Roland Staavs minnesfond

Roland Staav (1942-2012) tillhörde en av eldsjälarna inom svensk ornitologi.  Han var starkt engagerad i faktainsamlande och skyddet av Sveriges fågelfauna och under många år verksam vid Naturhistoriska riksmuseets ringmärkningscentral. Roland hade särskilt kustfåglar i sitt hjärta och i synnerhet skräntärnan som han i samverkan mellan BirdLife Sverige och WWF startade Projekt skräntärna. Roland var också en god kunskapsspridare och bidrog till en mängd både artiklar och böcker om fåglar.

Roland Staav lämnade efter sig ett omfattande fältmaterial som inte hann publiceras före sin bortgång.  Redan nu har en del av fondens medel avsatts till att datalägga och efterhand tillgängliggöra dessa material så att de kan komma andra till nytta. 
 
En fond har skapats till minne av Roland Staav där vi särskilt vill premiera studier och undersökningar av skärgårdens fåglar.
 
För dig som vill bidra till Rolands Staavs minnesfond finns det möjlighet att sätta in en valfri summa pengar på privatgiro 19 94 99 – 5 och märk inbetalningen Roland Staavs minnesfond.