Backsvalekoloni i grustäkt. Foto: Kjell Häggvik

Backsvala

BirdLife Sverige genomför en landsomfattande inventering av häckande backsvalor under 2020 – 2021. Backsvalans naturliga häckningsmiljöer i exempelvis rasbranter eller brinkar vid älvar och åar blev alltmer ovanliga under 1900-talet, i takt med att vi reglerade och stabiliserade sådana vattendrag. En överväldigande majoritet av backsvalekolonier, särskilt i södra och mellersta delarna av Sverige, är numera belägna i sandtag med aktiv verksamhet. För att öka förståelsen för backsvalan och dess behov har en folder som riktar sig till täktbolag tagits fram. Foldern kan laddas ner här: Backsvalor i grustag och bergtäkter.

 

Erik Rosenberg beskrev i sin fälthandbok Fåglar i Sverige (utgiven 1953) hur man i slutet av augusti vid slättsjöarna i södra Sverige kunde se ”myriader backsvalor, som om kvällen gå till ro bland vassrören”. Det var nog inte ovanligt att vid 1900-talets inledning se flockar på flera tusen svalor som samlades vid slättsjöar och våtmarker i södra Sverige, för att äta upp sig inför den långa flytten till västra Afrika. Många av dessa backsvalor kom ifrån stora kolonier belägna utefter våra egna norrländska älvar och vattendrag innan dessa reglerades under den första hälften av 1900-talet.

 

Kanadensiska forskare knutna till de naturvårdande myndigheterna redovisar att utbyggnaden av kraftnätet och regleringen av floderna där resulterade i att upp till 90 % av backsvalepopulationen försvann under endast ett par decennier (främst i de östra delarna av Nordamerika). Backsvalan har minskat kraftigt även i Sverige på senare tid (ungefär en halvering av populationen på 25 år enligt Svensk fågeltaxering), och resultat från exempelvis Skåne indikerar att populationen i södra Sverige minskat med >50 % bara under de senaste 15–20 åren.

 

Mälarregionen (främst Uppsala, Stockholms och Södermanlands län) har ur ett historiskt perspektiv inte utgjort något större fäste för backsvalan – de flesta passerade nog på väg norrut till de norrländska älvsystemen. När sedan behovet av el ökade explosionsartat och vi byggde ut vattenkraften genom att reglera älvar och vattendrag, kunde det ha gått riktigt illa för svalorna som häckade i älvniporna. Men paradoxalt nog ökade behovet av sand och grus lika explosionsartat under samma period, speciellt i storstadsregionerna. I Mälarregionen anlades hundratals nya sandtag i mitten av 1900-talet för att förse städer och vägar med byggmaterial. Påpassligt började då backsvalorna kolonisera branterna i dessa nyanlagda täkter. I slutet av 1900-talet fanns det över 100 kolonier med backsvalor enbart i de tre nämnda länen – samtliga i sandtäkter. Sannolikt häckade över ¼ av landets backsvalor i denna region vid sekelskiftet. Två decennier senare, 2019, konstaterades endast 28 täkter innehålla backsvalekolonier, vilket alltså innebär en minskning med ca 75 %.

 

Täktverksamheten drabbas fortlöpande av nedläggning eller omställning av produktionen. Från att tidigare ha grävt sand ur åsen, spränger man nu i allt större utsträckning berg som mals ner till lämplig kornstorlek. Detta har starkt påverkat backsvalans möjligheter att finna lämpliga boplatser. Antalet län utan häckande backsvalor kommer sannolikt att öka framöver.

 

Med anledning av denna utveckling vill BirdLife Sverige uppmana alla intresserade att delta i den landsomfattande inventeringen av backsvala åren 2020–2021. För att genomföra denna inventering med så gott resultat som möjligt behöver vi hjälp med att kartlägga förekomsten av backsvalekolonier. Här kan alla hjälpa till med att rapportera antalet bohål och svalor sedda runt häckplatsen. Rapporteringen bör göras i Artportalen, men vi önskar också att så många som möjligt därtill fyller i det formulär vi tagit fram för att få lite mer detaljerade uppgifter om lokalen. (Av formuläret kan det kanske tyckas som att det i första hand är täkter vi inventerar, men det gäller så klart ALLA lokaler där det förekommer backsvala.)

 

Inventeringen kan vara ett bra tillfälle att få en god kontakt med täktoperatörer, som ofta visar sig vara välvilligt inställda till att ha svalorna som exklusiva inneboende, bara de får information om vad fåglarna behöver. För detta ändamål är den inledningsvis nämnda foldern lämplig att dela ut.

 

Vill du vara med och inventera, ta kontakt med nedanstående samordnare för din region! Saknar du din region, hör av dig till Daniel Bengtsson eller Bengt Legnell (kontaktuppgifter längst ner)! Grundtanken är att den regionala kontakten samordnar inventeringsinsatser och tar emot rapporter och gör en bedömning av hur god täckningsgraden har varit i respektive region. Bengt kommer sedan att stå för den nationella sammanställningen. Här kan du ladda ner tips för inventering och rapportering!

 

På förekommen anledning har vi tagit fram en ”skylt”​ (i Word för enkel modifiering) att sätta upp vid exempelvis sådana backsvalekolonier som uppstår i små jordhögar som markägare och andra kanske inte ens är medvetna om. Ladda ner den genom att klicka på den här länken

 

Regionala kontaktpersoner

Skåne: Kenneth Bengtsson (kenneth.bengtsson1@comhem.se)

Blekinge län: Thomas Nilsson (Västblekinges Ornitologiska Förening)

Kalmar: Simon Carrington (simon.carrington88@gmail.com)

Kronoberg: Roger Jönsson (upupa_epost@hotmail.com)

Bohuslän: Peter Nilsson (peter.nilsson@vindomarin.se)

Göteborg: Tommy Järås (jaras.tommy@gmail.com)

Dalsland: Göran Cederholm (g.cederholm@bredband.net)

Östergötland: Jussi Tranesjö (jussi.tranesjo@gmail.com)

Närke: Ronnie Lindqvist (lindqvist_ronnie@hotmail.com)

Västmanland: Johan Karlsson (johan.karlsson.vof@gmail.com)

Södermanland: Ingvar Jansson (Föreningen Södermanlands Ornitologer)

Stockholm: Jan Boije (raketjan@gmail.com)

Uppland: Jan Wärnbäck (Upplands Fågelskådare)

Värmland: Dan Mangsbo (dan.mangsbo@telia.com)

Dalarna: Urban Grenmyr (urban.grenmyr@gmail.com)

Jämtland-Härjedalen: Johan Råghall (johan.raghall@gmail.com)

Gästrikland: Per Aspenberg (peraspenberg@gmail.com)

Medelpad: Per Helttunen (per.helttunen@telia.com)

Ångermanland: Dan Tjell (dan.tjell@telia.com)

Västerbotten: Agnes Eriksson (Västerbottens Ornitologiska Förening)

Norrbotten: Viktor Persson (backsvalaBD@gmail.com)

 

För vidare frågor kontakta Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig (kontaktuppgifter finns här!), eller Bengt Legnell (backsvala@birdlife.se).

Backsvala. Foto: Bengt Legnell