Skogen

En bild över två olika skogslandskap

Till vänster en tät och enskiktad virkesproducerande granskog, till höger en luckig och flerskiktad blandskog, som producerar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Skogen till höger är avverkningsanmäld och kommer sannolikt att omformas till mer virkesproducerande granskog. Vad händer då med den biologiska mångfalden?

BirdLife Sverige jobbar aktivt med skogsfrågor i flera olika sammanhang. Vi är för närvarande engagerade i flera nationella sammanhang i skogsfrågor.

16 feb 2021

Fortfarande mycket okunskap om artskyddet

När får vi se en tillämpning av artskyddsförordningen?  Den som följt debatten om artskyddsförordningen i skogen kan förledas att tro att…

9 feb 2021

BirdLife Sverige granskar: Äganderätten är hotad – sant eller falskt?

Det är en ren lögn! Men man har varit skicklig och framgångsrik i sin kampanj, om en lögn upprepas tillräckligt…

2 feb 2021

BirdLife Sverige granskar: Skogen kräver skötsel – sant eller falskt?

Påståendet är i huvudsak falskt, men det finns undantag. Vi börjar med undantaget. I gamla jordbruksbygder kan övergivna ängar och…

26 jan 2021

BirdLife Sverige granskar: Tillräckliga skogsarealer i Sverige har skyddats – sant eller falskt?

Från både politisk och andra håll framförs att Sverige har skyddat tillräckliga arealer. LRF menar även att svensk statistik över…

20 jan 2021

Den svenska skogsstrategin

Få har väl undgått propagandakampanjen ”Den svenska skogen”, med manus som syftar till att intala Sveriges och även övriga världens…

2 nov 2020

Debatt – ”Fler kommuner borde välja hyggesfritt skogsbruk”

Hyggesfritt skogsbruk ger kommunerna bäst förutsättningar att på lång sikt uppfylla önskemål om ett rekreationsvänligt, biologiskt rikt och ekonomiskt lönsamt…

26 okt 2020

Skogsägare – Hjälp talltitan och entitan, så hjälper du många andra arter!

Ladda ner artikeln här Det pågår en biologisk utarmning av vårt skogslandskap. Skogen har under lång tid förändrats mot ökad…

22 sep 2020

Frivilliga avsättningar måste vara långsiktiga

Frivilliga avsättningar är områden med sammanhängande produktiv skogsmark där markägaren frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess…

Foto: Anders Wirdheim

1 aug 2020

Vad händer inom FSC?

Forest stewardship council (FSC) är ett globalt miljöcertifieringssystem för skog och skogsprodukter, och BirdLife Sverige är medlem och deltar i…

4 mar 2020

Kunskapsbank för praktiskt fågelskydd i skogen

BirdLife Sverige har med ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och skogsstyrelsen sammanfattat aktuell forskning till en kunskapsbank där…

Inventerare. Foto: Åke Lindström

28 feb 2020

Ta varningssignalerna på allvar – sluta leta efter fel

Debattartikel: Oroande signaler om minskad mångfald i skogen Replik på ovan: Birdlife har selektivt valt ut vissa data Slutreplik nedan:…

Foto: Hasse Holmberg

13 feb 2020

Debattartikel: Oroande signaler om minskad mångfald i skogen

DEBATT. Vi anser det viktigt att inventeringen av nyckelbiotoper återupptas och att den dessutom utökas med en kartläggning av det vi…

16 jan 2020

Kontroversiella domar om skogsbrukets påverkan på lavskrika

BirdLife Sverige valde i oktober 2019 att överklaga mark- och miljödomstolens domar att tillåta avverkning av skog som bedöms vara…

Foto: Anders Wirdheim

9 jan 2020

Landskapsplanering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

I dagarna har en intressant rapport kommit som beskriver hur ett avgifts-fondsystem skulle kunna utvecklas som ger förslag på den…

7 jan 2020

BirdLife Sverige granskar artskyddsförordningen

Ladda ner artikeln Missa inte artikeln: Landskapsplanering av skog - för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk Man kan lätt…

19 dec 2019

BirdLife Sverige kritiska till att Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar

Fåglar och annan mångfald lider brist på äldre, varierade skogar. Trots att antalet träd i Sverige har ökat de senaste…

18 sep 2019

BirdLife Sverige överklagar kontroversiellt domslut om skogsbruk

I slutet av augusti beslutade mark- och miljödomstolen i Östersund att tillåta avverkning av skog som bedöms vara värdefull för…

8 jul 2019

Hur går det egentligen för våra skogsfåglar?

