Skogen

En bild över två olika skogslandskap

Till vänster en tät och enskiktad virkesproducerande granskog, till höger en luckig och flerskiktad blandskog, som producerar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Skogen till höger är avverkningsanmäld och kommer sannolikt att omformas till mer virkesproducerande granskog. Vad händer då med den biologiska mångfalden?

BirdLife Sverige jobbar aktivt med skogsfrågor i flera olika sammanhang. Vi är för närvarande engagerade i flera nationella sammanhang i skogsfrågor.

Skogsnyheter

BirdLife Sverige granskar artskyddsförordningen

Hur mycket har artskyddsförordningen egentligen hindrat svenskt skogsbruk?Hur sann är ATL:s bild över verkligheten? Ladda ner artikeln Missa inte artikeln: Landskapsplanering av skog – för

Artskyddet i skogen

I projektet ”Artskydd i skogen” har Birdlife Sverige varit mycket aktiva med att öka miljöhänsynen för skogens fågelarter. Projektet handlar om hur Artskyddsförordningen skall tillämpas av myndigheterna Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och vilken miljöhänsyn som skall tas för 64 prioriterade fågelarter.  Läs mer om föreningens arbete med artskyddet i skogen

FSC

Inom Svenska FSC arbetar Birdlife Sverige för ett ansvarsfullt skogsbruk. Föreningen driver frågor om mer varierade skogar, större inslag av lövträd, avveckling av kemikalier i skogsbruket, ökad miljöhänsyn och aktiva naturvårdsåtgärder för att berika skogsfågelfaunan. 

 

Läs mer om föreningens arbete i FSC.

Möte mellan FSC och BirdLife partners i Östersjöregionen

Jurmala i Lettand 8 – 10 March 2017 och Viinistu I Estland 29-31 augusti 2017. Dessa möten kom till genom ett projekt finansierat av Svenska Institutet (SI).  Projektet syftade till att stärka nätverken mellan FSC-kontoren i Baltikum och Norden.  Huvudområdet var implementeringen av EU:s fågel och habitatdirektiv och diskutera utveckling, jämförelser och genomförandet av FSC standarden i de olika länderna. På det första mötet i Lettland träffades FSC och BirdLife-representanter för de olika länderna. På mötet i augusti i Estland fanns även myndighetsrepresentanter med ansvar för direktiven med. Läs mer här

Sektorsråd skog

BirdLife är representerade på Skogsstyrelsens nationella sektorsråd skog och samtliga fyra regionala sektorsråd. Råden är inga beslutande organ men mycket viktiga eftersom här kommer alla nyheter ut från myndigheten och det förs samtal och diskussioner kring aktuella frågor i skogen. Läs mer om arbetet i sektorsråden

Nyckelbiotopinventering

BirdLife Sverige fick under året förfrågan från Skogsstyrelsen om vi ville delta i samverkansprocessen för den landsomfattande nyckelbiotopinventeringen som är planerad att pågå under 10 år.

 

Läs mer om nyckelbiotopinventeringen

Remissvar skog

Här finns samlat våra remissvar som handlar om skog. Läs mer här

Skogsnätverket

Skogsnätverket består bl.a. av våra deltagare i de nationella och regionala sektorsråd, inom FSC samt våra deltagare i målbilder för god miljöhänsyn. Inom nätverket byts information angående aktuella remisser, strategiska skogsfrågor och andra frågor som rör skog. Läs mer här