BirdLife International

BirdLife International är ett världsomfattande partnerskap av naturvårdsorganisationer. För närvarande (2015) omfattar BirdLife 121 organisationer, främst fågelskyddsorganisationer, runt om i världen. I Europa ingår 45 nationella organisationer i partnerskapet. I Sverige företräds BirdLife International av SOF-BirdLife, Sveriges Ornitologiska Förening.

 

BirdLife arbetar med fågelskydd utifrån fyra olika perspektiv:

 

  • rädda hotade arter,
  • skydda och vårda fågellokaler,
  • skydda naturmiljöer (habitat; t.ex. hav, skogar och jordbruksområden)
  • samt att involvera människor i fågelskyddsarbetet.     

Drygt 1200 av världens ca 10 000 fågelarter bedöms långsiktigt riskera att bli utrotade. Det är var åttonde fågelart. I Europa finns 25 utrotningshotade arter, t.ex. smutsgam och balearisk lira, med ytterligare andra arter, t.ex. vitnäbbad islom och kornknarr, i närliggande hotkategori. De ca 190 mest hotade fågelarterna i världen ingår i BirdLife-programmet ”Preventing Extinction”. Där samverkar BirdLife-partners kring insamling av pengar samt aktivt naturvårdsarbete. SOF-BirdLife ingår i programmet genom att ekonomiskt stötta fågelskyddsarbetet för den filippinska apörnen.

Vitnäbbad islom är en akut hotad art i Europa. Foto: Jonas Bonnedahl

BirdLife International arbetar för fågellokaler främst genom att identifiera IBA, Important Bird Areas. IBA-områdena identifieras utifrån ett gemensamt kriteriesystem som filtrerar fram de mest värdefulla platserna för fågellokaler. I hela världen är nära 11 000 IBA-områden utsedda. I Europa är antalet drygt 4 000, och i Sverige finns 84 stycken IBA. I Europa sammanfaller många IBA-områden med EU:s skyddade områden i Natura 2000-nätverket.

 

De flesta av de akut hotade fågelarterna lever i tropisk regnskog. En stor del av fågelskyddsarbetet som gäller miljöer måste därför fokusera på just dessa områden. Framför allt Sydamerikas och Sydostasiens regnskogar har ett högt antal hotade fågelarter. I Europa återfinns de flesta hotade arterna i en annan miljö: jordbrukslandskapet.

 

Att engagera människor är en väsentlig del i BirdLife-arbetet. Fåglar är en populär djurgrupp, och många människor ser fågellivet som en livskvalitet. I andra delar av världen gäller det att involvera människor på ett mer konkret sätt, t.ex. i skydd och utveckling av fågellokaler i u-länder. Först då får fåglarna ett konkret värde som ökar effektiviteten i fågelskyddsarbetet.

 

SOF-BirdLife bidrar varje år aktivt till skilda delar av verksamheten inom BirdLife International. Gåvor till denna verksamhet mottas tacksamt på SOF-BirdLifes konto för fågelskydd, pg 19 94 99-5.