Ladda ner artikeln BirdLife Sverige granskar.Hur går det egentligen för våra skogsfåglar och hur sann är LRF:s bild över utvecklingen?…

28 jun 2019

Vår kritik av höjda nyckelbiotopskrav står fast

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver i en replik att våra organisationer och andra debattörer förvränger bilden av vad de höjda…

24 jun 2019

Vi protesterar mot försämringarna kring nyckelbiotoperna

BirdLife Sverige, WWF och Naturskyddsföreningen protesterar mot att Skogsstyrelsen beslutat att nedgradera nyckelbiotoperna och även valt att negligera den alternativa…

10 jun 2019

Har Skogsstyrelsen börjat avveckla ett redan svagt artskydd i skogen?

Vi ser med oro över att Skogsstyrelsen smugit igenom en försvagning av ett redan svagt artskydd genom att man höjer…

4 jun 2019

Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna!

Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna och ytterligare två arter, tretåig hackspett och lavskrika kan stå på…

24 maj 2019

Brev till Sveaskog från BirdLife Sverige

Sveaskog och ekoparkerna   (Debattartikeln i Altinget finns att läsa här!)   När Sveaskogs ekoparker skapades var det något helt…

6 feb 2019

23 organisationer tillsammans för Vår Skog!

BirdLife Sverige lanserar tillsammans med 22 andra organisationer ett upprop för våra statliga skogar. Vi vill att regeringen ändrar ägardirektivet…

12 sep 2018

Slutreplik i skogsdebatt

Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson svarar i skogsdebatten med slutreplik. Skogsstyrelsen replik på föregående debattartikel finns att läsa här.BirdLife…

4 sep 2018

Skogsstyrelsens beslut inte hållbart för svensk skogsbruk

Detta är en debattartikel, även publicerad på Altinget.Klicka här för att komma till den publiceringen. Skogsstyrelsen - en del av problemet…

Rosenbad. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

16 aug 2018

Brev till miljö- och näringsdepartmentet

Angående den översyn av artskyddsförordningen som planeras, så har fyra naturvårdsorganisationer gemensamt skickat in ett brev till miljödepartmentet och näringsdepartmentet.…

Inventerare. Foto: Åke Lindström

18 feb 2018

Om att rapportera artfynd eller inte på Artportalen

Det har länge förekommit en debatt kring om man bör rapportera skyddsvärda arter eller inte, om uppgifterna kan komma att…

Talltita. Foto Anders Wirdheim

28 jun 2016

Svaga vägledningar lyfter inte artskyddet

Vägledningarna över de 64 prioriterade fågelarterna i skogsbruket är nu klara och publicerade på skogsstyrelsens hemsida. Det tog lång tid,…

Artskyddet i skogen

I projektet ”Artskydd i skogen” har Birdlife Sverige varit mycket aktiva med att öka miljöhänsynen för skogens fågelarter. Projektet handlar om hur Artskyddsförordningen skall tillämpas av myndigheterna Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och vilken miljöhänsyn som skall tas för 64 prioriterade fågelarter.  Läs mer om föreningens arbete med artskyddet i skogen

FSC

Inom Svenska FSC arbetar Birdlife Sverige för ett ansvarsfullt skogsbruk. Föreningen driver frågor om mer varierade skogar, större inslag av lövträd, avveckling av kemikalier i skogsbruket, ökad miljöhänsyn och aktiva naturvårdsåtgärder för att berika skogsfågelfaunan. 

 

Läs mer om föreningens arbete i FSC.

Möte mellan FSC och BirdLife partners i Östersjöregionen

Jurmala i Lettand 8 – 10 March 2017 och Viinistu I Estland 29-31 augusti 2017. Dessa möten kom till genom ett projekt finansierat av Svenska Institutet (SI).  Projektet syftade till att stärka nätverken mellan FSC-kontoren i Baltikum och Norden.  Huvudområdet var implementeringen av EU:s fågel och habitatdirektiv och diskutera utveckling, jämförelser och genomförandet av FSC standarden i de olika länderna. På det första mötet i Lettland träffades FSC och BirdLife-representanter för de olika länderna. På mötet i augusti i Estland fanns även myndighetsrepresentanter med ansvar för direktiven med. Läs mer här

Sektorsråd skog

BirdLife är representerade på Skogsstyrelsens nationella sektorsråd skog och samtliga fyra regionala sektorsråd. Råden är inga beslutande organ men mycket viktiga eftersom här kommer alla nyheter ut från myndigheten och det förs samtal och diskussioner kring aktuella frågor i skogen. Läs mer om arbetet i sektorsråden

Nyckelbiotopinventering

BirdLife Sverige fick under året förfrågan från Skogsstyrelsen om vi ville delta i samverkansprocessen för den landsomfattande nyckelbiotopinventeringen som är planerad att pågå under 10 år.

 

Läs mer om nyckelbiotopinventeringen

Remissvar skog

Här finns samlat våra remissvar som handlar om skog. Läs mer här

Skogsnätverket

Skogsnätverket består bl.a. av våra deltagare i de nationella och regionala sektorsråd, inom FSC samt våra deltagare i målbilder för god miljöhänsyn. Inom nätverket byts information angående aktuella remisser, strategiska skogsfrågor och andra frågor som rör skog. Läs mer här