna
1 Ännu en skarvvinter samt ovanligt mycket alkor i Öresund. [Another winter with large numbers of Cormorants, and high numbers of alcids, in Öresund] KENNETH BENGTSSON 2000 Öppna
1 Häckningar av sydlig gråsiska Carduelis flammea cabaret i sydvästra Sverige. [Breedings of the Lesser Redpoll Carduelis flammea cabaret in south-western Sweden] ANDERS ENEMAR, JAN BERGQVIST & ÅKE LINDSTRÖM 2000 Öppna
2 The accuracy of field sex determination in the Common Whitethroat Sylvia c. communis. [Tillförlitligheten av dräktbaserad könsbestämning av törnsångare Sylvia c. communis] JONAS WALDENSTRÖM & ULF OTTOSSON 2000 Öppna
2 Skuas on the Canadian tundra in 1999: relative occurrence of species, ages and colour phases. [Labbar på den kanadensiska tundran 1999: relativ förekomst av arter, åldrar och färgfaser] NILS KJELLÉN 2000 Öppna
4 An apparatus for photographing whole clutches of passerine birds in transmitted light. [En apparat för fotografering av hela kullar av småfågelägg i genomfallande ljus] ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
4 Inventering av häckande simänder vid Angarnsjöängen 1978–1998 och sjörestaureringens inverkan på resultatet. [Counts of breeding dabbling ducks at Angarn lake in 1978–1998 – effects of lake restoration] SVANTE SÖDERHOLM & KJELL ERIKSSON 1999 Öppna
4 En jämförelse mellan fyra biotopers betydelse för fågelfaunan i mellersta Blekinge. [A comparison of the importance of four habitats for the bird fauna in central Blekinge] STEFAN LITHNER 1999 Öppna
4 Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania] GREGER FLYCKT 1999 Öppna
1 Inventering av labb Stercorarius parasiticus i Södermanlands läns skärgård 1999 samt ett försök till utvärdering av framtida förekomst i Sverige. [A census of the Arctic Scua Stercorarius parasiticus in the archipelago of Södermanland county in 1999, and an evaluation of its future prospects in Sweden] ARNE ANDERSSON 2000 Öppna
1 Learning the task: age-related differences in the proficiency of Black-headed Gulls kleptoparasitising Lapwings. [Att lära sig stjäla: skillnader i framgång mellan gamla och unga skrattmåsar vid kleptoparasitism mot tofsvipor] HANS KÄLLANDER 2000 Öppna
4 The laying dates of Starlings Sturnus vulgaris in northwestern Croatia. [Läggningsdatum hos stare Sturnus vulgaris i nordvästra Kroatien] ZDRAVKO DOLENEC 1999 Öppna
3 Breeding birds of Race ponds in NE Slovenia and their trends during 13 years. [Häckande fåglar och deras trender i Race fiskdammar i nordöstra Slovenien under 13 år.] MILAN VOGRIN 1999 Öppna
3 Bar-tailed Godwits Limosa lapponica on south Swedish shores in spring – emergency stopovers or a regular occurrence? [Myrspovar Limosa lapponica på sydsvenska stränder under våren – nödstopp eller regelbunden företeelse?] MARTIN GREEN 1999 Öppna
3 Assessment of the zoobenthos biomass consumed yearly by diving ducks wintering in the Gulf of Gdaøsk (southern Baltic Sea). [Beräkning av de övervintrande dykändernas årliga konsumtion av bottendjur i Gdanskbukten] LECH STEMPNIEWICZ & WLODZIMIERZ MEISSNER 1999 Öppna
3 Nest-leaving in the Starling Sturnus vulgaris: an example of parent-offspring conflict? [Utflygningen hos stare Sturnus vulgaris: exempel på en konflikt mellan föräldrar och ungar?] ULF OTTOSSON 1999 Öppna
3 Höksångare Sylvia nisoria våldsamt attackerad av törnskata Lanius collurio. [Barred Warbler Sylvia nisoria violently attacked by Red-backed Shrike Lanius collurio] ÅKE LINDSTRÖM & GÖSTA LINDSTRÖM 1999 Öppna
3 Hörselns betydelse vid fågelinventeringar. [The importance of a good hearing at bird inventories] TONY FOUCARD 1999 Öppna
3 Dåligt svenskt deltagande vid Europeiska Ornitologiska Unionens konferens SÖREN SVENSSON 1999 Öppna
4 Flockstorlek och tidspann hos inflygande starar Sturnus vulgaris till övernattningsplatsen. [Flock size and length of the arrival period of Starlings Sturnus vulgaris at a roost] THOMAS KARLSSON & HENRIK LERNER 1999 Öppna
1-2 Nordliga gransångaren Phylloscopus collybita abietinus i kris? [The northern Chiffchaff Phylloscopus collybita abietinus in crisis?] LARS BERGGREN 1999 Öppna
1-2 Sena häckningar hos hämplingen Carduelis cannabina i sydvästra Sverige. [Late breedings of the Linnet Carduelis cannabina in southern Sweden] ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
1-2 Kan konkurrens med gråhakedopping Podiceps ruficollis vara en orsak till svarthakedoppingens Podiceps auritus minskning i södra Sverige? [Is antagonistic behaviour by the Red-necked Grebe Podiceps ruficollis a cause for the decline of the Slavonian Grebe Podiceps auritus in southern Sweden?] PER ÅLIND 1999 Öppna
1-2 Vill ni verkligen ha oss II? PETER FEUERBACH 1999 Öppna
1-2 Ornis Svecica – en mötesplats för fågelbiologer ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
3 Symmetrical location of White Stork Ciconia ciconia nests in hightension poles. [Symmetrisk boplacering i högspänningsstolpar hos vit stork Ciconia ciconia] ANTONIO LIMA-DE-FARIA 1999 Öppna
3 Häckningsmiljöns betydelse för häckningsframgången hos havsfiskande smålom Gavia stellata i Västerbotten. [Importance of lake and nesting site characteristics for the breeding success of sea-foraging Red-throated Divers Gavia stellata in Västerbotten, Sweden] ULF SKYLLBERG, JOAKIM LESSMANN & PER HANSSON 1999 Öppna
1-2 Egg sizes of nine passerine bird species in a subalpine birch forest, Swedish Lapland. [Äggstorleken hos nio tättingarter i fjällbjörkskog i södra Lappland] ANDERS ENEMAR & OLA ARHEIMER 1999 Öppna
1-2 Do Mynahs prefer Peacock feathers of more regular pattern? [Föredrar beostarar mer regelbundna påfågelstjärtar?] TOMOMICHI KOBAYASHI 1999 Öppna
1-2 Different migration strategies among Swedish Common Buzzards Buteo buteo revealed by the proportion of white birds. [Skilda flyttningstrategier hos svenska ormvråkar Buteo buteo speglade av andelen vita individer] NILS KJELLÉN 1999 Öppna
1-2 Migration of Garganey Anas querquedula and Teal Anas crecca in north-eastern Slovenia. [Flyttningen hos årta Anas querquedula och kricka A. crecca i nordöstra Slovenien] MILAN VOGRIN 1999 Öppna
1-2 Ökande antal övervintrande mellanskarvar Phalacrocorax carbo sinensis i Öresund. [] KENNETH BENGTSSON 1999 Öppna
1-2 The Swedish Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus population estimated by a capture-recapture technique. [Den svenska populationen av rörsångare Acrocephalus scirpaceus uppskattad med fångst-återfångst teknik] BENGT-OLOV STOLT 1999 Öppna
1-2 Strömstaren Cinclus cinclus och försurningen: beståndsutveckling, häckningsresultat och födoval i sydvästra Sverige. [The Dipper Cinclus cinclus and stream acidity: population change, breeding success, and diet in south-western Sweden] MATTI ÅHLUND, ROLAND BÖRJESSON, EVA ENGBLOM, MATS O. G. ERIKSSON, PÄR-ERIK LINGDELL, KÅRE STRÖM & INGEMAR ÅHLUND 1999 Öppna
1-2 Winter behaviour of the Grey-headed Woodpecker Picus canus in relation to recent population trends in Sweden. [Vinterbeteendet hos gråspetten Picus canus i förhållande till sentida populationstrender i Sverige] LARS EDENIUS, THOMAS BRODIN & PETER SUNESSON 1999 Öppna
1-2 Male aggressiveness and the possible occurrence of group territoriality in the Brambling Fringilla montifringilla. [Grupprevir och hanarnas aggressivitet hos häckande bergfinkar Fringilla montifringilla] MARE LÕHMUS & BENGT SILVERIN 1999 Öppna
1-2 The appearance of the white primary patch in adult Swedish males of the Common Nightjar Caprimulgus europaeus. [Den vita handpennefläckens utseende hos adulta svenska nattskärrehannar] ROLAND ASTELING & ANNE STRANDBERG 1999 Öppna
1-2 Vilka ringduvekullar Columba palumbus genererar ungar? [Which Wood Pigeon Columba palumbus clutches generate young?] KENNETH BENGTSSON 2001 Öppna
1-2 Polygyny in the Red-backed Shrike Lanius collurio. [Polygyni hos törnskatan Lanius collurio] VIKING OLSSON 2001 Öppna
1-2 Genmäle till Jensens kommentar rörande observationen av en extremt stor grågåskull vid Angarnsjöängen. [Reply to comments by Jensen on observation of an unusually large brood of Greylag Goose] SVANTE SÖDERHOLM 2001 Öppna
1-2 Flygande rördrommar Botaurus stellaris uppvisande ovanliga beteenden. [Flying Bitterns Botaurus stellaris with unusual behaviour] SVANTE SÖDERHOLM 2001 Öppna
1-2 A Chiffchaff Phylloscopus c. collybita with mixed Chiffchaff and Willow Warbler Ph. trochilus song – genetic evidence. [En gransångare med blandad gran- och lövsångarsång] STAFFAN BENSCH, LARS G. R. NILSSON, PER NOTHAGEN, PETER OLSSON & MIKAEL ÅKESSON 2001 Öppna
4 Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania] GREGER FLYCKT 1999 Öppna
1-2 Höstflyttning av ängshök Circus pygargus och brun kärrhök C. aeruginosus på Ölands södra udde. [Autumn migration of Montagu’s Harrier Circus pygargus and Marsh Harrier C. aeruginosus at the southern tip of Öland] DANIEL BENGTSSON & NICLAS JONZÉN 2001 Öppna
1-2 Selection of habitat and perches by the Great Grey Shrike Lanius excubitor and the effects of snow layer and prey type. [Valet av jaktbiotop och utsiktsplatser hos varfågeln Lanius excubitor samt effekten av snötäcke och bytestyp] STEFAN KARLSSON 2001 Öppna
1-2 Migration patterns of Nordic Greylag Geese Anser anser. [Flyttningsmönster hos nordiska grågäss Anser anser] ÅKE ANDERSSON, ARNE FOLLESTAD & LEIF NILSSON & HAKON PERSSON 2001 Öppna
1-2 Ursprung, rörelser och ortstrohet för skrattmåsar Larus ridibundus märkta i Malmö. [Origin, migration, and site fidelity of Black-headed Gulls Larus ridibundus ringed at Malmö] KENNETH BENGTSSON & LENNARTH BLOMQUIST 2001 Öppna
1-2 Offspring sex ratio and male quality in Goshawk Accipiter gentilis. [Könskvoter i kullar och hanars kvalitet hos duvhök Accipiter gentilis] HANS RYTTMAN 2001 Öppna
1-2 Konsten att publicera sig vetenskapligt – del 1: att skriva uppsatsen. [How to publish scientific work – part 1: writing the paper] ANDERS BRODIN 2001 Öppna
1-2 Dubbla kullar hos törnsångaren Sylvia communis i sydvästra Sverige? [Double-brooded Whitethroats Sylvia communis in south-western Sweden?] ANDERS ENEMAR 2001 Öppna
1-2 Ett fall av polyandri hos sädesärla Motacilla alba. [A case of polyandry in Pied Wagtails Motacilla alba] DAN LUNDBERG 2001 Öppna
4 Do numbers of Great Tits Parus major caught at ringing stations reflect the real intensity of passage? [Återspeglas den sanna flyttningsintensiteten för talgoxe Parus major av fångssiffrorna vid fågelstationer?] JAROSLAW K. NOWAKOWSKI 2002 Öppna
3 Vikt och storlek hos skrattmåsens Larus ridibundus ägg. [Weight and size of eggs in the Black-headed Gull Larus ridibundus] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
3 Dvärgägg hos fjällabb Stercorarius longicaudus. [Dwarf egg in Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
4 Har grågås Anser anser börjat anlända tidigare till Uppland? [Has the Greylag Goose Anser anser started to arrive earlier in Uppland?] SVANTE SÖDERHOLM 2002 Öppna
4 Breeding success of Great Crested Grebe Podiceps cristatus on fishponds. [Häckningsframgång hos skäggdopping Podiceps cristatus i fiskdammar] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
4 Om den smalnäbbade simsnäppans Phalaropus lobatus häckning på jordbruksmark. [On the breeding of the Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus on farmland] HANS NYSTRÖM 2002 Öppna
4 Male House Sparrow Passer domesticus copulates successfully despite broken leg. [Hane av gråsparv Passer domesticus kopulerar framgångsrikt trots brutet ben] IAN STEWART 2002 Öppna
4 Tree Sparrow Passer montanus freezing in the presence of a Sparrowhawk Accipiter nisus. [Pilfink Passer montanus fryser i närvaro av sparvhök Accipiter nisus] JOHAN LIND 2002 Öppna
1-2 Autumnal singing and territoriality in Common Redstart Phoenicurus phoenicurus. [Sång och revir under hösten hos rödstjärt Phoenicurus phoenicurus] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
1-2 Kullsammanslagning hos grågås Anser anser. [Brood amalgamation in the Greylag Goose Anser anser] HAKON PERSSON 2002 Öppna
3 Changes in numbers of migrating birds at Falsterbo, South Sweden, during 1980–1999, as reflected by ringing totals. [Förändringar av antal flyttande fåglar vid Falsterbo, södra Sverige, 1980–1999, enligt ringmärkningssummor] LENNART KARLSSON, SOPHIE EHNBOM, KARIN PERSSON & GÖRAN WALINDER 2002 Öppna
3 Population dynamics of lemmings, Lemmus sibirica and Dicrostonyx torquatus, and Arctic Fox Alopex lagopus on the Taimyr peninsula, Siberia, 1960–2001. [Populationsdynamik hos lämlar, Lemmus sibirica och Dicrostonyx torquatus, och fjällräv Alopex lagopus på Taimyrhalvön, Sibirien, 1960–2001] YAKOV I. KOKOREV & VLADIMIR A. KUKSOV 2002 Öppna
3 Duvhökens Accipiter gentilis beståndsutveckling i Sverige sedan 1975. [Development of the Goshawk Accipiter gentilis population in Sweden since 1975] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
3 Sediment type and breeding strategy of the Bank Swallow Riparia riparia in western Sweden. [Sedimenttyp och häckningsstrategi hos backsvalan Riparia riparia i västra Sverige] BO-BERTIL LIND, JIMMY STIGH & LARS LARSSON 2002 Öppna
3 A pair of the Redpoll Carduelis flammea with two clutches in Finnmark, North Norway. [Et par av gråsisik Carduelis flammeamed dobbeltkull i Finnmark] SVEIN HAFTORN 2002 Öppna
3 Dobbelt kuld og polygami hos tornsangeren Sylvia communis og rørspurven Emberiza schoeniclus. [Second clutches and polygamy in Whitethroat Sylvia communis and Reed Bunting Emberiza schoeniclus] HENNING JENSEN 2002 Öppna
1-2 Häckning av smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus på jordbruksmark. [Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus breeding on farmland] ADJAN DE JONG 2002 Öppna
1-2 Blowfly Trypocalliphora braueri (Diptera: Calliphoridae) larvae infestation in Willow Warblers Phylloscopus trochilus breeding in a hybrid zone. [Infektion av larver av spyflugan Trypocalliphora braueri (Diptera: Calliphoridae) hos lövsångare Phylloscopus trochilus som häckar i en hybridzon] SUSANNE ÅKESSON, STAFFAN BENSCH, ANDERS HEDENSTRÖM & DARREN E. IRWIN 2002 Öppna
1-2 Holkhäckande rödhake Erithacus rubecula – en slumpbetingad tillfällighet? [Robin Erithacaus rubecula breeding in nest-boxes – an accidental event?] ANDERS ENEMAR 2002 Öppna
1-2 Breeding birds in hop fields. [Häckfåglar i humleodlingar] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
1-2 Density fluctuations in an urban population of Tawny Owl Strix aluco: a long-term study in Rome, Italy. [Täthetsfluktuationer i en urban population av kattuggla Strix aluco: en långtidsstudie i Rom, Italien] LAMBERTO RANAZZI, ALBERTO MANGANARO & LUCA SALVATI 2002 Öppna
1-2 Breeding of the Water Rail Rallus aquaticus in Cladium mariscus vegetation. [Häckning av vattenrall Rallus aquaticus i ag Cladim mariscus] G.H.J. DE KROON & M.H.J. MOMMERS 2002 Öppna
1-2 Spillepengs backsvalor Riparia riparia – studier vid en nyskapad skånsk koloni. [The Sand Martins Riparia riparia at Spillepeng – studies of a newly created colony] KENNETH BENGTSSON & ROLF OLSSON 2002 Öppna
4 Hur många par rödbenor Tringa totanus häckar på en havsstrandäng? – en utvärdering av en inventeringsmetodik. [How many Redshanks Tringa totanus breed on a coastal meadow? – an evaluation of a breeding survey method] RICHARD OTTVALL 2004 Öppna
4 Dvärgägg hos några hålbyggande arter. [Dwarf eggs in some hole-nesting species] ERIK BORGSTRÖM 2004 Öppna
4 Mer om fågeldöden på vägarna. [More about the bird kills on the roads] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
1-2 Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i artens svenska kärnområde. [Breeding biology of the Red-throated Diver Gavia stellata in the core area of the Swedish population] BÖRJE DAHLÉN & MATS O. G. ERIKSSON 2002 Öppna
1-2 Abundance of owls and Bramblings Fringilla montifringilla in relation to mast seeding in south-eastern Sweden. [Förekomsten av ugglor och bergfink i förhållande till ollonproduktion i sydöstra Sverige] STEFAN LITHNER & K. INGEMAR JÖNSSON 2002 Öppna
1-2 Wood quality and the Tawny Owl Strix aluco in different forest types of central Italy. [Skogskvalitet och kattugla i olika skogstyper i centrala Italien] LUCA SALVATI, ALBERTO MANGANARO & LAMBERTO RANAZZI 2002 Öppna
1-2 Changes in feeding behaviour and reproductive success in the Common Guillemot Uria aalge on the island of Stora Karlsö. [Förändringar i matningsbeteende och häckningsframgång hos sillgrissla Uria aalge på Stora Karlsö] HENRIK ÖSTERBLOM & OLOF OLSSON 2002 Öppna
1-2 Häckning av småspov Numenius phaeopus på jordbruksmark inom Vindelns kommun in 2003. [Whimbrel Numenius phaeopus breeding on farmland in Vindeln, Sweden in 2003] ADJAN DE JONG 2004 Öppna
1-2 Häckning av forsärla Motacilla cinerea och strömstare Cinclus cinclus i trädhål. [Grey Wagtail Motacilla cinerea and Dipper Cinclus cinclus breeding in tree cavities] DAN LUNDBERG 2004 Öppna
3 The 37-year dynamics of a subalpine passerine bird community, with special emphasis on the influence of environmental temperature and Epirrita autumnata cycles. [Småfågelsamhällets sammansättning och beståndsväxlingar under 37 år i ett område fjällbjörkskog i Lappland, med särskild hänsyn till inverkan av temperaturen och förekomsten av fjällbjörkmätarlarver] ANDERS ENEMAR, BENGT SJÖSTRAND, GÖRAN ANDERSSON & TED VON PROSCHWITZ 2004 Öppna
3 Habitat preferences and population trends in the Barred Warbler Sylvia nisoria in the Ottenby area, southeast Sweden. [Habitatval och populationsförändringar hos höksångaren Sylvia nisoria i Ottenby-området] JONAS WALDENSTRÖM, PATRIK RHÖNNSTAD & DENNIS HASSELQUIST 2004 Öppna
4 Start of egg-laying in relation to latitude and elevation among Swedish Starlings Sturnus vulgaris in 1988–2003. [Äggläggningens början i förhållande till breddgrad och höjdläge hos svenska starar Sturnus vulgaris 1998–2003] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
