Intressanta ärenden och domar

Tjäderns lekplatser har sedan längre uppmärksammats i skogsvårdslagstiftningen. ”Tjäderns spelplatser bör lämnas orörda” stod det t.ex. redan i 1979-års föreskrifter till lagen. Vi kan konstatera att detta inte alltid har skett utan åtskilliga tjäderlekplatser har förstörts sedan dess, inte minst i södra Sverige. Även i nuvarande FSC-standard står att ”Skogsbrukare ska ta hänsyn till kända rovfågelbon och tjäderspelplatser samt genomför påvisbara åtgärder för att skydda dessa. Inte heller detta verkar fungera alla gånger och det finns t o m exempel på att FSC-certifierade markägare överklagat myndighetsbeslut om hänsyn till tjäderlekplatser.


I och med att artskyddsförordningen tagit plats i skogsvårdslagen 2014 har dock något hänt. Plötsligt har myndigheterna det lagstöd som krävs för att hänsyn till de återstående lekplatserna skall tas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har som första län i landet gjort en bedömning för tjäder där man anger att ”förluster av enstaka livsmiljöer i Västra Götalands län kan försämra tjäderns bevarandestatus”, eftersom det råder brist på såväl optimala livsmiljöer som kontakt mellan livsmiljöer och då populationerna i stor utsträckning är isolerade och känsliga för förändringar i miljön.
Detta är ett första steg i en utveckling där populationer av arter som tjädern, som nationellt är livskraftiga men regionalt hotade och därmed kräver en större hänsyn än i andra delar av landet.

 

Artskyddsförordningen är ett viktigt lagstöd för att motarbeta minskande regionala och nationella utbredningar av våra fågelarter. Regionala hotbedömningar är på gång att tas fram av samtliga länsstyrelser i landet, (se länk).
På fråga om man kräver hänsyn till alla tjäderlekplatser svarade Länsstyrelsen i Jönköping: ”Ja. Hänsynen är dock tänkt vara differentierad där stora spel (minst 5 tuppar) ges störst uppmärksamhet, men i praktiken behandlas alla spelplatser ganska lika för närvarande”.
Eftersom Jönköpings län är det län med högst täthet av tjäder i Götaland och Svealand (utom Dalarnas och Värmlands län) förmodar vi att övriga Länsstyrelser i dessa landsändar som inte besvarat frågan kommer till samma slutsatser. Detta skulle isåfall innebära att det skall tas hänsyn till tjäderlekplatser i Götaland och Svealand (utom Dalarnas och Värmlands län).
 
Några domstolsprocesser pågår som rör tjädern status i södra Sverige. Det som framkommit hittills från domstolarna kring dessa är bl.a. att:
–       Bevarandestatusen för en art (tjädern i detta fallet) ska göras ur ett regionalt perspektiv.
–       Utan de begränsningar som Skogsstyrelsen fattat beslut om skulle det inte gå att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion för den tjäderpopulation som nyttjar området som lekplats.
–       Domstolen finner att det inte har framkommit något som visar att ett beslut om förbud mot skogsavverkning inom aktuellt område skulle vara mer ingripande än vad som behövs för att skydda tjäderns spelplats inom detta område.
–       Skogsstyrelsen är rätt tillsynsmyndighet för att meddela förelägganden med stöd i artskyddsförordningen när det gäller skogsbruk.
Vi kan konstatera att av de domar som hittills kommit har alla gett rätt i de inskränkningar av skogsbruk som varit nödvändigt för att bibehålla en lokal och regional population av tjäder, vilket är glädjande.

Mer om domarna finns att läsa på:
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/annu-en-dom-ger-ratt-att-begransa-i-tjaderfall/
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/ratt-att-begransa-avverkning-pa-grund-av-tjader/