Etiska riktlinjer

Hur man beter sig när man skådar fågel kan tyckas självklart för många, men det finns en hel del att tänka på. Dels hur man gör för att störa djurlivet så lite som möjligt, men också hur man gör för att allmänheten ska få ett gott intryck av oss fågelskådare. Därför har BirdLife Sverige utarbetat nedanstående etiska riktlinjer och rekommendationer för hur man bör bete sig vid fågelskådning. 

 

Sammanfattning av BirdLife Sveriges etiska riktlinjer

 • Följ alltid allemansrätten.
 • Tänk på att fåglarnas väl (likaså annan fauna och flora) alltid kommer i första hand när du rör dig i naturen, oavsett avsikter.
 • Undvik att störa fåglar vid deras häckplatser.
 • För fågelskyddets skull: rapportera gärna dina fågelobservationer på Artportalen, med god geografisk noggrannhet och i förekommande fall med häckningskriterier.
 • Om du fotograferar fåglar ska punkt nummer två alltid tillämpas. Undvik särskilt bofotografering och/eller fotografering runt bon vilket kan hindra föräldrar från att mata sina ungar.
 • Om du hittar en raritet, gör en bedömning om lokalen är känslig eller om en anstormning av andra fågelskådare på annat sätt kan missgynna den aktuella fågeln eller andra fåglar i frågan, innan du rapporterar fyndet.
 • Markägarens och övriga allmänhetens intressen måste alltid respekteras (detta gäller allt från att inte beträda grödor till att inte parkera bilar på vägen), både vid fynd av rariteter och till vardags.
 • Respektera andra fågelskådare.
 • Eventuell uppspelning av fågelläten bör göras restriktivt och med gott omdöme. Detsamma gäller användning av ljuspekare.
 • Fånga inte fåglar utan tillstånd. Om du hittar en skadad fågel och du anser att den bör få hjälp, kontakta närmsta viltrehabiliterare eller myndigheterna.
 • Använd sunt förnuft!

Ladda ned: BirdLife Sveriges etiska regler

 

BirdLife Sverige har även tagit fram särskilda riktlinjer för uppspelning av läten.
Dessa sammanfattas så här:

 • Lagar och regler, t.ex. reservatsbestämmelser, ska efterlevas.
 • Att exempelvis spela upp fågelljud genom högtalare eller härma fågelläten bör ske med eftertanke och respekt för fåglarna, vilket innebär att återhållsamhet gäller. Såväl fåglar som fågelskådare eller andra naturintresserade kan störas. I områden där många fågelskådare vistas, t.ex. vissa mellansvenska uggle- och hackspettsmarker, är det direkt olämpligt att över huvud taget använda uppspelningsutrustning.
 • Uppspelning av läten för kartläggnings-, forskning- eller ringmärkningsändamål är acceptabelt, under förutsättning att det finns ett väl genomtänkt syfte och att erforderliga tillstånd för verksamheten finns.
 • Om man i fält vill lyssna på ett fågelläte för att repetera det för sig själv eller förklara det för andra bör volymen hållas så låg som möjligt, för att undvika att störa fåglarna.
 • Uppspelning för sannolikt häckande fåglar för kryssande eller fotografering, på känsliga lokaler eller för känsliga arter, är inte i enlighet med de etiska riktlinjerna.

Ladda ned: BirdLife Sveriges etiska regler för uppspelning av fågelläten