4 Wintering of Finnish Taiga Geese Anser f. fabalis in Skåne, South Sweden: time-budget differences among age groups. [Övervintring av finska taigagäss Anser fabalis fabalis i Skåne: skillnader i tidsbudget mellan olika åldersgrupper] HAKON KAMPE-PERSSON 2004 Öppna
4 Inventering av fåglar i Rautasområdet 1978 och 2001 – populationsförändringar i ett fjällområde. [Surveys of the birds in the Rautas area in 1978 and 2001 – population changes in an alpine area] ÅKE BERG, URBAN EMANUELSSON OCH MARKUS REHNBERG 2004 Öppna
4 Populationstäthetsberoende häckningsframgång hos knipa Bucephala clangula vid Angarnsjöängen. [Density dependent breeding success of Goldeneye Bucephala clangula at Angarnsjöängen] SVANTE SÖDERHOLM 2004 Öppna
4 Smålomspar Gavia stellata gör tre häckningsförsök samma år. [Red-throated Diver Gavia stellata pair makes three breeding attempts during the same season] BÖRJE DAHLÉN 2005 Öppna
4 Populationsstruktur hos övervintrande strömstare Cinclus c. cinclus i norra Lappland 2002–2005. [Population structure in wintering Dippers Cinclus c. cinclus in northern Lapland 2002–2005] HÅKAN TYRÉN & HANS GUSTAFSSON 2005 Öppna
1-2 Does food supply affect egg size in Dunlin Calidris alpina schinzii? [Påverkar födotillgången äggstorleken hos kärrsnäppa Calidris alpina schinzii?] LARS-ÅKE FLODIN & HENRY HIRSIMÄKI 2004 Öppna
1-2 Starlings Sturnus vulgaris and cattle – a widespread feeding association. [Starar Sturnus vulgaris och kreatur – en vida spridd födosöksgemenskap] HANS KÄLLANDER 2004 Öppna
1-2 Bruna kärrhökens Circus aeruginosus predation på en skrattmåskoloni Larus ridibundus. [Predation of the European Marsh Harrier Circus aeruginosus on a colony of Blackheaded Gull Larus ridibundus] THOMAS KARLSSON 2004 Öppna
1-2 Tidig häckning av grönfink Carduelis chloris. [Early breeding of the Greenfinch Carduelis chloris] ANDERS ENEMAR & ERIK NYHOLM 2004 Öppna
1-2 The recent decline of the Starling Sturnus vulgaris population in Sweden: a 22-year nest-box study. [Den sentida nedgången av starens Sturnus vulgaris bestånd i Sverige: en 22-årig holkstudie] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
1-2 Åldersrelaterad fördelning av skrattmåsar Larus ridibundus och fiskmåsar L. canus i det skånska jordbrukslandskapet om hösten. [Age-related distribution of Blackheaded Larus ridibundus and Common Gulls L. canus across the agricultural plains of Skåne, South Sweden, in autumn] HANS KÄLLANDER 2004 Öppna
3 Effekter av oljeutsläpp på övervintrande alfågel Clangula hyemalis vid Hoburgs bank i centrala Östersjön mellan 1996/97 och 2003/04. [Effects of oil spills on wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis at Hoburgs bank in central Baltic Sea between 1996/97 and 2003/04] KJELL LARSSON & LARS TYDÉN 2005 Öppna
3 Dvärgägg – en komplettering. [Dwarf eggs – an addition] ERIK BORGSTRÖM 2005 Öppna
3 Grågås Anser anser boparasit hos kanadagås Branta canadensis. [Greylag Goose Anser anser as nest parasite of Canada Goose Branta canadensis] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
4 A comparison between ringing totals at Falsterbo, SW Sweden, ringing totals at Ottenby, SE Sweden, and point counts from the Swedish Breeding Bird Census during 20 years (1980–1999). [En jämförelse mellan ringmärkningssummor från Falsterbo, SV Sverige, ringmärkningssummor från Ottenby, SÖ Sverige, och punkttaxeringar från Svenska Häckfågeltaxeringen under 20 år (1980–1999)] LENNART KARLSSON, SOPHIE EHNBOM & GÖRAN WALINDER 2005 Öppna
4 Population structure among breeding and wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis in the Western Palearctic. [Populationstruktur hos häckande och övervintrande alfåglar Clangula hyemalis i Västpalearktis] SAULIUS ŠVAŽAS, ANIOLAS SRUOGA, ALGIMANTAS PAULAUSKAS & DALIUS BUTKAUSKAS 2005 Öppna
4 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång innanför och utanför fågelskyddsområden i sjöarna Fegen och Sottern. [Breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica inside and outside bird sanctuaries in Lakes Fegen and Sottern] MATS O. G. ERIKSSON, TOMAS DAHLGREN, ARNE HOLMER, PETER LINDBERG & MATTI ÅHLUND 2005 Öppna
4 Populationsutveckling och häckningsframgång för brunand Aythya ferina vid Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005. [Population development and breeding success of Pochard Aythya ferina at Angarnsjöängen, Uppland, in 1995–2005] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
2 Boöverlevnad hos strandängshäckande vadare: den relativa betydelsen av predation och trampskador av betesdjur. [Nest survival among waders breeding on coastal meadows: the relative importance of predation and trampling damages by livestock] RICHARD OTTVALL 2005 Öppna
2 Seasonal changes in body size and mass of Red Knots Calidris canutus during autumn migration through southern Baltic. [Säsongsförändringar i storlek och vikt hos kustsnäppor Calidris canutus under höstflyttning genom södra Östersjön] WŁODZIMIERZ MEISSNER & PIOTR KAMONT 2005 Öppna
2 Long-term population trends in the Lesser Black-backed Gull Larus f. fuscus at Stora Karlsö and Lilla Karlsö, and initial results on breeding success. [Populationstrender och häckningsframgång hos silltrut Larus f. fuscus på Stora och Lilla Karlsö] MATTIAS LIF, MÅNS HJERNQUIST, OLOF OLSSON OCH HENRIK ÖSTERBLOM 2005 Öppna
2 Seasonal changes in the number of the Grey Heron Ardea cinerea occurring on Kolut fishponds in northern Serbia. [Säsongsförändringar av antalet gråhägrar Ardea cinerea vid Kolut fiskdammar i norra Serbien] MARKO TUCAKOV 2005 Öppna
2 Kan häckningskonkurrens med sångsvan Cygnus cygnus orsaka en nedgång i den svenska populationen av taigasädgås Anser fabalis fabalis? [Can nesting competition with Whooper Swan Cygnus cygnus cause a decline of the Swedish Taiga Goose Anser fabalis fabalis population?] HAKON KAMPE-PERSSON, LEIF BILDSTRÖM & MATS BILDSTRÖM 2005 Öppna
3 Forty years of midwinter counts of waterfowl along the coasts of Scania, south Sweden, 1964–2003. [Fyrtio års midvinterinventeringar av sjöfåglar längs de skånska kusterna, 1964–2003] LEIF NILSSON 2005 Öppna
3 Juvenile Black-legged Kittiwakes Rissa tridactyla with deformed bills and clubfeet in the Barents Sea. [Unga tretåiga måsar Rissa tridactyla med missbildade näbbar och klubbfötter i Barents hav] HENRIK KYLIN 2005 Öppna
3 Migration routes of North European Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus. [Flyttningsmönster hos nordeuropeiska rörsångare Acrocephalus scirpaceus] THORD FRANSSON & BENGT-OLOV STOLT 2005 Öppna
1 Revirstruktur och häckningsframgång hos ett unikt bestånd av skärpiplärka Anthus petrosus littoralis i hamnmiljö. [Territory structure and breeding success of a unique population of Rock Pipit Anthus petrosus littoralis in harbour environment] REINO ANDERSSON 2005 Öppna
1 Preferenser för olika fälttyper hos häckande jordbruksfåglar – en litteraturstudie. [Preferences for different arable field types among breeding farmland birds - a review] ÅKE BERG & OLLE KVARNBÄCK 2005 Öppna
1 Blandkullar mellan svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, blåmes Parus caeruleus och talgoxe P. major. [Mixed clutches of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca, Blue Tit Parus caeruleus, and Great Tit P. major] ERIK BORGSTRÖM 2005 Öppna
1 Reduktion av antalet ägg i kullen hos två samhäckande svartvita flugsnapparhonor Ficedula hypoleuca. [Reduction of number of eggs in a common clutch of two co-breeding females of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca] JAN-ERIC NILSSON 2005 Öppna
1 Äggstorlek hos skrattmås Larus ridibundus. [Egg size in Black-headed Gulls Larus ridibundus] THOMAS KARLSSON 2005 Öppna
1 Blandkull mellan grågås Anser anser och kanadagås Branta canadensis – boparasitism eller kullsammanslagning? [Mixed brood of Greylag Goose Anser anser and Canada Goose Branta canadensis – nest parasitism or brood amalgamation?] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
2 Migration patterns, population trends and morphometrics of Ruddy Turnstones Arenaria interpres passing through Ottenby in south-eastern Sweden. [Flyttningsmönster, populationstrender och morfometri hos roskarlar Arenaria interpres vid Ottenby i sydöstra Sverige] ANDERS HELSETH, MARTIN STERVANDER & JONAS WALDENSTRÖM 2005 Öppna
2 The roost-feeding area complex of Taiga Bean Goose Anser f. fabalis in the Ume River Delta Plains, Sweden – foraging patterns in comparison with Greylag Goose Anser anser, Whooper Swan Cygnus cygnus and Eurasian Crane Grus grus. [Komplexet av rast- och betesmarker för taigasädgås Anser f. fabalis i Umeälvens deltaområde, Sverige – födosöksmönster i jämförelse med grågås Anser anser, sångsvan Cygnus cygnus och trana Grus grus] ULF SKYLLBERG, PER HANSSON, PER BERNHARDTSON & EMMANUEL NAUDOT 2005 Öppna
1 Kvicksilverbelastningen hos svenska smålommar Gavia stellata och storlommar Gavia arctica. [Mercury exposure to Red-throated Divers Gavia stellata and Black-throated Divers Gavia arctica in Sweden] MATS O. G. ERIKSSON & PETER LINDBERG 2005 Öppna
1 Wintering swans Cygnus spp. and Coot Fulica atra in the Öresund, South Sweden, in relation to available food recources. [Övervintrande svanar Cygnus spp och sothöns Fulica atra i Öresund, södra Sverige, i relation till tillgängliga födoresurser] LEIF NILSSON 2005 Öppna
2-4 Aggressiva talgoxar Parus major: utsvultna fåglar eller tillhörande en annan population? [Aggressive Great Tits Parus major: starved birds or belonging to a different population?] Hans Ryttman 2017 Öppna
2-4 Förändringar av häckfåglar på en sydsmåländsk gård från 1970- till 2010-talet [Changes of the breeding birds on a foresst-dominated farm in southern Sweden from the 1970s to the 2010s] Sven G Nilsson 2017 Öppna
2-4 Changes in local distribution and numbers of staging and wintering Bean Geese Anser fabalis in Scania, south Sweden 1977/1978-2016/2017 [Förändringar i lokalutbredning och antal hos rastande och övervintrande sädgäss Anser fabalis i Skåne, södra Sverige 1977/1978-2016/2017] Leif Nilsson 2017 Öppna
2-4 Green Warbler Phylloscopus nitidus ringed at Blåvand: molecular confirmation of a Danish first and European eight vagrant record [Kaukasisk lundsångare Phylloscopus nitidus ringmärkt i Blåvand: Danmarks första och Europas åttonde raritetsfynd bekräftas molekylärt] Martin Stervander, Henrik Knudsen, Andreas Bruun Kristensen 2017 Öppna
2-4 Migration of Greylag Geese Anser anser according to recoveries of birds marked with traditional leg-rings in Sweden [Flyttning hos grågäss enligt återfynd av fåglar märkta med traditionella metallringar i Sverige] Leif Nilsson 2017 Öppna
2-4 In the Grashopper Warbler Locustella naevia, males with better nutritional condition at the winter ground arrive earlier than other males at the breeding ground [Hos gräshoppsångare Locustella naevia anlände hanar med bättre fysisk kondition i vinterkvarteret tidigare än andra hanar till häckningsområdet] Jonas Engzell 2017 Öppna
2-4 Phloem sap in fire-damaged Scots pine provides instant foraging opportunities for Three-toed Woodpeckers Picoides tridactylus [Sav i floemet hos brandskadade tallar ger omedelbart tillgång till föda för tretåiga hackspettar Picoides tridactylus] Timo Pakkala, Jari Kouki, Markus Piha, Juha Tiainen 2017 Öppna
2-4 Hela häftet högupplöst Whole issue high resolution 2017 Öppna
3-4 2016 Öppna
2 Age and sex determination of Mallards Anas platyrhynchos in autumn [Ålders- och könsbestämning av gräsänder Anas platyrhynchos på hösten] Stina Andersson, Daniel Bengtsson, Magnus Hellström, Jonas Waldenström 2016 Öppna
2 Bird fauna changes in a small urban park in South Sweden, over a period of 34 years [Förändringar i fågelfaunan i en park i södra Sverige över en tidsperiod om 34 år] Ulf Ottosson, Magnus Ahlgren 2016 Öppna
2 Habitat selection of Ortolan Buntings Emberiza hortulana on forest clear-cuts in northern Sweden [Biotopval hos ortolansparv Emberiza hortulana på kalhyggen i nordsvenska skogar] Julianna Anne Percival, Svein Dale 2016 Öppna
2 Is early grass harvest for silage an overlooked reason for skylark Alauda arvensis population decline in Sweden? [Är tidig höskörd för ensilering en förbisedd orsak till sånglärkans Alauda arvensis beståndsnedgång i Sverige?] Jan Sondell, Julie Murray, Magnus Persson 2016 Öppna
2 Nya böcker New books: Atlas Deutscher Brutvogelarten Sören Svensson 2016 Öppna
2-4 Are large fields of autumn wheat at Kvismaren, central Sweden, used as nesting and food search habitats by Skylarks Alauda arvensis? [Är stora höstvetefält vid Kvismaren i mellersta Sverige utnyttjade som bo- och födosökshabitat för sånglärka Alauda arvensis?] Jan Sondell 2017 Öppna
2-4 Shift in migration phenology of a wintering population of Dippers Cinclus cinclus in northern Sweden [Förändring i fenologi hos övervintrande strömstarar Cinclus cinclus i norra Sverige] Frank Johansson, Thomas Brodin, Darius Stracevicius, Emil Fürstenberg-Hägg 2017 Öppna
2-4 Population trends and status of four seabird species (Uria aalge, Alca torda, Larus fuscus, Larus argentatus) at Stora Karlsö in the Baltic Sea [Populationstrender och status hos fyra havsfågelarter (sillgrissla, tordmule, silltrut, gråtrut) på Stora Karlsö i Östersjön] Olof Olsson, Johas Hentati-Sundberg 2017 Öppna
3-4 A nest of European Golden Plover Pluvialis apricaria with all blue eggs lacking cryptic mottling [Ett bo av ljungpipare Pluvialis apricaria med helt blå ägg utan kamouflageteckning] Sören Svensson 2016 Öppna
3-4 Mute Swan Cygnus olor raises Greylag Anser anser goslings [Knölsvan Cygnus olor föder upp grågåsungar Anser anser] Hans Källander 2016 Öppna
3-4 Improving population estimates of Swedish birds using the Breeding Bird Survey fixed routes and correction factors from Finnish line transect surveys [Förbättring av populationsskattningar av svenska fåglar med hjälp av Svensk Fågeltaxerings fasta rutter och korrektionsfaktorer från finska linjetaxeringar] Sören Svensson 2016 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis in Swedish waters during the last fifty years [Förändringar i antal och utbredning hos övervintrande alfåglar Clangula hyemalis i svenska farvatten undeer de senaste femtio åren] Leif Nilsson 2016 Öppna
3-4 Effects of harbour and ship channel construction on breeding seabirds [Effekter av hamn- och kanalkonstruktion på häckande sjöfåglar] Rauno A. Yrjölä, Jukka A. Rintala, Hannu Pietiäinen, V. Matti O. Luostarinen 2016 Öppna
1 2017 Öppna
1 Födosök hos skrattmås Chroicocephalus ridibundus under häckningstid [Foraging of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus during the breeding season] Thomas Karlsson 2017 Öppna
1 Are there more ground-dwelling invertebrates inside than outside Grashopper Warbler Locustella naevia territories? [Finns det fler marklevande evertebrater inom eller utanför gräshoppsångares Locustella naevia revir?] Jonas Engzell 2017 Öppna
1 Local movements of Greylag Geese Anser anser in South Sweden during the non-breeding season [Lokala rörelser av grågäss Anser anser i södra Sverige utanför häckningstiden] Leif Nilsson, Hakon Kampe-Persson 2017 Öppna
1 Hanöbukten, an important wintering area for waterbirds in South Sweden [Hanöbukten, ett viktigt övervintringsområde för sjöfåglar i södra Sverige] Leif Nilsson, Mats Olsson 2017 Öppna
1 What do Bohemian Waxwings Bombycilla garrulus find on agricultural fields in winter? [Vad hittar sidensvansar Bombycilla garrulus på åkerfält vintertid?] Adriaan Adjan de Jong, Fredrik Olsson 2017 Öppna
3-4 Life span, dispersal and age of nesting Great Grey Owls Strix nebulosa lapponica in Sweden [Livslängd, spridning och ålder hos häckande lappugglor Strix nebulosa lapponica i Sverige] Roar Solheim, Ove Stefansson 2016 Öppna
3-4 Does he breeding performance differ between solitary and colonial breeding Red-throated Loons Gavia stellata in the core area of the Swedish population? [Skiljer sig häckningsutfallet mellan ensam- och kolonihäckande smålommar Gavia stellata i artens svenska kärnområde?] Börje Dahlén, Mats O.G. Eriksson 2016 Öppna
3-4 2015 Öppna
3-4 Häckningsframgång hos svarthakedopping Podiceps auritus i Västergötland, sydvästra Sverige [Breeding success in Horned Grege Podiceps auritus in Västergötland, Southwest Sweden] Thomas Kaarlsson 2015 Öppna
3-4 Trender i antal ringmärkta fåglar av fyrtio arter på Stora Fjäderäggs fågelstation, nordöstra Sverige, 1985-2014 [Trends in ringing numbers of forty bird species at Stora Fjäderägg Bird Observatory, north-eastern Sweden, 1985-2014] Lars Edenius, Niklas Lindberg Alseryd, Sören Wulff 2015 Öppna
3-4 Successful shared breeding in an artificial nest-box by Common Swift Apus apus and Common Redstart Phoenicurus phoenicurus [Lyckade häckningar i samma holk av tornseglare Apus apus och rödstjärt Phoenicurus phoenicurus] Maxime Pirio, Arne Andersson, Susanne Åkesson 2015 Öppna
3-4 Tillfälligt inflöde av magra och aggressiva talgoxar Parus major under höstflyttningen på Utklippan [Occasional influx of lean and aggressive Great Tits Parus major during autumn migration at Utklippan] Rolf Larsson 2015 Öppna
3-4 Variation and significance of egg mass in a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population in subalpine habitats in Swedish Lapland [Variation och betydelse av äggvikter hos en svartvit flugsnapparpopulation Ficedula hypoleuca i fjällbjörkskog i svenska Lapland] N Erik I Nyholm 2015 Öppna
3-4 Reduced survival of Black-throated Diver Gavia arctica chicks - an effect of changes in the abundance of fish, light conditions or exposure to mercury in the breeding lakes? [Försämrad överlevnad av storlommens Gavia arctica ungar - en effekt av förändringar i fiskförekomst, ljusförhållanden eller kvicksilverexponering i häckningssjöarna?] Mats O G Eriksson 2015 Öppna
