Vad är en våtmark

Enligt Ramsarkonventionens definition på våtmarker gäller att mark som regelbundet översvämmas eller ständigt är fuktig samt sjöar och havsområden med ett djup av maximalt 6 meter räknas som våtmark. Det betyder att i stort sett alla kustområden liksom vattendrag och grundare sjöar i landet betecknas som våtmarker. Det som vi traditionellt menar när vi talar om våtmarker är grunda miljöer med övervattensvegetation av vitmossa, gräs, starr eller andra örter. Vissa våtmarker står bara under vatten några dagar under ett år medan andra ständigt är vattendränkta.

 

Det finns många olika typer av våtmarker. Våra vanligaste våtmarker är myrarna som utgör nära 99% av alla svenska våtmarksmiljöer. Våtmarker i odlingsbygderna är betydligt ovanligare vilket beror på att många våtmarker har torrlagts i stor skala under det senaste seklet. Det är främst om våtmarker av denna typ som fortsättningen på texten tar upp.

 

Varför är våtmarker värdefulla?

För inte så länge sedan var våtmarker synonymt med värdelös mark som bara ställer till problem och som helst borde torrläggas. I bästa fall användes områdena till att ta vinterfoder ifrån, t ex översvämningsmarker. Man kallade det då för ”försumpning”, bottenlös ävja, träsk mm.

Under de senaste decennierna har man kommit att ompröva denna uppfattning. Samhället har kommit till insikt om nyttan av våtmarkerna. De funktioner som våtmarkerna uppfyller är bl a:

  • dämpning av vattenflöden
  • fungerar som naturliga vattenmagasin
  • refuger för fågel-, fisk-, insektsarter mm
  • upprätthåller biologiska mångfalden i landskapet
  • utgör spridningskorridorer för många växt och djurarter
  • processar avloppsvatten och avskiljer närsalter och kemiska ämnen
  • fungerar som filter för sjöar och kusthavet
  • tillhandahåller föda för människor och foder för boskap
  • rekreation såsom fiske, fågelskådning, jakt mm
  • upprätthålller dricksvattnets kvalitet