Mycket bra häckningsår för nordnorska fjällgäss

Nu kommer ännu ett exempel på vilken stor betydelse gnagartoppar har för fjällvärldens och tundrans fåglar. Vid Porsangerfjorden i norra Norge har det i dagarna räknats inte mindre än 130 fjällgäss. Av dessa var 73 årsungar från 23 olika kullar. Det är det bästa resultatet på mer än 20 år och det kan till stor del tillskrivas den rikliga förekomsten av smågnagare i häckningsområdet.

I stora delar av norra Skandinavien har det denna vår och sommar varit mycket gott om både sorkar och lämlar, man skulle kunna uttrycka det som ett lämmelår av gammalt klassiskt snitt. När det är gott om smågnagare inriktar olika predatorer (fyrfota rovdjur och rovfåglar) sitt födosök på dessa tämligen lättfångade byten. Mera svårfångade fåglar lämnas i fred. Detta får till följd att exempelvis gäss, änder och vadare kan få många ungar på vingarna.

Under de senaste 30 åren har dock de riktigt stora gnagaråren lyst med sin frånvaro. Det var först 2011 som det blev riktigt bra, och den gnagartoppen följdes alltså av en ny i år – fyra år senare enligt det mönster som varit vanligast förekommande i våra fjäll tidigare. Frånvaron av gnagartoppar har återspeglats hos flera nordligt häckande arter. Dels har gnagarspecialister som blå kärrhök och jorduggla haft nedåtgående trender, dels har arter som fjällgåsen i stort sett varje år fått vidkännas ett betydande predationstryck. Det sistnämnda har dessutom ökat genom att rödräven expanderat uppåt kalfjällsområden under senare tid, sannolikt bland annat till följd av ett varmare klimat.

En lyckad häckningssäsong har även visat sig betydelsefull för de norska fjällgässen av ett annat skäl. Om de häckande paren får ungar på vingarna, flyttar de tillsammans med dessa söderut genom Finland, Baltikum och östra Europa till vinterkvarteren i Grekland. Det är en ganska säker flygväg med endast begränsad jakt. Misslyckas de däremot med häckningen, drar de långt österut på tundran för att rugga. Därefter flyttar de söderut genom Ryssland och Kazakstan, en mycket riskabel flyttväg med omfattande jakt.

(AW)

Mera information finns på Norsk Ornitologisk Forenings web: https://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1534

Gilla gärna