3-4 Numbers of Taiga Bean Geese Anseer f. fabalis utilizing the western and central flyways through Sweden during springtime 2007-2015 [Antalet tajgasädgäss Anser f. fabalis som utnyttjade den västra och centrala flygvägen genom Sverige våren 2007-2015] Ulf Skyllberg 2015 Öppna
1 Distribution and numbers of wintering waterbirds in Sweden in 2015 and changes during the last fifty years [Utbredning och antal av övervintrande sjöfåglar i Sverige 2015 och förändringar under de senaste femtio åren] Leif Nilsson, Fredrik Haas 2016 Öppna
1 Survey of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden in January 2015, and habitat shift in 1995-2015 [Inventering av övervintrande sångsvan Cygnus cygnus i Sverige 2015 samt förändring av biotopval 1995-2015] Leif Nilsson 2016 Öppna
1-2 Wintering area and migration routes for Ortolan Buntings Emberiza hortulana from Sweden determined with light-loggers [Övervintringsområde och flyttvägar för svenska ortolansparvar bestämda med hjälp av ljusloggar] Gunnar Selstam, Jan Sondell, Peter Olsson 2015 Öppna
1-2 Pilgrimsfalkens Falco peregrinus ockupation av häckningslokaler i Västsverige vintrarna 2000/2001-2004-2005 [Winter occupation of breeding territories of Peregrine Falcon Falco peregrinus in western Sweden 2000/2001-2004/2005] Christer K Andersson, Pär Sandberg 2015 Öppna
1-2 The importance of offshore areas in southern Öresund, Sweden, for staging and wintering sea ducks [Betydelsen av yttre havsområden i södra svenska Öresund för rastande och övervintrande havsdykänder] Martin Green, Leif Nilsson 2015 Öppna
1-2 First genetically confirmed Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans for Sweden [Första genetiskt bekräftade östlig rödstrupig sångare Sylvia cantillans i Sverige] Stephen Menzie, Marcel Gil-Velasco, J Martin Collinson 2015 Öppna
1-2 Andra världskrigets ruinstäder och dess betydelse för svarta rödstjärtens Phoenicurus ochruros expansion i norra Europa [The Second World War ruined cities and their importance for the expansion of the Black Redstart Phoenicurus ochruros in northern Europe] Reino Andersson 2015 Öppna
1-2 From Mediterranean to Scandinavia - timing and body mass condition in four long distance migrants [Från Medelhavet till Skandinavien - tidsmässigt uppträdande och energireserver hos fyra långdistansflyttande tättingar] Christos Barboutis, Leo Larsson, Åsa Steinholtz, Thord Fransson 2015 Öppna
1-2 The establishment of a breeding population of Smew Mergellus albellus in an atypical habitat on the Atlantic coast of Norway [Etableringen av en hekkebestand av salskrake Mergellus albellus i et atypiske habitat på den norske Atlanterhavskysten] Jan E Østnes, Rolf T Kroglund 2015 Öppna
1-2 Successful nesting of Red-backed Shrike Lanius collurio near a military airport [Lyckad häckning av törnskata nära en militär flygplats] Paulina Pawlak, Zbigniew Kwiecinski 2015 Öppna
1-2 Swedish Lesser White-fronted Geese Anser erytropus in the Baltic States [Svenska fjällgäss i de baltiska staterna] Hakon Kampe-Persson 2015 Öppna
1-2 Spring staging of Eiders Somateria mollissima in some Swedish east coast archipelagos and at Gotland 2009 and 2010 [Vårrastande ejdrar Somateria mollissima i några svenska ostkustskärgårdar samt vid Gotland 2009 och 2010] Leif Nilsson 2015 Öppna
3-4 Hur påverkas fågelfaunan av upphörd betesdrift – data från en 26 år lång inventeringsstudie [ How does a bird community change as a consequence of ceased cattle grazing – data from a 26 year long census study] THOMAS CARLSSON 2013 Öppna
3-4 The breeding biology of the Coal Tit Periparus ater in South Central Sweden [Svartmesens Periparus ater häckningsbiologi i Mellansverige] KARL GUSTAV SCHÖLIN, HANS KÄLLANDER 2013 Öppna
3-4 Biometrics of Razorbills Alca torda staying during the nonbreeding season in the Polish Baltic zone [Biometri hos tordmular Alca torda som utanför häckningssäsongen vistas i den polska zonen av Östersjön] WŁODZIMIERZ MEISSNER, JOANNA DROZDOWSKA, SZYMON BZOMA 2013 Öppna
3-4 Ny svensk rödlista 2015 SÖREN SVENSSON 2013 Öppna
3-4 Horned Grebe Podiceps auritus and Red-necked Grebe Podiceps grisegena in Sweden 2011 – results from a national survey. [Svarthakedopping Podiceps auritus och gråhakedopping Podiceps grisegena i Sverige 2011 – resultat från en nationell inventering.] Gabriel Norevik 2014 Öppna
3-4 Tätheten av gransångare Phylloscopus c. collybita och lövsångare Phylloscopus trochilus i ett sydsvenskt villaområde. [Density of Chiffchaffs Phylloscopus c. collybita and Willow Warblers Phylloscopus trochilus in a south Swedish villa suburb.] Sven Marling 2014 Öppna
3-4 Species turnover in the Swedish bird fauna 1850–2009 and a forecast for 2050. [Artomsättningen i den svenska fågelfaunan 1850–2009 samt en prognos för 2050.] FREDRIK HAAS, MORGANE BARBET-MASSIN, MARTIN GREEN, FRÉDÉRIC JIGUET & ÅKE LINDSTRÖM 2014 Öppna
3-4 Fluctuations and trends in the numbers of staging waterbirds in south Sweden in September 1973–2013. [Fluktuationer och trender hos rastande sjöfåglar i södra Sverige i september 1973–2013.] LEIF NILSSON 2014 Öppna
3-4 Hybrids between Bar-headed Goose Anser indicus and Snow Goose Anser caerulescens. [Hybrider mellan stripgås Anser indicus och snögås Anser caerulescens.] JÖRN LEHMHUS & C. G. GUSTAVSSON 2014 Öppna
3-4 Attempted predation of Northern Hawk-owl Surnia ullula by Common Kestrel Falco tinnunculus? [Predationsförsök på hökuggla Surnia ullula av tornfalk Falco tinnunculus?] KEITH W. LARSON & SIEGLINDE KUNDISCH 2014 Öppna
1 2013 Öppna
1 Censuses of autumn staging and wintering goose populations in Sweden 1977/1978-2011/2012 [Inventeringar av höstrastande och övervintrande gåspopulationer i Sverige 1977/1978-2011/2012] LEIF NILSSON 2013 Öppna
1 Field choice of autumn staging and wintering geese in southwestern Sweden 1977/1978-2011/2012 [Fältval hos höstrastande och övervintrande gäss i sydvästra Sverige 1977/1978–2011/2012] LEIF NILSSON, HAKON KAMPE-PERSSON 2013 Öppna
1 Erratum – Rättelse Distribution and numbers of moulting non-breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States and South Sweden [Geografisk fördelning och antal av ruggande icke häckande sångsvanar Cygnus cygnus i Baltikum och Sydsverige] HAKON KAMPE-PERSSON, DMITRIJS BOIKO, JULIUS MORKŪNAS 2013 Öppna
2 Ungfågelspridning och höstflyttning hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros i södra Sverige [Dispersal of yearlings and autumn migration of Black Redstart Phoenicurus ochruros in southern Sweden] REINO ANDERSSON 2013 Öppna
2 Territory vegetation structure and habitat preferences of the Savi’s Warbler Locustella luscinioides in lake Tåkern, Sweden [Vegetationsstrukturer i revir och habitatpreferenser hos vassångare Locustella luscinioides i Tåkern] ADAM BERGNER, LARS GEZELIUS 2013 Öppna
2 Population trends of birds in alpine habitats at Ammarnäs in southern Swedish Lapland 1972–2011 [Beståndsförändringar hos fåglar på kalfjäll runt Ammarnäs i södra svenska Lappland 1972–2011] SÖREN SVENSSON, THOMAS ANDERSSON 2013 Öppna
2 Commensal use of Mute Swans Cygnus olor by Common Coot Fulica atra and of Canada Geese Branta canadensis by European Wigeon Anas penelope [Sothöns Fulica atra kommensala utnyttjande av knölsvanar Cygnus olor och bläsänders Anas penelope utnyttjande av kanadagäss Branta canadensi] HANS KÄLLANDER 2013 Öppna
2 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe prey on newt [Stenskvätta Oenanthe oenanthe tar salamander som byte] MICHAŁ CIACH 2013 Öppna
2 Rasen hornemanni av snösiska Carduelis hornemanni aldrig säkert anträffad i Sverige [Subspecies hornemanni of Arctic Redpoll Carduelis hornemanni never recorded in Sweden] LARS SVENSSON 2013 Öppna
2 Short-tailed Shearwaters Puffinus tenuirostris forage in Grey Whale Eschrichtius robustus mud plumes [Kortstjärtade liror Puffinus tenuirostris födosöker i sedimentmolnen efter fördosökande gråvalar Eschrichtius robustus] HENRIK KYLIN 2013 Öppna
3-4 Birds and mammals off the northern coast of Argentina: first report of an association between birds and a feeding Pygmy Right Whale Caprea marginata [Fåglar och däggdjur utanför Argentinas norra kust: första rapporten om fåglar födosökande tillsammans med dvärgrätval Caprea marginata] HENRIK KYLIN 2013 Öppna
3-4 Distribution, abundance and habitat of Palearctic migrants in Lesotho (Maloti/Drakensberg region) [Utbredning, antal och biotopval hos palearktiska flyttfåglar i Lesotho (Maloti/Darakensbergsregionen)] GRZEGORZ KOPIJ 2013 Öppna
3-4 Dynamiken i smålommens Gavia stellata val av häckningslokaler – övergivande, ny- och återetableringar [Dynamics of breeding site choice of Red-throated Loon Gavia stellata – abandonments, new establishments and reoccupations] MATS O.G. ERIKSSON, MATTI ÅHLUND 2013 Öppna
4 Bird kills on roads: is this mortality factor seriously underestimated? [Fågeldöd på vägar: är denna dödsorsak allvarligt underskattad?] SÖREN SVENSSON 1998 Öppna
4 Ornis Svecica - ett arkiv för fågelbiologi ANDERS ENEMAR 1998 Öppna
1-2 Age of Great Grey Owls Stirix nebulosa observed in Scandinavia in 2012 as revealed by digital photos in the national species report archives [Ålderssammansättning hos lappugglor Strix nebulosa observerade i Skandinavien 2012 bestämd med hjälp av digitala fotografier inskickade till Artdatabankens artportal] ROAR SOLHEIM 2014 Öppna
1-2 European Storm Petrels Hydrobates pelagicus visiting the Swedish west coast; results from a ringing study 1988–2012 [Stormsvalor Hydrobates pelagicus som besöker den svenska Västkusten; resultat från en ringmärkningsstudie 1988-2012] KÅRE STRÖM, AIMON NIKLASSON 2014 Öppna
1-2 Density and fluctuations of a nest-pocket breeding population of the Treecreeper Certhia familiaris over a 28-year period [Tätheten och fluktuationerna hos en holkhäckande population trädkrypare Certhia familiaris under 28 år] ANDERS ENEMAR, KERSTIN WIKLANDER 2014 Öppna
1-2 A hybrid Common Redstart x Black Redstart (Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros) breeding in southeastern Sweden [En hybrid rödstjärt x svart rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros) häckande i sydöstra Sverige] ANNCHARLOTTE PETERSSON, ADAM BERGNER, MATS THORIN 2014 Öppna
1-2 Breeding biology of a Tawny Owl Strix aluco population in southwestern Sweden - a 15 year survey [Häckningsbiologin hos en population av kattuggla Stix aluco i sydvästra Sverige - en femtonårig studie] PETER ERICSSON, LARS-OVE NILSSON, KENT HAGLUND, DANIEL ERICSSON 2014 Öppna
1-2 A Second brood in Canada Geese Branta canadensis? [Andrahäckning hos kanadagås Branta canadensis?] CHARLOTTE BERG, HENRIK LERNER 2014 Öppna
1-2 Staging and wintering Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis in north-east Scania, south Sweden [Rastande och övervintrande taigasädgäss Anser fabalis fabalis i Nordostskåne] HAKON KAMPE-PERSSON 2014 Öppna
4 Östliga fiskmåsars Larus canus heinei uppträdande i Öresundsregionen [The occurrence of eastern Common Gulls Larus canus heinei in the region of Öresund] KENNETH BENGTSSON, KJELD T. PEDERSEN 1998 Öppna
4 Is there a viable population of Corncrakes Crex crex on Öland, southeastern Sweden?: habitat preference in relation to hay-mowing activities [Finns det en självbärande kornknarrpopulation Crex crex på Öland?: biotoppreferens i relation till grässlåttern] RÍCHARD OTTVAL, JAN PETTERSSON 1998 Öppna
4 Density and flock size of the Magpie Pica pica on the agricultural landscape during winter period [Täthet och flockstorlek hos skata Pica pica i jordbrukslandskap under vintern] MILAN VOGRIN 1998 Öppna
4 Age structure of passerine migrants at the eastern Baltic coast: the analysis of the "coastal effect" [Åldersstrukturen hos flyttande tättingar vid Östersjöns ostkust: analys av "kusteffekten"] VLADIMIR A. PAYEVSKY 1998 Öppna
4 Age of first breeding in the Thrush Nightingale Luscinia luscinia - a comment of the information biven in BWP [Ålder vid första häckning hos näktergal Luscinia luscinia - en kommentar till uppgifter i BWP] ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG 1998 Öppna
1-2 Forum: Vill ni verkligen ha oss? PETER FEUERBACH 1998 Öppna
1-2 Kornknarrens Crex crex biotopval, revirstorlek och ortstrohet på Öland: en radiosändarstudie [Habitat choice, home range size and site fidelity of the Corncrake Crex crex on Öland, Sweden: a radio telemetry study] RICHARD OTTVALL, JAN PETTERSSON 1998 Öppna
3 Habitat distribution during the post-breeding and post-fledging period in the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warbler A. schoenobaenus depends on food abundance [Habitatutnyttjande under efterhäckningstiden hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångare A. schoebaenus i relation till riklig tillgång på föda] NIKITA CHERNETSOV 1998 Öppna
3 A dwarf Atlantic Puffin fledgling Fratercula arctica from Nólsoy, Faeroe Islands [En dvärgartad flygg ungfågel av lunnefågel Fratercula arctica från Nólsoy, Färöarna] LECH STEMPNIEWICZ 1998 Öppna
3 Egg size of the Common Tern Sterna hirundo in Slovenia [Äggstorlek hos fisktärna Sterna hirundo i Slovenien] MILAN VOGRIN 1998 Öppna
3 Fat reserves in Dunlins Calidris alpina during autumn migration through Gulf of Gdansk [Fettreserver hos höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina vid Gdanskbukten, Polen] WLODZIMIERZ MEISSNER 1998 Öppna
3 Spring migration of Barnacle Goose Branta leucopsis and Dark-bellied Brent Goose B. bernicla bernicla over Sweden [Vårsträcket av vitkindad gås Branta leucopsis och prutgås Branta bernicla över Sverige] MARTIN GREEN 1998 Öppna
3 Polygyny, hybridisation, double-brooding, a case of site fidelity and time of laying of the Chiffchaff Phylloscopus collybita in southern Sweden [Polygyni, hybridisering, andrakkullar, ett fall av ortstrohet och äggläggningstid hos gransångaren Phylloscopus collybita i södra Sverige] ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG 1998 Öppna
3 Rovdjursdödade tjädrar och orrar [Capercaillie Tetrao rogallus and Black Grouse Tetrao tetrix killed by prdators] KARL BORG 1998 Öppna
3 Två storspovar lade ägg i samma bo? [Tow Curlews Numenius arquatus laid eggs in the same nest?] ADJAN DE JONG, LINDA SANDSTRÖM 1998 Öppna
3-4 The wintering area of Shorelarks Eremophila alpestris breeding in Swedish Lapland [Övervintringsområde för berglärkor Eremophila alpestris som häckar i svenska Lappland] SÖREN SVENSSON 1997 Öppna
3-4 Orinitologins död - Vart har alla unga ornitologer tagit vägen? [The death of ornithology - Where have all the young ornithologists gone?] SÖREN SVENSSON 1997 Öppna
1-2 Length of stay and volume of autumn staging Dunlins Calidris alpina at the Tipperne reserve, Denmark [Rastningslängd och volymen av höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina på Tipperne naturreservat, Danmark] MARK DESHOLM 1998 Öppna
1-2 Nest site selection of the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in the eastern part of Latvia [Vitryggiga hackspettens Dendrocopos leucotos boplatsval i östra Lettland] INDRIKIS KRAMS 1998 Öppna
1-2 Sexing Serin Serinus serinus fledglings by plumage colour and morphometric variables [Könsbestämning av unga gulhämplingar Serinus serinus med hjälp av dräktfärg och morfologiska varaiabler] JUAN CARLOS SENAR, JORDI DOMENECH, MICHAEL J. CONROY 1998 Öppna
1-2 Migratory pattern in the genus Circus: sex and age differential migration in Italy [Flyttningsmönster hos kärrhökar: tidsmässiga köns- och åldersskillnader i Italien] MARCO GUSTIN, TOMMASO PIZZARI 1998 Öppna
1-2 Field choice of staging Greylag Geese Anser anser in relation to changes in agricullture in South Sweden [Grågässens Anser anser fältval i förhållande till förändringar inom jordbrukets markanvändning i södra Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1998 Öppna
1-2 Barn Swallows Hirundo rustica using European Starlings Sturnus vulgaris as beaters [Ladusvalor Hirundo rustica utnyttjar starar Sturnus vulgaris för att skrämma upp föda] HANS KÄLLANDER 1998 Öppna
1-2 Hooded Crow Corvus cornix takes a Common Toad Bufo bufo bufo [Kråka tar vanlig padda som byte] MILAN VOGRIN, NUSA VOGRIN 1998 Öppna
1-2 Överlevnaden av skrattmåsar Larus ridibundus i Sverige [Survival of Black-headed Gulls Larus ridibundus in Sweden] HANS RYTTMAN 1998 Öppna
1-2 Några observationer av tofsmesens Parus cristatus övernattningsbeteende vintertid [Notes on the winter-time night roosting behaviour of the Crested Tit Parus cristatus] STEFAN KARLSSON 1998 Öppna
1-2 Mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Great Tits Parus major in nest boxes in Central Italy [Blandade kullar av blåmes Parus caeruleus och talgoxe Parus major i holkar i centrala Italien] FABRIZIO PETRASSI, ALBERTO SORACE, FEDERICA TANDA & CARLO CONSIGLIO 1998 Öppna
1 Överlevnad och produktion hos skrattmås Larus ridibundus [Survival and fledgling production in Black-headed Gulls Larus ridibundus] STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
2 Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996] VIKING OLSSON 1997 Öppna
2 Höststräcket av fisktärna Sterna hirundo och silvertärna S. paradisaea över södra Sverige [Autumn migration of Cmmon Tern Sterna hirundo and Arctic Tern S. paradisaea in southern Sweden] BJÖRN JOHANSSON, GUNNAR JAKOBSSON 1997 Öppna
2 Sex differences in recovery pattern and migratory direction of Goldcrest Regulus regulus ringed in northern Europe during autumn migration [Könsskillnader i återfyndsmönster och flyttningsriktning hos kungsfåglar Regulus regulus ringmärkta i Nordeuropa under höstflyttningen] URBAN GRENMYR 1997 Öppna
3-4 Revirtäthet och artdiversitet bland fåglar häckande i Ångermanländsk skogsmark [Density and diversity of breeding birds in forests in the province of Ångermanland] BIRGER RISBERG 1997 Öppna
3-4 The egg size variation of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Äggens storlek och storleksvariation hos trädkryparen Certhia familiaris i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1997 Öppna
