Backsvala

Birdlife Sverige planerar att genomföra en riksomfattande inventering av häckande backsvalor under 2020 – 2021. Backsvalans naturliga häckningsmiljöer i exempelvis rasbranter eller brinkar vid älvar och åar blir alltmer ovanliga i takt med att vi reglerar och stabiliserar sådana vattendrag. En överväldigande majoritet av backsvalekolonier, särskilt i södra och mellersta delarna av Sverige, är belägna i sandtag med aktiv verksamhet. För att öka förståelsen för backsvalan och dess behov har en folder som riktar sig till täktbolag tagits fram. Foldern kan laddas ner här: Backsvalor i grustag och bergtäkter.