Hav och kust

Ejder, hane. Foto: Kent-Ove Hvass

Den 6:e punkten i BirdLife Sveriges handlingsprogram för fågelskydd berör Hav och kust.

 

Den lyder:

”Inrättande av marina reservat” på framför allt utsjöbankar som Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Midsjöbankarna. Detta kan innebära begränsningar av utbyggnaden av vindkraft eller begränsningar fisket i dessa områden för att få ner andelen bifångster. Sverige bör inleda förhandlingar om att flytta sjöfartsleder för att förhindra oljeutsläpp i viktiga fågelområden, t.ex. Hoburgs bank som hyser en miljon alfåglar vintertid.”

På kort tid har stora förändringar skett hos populationer av vissa fågelarter i kustnära och skärgårdsområden. Flera arter ökar medan andra minskar dramatiskt. Även om det inte går att säga generellt så ökar en del fiskätande arter medan en del vadararter, måsar och musselätande dykänder minskar. Det går inte att sätta fingret på en enskild faktor utan det är förmodligen en rad sammanlagda faktorer som spelar in.

SOF-BirdLife genomförde i samband med årsmöte 2014 en särskild seminariedag ägnad att ”ge kunskap om läget för fåglarna i Östersjön och att utgöra en grund till ett underlag för SOF-BirdLife till ett Handlingsprogram kring Kust och Hav.”

Silhuett. Foto: Lotta Berg