3-4 Population size, migration routes and breeding origin of Purple Sandpipers Calidris maritima wintering in Sweden [Populationsstorlek, flyttningsvägar och ursprung hos skärsnäppor Calidris maritima övervintrande i Sverige] MIKAEL HAKE, DONALD BLOMQVIST, ELIN P. PIERCE, TOMMY JÄRÅS, OLOF C. JOHANSSON 1997 Öppna
3-4 Changes in numbers and habitat utilization of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden 1964-1977 [Förändringar i antal och biotoputnyttjande hos övervintrande sångsvanar Cygnus cygnus i Sverige 1964-1997] LEIF NILSSON 1997 Öppna
3-4 The Nuthatch Sitta europaea population of Dalby Söderskog during 15 years: trend and fluctuations [Nötväckepopulationen i Dalby Söderskog under 15 år - trend och beståndsvariationer] HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
3-4 Autumn migration of Blue Tit Parus caeruleus at Falsterbo, Sweden 1980-94: population changes, migration patterns and recovery analysis [Efterårstraecket af blåmejse Parus caeruleus ved Falsterbo, Sverigge 1980-94: populationsforandringer, traeckmönstre og genfundsanalyse] {Höststräcket av blåmes i Falsterbo 1980-1994: populationsförändringar, sträckmönster och återfyndsanalys} HENNING HELDBJERG, LENNART KARLSSON 1997 Öppna
3 Häckningsmedhjälp hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Helping behaviour in Black Redstart Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1996 Öppna
4 Fuel deposition and potential flight ranges of Blackcaps Sylvia atricapilla and Whitethroats Sylvia communis on spring migration in The Gambia [Fettupplagring och möjliga flygsträckor hos svarthättor och törnsångare på vårflyttning i Gambia] CHRISTIAN HJORT, JAN PETTERSSON, ÅKE LINDSTRÖM, J. MICHAEL B. KING 1996 Öppna
4 The autumn migration of Willow Warblers Phylloscopus trochilus in Sweden: results from a nation-wide co-operative project [Lövsångarens Phylloscopus trochilus höstflyttning genom Sverige: resultat från ett landsomfattande samarbetsprojekt] ÅKE LINDSTRÖM, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON 1996 Öppna
4 Occupation and breeding parameters in the Great Tit Parus major and the Italian Sparrow Passer italiae in nest-boxes of different size [Beläggning och häckningsparametrar för talgoxe Parus major och italiensk sparv Passer italiae i holkar av olika storlek] ALBERTO SORACE, CLAUDIO CARERE 1996 Öppna
4 Elva ägg i en holk med stare Sturnus vulgaris - tre nonor lade i samma holk? [Eleven eggs in Starling Sturnus vulgaris nest box - three females laying in the same box?] SÖREN SVENSSON, SVEN HELLQVIST 1996 Öppna
1 Smålommen Gavia stellata i sydvästra Sverige - beståndsutveckling och häckningsframgång [The Red-throated Diver Gavia stellata in southwest Sweden: population trend and breeding success] MATS O. G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON 1997 Öppna
1 The influence of weather and food supply on condition and behaviour of juvenile Bluethroats Luscinia svecica in northern Sweden [Vädrets och födotillgångens inverkan på kondition och beteende hos unga blåhakar Luscinia svecica i norra Sverige] BENGT HANSSON 1997 Öppna
1 Importance of a bird migration hot spot: proportion of the Swedish population of various raptors observed on autumn migration at Falsterbo 1986-1995 and population changes reflected by the migration figures [Betydelsen av en koncentrationspunkt för fågelflyttning: andel av den svenska populationen av olika rovfåglar som inräknas i Falsterbo 1986-1995 samt sträckräkningarnas värde som mått på populationsförändringar] NILS KJELLÉN 1997 Öppna
1 Projekt göktyta Jynx torquilla: biotopval och häckningsframgång [Project Wryneck Jynx torquilla: habitat selection and breeding success] CHRISTER AXELSSON, MATI NÖMM, HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON 1997 Öppna
1 En dominant svartmes Parus ater [A dominant Coal Tit Parus ater] HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
1-2 Predation och störningar i skrattmåskolonier [Predation and disturbance of Black-headed Gull Larus ridibundus colonies] STAFFAN BENSCH, THOMAS KARLSSON, HANS KÄLLANDER, ROBERT LAGER 1996 Öppna
1-2 Abnormt långsmala tofsvipeägg - tecken på intraspecifik boparasitism? [Abnormally long and narrow Lapwing eggs - a sign of intraspecific nest parasitism?] ADJAN DE JONG 1996 Öppna
3 The timing of post-juvenile moult and fuel deposition in relation to the onset of autumn migration in Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus [Tidsmässiga aspekter på ruggning och bränsleupplagring hos juvenila rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångae A. schoenobaenus inför höstflyttninen] SUSANNA HALL 1996 Öppna
3 Biometri och könsbestämning av rosenfink Carpodachus erythrinus under häckningsid med hjälp av kloakens utseende [Bimetry and sex deternination in the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus using size and form of the cloacal protuberance] KARE STRÖM, AlMON NIKLASSON 1996 Öppna
3 Förekomst av tretåig hackspett Picoides tridactylus på bestånds- och landskapsnivå [Occurrence of Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus at the scales of forest stand and landscape] MARTIN AMCOFF, PÄR ERIKSSON 1996 Öppna
3 Återfynd av två starar Sturnus vulgaris ringmärkta i Abisko [Recoveries of two Starlings Sturnus vulgaris banded at Abisko] NILS ÅKE ANDERSSON 1996 Öppna
3 The survival of the Red-backed Shrike Lanius collurio in Sweden [Törnskatans överlevnad i Sverige] HANS RYTTMAN 1996 Öppna
3 Seasonal trends in observations of raptors in the central Swedish mountains [Säsongstrend för rovfågelobservationer i de centralsvenska fjällen] A. ADAM SMITH 1996 Öppna
3 Huskattens predation på fåglar i Sverige [Predation on birds by the domestic cat in Sweden] SÖREN SVENSSON 1996 Öppna
3-4 Post-fledging movements of juvenile Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus [Ungfågelrörelser hos rörsångare och sävsångare] BO NIELSEN, STAFFAN BENSCH 1995 Öppna
3-4 Feeding ecology of the Long-tailed Duck Clangula hyemalis wintering in the Gulf of Gdansk (southern Baltic Sea) [Alfågelns Clangula hyemalis födoekologi under övervintringen i Gdanskbukten i södra Östersjön] LECH STEMPNIEWICZ 1995 Öppna
3-4 Hannars etableringsmönster, revirkvalitet samt flytande bestånd i en randpopulation av svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Pattern of territory establishment in males, territory quality and floaters in a marginal population of Black Redstart Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1995 Öppna
3-4 Nattskärrans Caprimulgus europaeus antalsförändring under tjugoett år i Ala och Vättle fjäll nordöst om Göteborg [The change in nunbers of Nightjars Caprimulgus europaeus during twentyone years at Ale and Vättle fjäll near Gothenburg] ÅKE ARONSSON 1995 Öppna
1-2 Den svenska skrattmåspopulationens Larus ridibundus sentida minskning - ett specialhäfte av Ornis Svecica [The recent decline of the Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus population - a special issue of Ornis Svecica] HANS KÄLLANDER 1996 Öppna
1-2 Skrattmåsens Larus ridibundus populationsutveckling i Sverige under de senaste 25 åren [Population dynamics of the Black-headed Gull Larus ridibundus in Sweden during the last 25 years] HANS KÄLLANDER 1996 Öppna
1-2 Flyttvägar och övervintringsplatser for svenska skrattmåspopulationer [Migratory routes and wintering areas of Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus populations] KENNETH BENGTSSON 1996 Öppna
1-2 Recent trends of the Black-headed Gull Larus ridibundus population in Latvia [Den lettiska skrattmåspopulationens utveckling under senare tid] JANIS VIKSNE, MARA JANAUS, ANTRA STIPNIECE 1996 Öppna
1-2 Omfördelning av de skärgårdshäckande skrattmåsarna Larus ridibundus i Vänerns nordöstra del under perioden 1985-1995 [Re-distribution of Black-headed Gull Larus ridibundus colonies in NE Vänern during 1985-1995] THOMAS LANDGREN 1996 Öppna
1-2 Mass and wing length of young Black-headed Gulls Larus ridibundus as predictors of age and survival [Vikt och vinglängd för unga skrattmåsar Larus ridibundus som indikatorer på ålder och överlevnad] STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER, ROBERT LAGER 1996 Öppna
1 Kungsfågelns Regulus regulus höstflyttning över Stora Fjäderägg [Autumn migration of the Goldcrest Regulus regulus at Stora Fjäderägg] URBAN GRENMYR, BJÖRN OLSÉN 1995 Öppna
1 Samhäckande vadare pa strandängar i sydvästra Sverige: Predationsskydd eller habitatval? [Associative breeding ofwaders on shore meadows in southwestern Sweden: predator protection or habitat selection?] LARS-ÅKE FLODIN, HENRY HIRSIMÄKI, LARS-GÖRAN NORÉN 1995 Öppna
1 The Red-backed Shrike Lanius collurio in southeastern Sweden: Habitat and territory [Törnskatan i sydöstra Sverige: Biotop och revir] VIKING OLSSON 1995 Öppna
1 Boplatsval hos skärpiplärka Anthus spinoletta littoralis i industrimiljö [Nest-site selection of the Rock Pipit Anthus spinoletta littoralis in an industrial environment] REINO ANDERSSON 1995 Öppna
2 Gunnar Svärdson and the foundation of Ottenby Bird Observatory [Gunnar Svärdson och grundande tav Ottenby fågelstation] CHRISTIAN HJORT 1995 Öppna
2 The spring migration of Sanderling Calidris alba, Little Stint C. minuta and Curlew Sandpiper C. ferruginea in Sweden [Våflyttningen hos sandlöpare Calidris alba, småsnäppa C. minuta och spovsnäppa C. ferruginea över Sverige] SVEN BLOMQVIST, ÅKE LINDSTRÖM 1995 Öppna
2 Interrupted moult of adult Willow Warblers Phylloscopus trochilus during autumn migration through Sweden [Avbruten ruggning has adulta Iövsångare under höstflyttningen genom Sverige] ANDERS HEDENSTRÖM, ÅKE LINDSTRÖM, JAN PETTERSSON 1995 Öppna
2 Correlation between some body components and visible fat index in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus (L.) [Korrelation mellan visuellt fettindex oeh verklig fetthalt hos lövsångare Phylloscopus trochilus] BJÖRN LUNDGREN, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON 1995 Öppna
2 Stopover and fat accumulation in passerine birds in autumn at Ottenby, southeastern Sweden [Rastning och fettpålagring hos tättingar i Ottenby, sydöstra Sverige] SUSANNE ÅKESSON, ANDERS HEDENSTRÖM, DENNIS HASSELQUIST 1995 Öppna
3-4 The Red-backed Shrike Lanius collurio in southeastern Sweden: Breeding biology [Törnkatan i sydöstra Sverige: Häckningsbiologi] VIKING OLSSON 1995 Öppna
3-4 Incubation, hatching, and clutch desertion of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Trädkryparens Certhia familiaris ruvning och kläckning samt övergivning av kullar i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1995 Öppna
3-4 The distribution of breeding Merlins Falco columbarius in relation to food and nest sites [Inverkan av födo- och boplatstillgång för den rumsliga utbredningen av häckande stenfalkar Falco columbarius] CHRISTER G. WIKLUND, BENGT L. LARSSON 1994 Öppna
3-4 Marine birds drowning in fishing nets in the Gulf of Gdansk (southern Baltic): numbers, species composition, age and sex structure [Drunknade sjöfåglar i fisknät i Gdanskbukten: antal, artsammansättning, köns- och åldersfördelning] LECH STEMPNIEWICZ 1994 Öppna
3-4 Bivråkens Pernis apivorus överlevnad och beståndsutveckling i Sverige [Survival and population development of the Honey Buzzard Pernis apivorus in Sweden] MARTIN TJERNBERG, HANS RYTTMAN 1994 Öppna
4 Bivråkens Pernis apivorus boplatsval [Nest site choice of Honey Buzzard Pernis apivorus] MARTIN AMCOFF, MARTIN TJERNBERG, ÅKE BERG 1994 Öppna
4 Överlevnadsberäkningar och försök att skatta populationsutvecklingen hos fiskgjuse Pandion haliaetus, ormvråk Buteo buteo och sparvhök Accipiter nisus i Sverige [Estimates of survival and population development of the Osprey Pandion haliaetus, Common Buzzard Buteo buteo, and Sparrowhawk Accipiter nisus in Sweden] HANS RYTTMAN 1994 Öppna
4 Biotopval, populationsutveckling och häckningshiologi hos skärpiplärka Anthus spinoletta littoralis i ett småländskt skärgårdsområde [Habitat selection, population dynamics and breeding biology of the Rock Pipit Anthus spinoletta littoralis in southeastern Sweden] TOMMY LARSSON 1994 Öppna
4 Åkerhäckande tofsvipor Vanellus vanellus - kan bonden rädda häckningarna? [Lapwings Vanellus vanellus nesting on farmland - can the farmer save the nests?] ÅKE BERG, THORE LINDBERG, KARL GUNNAR KÄLLEBRINK 1994 Öppna
4 Våra fasaners fortplantning [Reproduction of Pheasants] {Phasianuis colchicus} KARL BORG 1994 Öppna
4 Two mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Collared Flycatchers Ficedula albicollis [Två blandkullar mellan blåmes och halsbandsflugsnappare] JUHA MERILÄ 1994 Öppna
1 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i sydvästra Sverige 1982-1992 [The breeding success of Black-throated Diver Gavia arctica in southwestern Sweden, 1982-1992] MATS O. G. ERIKSSON, CLAES-GÖRAN AHLGREN, RONNY FALLBERG, GÖRAN KARLSSON, HANS KONGBÄCK 1995 Öppna
3-4 Excessive migratory fattening in a captive Bluethroat Luscinia s. svecica [Ovanligt kraftig fettpålagring hos en blåhake Luscinia s. svecica i fångenskap] ANDERS KVIST, ÅKE LINDSTRÖM, INGRID TULP 1993 Öppna
3-4 A new wintering area of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Bulgaria [En ny övervintringsplats för fjällgås i Bulgarien] D. N. NANKINOV 1993 Öppna
1 Moult in relation to migration in birds - a review [Ruggningsstrategier i forhållande till flyttningen] NILS KJELLÉN 1994 Öppna
1 Flycatching behaviour in some passerines during the late breeding season at Ammarnäs, Swedish Lapland [Flugsnapparbeteende hos några tättingar under senare delen av häckningssäsongen i Ammarnäs, södra Lappland] MARIANO CUADRADO 1994 Öppna
1 The role of naturally stored food supplies in the winter diet of the boreal Willow Tit Parus montanus [Betydelsen av naturligt hamstrade födoforråd i vinterdieten hos den boreala talltitan] ANDERS BRODIN 1994 Öppna
1 Response of female Great Tits Parus major to photoperiodic stimulation and the presence of a male [Hur påverkas talgoxhonans Parus major könsmognad av ökande dagslängd och närvaro av hane?] PERNILLA JONSSON 1994 Öppna
1 Dangerous exploration: nest-cavity inspections by male Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca [Är det farligt för svartvita flugsnapparhanar att inspektera tänkbara bohål?] HANS KÄLLANDER 1994 Öppna
1 Kullöverlappning hos smådoppint Tachybabtus ruficollis [Clutch overlap in the Little Grebe Tachybabtus ruficollis] ANDERS WIRDHEIM 1994 Öppna
2-3 Dynamics of a passerine bird community in a small deciduous wood, S Sweden, during 40 years [Småfågelfaunans sammansättning och beståndsväxlingar i ett litet lövskogsområde i södra Sverige. En 40-årsstudie.] ANDERS ENEMAR, BERITH CAVALLIN, ERIK NYHOLM, INGA RUDEBECK, ANN MARI THORNER 1994 Öppna
3-4 The wintering of Blackcaps Sylvia atricapilla (L.) in Sweden [Vinterförekomsten av svarthätta Sylvia atricapilla (L.) i Sverige] THORD FRANSSON, BENGT-OLOV STOLT 1994 Öppna
1 Duvhökens Accipiter gentilis överlevnad och skattning av dess populationsutveckling i Sverige [Survival and population development of the Goshawk Accipiter gentilis in Sweden] HANS RYTTMAN 1993 Öppna
2 Food caching in the European Nuthatch Sitta europaea [Nötväckans Sitta europea födohamstring] HANS KÄLLANDER 1993 Öppna
2 Differences in bird habitat quality between plantations of Scots and Lodgepole Pine measured in terms of Pied Flycaatcher Ficedula hypoleuca breeding success [Skillnader i biotopkvalitet mellan planteringar av contortatall och vanlig tall mätt som häckningsframgång hos svartvit flugsnappare] 1993 Öppna
2 Ageing of Tree Pipits Anthus t. trivialis [Åldersbestämning av trädpiplärka Anthus trivialis] LENNART KARLSSON, KARIN PERSSON, GÖRAN WALINDER 1993 Öppna
2 Responses of nesting Meadow Pipits Anthus pratensis and White Wagtails Motacilla alba to a stuffed Sparrowhawk Accipiter nisus [Häckande ängspiplärkors och sädesärlors reaktioner på en uppstoppad sparvhök] FRANK GÖTMARK 1993 Öppna
3-4 Rovfåglar i Kvismaredalen vintrarna 1954/55-1989/90 [Wintering raptors in Kvismaredalen 1954/55-1989/90] LEIF LARSSON 1993 Öppna
3-4 Moult strategies of White Wagtail Motacilla alba and Yellow Wagtail Motacilla flava in central Sweden [Ruggningsstrategier hos sädesärla och gulärla i mellersta Sverige] JAN SONDELL 1993 Öppna
3-4 Age dependent variation in wing length of Bearded Tits Panurus biarmicus [Åldersrelaterad variation i vinglängd hos skäggmesen Panurus biarmicus] BO NIELSEN 1993 Öppna
3-4 Diurnal song pattern in the Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus [Sångmönster under dygnet hos trastsångare Acrocephalus arundinaceus] DENNIS HASSELQUIST, STAFFAN BENSCH, ULF OTTOSSON 1993 Öppna
3-4 Variation in survival in an increasing population of the Greylag Goose Anser anser in Scania, southern Sweden [Variation i överlevnad hos en växande grågåspopulation i Skåne, södra Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1993 Öppna
3-4 Different ecology in male and female wintering Snowy Owls Nyctea scaandiaca L. in Sweden due to colour and size dimorphism [Olika ekologi hos hanar och honor av fjälluggla under övervintring i Sverige beroende på färg- och storleksdimorfism] HENRIK LIND 1993 Öppna
3-4 Gulls and Fulmars following ships and feeding on discards at night [Måsar och stormfåglar som följer fartyg och lever på fiskeavfall nattetid] STEFAN GARTHE, OMMO HÜPPOP 1993 Öppna
2 Pattern and predictability of potential wind assistance for waders and geese migrating from West Africa and the Wadden Sea to Siberia [Vindarnas mönster och deras förutsägbarhet för vadare och gäss på vårflyttning från Västafrika och Vadehavet till Sibirien] THEUNIS PIERSMA, SJON VAN DE SANT 1992 Öppna
