Dokument

På denna sida presenteras föreningens stadgar, riktlinjer och informationshandlingar. Dessa är bl.a. till som stöd för regionalföreningar och fågelklubbar, men får gärna användas av andra (i exempelvis utbildningssyfte) om källan anges.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar


Övrigt:
Effektrapport 2019

Tidigare redovisningar

BirdLife Sverige är medlem i Giva Sverige (branschorganisationen för tryggt givande) och arbetar enligt Givas etiska kvalitetskod för insamlingsverksamhet.

Syftet med kvalitetskoden är att öka transparensen och stärka förtroendet för de insamlingsorganisationer som arbetar enligt den. Kvalitetskoden ökar vår professionalitet och ger oss en bättre styrning och insyn i verksamheten. I enlighet med ställda krav redovisas årligen en effektrapport aom publiceras på vår hemsida i enlighet med Givas riktlinjer.

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.
Läs mer om Kvalitetskoden här

Information om Svensk Insamlingskontroll finns här

Valberedningen

Valberedningen består av:
Peter Berglin (sammankallande), Jönköping
072-350 90 90, peter.berglin@comhem.se


Sara Elg, Uddevalla
073-716 56 15, elg.sara@hotmail.com

Berth-Ove Lindström, Boden
070-395 83 25, berthove.lindstrom@gmail.com

Lotta har tidigare varit sekreterare i Skövde Fågelklubb och Västergötlands Ornitologiska Förening, är sammankallande i arbetsgruppen för Hornborgasjöns Fältstation, ledamot av Ottenbykommittén som är kopplad till Ottenby Fågelstation, samt medlem i arbetsgruppen för Projekt lom. Är i övrigt veterinär till professionen, och tjänstgör som professor vid SLU.

Karin Forsell har tidigare varit ordförande i Karlskoga Biologiska Förening samt också sekreterare och ordföranden i Fågelföreningen i Norrköping. Facklig ordförande i tidigare SKTF (nu Vision) i Karlskoga/Degerfors. Har också varit sekreterare i vattenvårdsförbundet för Gullspångsälven. Sedan miljöbalkens införande särskild ledamot i Mark och Miljödomstolen. Tidigare yrkesverksam som miljöinspektör och miljösamordnare i  Karlskoga. Vikarierande kommunsekreterare i Karlskoga. Senare samordnare på Kommunförbundet Örebro län för natur och miljöfrågor. Sista åren som yrkesverksam var jag administrativ chef i dåvarande Regionförbundet Örebro län.

Christer Johansson, skogsansvarig i BirdLife Sverige. Har varit sammankallande periodvis och medlem i fågelskyddskommitten i Göteborgs ornitologiska förening sedan 2007. Även styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Härryda 2007-2016. Har drivit ett antal LONA-projekt. Tidigare förflutet på 1980-1990-talet i Varbergs ornitologiska förening, bl.a. i styrelse även som säsongsanställd. Sysslat med det mesta inom ornitologi allt från ringmärkning till inventeringar och hårdskådning. Är lärare i naturvetenskapliga ämnen på vuxenutbildningen i Borås sedan år 2000. För närvarande även deltid med projektarbete inom skogsfrågor kopplats till fåglar. Utbildning grundskollärare NO-ämnen samt miljövetarexamen.

Magnus Lundström har varit styrelseledamot och vice ordförande i Göteborgs Ornitologiska förening samt medlem i fågelskyddskommitten i Göteborgs ornitologiska förening. Magnus har drivit LONA-projekt inom odlingslandskapet och medverkat i projektet Fågelskådare och lantbrukare i samarbete. Sysslat med det mesta inom ornitologi från inventeringar och naturvård till intensivt kryssande. Magnus är biolog och miljövetare och arbetar till vardags som miljöspecialist inom infrastrukturprojekt

Ulrik Lötberg, har tidigare varit kassör i Upplands ornitologiska förening, har även suttit i Upplands ornitologiska förenings regionala rapportkommitté och är idag engagerad i Upplands ornitologiska förenings naturvårdsgrupp. Är i övrigt IT-konsult till professionen, och jobbar i Stockholm.

Eva Hjärne, kassör i BirdLife Sverige, har tidigare varit med i Skånes Ornitologiska Förening med särskilt ansvar/intresse för administrativa och ekonomiska frågor. Sitter med i organisationskommittén för Falsterbo Bird Show. Har mångårig erfarenhet av redovisning och ekonomisk rapportering och arbetar idag som ekonomiansvarig på en fristående gymnasieskola i Lund.

Kjell har varit vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Linköping, ordförande i Linköpings fågelklubb och ordförande i Östergötlands ornitologiska förening; är ledamot i Östergötlands regionala rapportkommitté (rrk) och i Häradsskärskommittén som organiserar ringmärkning i östgötaskärgården. Innan Kjell blev styrelseledamot i BirdLife Sverige satt han i föreningens valberedning. Till yrket är Kjell egentligen ekolog, men har sedan många år jobbat som lärare på biologiavdelningen vid Linköpings universitet.

Gunilla Hjorth, Stockholm, har tidigare varit sekreterare i Landsorts Fågelstation samt styrelseledamot i Järvafältets Ornitologiska Förening. Fågelskådar i Stockholmstrakten, guidar ibland åt Stockholms Ornitologiska Förening, där hon är medlem. Brukar delta i ringmärkning i Ammarnäs och ibland på Örskär. Är utbildad biolog, till yrket ekolog och arbetar sedan många år med naturvårdsfrågor på Stockholms stad.

Numera pensionär men tidigare ekonom till professionen och har arbetat i olika roller bl.a. som ekonomichef, redovisningschef och ekonomikonsult. Har varit ledamot och ordförande i flera bolagsstyrelser. Har varit ledamot i BirdLife Sveriges styrelsen sedan 1994 varav 16 år som kassör och åtta år som ordförande. Har haft olika ideella engagemang sedan tonåren bl a som scoutledare, styrelseledamot och ordförande i scoutkårer samt styrelseledamot, ordförande och kassör i Göteborgs Ornitologiska Förening.

Eva Mattsson har tidigare varit styrelseledamot och vice ordförande i Upplands Ornitologiska Förening. Är medlem i styrelsen sedan 2007 och representerar förening i dotterbolagens styrelser. Är agronom, har arbetat med certifiering av ekologisk odling både i Sverige och internationellt och arbetar idag med skogscertifiering. 

Linus doktorerar inom biologi på Lunds Universitet med fokus på flyttfåglars årliga rörelsemönster. Innan universitetsstudierna arbetade han som ringmärkare och guide, samt med inventeringar av fåglar och kräldjur vid Ottenby Fågelstation.  Tidigare ordförande för Ölands Ornitologiska Förening och sammankallande i BirdLife – Sveriges Ungdomskommitté. Linus har även arbetat i föreningens butik (Naturbokhandeln) på Öland som försäljare.