Fågelsundets skräntärnor

En rapport om skräntärnorna i Björns skärgård

I Östersjön häckar världens största tärna, skräntärnan. Fåglarna som rör sig mellan Sverige, Finland, Baltikum och Ryssalnd betraktas som en population och består av ca 1700 par. Ytterligare två  populationer återfinns  i Europa, i Kaspiska havet och i Svarta havet. Den svenska populationen har sedan 1970-talet minskat från 1000 par till dagens 500 par. På ön Stenarna i Björns skärgård i norra Uppland finner vi Sveriges största koloni av skräntärnor. Populationen har under 2000-talet omfattade drygt 200 par, dvs ca 12% av hela Östersjöpopulationen. Skräntärnan finns dokumenterad som häckfågel i Björns skärgård sedan 1938 då 3 par fotograferades vid bo. Idag är det endast ön Stenarna i Björns skärgård som utgör en lämplig häckningsbiotop, övriga lokaler passar inte tärnorna p.g.a. landhöjning och framförallt igenväxning. Skräntärnornas minskande population i Sverige beror även på predation på ägg och ungar, framför allt från Amerikansk mink, havsörn och de större trutarna.

 

Sedan 1990-talet har Naturvårdsverket haft åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter. En av de fågelarter som fått ett åtgärdsprogram är skräntärnan. ÅGP Skräntärna gällde initialt för åren 2007-2011 men programmet har förlängts två gånger och nuvarande program gäller perioden 2017-2021. ÅGP Skräntärna samarbetar med Projekt Skräntärna som drivs av BirdLife Sverige. Genom Projekt Skräntärna sker mycket av uppföljningen och även kunskapsinhämtning och forskning som normalt inte ingår i Åtgärdsprogram.

 

Sedan 2012 har BirdLife Sveriges Projekt skräntärna i samarbete Biologiska Institutionen vid Lunds universitet (professor Susanne Åkesson) och Novia yrkes högskola vid Åbo akademi i Finland (Patrik Byholm) bedrivit studier där skräntärnornas rörelser kartlagts med GPS-loggar vilka med jämna mellanrum samlar information kring tärnan, såsom GPS-position, flyghöjd, flyghastighet och temperatur

 

I rapporten sammanställs skräntärnornas vanligaste uppvaktnings- och häcknings- och fiskeplatser i Björns skärgård. Där presenteras också resultat efter restaurering av häckningsöar samt hur arbetet med predatorskydd har fortskridit.

 

Ladda hem rapporten på svenska eller engelska här

 

Rapport Fågelsundets skräntärnor Svenska

Report Caspian terns of Fågelsundet