2 The importance of mires as breeding habitat for wetland birds in Sweden [Myraarnas betydelse som häckningsbiotop för våtmarksfåglar] BJÖRN L. ARVIDSSON, ULF BOSTRÖM, BÖRJE DAHLÉN, ADJAN DE JONG, ULF KOLMODIN, SVEN G. NILSSON 1992 Öppna
2 Feeding areas and local movement patterns of post-breeding Greylag Geese Anser anser in South Sweden LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1992 Öppna
2 Blåstrupens Luscinia s. svecica trekkeveier [The migration routes of the Bluethroat Luscinia s. svecica] GEIR SVERRE ANDERSEN, PER GYLSETH 1992 Öppna
3-4 Laying and clutch size of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Trädkryparens Certhia familiaris värpning och kullstorlek i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1992 Öppna
3-4 Low reproductive success in a colony of Black-headed Gulls Larus ridibundus - mass starvation of nestlings? STAFFAN BENSCH 1992 Öppna
3-4 Sjöfågelbeståndets utveckling i Bullerö skärgård efter invandring av mink [Development of waterbird populations in the Bullerö arachipelago off Stockholm after colonization by Mink] ÅKE ANDERSSON 1992 Öppna
3-4 Status and population changes of farmland birds in southern Sweden [Status och populationsförändringar hos jordbruksfåglar i södra Sverige] JEREMY ROBERTSON, ÅKE BERG 1992 Öppna
3-4 Interspecific variation in time budgets among sympatric dabbling ducks [Variationer i samexisterande simänders tidsbudget] MÅRTEN ÅSTRÖM 1992 Öppna
3-4 The primary moult of the Brambling Fringilla montifringilla evaluated by four different methods [Bergfinkens handpenneruggning vid Ånnsjön] THOMAS HOLMBERG 1992 Öppna
3-4 Kvicksilver och häckningsstörningar [Mercury and reproductive impairment] KARL BORG 1992 Öppna
1 Regional song dialects of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana L. in Sweden GUSTAV ÅSTROM, BENGT-OLOV STOLT 1993 Öppna
1 Seabird distribution and numbers in selected offshore parts of the Baltic Sea, winter 1992 [Havsfåglars utbredning och antal i valda delar av Östersjön, vintern 1992] JAN DURINCK, HENRIK SKOV, PER ANDELL 1993 Öppna
1 Distribution of Sylvia warblers at a stopover site during spring [Fördelningen av Sylvia-sångare på en rastplats under vårflyttningen] HASSE BERGLUND, THORD FRANSSON 1993 Öppna
2 Selection and exploitation of feeding areas by staging and wintering geese in southmost Sweden [Val och utnyttjande av furageringsområden av rastande och övervintrande gäss i sydligaste Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1991 Öppna
2 Strömstarens Cinclus c. cinclus utbredning och häckningsbiologi i Värmland [Distribution and breeding ecology of the Dipper Cinclus c. cinclus in the province of Värmland, central Sweden] ERIK BORGSTRÖM 1991 Öppna
2 Breeding biology of the Lapland Bunting Calcarius lapponicus in Lapland, Sweden [Lappsparvens Calcarius lapponicus häckningsbiologi i Lappland] PETER GIEROW, MARTIN GIEROW 1991 Öppna
2 Primary moult of the Brambling Fringilla montifringilla in northern Sweden [Handpenneruggning hos bergfinken Fringilla montifringilla i norra Sverige] ULF OTTOSSON, FREDRIK HAAS 1991 Öppna
2 Rosenfink Carpodacus erythrinus med utfärgad röd dräkt redan första våren [Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus with red plumage already in its first spring] KÅRE STRÖM 1991 Öppna
2 Differences in prey capture efficiency of adult and juvenile Common Sterna hirundo and Arctic S. paradisaea terns [Skillnader i fiskeframgång mellan gamla och unga fisk- och silvertärnor] HANS KÄLLANDER 1991 Öppna
1 Requirements by the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major for a suburban life [Större hackspettens Dendrocopos major krav för att häcka i bostadsområden] LENNART HANSSON 1992 Öppna
1 Variation in wing length in relation to sex and age of Marsh Tits Parus palustris [Variation i vinglängd i relation till kön och ålder hos entita Parus palustris] JAN-ÅKE NILSSON 1992 Öppna
1 Population trends and fluctuations in Swedish woodpeckers [Beståndstrender och fluktuationer hos svenska hackspettar] SVEN G. NILSSON, OLA OLSSON, SÖREN SVENSSON, ULF WIKTANDER 1992 Öppna
1 The age of young Willow Warblers Phylloscopus trochilus estimated from different stages of post-juvenile moult [Ålder hos unga lövsångare Phylloscopus trochilus i olika stadier av ungfågelruggningen] STAFFAN BENSCH, ÅKE LINDSTRÖM 1992 Öppna
1 Levels of mercury in eggs of Red-throated Diveer Gavia stellata and Black-throated Diver G. arctica in Southwest Sweden [Kvicksilver i ägg av smålom Gavia stellata och storlom Gavia arctica i sydvästra Sverige] MATS O.G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON, CLAES-GÖRAN AHLGREN 1992 Öppna
1 Reproductive success of the Shore Lark Eremophila alpestris in southern Lapland [Häckningsframgång hos berglärka i södra Lappland] SÖREN SVENSSON, OLOF BERGLUND, JAN TISELL, ÅSA BODENMALM, ÅSA ERLANDSSON, MARITA HÄLLGREN, TINA JONSSON, PERNILLA NILSSON 1992 Öppna
2 Blodparasiter och deras spridningsvägaar inom fågelfaunan [Blood parasites and their mode of spread among birds] KARL BORG 1992 Öppna
4 Fuel deposition and speed of early autumn migration of juvenile Bluethroats Luscinia s. svecica leaving their natal area in Swedish Lapland. [Fettupplagring och inledande höstflyttningshastighet hos juvenila blåhakar Luscinia s. svecica i Lappland] ÅKE LINDSTRÖM & JOHAN LIND 2001 Öppna
4 Robin Erithacus rubecula found in juvenile plumage on spring migration. [Rödhake Erithacus rubecula påträffad i juvenil dräkt under vårflyttning] JONAS WALDENSTRÖM & DANIEL BENGTSSON 2001 Öppna
1 Crossbill (Genus Loxia) evolution in the West Palearctic - a look at the fossil evidence [Artbildning hos korsnäbbar (släktet Loxia) i Västpalearktis - en studie av fossial fynd TOMMY TYRBERG 1991 Öppna
1 Distribution, reproductive success, and population trend in the Dunlin Calidris alpina schinzii on the Swedish west coast [Förekomst, häckningsframgång och populationsutveckling hos sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii på svenska västkusten] DONALD BLOMQVIST & OLOF C. JOHANSSON 1991 Öppna
1 Autumn migrating Bluethroats Luscinia s. svecica orient in an eastsoutheasterly direction at Gävle, East Sweden [Höstflyttande blåhakar Luscinia s. svecica orienterar i ostsydostlig riktning vid Gävle] HANS ELLEGREN & KJELL WALLIN 1991 Öppna
1 Great Tits incubating empty nest cups [Talgoxar ruvar tomma balar] HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON, CHRISTINA WALIN, NILS-ERIK WALLIN 1991 Öppna
1 Köns- och åldersbestämning av svart rödstrjärt Phoenicurus ochruros [Sexing and aging of Black Redstarts Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1991 Öppna
1 Wing length criteria for sex determination of Robind Erithacus rubecula wintering in southern Spain [Vinglängdskriterier för könsbestämning av rödhakar Erithacus rubecula överintrande i södra Spanien] MARIANO CUADRADO 1991 Öppna
1 Notes on the breeding biology of the Barred Warbler Sylvia nisoria at Ottenby, Sweden [Häckningsdata för höksångare Sylvia nisoria vid Ottenby] ANDERS HEDENSTRÖM & SUSANNE ÅKESSON 1991 Öppna
1 Preference for nest site height selection in the Starling Sturnus vulgaris - an experiment with nest-boxes [Preferens för olika bohöjd hos staren Sturnus vulgaris - ett holkexperiment] SÖREN SVENSSON 1991 Öppna
2 Effekten av dåligt väder på gråsiskans Carduelis flammea häckning ett björkfröfattigt år i södra Lappland [Effects of bad weather on the breeding of the Redpoll Carduelis flammea in a year with a poor birch seed crop in southern Lapland] BODIL NYSTRÖM, HANS NYSTRÖM 1991 Öppna
2 Migration pattern of Finnish Bean Geese Anser fabalis [Flyttningsmönster hos finska sädgäss Anser fabalis] LEIF NILSSON, MATTI K. PIRKOLA 1991 Öppna
3-4 1997 Öppna
4 Sträckvägar och sträckbeteende hos labbar Stercorarius. [Migration routes and behaviour of skuas Stercorarius] GUNNAR JAKOBSSON & BJORN JOHANSSON 2001 Öppna
4 Häckfagelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2000. [The breeding birds in the outer archipelago of eastern Småland 1990- 2000] THOMAS JOHANSSON & TOMMY LARSSON 2001 Öppna
4 The adrenocortical responses to stress in breeding male Chaffinches Fringilla coelebs and Bramblings F. montifringilia in Sweden. [Stresskänslighet hos häckande hanar av bofink och bergfink i Sverige] BENGT SILVERIN & JOHN WINGFIELD 2001 Öppna
4 Effects of restoration and management regime on the avifaunal composition on Swedish wet meadows. [Effekter av restaurering och skötselmetod på fågelfaunans sammansättning på svenska våtängar] MAGNUS HELLSTRÖM & ÅKE BERG 2001 Öppna
2-3 1994 Öppna
3-4 Willow Warbler Phylloscopus trochilus nesting in a juniper during a peak lemming year. [Lövsångare Phylloscopus trochilus häckar uppe i en enbuske under ett lämmelår] KEITH W. LARSON & SIEGLINDE KUNDISCH 2012 Öppna
2 Differences in foraging ecology of Wood Sandpiper Tringa glareola and Ruff Philomachus pugnax during spring migration in Sajna River valley (nor thern Poland). [Skillnader i födosöksekologi hos grönbena Tringa glareola och brushane Philomachus pugnax under vårflyttningen i Sajnaflodens dalgång (norra Polen)] MAŁGORZATA KRUPA, MATEUSZ SCIBORSKI, ROBERT KRUPA, RAFAŁ POPIS & JUSTYNA WOŁOSZYN 2009 Öppna
1-2 Behaviour and survival of Common Guillemot Uria aalge chicks at departure from a nest site in the Baltic Sea. [Beteenden och överlevnadschanser för sillgrissleungar Uria aalge i Östersjön när de lämnar sina boplatser] MÅNS HJERNQUIST, BJÖRN HJERNQUIST & MÅRTEN B. HJERNQUIS 2012 Öppna
1-2 Impact on breeding birds of a semi-offshore island-based windmill park in Åland, Northern Baltic Sea. [Effekten på den häckande fågelfaunan av en vindkraftspark på småöar på Åland, norra Östersjön] ANTTI TANSKANEN 2012 Öppna
1-2 Incestuous broods of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Poland. [Häckning av syskonpar hos sångsvan Cygnus cygnus i Polen] KRZYSZTOF DUDZIK, MICHAŁ POLAKOWSKI, ŁUKASZ JANKOWIAK, ROBERT DOBOSZ, ERNEST BIELAK, MATEUSZ ALBRYCHT 2012 Öppna
1-2 A Blue Tit Cyanistes caeruleus population: its recent increase and breeding data. [En blåmespopulation under 60 år: dess sentida ökning samt häckningsdata] KARL-GUSTAV SCHÖLIN & HANS KÄLLANDER 2012 Öppna
1-2 Non-breeding ecology of the Whinchat Saxicola rubetra in Nigeria. [Buskskvättans Saxicola rubetra ekologi under övervintring i Nigeria] YAHKAT BARSHEP, ULF OTTOSSON, JONAS WALDENSTRÖM & MARK HULME 2012 Öppna
1-2 Dräktvariation hos skärpiplärka Anthus petrosus littoralis och vattenpiplärka Anthus spinoletta i vinterdräkt. [Plumage variation of Rock Pipit Anthus petrosus littoralis and Water Pipit Anthus spinoletta in winter plumage] REINO ANDERSSON 2012 Öppna
1-2 Distribution and numbers of wintering sea ducks in Swedish offshore waters. [Utbredning och antal av övervintrande havsänder i svenska utsjövatten] LEIF NIlSSON 2012 Öppna
1-2 Ornitologernas världskongress: 2010 i Brasilien, 2014 i Japan – kort referat och inbjudan. [The International Ornithological Congress: 2010 in Brazil, 2014 in Japan – brief report and invitation] SÖREN SVENSSON 2012 Öppna
3-4 What knowledge is ”jizz”? [Vilken typ av kunskap menas med begreppet ”jizz”?] HENRIK LERNER & HÅKAN TUNÓN 2012 Öppna
3-4 Spring fuelling by arctic Dunlins Calidris a. alpina in the southern Baltic and the potential role of a changing climate. [Fettupplagring under våren hos kärrsnäppa Calidris a. alpina i södra Östersjön och möjliga följder av en klimatändring] JOHAN STEDT & ÅKE LINDSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Häckfågelfaunan i en sydsvensk ädellövskog under 40 år – revirkartering av Ottenby lund 1972–2011 [The breeding bird community over 40 years in a rich broadleaved forest at Ottenby in southern Sweden] DANIEL BENGTSSON & ÅkE LINDSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of breeding waterfowl in the Swedish mountain chain between 1972–1975 and 2009. [Förändringar i antal och utbredning av häckande sjöfåglar i svenska fjällkedjan mellan 1972–1975 och 2009] LEIF NILSSON & JOHAN NILSSON 2012 Öppna
3-4 Distribution and numbers of moulting non-breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States and South Sweden. [Geografisk fördelning och antal av ruggande icke häckande sångsvanar Cygnus cygnus i Baltikum och Sydsverige] HAKON KAMPE-PERSSON, DMITRIJS BOIKO & JULIUS MORKŪNAS 2012 Öppna
3-4 An exceptionally large Willow Warbler Phylloscopus trochilus. [En ovanligt stor lövsångare Phylloscopus trochilus] ÅKE LINDSTRÖM, STAFFAN BENSCH & ANDERS HEDENSTRÖM 2012 Öppna
2-4 The migrations of Finnish Bean Geese Anser fabalis in 1978–2011. [Flyttning hos finska sädgäss Anser fabalis 1978–2011] LEIF NILSSON 2011 Öppna
1 Density and reproductive success of Skylarks Alauda arvensis on organic farms – an experiment with unsown Skylark plots on autumn sown cereals. [Täthet och häckningsframgång hos sånglärka Alauda arvensis på ekologiska jordbruk – ett experiment med osådda rutor i höstsådd stråsäd] ÅKE BERG & OLLE KVARNBÄCK 2011 Öppna
1 Moult pattern of primaries and secondaries during first and second flight feather molt in Great Grey Owls Strix nebulosa. [Mytemønster i vingen hos lappugle Strix nebulosa etter første og andre svingfjærmyting] ROAR SOLHEIM 2011 Öppna
1 Höstflyttande kungsfåglars Regulus regulus vikt på tre näraliggande rastplatser i sydöstra Sverige. [The body mass of Goldcrests Regulus regulus at three closely situated stopover sites during autumn migration in southeastern Sweden] ROLF LARSSON 2011 Öppna
1 The stopover behaviour of the Garden Warbler Sylvia borin in Obudu, southeast Nigeria. [Trädgårdssångarens Sylvia borin beteende under rastning i Obudu, sydöstra Nigeria] SOLADOYE B. IWAJOMO, ULF OTTOSSON, YAHKAT BARSHEP, ANDERS HELSETH, MARK F. HULME, MATTHEW STEVENS & JONAS WALDENSTRÖM 2011 Öppna
1 A white feathered area on the forehead is more common in hybrids of Greylag Goose Anser anser and Greater Canada Goose Branta canadensis than in the parent species. [Ett vitt befjädrat område på huvudet närmast näbben är vanligare på hybrider mellan grågås Anser anser och kanadagås Branta canadensis än det är på föräldraarterna] C. G. GUSTAVSSON 2011 Öppna
1 Occurrence of swan hybrids around the Baltic Sea – an outcome of range expansions? [Förekomst av svanhybrider omkring Östersjön – ett resultat av utvidgade utbredningsområden?] HAKON KAMPE-PERSSON & DMITRIJS BOIKO 2011 Öppna
1 Blåmespar Parus caeruleus föder upp unge av svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [Blue Tit Parus caeruleus pair raises a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nestling] JAN-ERIC NILSSON 2011 Öppna
1 Hur stor andel av de i Sverige inräknade sädgässen har utgjorts av taigasädgäss Anser fabalis fabalis? [How large proportion of the Bean Geese counted in Sweden was made up of Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis?] HAKON KAMPE-PERSSON 2011 Öppna
2-4 A 64-year study of a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population. [En 64 år lång studie av en svartvit flugsnapparpopulation] KARL GUSTAV SCHÖLIN & HANS KÄLLANDER 2011 Öppna
2-4 Population fluctuations and timing of spring migration of the Scandinavian Bluethroat Luscinia svecica svecica at Ottenby Bird Observatory, Sweden, 1955–2008. [Beståndsvariationer och tidsförlopp för vårflyttningen hos den skandinaviska blåhaken Luscinia svecica svecica vid Ottenby fågelstation, Sverige, 1955–2008] STAFFAN SVANBERG & JONAS WALDENSTRÖM 2011 Öppna
2-4 Breeding biology of Purple Sandpipers Calidris maritima on the Hardangervidda, southern Norway. [Häckningsbiologin hos skärsnäppa Calidris maritima på Hardangervidda, södra Norge] RAB RAE, MIKE NICOLL, RON SUMMERS, STUART RAE & KEITH BROCKIE 2011 Öppna
2-4 Field notes on the breeding biology of the Dotterel Charadrius morinellus in arctic Norway. [Fältnoteringar om häckningsbiologin hos fjällpipare Charadrius morinellus i arktiska Norge] LUTZ LÜCKER, SIEGFRIED KRAATZ †, BÄRBEL KRAATZ 2011 Öppna
2-4 Records of brown plumage aberration in the Common Buzzard Buteo buteo. [Fynd av brun dräktavvikelse hos ormvråk Buteo buteo] MICHAL CIACH, ANNA KWARCIANY & DARIUSZ SWITALA 2011 Öppna
2-4 Talgoxens Parus major antal och häckningsbiologi – resultat av 25 års holkstudier. [Numbers and breeding biology of the Great Tit Parus major – results of a 25 year nest-box study] JAN-ERIC NILSSON 2011 Öppna
2-4 Dynamics and reproduction of a nest-box breeding population of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca in a subalpine birch forest in Swedish Lapland during a period of 46 years. [Beståndsvariation och häckningsresultat hos holkhäckande svartvit flugsnappare i fjällbjörkskog i Lappland under 46 år] N. ERIK I. NYHOLM 2011 Öppna
2-4 Ortolan Bunting Emberiza hortulana at Kvismaren, central Sweden – breeding studies and suggested management. [Ortolansparven Emberiza hortulana vid Kvismaren, centrala Sverige – häckningsstudier och förslag till skötsel] JAN SONDELL, CRAIG BROOKES & MAGNUS PERSSON 2011 Öppna
2-4 Dynamics of garden birds at a feeding station in a suburban area near Oslo, Norway, 2000–2008. [Variationer i fåglarnas antal vid en matningsplats i en trädgård i ett förortsområde nära Oslo, Norge, 2000–2008] KÅRE ELGMORK 2011 Öppna
2-4 Vattenrall Rallus aquaticus som häckfågel på torrmark och möjlig predator på småfågel. [The Water Rail Rallus aquaticus breeding in dry habitat and possible predator on songbirds] DAN LUNDBERG 2011 Öppna
3-4 Naturalised geese in Europe. [Naturaliserade gäss i Europa] HAKON KAMPE-PERSSON 2010 Öppna
3-4 Tundra Bean Goose Anser fabalis rossicus during spring migration in northern Sweden – rare visitor or regular passage migrant? [Tundrasädgåsen Anser fabalis rossicus under vårflyttningen i norra Sverige – en sällsynt gäst eller regelbunden flyttfågel?] THOMAS HEINICKE 2010 Öppna
3-4 Satellite tracking of Bean Geese Anser fabalis fabalis and A. f. rossicus from spring staging areas in northern Sweden to breeding and moulting areas. [Satellitspårning av sädgäss (Anser fabalis fabalis och A. f. rossicus) från rastplatser i norra Sverige till häckningsområden och ruggningsplatser] LEIF NILSSON, ADRIAAN DE JONG, THOMAS HEINICKE & KJELL SJÖBERG 2010 Öppna
3-4 Review of the historical distribution of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Europe [Översikt av den historiska utbredningen av fjällgås Anser erythropus i Europa] JOHAN H. MOOIJ 2010 Öppna
3-4 The Swedish population of Lesser White-fronted Goose Anser erythropus – supplemented or re-introduced? [Det svenska beståndet av fjällgås Anser erythropus – förstärkt eller återinplanterat?] ÅKE ANDERSSON & NIKLAS HOLMQVIST 2010 Öppna
3-4 Dutch Greylag Geese Anser anser: migrants or residents? [Grågåsen Anser anser i Holland: flytt- eller stannfågel?] BEREND VOSLAMBER, ELISE KNECHT & DAVID KLEIJN 2010 Öppna
3-4 Assessing impacts on geese from mining activities in the Ramsar site Heden, East Greenland. [Undersøgelse af påvirkning fra mineaktiviteter i Ramsarområdet Heden i Østgrønland] CHRISTIAN M. GLAHDER, DAVID BOERTMANN & JESPER MADSEN 2010 Öppna
3-4 A working model for preventing crop damage caused by increasing goose populations in Sweden. [En arbetsmodell för att förebygga skador på gröda orsakade av växande gåspopulationer i Sverige] MIKAEL HAKE, JOHAN MÅNSSON & ANNE WIBERG 2010 Öppna
2-4 Status and trends of the Canada Goose Branta canadensis in France. [Tillstånd och utveckling för kanadagåsen Branta canadensis i Frankrike] CAROL FOUQUE & VINCENT SCHRICKE 2011 Öppna
2 Coloured tail-coverts in Anser × Branta goose hybrids despite allwhite coverts in both parent species. [Färgade stjärttäckare hos Anser × Branta gåshybrider trots helvita täckare hos båda föräldraarterna] C. G. GUSTAVSSON 2010 Öppna
2 Effect of urbanization and feeding intensity on the distribution of wintering Mallards Anas platyrhynchos in NE Poland. [Effekt av urbanisering och matning på förekomsten av övervintrande gräsänder Anas platyrhynchos i nordöstra Polen] MICHAL POLAKOWSKI, MICHAL SKIERCZYØSKI & MONIKA BRONISZEWSKA 2010 Öppna
2 Immature Long-tailed Skuas Stercorarius longicaudus in Swedish Lapland in 2009. [Förekomst av unga fjällabbar Stercorarius longicaudus i Lappland under 2009] ROB VAN BEMMELEN 2010 Öppna
2 Nesting biology of the Hooded Crow Corvus corone cornix in a mixed residential-agricultural area in southern Sweden. [Gråkråkans Corvus corone cornix häckningsbiologi i en blandmiljö av bebyggelse och jordbruk i södra Sverige] REBECCA HESSEL & JOHAN ELMBERG 2010 Öppna
2 What do population viability analyses tell about the future for Baltic Dunlin Calidris alpina schinzii and Montagu’s Harrier Circus pygargus on Öland? [Vad berättar sårbarhetsanalyser om framtiden för sydlig kärrsnäppa och ängshök på Öland?] PER-ERIC BETZHOLTZ, TOBIAS BERGER, JAN PETERSSON & JOHAN STEDT 2010 Öppna
2 First proven record of withinyear nest reuse by a pair of Bramblings Fringilla montifringilla. [Första bevisade fallet av återanvändning av ett bo samma år hos bergfink Fringilla montifringilla] VLADIMIR YU. ARKHIPOV 2010 Öppna
3-4 Expanding Goose Populations and their Management – Introduction BART EBBINGE 2010 Öppna
3-4 Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends. [Aktuella skattningar av gåsbeståndens storlek i västra Europa, analys av kunskapsluckor och utvärdering av trender] ANTHONY D. FOX, BART S. EBBINGE, CARL MITCHELL, THOMAS HEINICKE, TOMAS AARVAK, KENDREW COLHOUN, PREBEN CLAUSEN, SERGEY DERELIEV, SÁNDOR FARAGÓ, KEES KOFFIJBERG, HELMUT KRUCKENBERG, MAARTEN J. J. E. 2010 Öppna
3-4 Trends in goose numbers wintering in Britain & Ireland, 1995 to 2008. [Trender för antal gäss som övervintrar i Storbritannien och Irland 1995–2008] CARL MITCHELL, KENDREW COLHOUN, ANTHONY D. FOX, LARRY GRIFFIN, COLETTE HALL, RICHARD HEARN, CHAS HOLT & ALYN WALSH. 2010 Öppna
3-4 Numbers and distributions of geese in Hungary 1984–2009 [Antal och utbredning av gäss i Ungern 1984–2009] SÁNDOR FARAGÓ 2010 Öppna
4 A stable bird community during 27 years (1980–2006) in the nemoral broadleaf wood Dalby Söderskog National Park. [Ett stabilt fågelsamhälle under 27 år (1980–2006) i den nemorala lövskogen Dalby Söderskog nationalpark] SÖREN SVENSSON 2009 Öppna
4 Is the breeding distribution of Broad-billed Sandpipers Limicola falcinellus moving uphill? [Håller myrsnäppan Limicola falcinellus på att flytta upp på fjällheden?] MARTIN GREEN, JOHANNES HUNGAR, ROBERT RANKIN 2009 Öppna
4 First, second and replacement broods in the breeding biology of a Treecreeper Certhia familiaris population. [Förstakullar, andrakullar och omläggningskullar i häckningsbiologin hos en population trädkrypare Certhia familiaris] ANDERS ENEMAR 2009 Öppna
1 Vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i storlommens Gavia arctica häckningssjöar, samt en jämförelse med smålommens Gavia stellata fiskesjöar. [Water chemistry and the composition of fish stocks in the breeding lakes of Blackthroated Diver Gavia arctica, and a comparison with the fishing lakes of Redthroated Diver Gavia stellata] MATS O.G. ERIKSSON & HEIDI PALTTO 2010 Öppna
1 Species trends, turnover and composition of a woodland bird community in southern Sweden during a period of fifty-seven years. [Arternas trender, omsättning och andelar inom ett skogligt fågelsamhälle i södra Sverige under femtiosju år] SÖREN SVENSSON, ANN MARI THORNER & N. ERIK I. NYHOLM 2010 Öppna
1 Evaluation of the analysis of distance sampling data: a simulation study. [Utvärdering av avståndsanalys av inventeringsdata: en simuleringsstudie] ROBERT EKBLOM 2010 Öppna
1 Blåstjärt Tarsiger cyanurus sjunger som talltita Poecile montanus. [Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus singing like a Willow Tit Poecile montanus] HENRIK LIND 2010 Öppna
2 Brood size of four titmice (Paridae) during 1962–2001. [Kullstorlek för fyra arter mesar (Paridae) 1962–2001] HANS RYTTMAN & K. SUSANNA S. HALL-KARLSSON 2010 Öppna
2 Clutch and egg size variation in the Marsh Harrier Circus aeruginosus in eastern Poland. [Variation i kull- och äggstorlek hos brun kärrhök Circus aeruginosus i östra Polen] MARCIN POLAK 2010 Öppna
1 Territoriality in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus in its winter quarter in Lesotho. [Revirhållande lövsångaren Phylloscopus trochilus i vinterkvarteret i Lesoto] GRZEGORZ KOPIJ 2009 Öppna
1 The first record of melanism in the Red-backed Shrike Lanius collurio. [Första fyndet av melanism hos törnskata Lanius collurio] MICHAŁ CIACH 2009 Öppna
1 Long handling time of a big prey – Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus foraging on frog. [Lång hanteringstid för ett stort byte – trastsångare Acrocephalus arundinaceus sväljer en groda] DARIUSZ JAKUBAS & KATARZYNA WOJCZULANIS-JAKUBAS 2009 Öppna
1 Tofsvipa Vanellus vanellus häckande på kalhygge. [Lapwing Vanellus vanellus breeding in a forest clear-cut] DAN LUNDBERG 2009 Öppna
1 Food-storing of slime mould in Siberian Jay Perisoreus infaustus during the postbreeding season. [Hamstring av slemsvamp hos lavskrika Perisoreus infaustus efter häckningssäsongen] BORIS P. NIKOLOV & IVA P. HRISTOVA 2009 Öppna
4 The occipital face of the Pygmy Owl Glaucidium passerinum. [Det occipitala ansiktet hos sparvugglan Glaucidium passerinum] MIKAEL VESANEN 2009 Öppna
4 Spring migration of the Taiga Bean Goose Anser f. fabalis along the “Western Flyway” in northern Sweden: numbers in 2003–2008 and timing in comparison with the “Central Flyway” in Finland. [Vårflyttning av taigasädgås Anser f. fabalis längs den ”västra flyttvägen” i norra Sverige: rastantal 2003–2008 och tidsmässig kulmination i jämförelse med den ”centrala flyttvägen” i Finland] ULF SKYLLBERG, ISMO NOUSIAINEN, PER HANSSON, PER BERNHARDTSON, ÖSTEN ANDERSSON & MATTIAS NORDLUND 2009 Öppna
4 Male and female Penduline Tit Remiz pendulinus can reverse their desertion decisions. [Hane och hona av pungmes Remiz pendulinus kan ändra sina beslut om att överge äggkullen] BEATA CZYX, OLOF PERSSON & PETER ÖHRSTRÖM 2009 Öppna
4 En långtidsstudie av talgoxens Parus major häckningsbiologi i ett mellansvenskt blandskogsområde. [A long-term study of the breeding biology of the Great Tit Parus major in a mixed forest in South Central Sweden] KARL GUSTAV SCHÖLIN 2009 Öppna
4 Indication of an interspecies “spill-over” reaction in Common Swift Apus apus. [Mellanartsreaktion tolkad som ”överspillshandling” hos tornseglare Apus apus] OLLE TENOW, TORBJÖRN FAGERSTRÖM & CRIS LUENGO 2009 Öppna
1 Images of Barnacle Goose Branta leucopsis hybrids – a photo documentation of some crosses with different Anser species. [Bilder av hybrider av vitkindad gås Branta leucopsis – en fotodokumentation av några korsningar med olika Anser-arter] C. G. GUSTAVSSON 2009 Öppna
1 Breeding Skylarks Alauda arvensis on organic set-asides – effects of time of cutting, vegetation structure and landscape composition. [Effekter av putsningstidpunkt, vegetationsstruktur och landskapssammansättning på sånglärkor som häckar på ekologiska trädor] ÅKE BERG, OLLE KVARNBÄCK & ÅSA GUSTAFSSON 2009 Öppna
1 Occurrence of Continental Blackcaps Sylvia atricapilla in northern Europe. [Kontinentala svarthättors Sylvia atricapilla uppträdande i norra Europa] DANIEL BENGTSSON, THORD FRANSSON & JAN ERIK RØER 2009 Öppna
3-4 2008 Öppna
2 Waterbird dynamics at the shallow Lake Krankesjön, southern Sweden: a long-term study. [Beståndsvariationer i Krankesjöns simfågelfauna: en långtidsstudie] HANS KÄLLANDER, LARS-ANDERS HANSSON, CHRISTER BRÖNMARK & ALICE NICOLLE 2009 Öppna
2 First, second and replacement broods in the breeding biology of a Treecreeper Certhia familiaris population. [Förstakullar, andrakullar och omläggningskullar i häckningsbiologin hos en population trädkrypare Certhia familiaris] ANDERS ENEMAR 2009 Öppna
3 Population trends for Swedish breeding birds. [Populationstrender för fåglar som häckar i Sverige] RICHARD OTTVALL, LARS EDENIUS, JOHAN ELMBERG, HENRI ENGSTRÖM, MARTIN GREEN, NIKLAS HOLMQVIST, ÅKE LINDSTRÖM, TOMAS PÄRT & MARTIN TJERNBERG 2009 Öppna
1 Brood size of twelve farmland bird species in Sweden during 1962–2001. [Kullstorlek hos tolv arter jordbruksfåglar i Sverige under perioden 1962–2001] HANS RYTTMAN & K. SUSANNA S. HALL-KARLSSON 2009 Öppna
1 Revirtäthet och boplatsval av skata Pica pica i olika typer av urbana miljöer. [Territory density and nest site choice of Magpie Pica pica in different types of urban settings] TOMAS VIKTOR 2009 Öppna
1 2008 Öppna
2 Historical occurrence of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in the Atlantic flyway. [Historisk förekomst av fjällgås Anser erythropus i den atlantiska flyttningskorridoren] HAKON KAMPE-PERSSON 2008 Öppna
2 Sex and age composition during autumn migration of Pygmy Owl Glaucidium passerinum in Central Sweden in 2005. [Köns- och åldersfördelning hos höstflyttande sparvugglor Glaucidium passerinum i mellersta Sverige 2005] MICHAL POLAKOWSKI, MONIKA BRONISZEWSKA & MICHAL SKIERCZYOSKI 2008 Öppna
2 Skillnader i reviretablering under hösten mellan adulta och årsunga hannar av svart rödstjärt Phoenicurus ochruros på Cypern och Kreta. [Differences in territory establishment during the autumn between adult and yearling males of Black Redstart Phoenicurus ochruros on Cyprus and Crete] REINO ANDERSSON 2008 Öppna
2 Epimeletic behaviour in airborne Common Swifts Apus apus: do adults support young in flight? [Epimeletiskt beteende hos flygande tornseglare Apus apus: hjälper vuxna de unga i flykten?] OLLE TENOW, TORBJÖRN FAGERSTRÖM & LARS WALLIN 2008 Öppna
2 Häckningsbiotop och boplatsval hos kungsörn Aquila chrysaetos (L.) på Gotland. [Breeding habitat and nest site selection of the Golden Eagle Aquila chrysaetos (L.) in Gotland] LARS-ERIK WISS 2008 Öppna
2 Impact of predation by the Black Rat Rattus rattus on the breeding success of Cory’s Shearwater Calonectris diomedea on Linosa island (Sicily, Italy). [Effekten av svartråttans Rattus rattus predation på gulnäbbade lirans Calonectris diomedea häckningsframgång på Linosaön (Sicilien, Italien)] GIUSEPPE RANNISI, LOREDANA MURABITO & MARCO GUSTIN 2008 Öppna
2 Ejderns Somateria mollisima boplatstrohet i en koloni på Utklippan i Östersjön. [Nest location fidelity in the Common Eider Somateria mollissima at Utklippan in the Baltic Sea] ROLF LARSSON 2008 Öppna
2 Late breeding of Wood Pigeon Columba palumbus at Linköping, southern Sweden. [Sen häckning av ringduva Columba palumbus i Linköping, södra Sverige] HENRIK LERNER & LENNART NORDENFELT 2008 Öppna
2 Extensive post-juvenile moult in Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in Sweden. [Omfattande post-juvenil ruggning hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus i Sverige] BO NIELSEN 2008 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of wintering waterfowl in Sweden during forty years, 1967–2006. [Förändringar i antal och utbredning hos övervintrande sjöfåglar i Sverige under fyrtio år 1967–2006] LEIF NILSSON 2008 Öppna
3-4 Könsfördelningen hos bläsand Anas penelope under vårsträcket vid Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005. [Sex ratio of the Eurasian Wigeon Anas penelope during spring migration at Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005] SVANTE SÖDERHOLM 2007 Öppna
3-4 The spring migration of Grey Plover Pluvialis squatarola in Sweden. [Vårflyttningen hos kustpipare Pluvialis squatarola över Sverige] SVEN BLOMQVIST, MARTIN GREEN & ÅKE LINDSTRÖM 2007 Öppna
3-4 Distribution and population changes of two subspecies of Chiffchaff Phylloscopus collybita in Sweden. [Utbredning och populationsutveckling hos två raser av gransångare Phylloscopus collybita i Sverige] ÅKE LINDSTRÖM, SÖREN SVENSSON, MARTIN GREEN & RICHARD OTTVALL 2007 Öppna
3-4 Behaviour of Mute Swans Cygnus olor wintering at a municipal beach in Gdynia, Poland. [Knölsvanars Cygnus olor beteende under övervintring på en kommunal strand i Gdynia, Polen] WLODZIMIERZ MEISSNER & KATARZYNA CIOPCINSKA 2007 Öppna
3-4 Occurrence of hybrid geese in Sweden – a conservation problem? [Förekomst av gåshybrider i Sverige – ett naturskyddsproblem?] HAKON KAMPE-PERSSON & HENRIK LERNER 2007 Öppna
3-4 Häckning i träd – en ny trend bland svenska grågäss? [Tree-nesting – a new trend among Swedish Greylag Geese?] HAKON KAMPE-PERSSON 2007 Öppna
1 Ortolansparvens Emberiza hortulana förekomst och habitatval i Sverige. [Distribution and habitat choice of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana in Sweden] RICHARD OTTVALL, MARTIN GREEN, ÅKE LINDSTRÖM, SÖREN SVENSSON, PER-ANDERS ESSEEN & LISELOTT MARKLUND 2008 Öppna
1 Breeding performance of the Fieldfare Turdus pilaris in the subalpine birch zone in southern Lapland: a 20 year study. [Björktrastens Turdus pilaris häckning i den subalpina björkzonen i södra Lappland: en 20-årig studie] OLA ARHEIMER & SÖREN SVENSSON 2008 Öppna
1 Spring staging of Taiga Bean Goose Anser f. fabalis in southern Sweden 2007 – estimate of the size of populations using the western and central flyways. [Vårrastning av taigasädgås Anser f. fabalis i södra Sverige 2007 – uppskattning av storleken på populationer som nyttjar det västra och centrala flyttstråket] ULF SKYLLBERG & MARTIN TJERNBERG 2008 Öppna
1 Resultat av 20 års holkstudier – främst rörande svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [A 20-year study of a nest-box breeding bird population with special regard to the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca] JAN-ERIC NILSSON 2008 Öppna
1 Häckning av svarthakedopping Podiceps auritus i Östergötlands ytterskärgård 2007. [Breeding record of Horned Grebe Podiceps auritus in the outer archipelago of Östergötland in 2007] LARS HEDENSTRÖM 2008 Öppna
1 En inventering av icke-tättingar inom 13 kvadratkilometer lågalpin fjällhed vid Ammarnäs i Lappland 1984–1995. [A survey of non-passerines within 13 square kilometres of low alpine heath at Ammarnäs in Swedish Lapland in 1984–1995] SÖREN SVENSSON 2007 Öppna
1 Birds breeding in farmland stonewalls: The effects of overgrowth. [Häckande fåglar i odlingslandskapets stenmurar: betydelsen av igenväxning] ERIK LINNARSSON 2007 Öppna
2 Häckningsbiologiska rön från en långtidsstudie över en skandinavisk population av talgoxe Parus major. [Findings from a long-term study of the breeding biology of a Scandinavian population of the Great Tit Parus major] ERIK BORGSTRÖM 2007 Öppna
2 Green Warbler Phylloscopus (trochiloides) nitidus recorded at Ottenby, Öland: a first record for Scandinavia. [Kaukasisk lundsångare Phylloscopus (trochiloides) nitidus anträffad på Ottenby, Öland: ett förstafynd för Skandinavien] DARREN E. IRWIN & MAGNUS HELLSTRÖM 2007 Öppna
2 Fjällabbens Stercorarius longicaudus hemortstrohet – en studie av populationen i Stekenjokk. [Site tenacity of the Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus – a study of the population at Stekenjokk] ROLF LARSSON 2007 Öppna
2 Behaviour of Black-throated Diver Gavia arctica and Red-throated Diver Gavia stellata during autumn migration stopover. [Storlommens Gavia arctica och smålommens G. stellata beteende på en rastplats under höstflyttningen] MARCIN POLAK & MICHAL CIACH 2007 Öppna
2 Puffin harvesting and survival at Nólsoy, The Faeroes. [Fångstens omfattning och överlevnaden hos lunnefåglar på Nólsoy, Färöarna] Lech Stempniewicz & Jens-Kjeld Jensen 2007 Öppna
2 A mixed clutch of the Redbacked Shrike Lanius collurio and the Song Thrush Turdus philomelos. [En blandkull mellan törnskata Lanius collurio och taltrast Turdus philomelos] ARTUR GOLAWSKI 2007 Öppna
2 The bird assemblage in an extensive agricultural area during the non-breeding season in central Slovenia. [Fågelsamhället i ett extensivt jordbruksområde utanför häckningstiden i centrala Slovenien] MILAN VOGRIN 2007 Öppna
3 2006 Öppna
4 Matning av ungar hos svarthakedopping Podiceps auritus. [Feeding of young in the Slavonian Grebe Podiceps auritus] Anna Brander & Thomas Karlsson 2006 Öppna
4 Species composition and population fluctuations of alpine bird communities during 38 years in the Scandinavian mountain range. [Artsammansättning och antalsförändringar hos alpina fågelsamhällen under 38 år i de Skandinaviska fjällen] SÖREN SVENSSON 2006 Öppna
4 Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i relation till vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i olika fiskevatten. [Breeding success of the Red-throated Diver Gavia stellata in relation to water chemistry and composition of the fish stocks in different fishing lakes] MATS O. G. ERIKSSON 2006 Öppna
4 Storlommens aggression mot dykänder vid häckplatser kring Skellefteälven, södra Lappland. [Aggression by Black-throated Diver Gavia arctica on diving ducks at their breeding lakes around river Skellefteälven, southern Lapland] LEIF BILDSTRÖM 2006 Öppna
4 Om knipans Bucephala clangula häckningsbiologi i mellersta Värmland. [On the breeding ecology of the Goldeneye Bucephala clangula in middle Värmland] Erik Borgström 2006 Öppna
1 Phenology of spring migration of Wood Sandpiper Tringa glareola through Europe. [Grönbenans Tringa glareola fenologi under vårflyttningen genom Europa] Magdalena Remisiewicz, Włodzimierz Meissner, Pavel Pinchuk & Mateusz Sciborski 2007 Öppna
1 Recovering bird diversity by landscaping a landfill: early stages of succession. [Återskapande av fågeldiversitet genom utformning av en utfyllnad: tidiga stadier i successionen] TAPIO SOLONEN 2007 Öppna
1 Current status and population dynamics of nominate subspecies of Lesser Black-backed Gull Larus fuscus fuscus in the White Sea. [Nuvarande status och populationsdynamik för nominatrasen av silltrut Larus fuscus fuscus i Vita havet] ALEXANDER CHERENKOV, VLADIMIR SEMASHKO & GRIGORI TERTITSKI 2007 Öppna
1 Beräkning av dubbelbeckasinens Gallinago media bestånd i Sverige baserat på nya inventeringar vid Ånnsjön och Storlien. [An estimate of the Great Snipe Gallinago media population in Sweden based on recent surveys at Ånnsjön and Storlien] ROBERT EKBLOM & PETER CARLSSON 2007 Öppna
1-2 Wintering birds on the island of Capri, southwestern Italy. [Övervintrande fåglar på ön Capri, sydvästra Italien] CHRISTIAN HJORT, ARNE ANDERSSON & JONAS WALDENSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Is there seasonal variation in size and mass of Red Admirals Vanessa atalanta on Capri, Italy? [Finns det någon säsongsberoende variation i storlek och vikt hos amiraler Vanessa atalanta på Capri, Italien?] OSKAR BRATTSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Fuelling in front of the Sahara desert in autumn – an overview of Swedish field studies of migratory birds in the eastern Mediterranean. [Fettupplagring inför höstpassagen av Sahara – en översikt av svenskt fältarbete i östra Medelhavet] THORD FRANSSON, SVEN JAKOBSSON, CECILIA KULLBERG, ROGER MELLROTH & THOMAS PETTERSSON 2006 Öppna
3 Varierar brunand Aythya ferina periodiskt? – en analys av inventeringsresultat från Angarnsjöängen, Sverige, 1978–2003 och Engure, Lettland, 1972–1992. [Does the Pochard Aythya ferina vary periodically? – an analysis of census data from Angarnsjöängen, Sweden 1978–2003 and Lake Engure, Latvia 1972–1992] SVANTE SÖDERHOLM 2006 Öppna
3 En långtidsstudie (1938–2004) av flyttfåglarnas ankomst till mellersta Värmland. [A long term study (1938–2004) of arrival dates of migratory birds in middle Värmland] ERIK BORGSTRÖM (†) & LARS SCHÜTT 2006 Öppna
3 Täthet och häckningsframgång för törnskata Lanius collurio på Lovön nära Stockholm. [Density and breeding success of Red-backed Shrike Lanius collurio at Lovön near Stockholm] FREDRIK THERNLUND 2006 Öppna
3 Ankomstdatum 1948–2006 och häckning 1978–2006 i Jämtland för svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, rödstjärt Phoenicurus phoenicurus och lövsångare Phylloscopus trochilus. [Arrival dates 1948–2006 and breeding 1978–2006 in Jämtland for Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca, Redstart Phoenicurus phoenicurus and Willow Warbler Phylloscopus trochilus] NILS SJÖBERG 2006 Öppna
3 Interspecific kleptoparasitism by four species of gull Larus spp. in South Sweden. [Iakttagelser i södra Sverige av fyra måsarters stöld av föda från andra arter] HANS KÄLLANDER 2006 Öppna
3 Wind-dependent foraging flight in the Osprey Pandion haliaetus. [Vindberoende flygteknik hos födosökande fiskgjusar Pandion haliaetus] ROINE STRANDBERG, THOMAS ALERSTAM & MIKAEL HAKE 2006 Öppna
3 Birds off Scoresby Sound, Eastern Greenland, in the spring of 2002. [Fåglar utanför Scoresbysund, Östgrönland, våren 2002] HENRIK KYLIN 2006 Öppna
3 Kittiwakes Rissa tridactyla as kleptoparasites of Great Cormorants Phalacrocorax carbo. [Tretåig mås Rissa tridactyla som kleptoparasit på storskarv Phalacrocorax carbo] HANS KÄLLANDER 2006 Öppna
2-3 Blue Tits Parus caeruleus breeding in House Martin Delichon urbica nest. [Konstaterad blåmeshäckning i hussvalebo] JEAN-MICHEL ROBERGE & JOHAN MÅNSSON 2003 Öppna
4 Population dynamics of the Swedish Ornithological Society. [Populationsdynamiken i Sveriges Ornitologiska Förening] NICLAS JONZÉN, JONAS WALDENSTRÖM & SÖREN SVENSSON 2003 Öppna
4 Timing and seasonal changes in Eider Somateria mollissima spring migration in the northern Öresund, south Sweden, 1975–2001. [Tidpunkt och säsongsförändring för vårsträcket av ejder Somateria mollissima i norra Öresund, södra Sverige, 1975–2001] MATS PETERZ 2003 Öppna
4 Birds in the cold: The effects of plumage structure and environment on operative temerature, shown by spherical models. [Fåglar i kyla: Effekterna av fjäderskrudens struktur och omgivningen på den effektiva temperaturen, studerad med sfäriska modeller] FLIP STOUTJESDIJK 2003 Öppna
4 Habitat quality, breeding success and density in Tawny Owl Strix aluco. [Habitatkvalitet, häckningsframgång och täthet hos kattuggla] MARTIN PERSSON 2003 Öppna
1-2 En barock historia. [A baroque tale] LEVENTE A. S. ERDEÖS 2006 Öppna
1-2 Capri Bird Observatory – a brief historical overview. [Capri Fågelstation – en kort historisk överblick] CHRISTIAN HJORT 2006 Öppna
1-2 Bird migration across the Mediterranean: ringing activities on Capri within the Progetto Piccole Isole. [Fågelflyttning over Medelhavet: ringmärkning på Capri inom Projekt Piccole Isole] FERNANDO SPINA, DARIO PIACENTINI & ALESSANDRO MONTEMAGGIORI 2006 Öppna
1-2 The timing of spring migration in trans-Saharan migrants: a comparison between Ottenby, Sweden and Capri, Italy. [Vårflyttningens tidsmönster hos tropikflyttare: en jämförelse mellan Ottenby, Sverige och Capri, Italien] NICLAS JONZÉN, DARIO PIACENTINI, ARNE ANDERSSON, ALESSANDRO MONTEMAGGIORI, MARTIN STERVANDER, DIEGO RUBOLINI, JONAS WALDENSTRÖM & FERNANDO SPINA 2006 Öppna
1-2 Stopover behaviour of spring migrating Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix on the Island of Capri, Italy. [Rastningsbeteende hos vårflyttande grönsångare Phylloscopus sibilatrix på ön Capri, Italien] NOÉL M. A. HOLMGREN & HENRI ENGSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Autumn migration of some passerines on the island of Capri, southwestern Italy. [Höststräcket av några tättingar på Capri i sydvästra Italien] JONAS WALDENSTRÖM, CHRISTIAN HJORT & ARNE ANDERSSON 2006 Öppna
1-2 Effects of magnetic manipulations on orientation: comparing diurnal and nocturnal passerine migrants on Capri, Italy in autumn. [Effekter av magnetiska manipulationer på orientering: jämförelser mellan dagoch nattflyttande tättingar på Capri, Italien under hösten] SUSANNE ÅKESSON, NICLAS JONZÉN, JAN PETTERSSON, MATTIAS RUNDBERG & ROLAND SANDBERG 2006 Öppna
3 Höstbiologi och sångaktivitet hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros i sydvästra Sverige. [Autumn biology and song activity in a population of Black Redstart Phoenicurus ochruros in southwestern Sweden] REINO ANDERSSON 2001 Öppna
3 Onset of breeding among Swedish Starlings Sturnus vulgaris in relation to spring temperature in 1981–2003. [Häckningsstarten hos svenska starar Sturnus vulgaris i förhållande till vårtemperaturen 1981–2003] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
3 Morphometrical data from 30 bird species on spring migration in northern Tunisia. [Morfometriska data från 30 fågelarter under vårflyttning i norra Tunisien] JONAS WALDENSTRÖM, ULF OTTOSSON & FREDRIK HAAS 2004 Öppna
1 The spring migration of two Bar-tailed Godwit Limosa lapponica populations in Sweden. [Vårflyttningen hos två populationer av myrspov Limosa lapponica över Sverige] MARTIN GREEN, SVEN BLOMQVIST & ÅKE LINDSTRÖM 2003 Öppna
1 Könsfördelning hos övervintrande brunand Aythya ferinai Erstaviken, Sörmland. [Sex ratio among wintering Pochards Aythya ferina at Erstavik, Sörmland] SVANTE SÖDERHOLM 2003 Öppna
1 Breeding success of Wryneck Jynx torquilla during the last 40 years in Sweden. [Häckningsframgången hos göktyta Jynx torquilla under de senaste fyrtio åren i Sverige] HANS RYTTMAN 2003 Öppna
2-3 Why is the Water Rail Rallus aquaticus a very scarce breeder north of 61° N? [Varför är vattenrallen Rallus aquaticus en mycket sällsynt häckfågel norr om 61° N?] G. H. J. DE KROON & M. H. J. MOMMERS 2003 Öppna
2-3 Stopover of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe at Helgoland: where do the migratory routes of Scandinavian and Nearctic birds join and split? [Stenskvättants Oenenthe oenanthe rastning på Helgoland: var förenas och klyvs flyttvägarna för skandinaviska och nearktiska fåglar?] VOLKER DIERSCHKE & JULIA DELINGAT 2003 Öppna
2-3 Variation in bill colour among Greylag Geese Anser anser breeding in south-west Scania. [Näbbfärgsvariation bland grågäss Anser anser häckande i sydvästra Skåne.] HAKON KAMPE-PERSSON 2003 Öppna
2-3 Mås- och kråkfågelförekomsten på en soptipp. [Number of gulls and corvids on a refuse dump] THOMAS KARLSSON 2003 Öppna
2-3 Factors affecting different spatial distribution of wintering Tufted Duck Aythya fuligula and Goldeneye Bucephala clangula in the western part of the Gulf of Gdansk (Poland). [Faktorer som bestämmer olika rumslig fördelning av övervintrande viggar Aythya fuligula och knipor Bucephala clangula i västra delen av Gdanskbukten, Polen] DARIUSZ JAKUBAS 2003 Öppna
2-3 Foraging and diving patterns of the Great Crested Grebe Podiceps cristatus in a fishpond. [Skäggdoppingens Podiceps cristatus fiske- och dykmönster i en fiskdamm.] MILAN VOGRIN 2003 Öppna
2-3 Rödstjärtar Phoenicurus phoenicurus härmar rosenfinkens Carpodacus erythrinus sång. [Redstarts Phoenicurus phoenicurus mimicking the song of the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus] ÅKE LINDSTRÖM 2003 Öppna
2-3 Fiskmås Larus canus dödar årsunge av gluttsnäppa Tringa nebularia. [Common Gull Larus canus kills Greenshank chick Tringa nebularia] ADJAN DE JONG 2003 Öppna
3-4 Polygyni och misstänkt polyandri hos forsärla Motacilla cinerea. [Social polygyny and suspected social polyandry in Grey Wagtails Motacilla cinerea.] DAN LUNDBERG 2000 Öppna
3-4 Återfynd av kungsfåglar Regulus regulus funna i Sverige: tidsmässigt uppträdande samt köns- och åldersfördelning. [Ringing recoveries of Goldcrests Regulus regulus in Sweden: seasonal occurrence, sex and age distribution] URBAN GRENMYR 2000 Öppna
3-4 Breeding waders in Slovenia. [Häckande vadare i Slovenien] MILAN VOGRIN 2000 Öppna
3-4 Nest height and nesting losses of rural and urban Blackbirds Turdus merula. [Bohöjd och boförluster hos koltrastar Turdus merula i stad och på landsbygd] MILAN VOGRIN 2000 Öppna
3-4 Neck collar retention in a Greylag Goose Anser anser population. [Halsringförluster i en population av grågås Anser anser] HAKON PERSSON 2000 Öppna
3-4 Changes in field choice among staging and wintering geese in southwestern Scania, south Sweden. [Förändringar i fältval hos rastande och övervintrande gäss i sydvästra Skåne] LEIF NILSSON & HAKON PERSSON 2000 Öppna
3-4 Is the Kestrel Falco tinnunculus able to discriminate against obnoxious beetles? [Kan tornfalken skilja ut illasmakande skalbaggar?] SIMONE FATTORINI 2000 Öppna
3-4 Ekstremt stort grågåsekuld Anser anser: Adoption eller ægdumpning af flere hunner? [An extremely large brood of Greylag Goose Anser anser: Adoption or egg dumping by several females?] HENNING JENSEN 2000 Öppna
3 Weights of yolk body and hatchling in relation to the egg weight in the Treecreeper Certhia familiaris. [Sambandet mellan äggets, äggulans och den nykläckta ungens vikt hos trädkryparen Certhia familiaris.] ANDERS ENEMAR 2001 Öppna
3 The occurrence of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Sweden, with special emphasis on the recent population growth. [Förekomsten av storskarv Phalacrocorax carbo i Sverige med särskilt tonvikt på den sentida populationsökningen] HENRI ENGSTRÖM 2001 Öppna
3 Large gulls as predators of passerine landbirds migrating across the southeastern North Sea. [Trutar som predatorer på flyttfåglar i sydöstra Nordsjön] VOLKER DIERSCHKE 2001 Öppna
3 Biometrics of Turnstone Arenaria interpres migrating in autumn through the Gulf of Gdansk region. [En analys av biometriska data insamlade från roskarl Arenaria interpres under höstflyttning i Gdanskbukten] WLODZIMIERZ MEISSNER & LESZEK KOZIRÓG 2001 Öppna
1 Learning the task: age-related differences in the proficiency of Black-headed Gulls kleptoparasitising Lapwings. [Att lära sig stjäla: skillnader i framgång mellan gamla och unga skrattmåsar vid kleptoparasitism mot tofsvipor] HANS KÄLLANDER 2000 Öppna
1 Wing moult duration for the Reed Bunting Emberiza schoeniclus at Kvismaren, central Sweden, with regard to data representativeness and weather influence. [Vingruggningens längd hos sävsparv Emberiza schoeniclus i Kvismaren med hänsyn till datamaterialets representativitet och vädrets inverkan] JAN SONDELL 2000 Öppna
1 Nest site selection and hatching success of Little Ringed Plover Charadrius dubius at the coast of Gulf of Riga, eastern Baltic Sea. [Boplatsval och kläckningsframgång hos mindre strandpipare Charadrius dubius vid Rigabuktens stränder] OTARS OPERMANIS 2000 Öppna
1 Changes in numbers and distribution of staging and wintering goose populations in Sweden, 1977/78–1998/99. [Förändringar i antal och utbredning hos rastande och övervintrande gåsbestånd i Sverige 1977/78– 1998/99] LEIF NILSSON 2000 Öppna
1 En extremt stor grågåskull Anser anser vid Angarnsjöängen. [An extremely large Greylag Goose Anser anser brood at Angarnsjöängen] SVANTE SÖDERHOLM 2000 Öppna
1 Ännu en skarvvinter samt ovanligt mycket alkor i Öresund. [Another winter with large numbers of Cormorants, and high numbers of alcids, in Öresund] KENNETH BENGTSSON 2000 Öppna
1 Häckningar av sydlig gråsiska Carduelis flammea cabaret i sydvästra Sverige. [Breedings of the Lesser Redpoll Carduelis flammea cabaret in south-western Sweden] ANDERS ENEMAR, JAN BERGQVIST & ÅKE LINDSTRÖM 2000 Öppna
2 The accuracy of field sex determination in the Common Whitethroat Sylvia c. communis. [Tillförlitligheten av dräktbaserad könsbestämning av törnsångare Sylvia c. communis] JONAS WALDENSTRÖM & ULF OTTOSSON 2000 Öppna
2 Skuas on the Canadian tundra in 1999: relative occurrence of species, ages and colour phases. [Labbar på den kanadensiska tundran 1999: relativ förekomst av arter, åldrar och färgfaser] NILS KJELLÉN 2000 Öppna
2 Two migratory flights of Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus from Finland to Estonia. [Snabbkontroller av två sävsångare Acrocephalus schoenobaenus mellan Finland och Estland] VICTOR BULYUK & NIKITA CHERNETSOV 2000 Öppna
2 Påverkar kanadagässen Branta canadensis häckningsresultatet för smålom Gavia stellata och storlom G. arctica? [Do Canada Geese Branta canadensis affect the breeding success of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-throated Diver G. arctica?] MATS O. G. ERIKSSON & PETER LINDBERG 2000 Öppna
2 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i relation till vattenkemi, försurning, kvicksilverhalt i fisk och sjöyta i sydsvenska sjöar. [Breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica in relation to water chemistry, acidification status, mercury content in fish, and surface area of lakes in South Sweden.] MATS O. G. ERIKSSON & MIKAEL HAKE 2000 Öppna
1 Inventering av labb Stercorarius parasiticus i Södermanlands läns skärgård 1999 samt ett försök till utvärdering av framtida förekomst i Sverige. [A census of the Arctic Scua Stercorarius parasiticus in the archipelago of Södermanland county in 1999, and an evaluation of its future prospects in Sweden] ARNE ANDERSSON 2000 Öppna
4 1999 Öppna
4 The laying dates of Starlings Sturnus vulgaris in northwestern Croatia. [Läggningsdatum hos stare Sturnus vulgaris i nordvästra Kroatien] ZDRAVKO DOLENEC 1999 Öppna
3 Hörselns betydelse vid fågelinventeringar. [The importance of a good hearing at bird inventories] TONY FOUCARD 1999 Öppna
3 Dåligt svenskt deltagande vid Europeiska Ornitologiska Unionens konferens SÖREN SVENSSON 1999 Öppna
4 Flockstorlek och tidspann hos inflygande starar Sturnus vulgaris till övernattningsplatsen. [Flock size and length of the arrival period of Starlings Sturnus vulgaris at a roost] THOMAS KARLSSON & HENRIK LERNER 1999 Öppna
4 An apparatus for photographing whole clutches of passerine birds in transmitted light. [En apparat för fotografering av hela kullar av småfågelägg i genomfallande ljus] ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
4 Inventering av häckande simänder vid Angarnsjöängen 1978–1998 och sjörestaureringens inverkan på resultatet. [Counts of breeding dabbling ducks at Angarn lake in 1978–1998 – effects of lake restoration] SVANTE SÖDERHOLM & KJELL ERIKSSON 1999 Öppna
4 En jämförelse mellan fyra biotopers betydelse för fågelfaunan i mellersta Blekinge. [A comparison of the importance of four habitats for the bird fauna in central Blekinge] STEFAN LITHNER 1999 Öppna
4 Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania] GREGER FLYCKT 1999 Öppna
1-2 The appearance of the white primary patch in adult Swedish males of the Common Nightjar Caprimulgus europaeus. [Den vita handpennefläckens utseende hos adulta svenska nattskärrehannar] ROLAND ASTELING & ANNE STRANDBERG 1999 Öppna
1-2 Nordliga gransångaren Phylloscopus collybita abietinus i kris? [The northern Chiffchaff Phylloscopus collybita abietinus in crisis?] LARS BERGGREN 1999 Öppna
1-2 Sena häckningar hos hämplingen Carduelis cannabina i sydvästra Sverige. [Late breedings of the Linnet Carduelis cannabina in southern Sweden] ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
1-2 Kan konkurrens med gråhakedopping Podiceps ruficollis vara en orsak till svarthakedoppingens Podiceps auritus minskning i södra Sverige? [Is antagonistic behaviour by the Red-necked Grebe Podiceps ruficollis a cause for the decline of the Slavonian Grebe Podiceps auritus in southern Sweden?] PER ÅLIND 1999 Öppna
1-2 Vill ni verkligen ha oss II? PETER FEUERBACH 1999 Öppna
1-2 Ornis Svecica – en mötesplats för fågelbiologer ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
3 Häckningsmiljöns betydelse för häckningsframgången hos havsfiskande smålom Gavia stellata i Västerbotten. [Importance of lake and nesting site characteristics for the breeding success of sea-foraging Red-throated Divers Gavia stellata in Västerbotten, Sweden] ULF SKYLLBERG, JOAKIM LESSMANN & PER HANSSON 1999 Öppna
3 Symmetrical location of White Stork Ciconia ciconia nests in hightension poles. [Symmetrisk boplacering i högspänningsstolpar hos vit stork Ciconia ciconia] ANTONIO LIMA-DE-FARIA 1999 Öppna
3 Breeding birds of Race ponds in NE Slovenia and their trends during 13 years. [Häckande fåglar och deras trender i Race fiskdammar i nordöstra Slovenien under 13 år.] MILAN VOGRIN 1999 Öppna
3 Bar-tailed Godwits Limosa lapponica on south Swedish shores in spring – emergency stopovers or a regular occurrence? [Myrspovar Limosa lapponica på sydsvenska stränder under våren – nödstopp eller regelbunden företeelse?] MARTIN GREEN 1999 Öppna
3 Assessment of the zoobenthos biomass consumed yearly by diving ducks wintering in the Gulf of Gdaøsk (southern Baltic Sea). [Beräkning av de övervintrande dykändernas årliga konsumtion av bottendjur i Gdanskbukten] LECH STEMPNIEWICZ & WLODZIMIERZ MEISSNER 1999 Öppna
3 Nest-leaving in the Starling Sturnus vulgaris: an example of parent-offspring conflict? [Utflygningen hos stare Sturnus vulgaris: exempel på en konflikt mellan föräldrar och ungar?] ULF OTTOSSON 1999 Öppna
3 Höksångare Sylvia nisoria våldsamt attackerad av törnskata Lanius collurio. [Barred Warbler Sylvia nisoria violently attacked by Red-backed Shrike Lanius collurio] ÅKE LINDSTRÖM & GÖSTA LINDSTRÖM 1999 Öppna
1-2 Flygande rördrommar Botaurus stellaris uppvisande ovanliga beteenden. [Flying Bitterns Botaurus stellaris with unusual behaviour] SVANTE SÖDERHOLM 2001 Öppna
1-2 A Chiffchaff Phylloscopus c. collybita with mixed Chiffchaff and Willow Warbler Ph. trochilus song – genetic evidence. [En gransångare med blandad gran- och lövsångarsång] STAFFAN BENSCH, LARS G. R. NILSSON, PER NOTHAGEN, PETER OLSSON & MIKAEL ÅKESSON 2001 Öppna
4 Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania] GREGER FLYCKT 1999 Öppna
1-2 Egg sizes of nine passerine bird species in a subalpine birch forest, Swedish Lapland. [Äggstorleken hos nio tättingarter i fjällbjörkskog i södra Lappland] ANDERS ENEMAR & OLA ARHEIMER 1999 Öppna
1-2 Different migration strategies among Swedish Common Buzzards Buteo buteo revealed by the proportion of white birds. [Skilda flyttningstrategier hos svenska ormvråkar Buteo buteo speglade av andelen vita individer] NILS KJELLÉN 1999 Öppna
1-2 Migration of Garganey Anas querquedula and Teal Anas crecca in north-eastern Slovenia. [Flyttningen hos årta Anas querquedula och kricka A. crecca i nordöstra Slovenien] MILAN VOGRIN 1999 Öppna
1-2 Ökande antal övervintrande mellanskarvar Phalacrocorax carbo sinensis i Öresund. [] KENNETH BENGTSSON 1999 Öppna
1-2 The Swedish Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus population estimated by a capture-recapture technique. [Den svenska populationen av rörsångare Acrocephalus scirpaceus uppskattad med fångst-återfångst teknik] BENGT-OLOV STOLT 1999 Öppna
1-2 Strömstaren Cinclus cinclus och försurningen: beståndsutveckling, häckningsresultat och födoval i sydvästra Sverige. [The Dipper Cinclus cinclus and stream acidity: population change, breeding success, and diet in south-western Sweden] MATTI ÅHLUND, ROLAND BÖRJESSON, EVA ENGBLOM, MATS O. G. ERIKSSON, PÄR-ERIK LINGDELL, KÅRE STRÖM & INGEMAR ÅHLUND 1999 Öppna
1-2 Do Mynahs prefer Peacock feathers of more regular pattern? [Föredrar beostarar mer regelbundna påfågelstjärtar?] TOMOMICHI KOBAYASHI 1999 Öppna
1-2 Winter behaviour of the Grey-headed Woodpecker Picus canus in relation to recent population trends in Sweden. [Vinterbeteendet hos gråspetten Picus canus i förhållande till sentida populationstrender i Sverige] LARS EDENIUS, THOMAS BRODIN & PETER SUNESSON 1999 Öppna
1-2 Male aggressiveness and the possible occurrence of group territoriality in the Brambling Fringilla montifringilla. [Grupprevir och hanarnas aggressivitet hos häckande bergfinkar Fringilla montifringilla] MARE LÕHMUS & BENGT SILVERIN 1999 Öppna
4 2002 Öppna
1-2 Höstflyttning av ängshök Circus pygargus och brun kärrhök C. aeruginosus på Ölands södra udde. [Autumn migration of Montagu’s Harrier Circus pygargus and Marsh Harrier C. aeruginosus at the southern tip of Öland] DANIEL BENGTSSON & NICLAS JONZÉN 2001 Öppna
1-2 Selection of habitat and perches by the Great Grey Shrike Lanius excubitor and the effects of snow layer and prey type. [Valet av jaktbiotop och utsiktsplatser hos varfågeln Lanius excubitor samt effekten av snötäcke och bytestyp] STEFAN KARLSSON 2001 Öppna
1-2 Migration patterns of Nordic Greylag Geese Anser anser. [Flyttningsmönster hos nordiska grågäss Anser anser] ÅKE ANDERSSON, ARNE FOLLESTAD & LEIF NILSSON & HAKON PERSSON 2001 Öppna
1-2 Ursprung, rörelser och ortstrohet för skrattmåsar Larus ridibundus märkta i Malmö. [Origin, migration, and site fidelity of Black-headed Gulls Larus ridibundus ringed at Malmö] KENNETH BENGTSSON & LENNARTH BLOMQUIST 2001 Öppna
1-2 Offspring sex ratio and male quality in Goshawk Accipiter gentilis. [Könskvoter i kullar och hanars kvalitet hos duvhök Accipiter gentilis] HANS RYTTMAN 2001 Öppna
1-2 Konsten att publicera sig vetenskapligt – del 1: att skriva uppsatsen. [How to publish scientific work – part 1: writing the paper] ANDERS BRODIN 2001 Öppna
1-2 Dubbla kullar hos törnsångaren Sylvia communis i sydvästra Sverige? [Double-brooded Whitethroats Sylvia communis in south-western Sweden?] ANDERS ENEMAR 2001 Öppna
1-2 Ett fall av polyandri hos sädesärla Motacilla alba. [A case of polyandry in Pied Wagtails Motacilla alba] DAN LUNDBERG 2001 Öppna
1-2 Polygyny in the Red-backed Shrike Lanius collurio. [Polygyni hos törnskatan Lanius collurio] VIKING OLSSON 2001 Öppna
1-2 Vilka ringduvekullar Columba palumbus genererar ungar? [Which Wood Pigeon Columba palumbus clutches generate young?] KENNETH BENGTSSON 2001 Öppna
1-2 Genmäle till Jensens kommentar rörande observationen av en extremt stor grågåskull vid Angarnsjöängen. [Reply to comments by Jensen on observation of an unusually large brood of Greylag Goose] SVANTE SÖDERHOLM 2001 Öppna
3 Sediment type and breeding strategy of the Bank Swallow Riparia riparia in western Sweden. [Sedimenttyp och häckningsstrategi hos backsvalan Riparia riparia i västra Sverige] BO-BERTIL LIND, JIMMY STIGH & LARS LARSSON 2002 Öppna
3 A pair of the Redpoll Carduelis flammea with two clutches in Finnmark, North Norway. [Et par av gråsisik Carduelis flammeamed dobbeltkull i Finnmark] SVEIN HAFTORN 2002 Öppna
3 Dobbelt kuld og polygami hos tornsangeren Sylvia communis og rørspurven Emberiza schoeniclus. [Second clutches and polygamy in Whitethroat Sylvia communis and Reed Bunting Emberiza schoeniclus] HENNING JENSEN 2002 Öppna
3 Vikt och storlek hos skrattmåsens Larus ridibundus ägg. [Weight and size of eggs in the Black-headed Gull Larus ridibundus] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
3 Dvärgägg hos fjällabb Stercorarius longicaudus. [Dwarf egg in Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
4 Har grågås Anser anser börjat anlända tidigare till Uppland? [Has the Greylag Goose Anser anser started to arrive earlier in Uppland?] SVANTE SÖDERHOLM 2002 Öppna
4 Do numbers of Great Tits Parus major caught at ringing stations reflect the real intensity of passage? [Återspeglas den sanna flyttningsintensiteten för talgoxe Parus major av fångssiffrorna vid fågelstationer?] JAROSLAW K. NOWAKOWSKI 2002 Öppna
4 Breeding success of Great Crested Grebe Podiceps cristatus on fishponds. [Häckningsframgång hos skäggdopping Podiceps cristatus i fiskdammar] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
4 Om den smalnäbbade simsnäppans Phalaropus lobatus häckning på jordbruksmark. [On the breeding of the Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus on farmland] HANS NYSTRÖM 2002 Öppna
4 Male House Sparrow Passer domesticus copulates successfully despite broken leg. [Hane av gråsparv Passer domesticus kopulerar framgångsrikt trots brutet ben] IAN STEWART 2002 Öppna
4 Tree Sparrow Passer montanus freezing in the presence of a Sparrowhawk Accipiter nisus. [Pilfink Passer montanus fryser i närvaro av sparvhök Accipiter nisus] JOHAN LIND 2002 Öppna
1-2 Density fluctuations in an urban population of Tawny Owl Strix aluco: a long-term study in Rome, Italy. [Täthetsfluktuationer i en urban population av kattuggla Strix aluco: en långtidsstudie i Rom, Italien] LAMBERTO RANAZZI, ALBERTO MANGANARO & LUCA SALVATI 2002 Öppna
1-2 Breeding of the Water Rail Rallus aquaticus in Cladium mariscus vegetation. [Häckning av vattenrall Rallus aquaticus i ag Cladim mariscus] G.H.J. DE KROON & M.H.J. MOMMERS 2002 Öppna
1-2 Spillepengs backsvalor Riparia riparia – studier vid en nyskapad skånsk koloni. [The Sand Martins Riparia riparia at Spillepeng – studies of a newly created colony] KENNETH BENGTSSON & ROLF OLSSON 2002 Öppna
1-2 Blowfly Trypocalliphora braueri (Diptera: Calliphoridae) larvae infestation in Willow Warblers Phylloscopus trochilus breeding in a hybrid zone. [Infektion av larver av spyflugan Trypocalliphora braueri (Diptera: Calliphoridae) hos lövsångare Phylloscopus trochilus som häckar i en hybridzon] SUSANNE ÅKESSON, STAFFAN BENSCH, ANDERS HEDENSTRÖM & DARREN E. IRWIN 2002 Öppna
1-2 Häckning av smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus på jordbruksmark. [Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus breeding on farmland] ADJAN DE JONG 2002 Öppna
1-2 Holkhäckande rödhake Erithacus rubecula – en slumpbetingad tillfällighet? [Robin Erithacaus rubecula breeding in nest-boxes – an accidental event?] ANDERS ENEMAR 2002 Öppna
1-2 Breeding birds in hop fields. [Häckfåglar i humleodlingar] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
1-2 Autumnal singing and territoriality in Common Redstart Phoenicurus phoenicurus. [Sång och revir under hösten hos rödstjärt Phoenicurus phoenicurus] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
1-2 Kullsammanslagning hos grågås Anser anser. [Brood amalgamation in the Greylag Goose Anser anser] HAKON PERSSON 2002 Öppna
3 Changes in numbers of migrating birds at Falsterbo, South Sweden, during 1980–1999, as reflected by ringing totals. [Förändringar av antal flyttande fåglar vid Falsterbo, södra Sverige, 1980–1999, enligt ringmärkningssummor] LENNART KARLSSON, SOPHIE EHNBOM, KARIN PERSSON & GÖRAN WALINDER 2002 Öppna
3 Population dynamics of lemmings, Lemmus sibirica and Dicrostonyx torquatus, and Arctic Fox Alopex lagopus on the Taimyr peninsula, Siberia, 1960–2001. [Populationsdynamik hos lämlar, Lemmus sibirica och Dicrostonyx torquatus, och fjällräv Alopex lagopus på Taimyrhalvön, Sibirien, 1960–2001] YAKOV I. KOKOREV & VLADIMIR A. KUKSOV 2002 Öppna
3 Duvhökens Accipiter gentilis beståndsutveckling i Sverige sedan 1975. [Development of the Goshawk Accipiter gentilis population in Sweden since 1975] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
4 Wintering of Finnish Taiga Geese Anser f. fabalis in Skåne, South Sweden: time-budget differences among age groups. [Övervintring av finska taigagäss Anser fabalis fabalis i Skåne: skillnader i tidsbudget mellan olika åldersgrupper] HAKON KAMPE-PERSSON 2004 Öppna
4 Inventering av fåglar i Rautasområdet 1978 och 2001 – populationsförändringar i ett fjällområde. [Surveys of the birds in the Rautas area in 1978 and 2001 – population changes in an alpine area] ÅKE BERG, URBAN EMANUELSSON OCH MARKUS REHNBERG 2004 Öppna
4 Populationstäthetsberoende häckningsframgång hos knipa Bucephala clangula vid Angarnsjöängen. [Density dependent breeding success of Goldeneye Bucephala clangula at Angarnsjöängen] SVANTE SÖDERHOLM 2004 Öppna
4 Dvärgägg hos några hålbyggande arter. [Dwarf eggs in some hole-nesting species] ERIK BORGSTRÖM 2004 Öppna
4 Hur många par rödbenor Tringa totanus häckar på en havsstrandäng? – en utvärdering av en inventeringsmetodik. [How many Redshanks Tringa totanus breed on a coastal meadow? – an evaluation of a breeding survey method] RICHARD OTTVALL 2004 Öppna
4 Mer om fågeldöden på vägarna. [More about the bird kills on the roads] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
1-2 Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i artens svenska kärnområde. [Breeding biology of the Red-throated Diver Gavia stellata in the core area of the Swedish population] BÖRJE DAHLÉN & MATS O. G. ERIKSSON 2002 Öppna
1-2 Abundance of owls and Bramblings Fringilla montifringilla in relation to mast seeding in south-eastern Sweden. [Förekomsten av ugglor och bergfink i förhållande till ollonproduktion i sydöstra Sverige] STEFAN LITHNER & K. INGEMAR JÖNSSON 2002 Öppna
1-2 Wood quality and the Tawny Owl Strix aluco in different forest types of central Italy. [Skogskvalitet och kattugla i olika skogstyper i centrala Italien] LUCA SALVATI, ALBERTO MANGANARO & LAMBERTO RANAZZI 2002 Öppna
1-2 Changes in feeding behaviour and reproductive success in the Common Guillemot Uria aalge on the island of Stora Karlsö. [Förändringar i matningsbeteende och häckningsframgång hos sillgrissla Uria aalge på Stora Karlsö] HENRIK ÖSTERBLOM & OLOF OLSSON 2002 Öppna
4 Populationsstruktur hos övervintrande strömstare Cinclus c. cinclus i norra Lappland 2002–2005. [Population structure in wintering Dippers Cinclus c. cinclus in northern Lapland 2002–2005] HÅKAN TYRÉN & HANS GUSTAFSSON 2005 Öppna
4 Smålomspar Gavia stellata gör tre häckningsförsök samma år. [Red-throated Diver Gavia stellata pair makes three breeding attempts during the same season] BÖRJE DAHLÉN 2005 Öppna
1-2 Does food supply affect egg size in Dunlin Calidris alpina schinzii? [Påverkar födotillgången äggstorleken hos kärrsnäppa Calidris alpina schinzii?] LARS-ÅKE FLODIN & HENRY HIRSIMÄKI 2004 Öppna
1-2 Starlings Sturnus vulgaris and cattle – a widespread feeding association. [Starar Sturnus vulgaris och kreatur – en vida spridd födosöksgemenskap] HANS KÄLLANDER 2004 Öppna
1-2 Bruna kärrhökens Circus aeruginosus predation på en skrattmåskoloni Larus ridibundus. [Predation of the European Marsh Harrier Circus aeruginosus on a colony of Blackheaded Gull Larus ridibundus] THOMAS KARLSSON 2004 Öppna
1-2 Tidig häckning av grönfink Carduelis chloris. [Early breeding of the Greenfinch Carduelis chloris] ANDERS ENEMAR & ERIK NYHOLM 2004 Öppna
1-2 The recent decline of the Starling Sturnus vulgaris population in Sweden: a 22-year nest-box study. [Den sentida nedgången av starens Sturnus vulgaris bestånd i Sverige: en 22-årig holkstudie] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
1-2 Åldersrelaterad fördelning av skrattmåsar Larus ridibundus och fiskmåsar L. canus i det skånska jordbrukslandskapet om hösten. [Age-related distribution of Blackheaded Larus ridibundus and Common Gulls L. canus across the agricultural plains of Skåne, South Sweden, in autumn] HANS KÄLLANDER 2004 Öppna
1-2 Häckning av småspov Numenius phaeopus på jordbruksmark inom Vindelns kommun in 2003. [Whimbrel Numenius phaeopus breeding on farmland in Vindeln, Sweden in 2003] ADJAN DE JONG 2004 Öppna
1-2 Häckning av forsärla Motacilla cinerea och strömstare Cinclus cinclus i trädhål. [Grey Wagtail Motacilla cinerea and Dipper Cinclus cinclus breeding in tree cavities] DAN LUNDBERG 2004 Öppna
3 The 37-year dynamics of a subalpine passerine bird community, with special emphasis on the influence of environmental temperature and Epirrita autumnata cycles. [Småfågelsamhällets sammansättning och beståndsväxlingar under 37 år i ett område fjällbjörkskog i Lappland, med särskild hänsyn till inverkan av temperaturen och förekomsten av fjällbjörkmätarlarver] ANDERS ENEMAR, BENGT SJÖSTRAND, GÖRAN ANDERSSON & TED VON PROSCHWITZ 2004 Öppna
3 Habitat preferences and population trends in the Barred Warbler Sylvia nisoria in the Ottenby area, southeast Sweden. [Habitatval och populationsförändringar hos höksångaren Sylvia nisoria i Ottenby-området] JONAS WALDENSTRÖM, PATRIK RHÖNNSTAD & DENNIS HASSELQUIST 2004 Öppna
4 Start of egg-laying in relation to latitude and elevation among Swedish Starlings Sturnus vulgaris in 1988–2003. [Äggläggningens början i förhållande till breddgrad och höjdläge hos svenska starar Sturnus vulgaris 1998–2003] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
3 Forty years of midwinter counts of waterfowl along the coasts of Scania, south Sweden, 1964–2003. [Fyrtio års midvinterinventeringar av sjöfåglar längs de skånska kusterna, 1964–2003] LEIF NILSSON 2005 Öppna
3