Projekt ortolansparv

Ortolansparv. Foto: Thomas Lundquist

Kraftsamling för ortolansparven

Ortolansparven är en av de fågelarter som minskat allra mest i Sverige under senare decennier. Orsakerna till minskningen är sannolikt flera, men förändrad jordbruksdrift och omfattande jakt i södra Frankrike anses vara två av de viktigaste. Läget för ortolansparven är kritiskt i södra Sverige; i jordbrukslandskapet återstår nästan bara en liten population i Västmanland.

 

BirdLife Sverige har bl.a. drivit ett ortolanprojekt som en del av jordbruksprogrammet ”Fågelskådare och lantbrukare i samarbete”, ett projekt som genomförts i samarbete med Hushållningssällskapet.

 

Vi vet idag en hel del om ortolansparvens krav på sin häckningsmiljö. Det innebär också att det går att sköta eller skapa miljöer till förmån för ortolansparven. Där det fortfarande finns ortolanrevir kvar är det nödvändigt att varje år säkerställa en areal som lämplig födosöksbiotop nära potentiella boplatser. Eftersom ortolansparven söker föda till sina ungar på blottlagd jord, är det lämpligt att lämna sådan på åkrar som ska sås med vårsäd.

 

Många fågelintresserade är redan engagerade i arbetet för ortolansparven, men naturligtvis behövs det alltid flera. Här nedan kan du ladda ner dokument med information om ortolansparv och lämpliga åtgärder.

 

Att ladda ner

Informationsblad för lantbrukare och markägare som vill gynna ortolansparven

Länk till Åtgärdsprogram för ortolansparv (Naturvårdsverket, 2017)

Ortolansparv –  kunskapsläge och praktiska åtgärder (2012)
Bildbilaga till Ortolansparv – kunskapsläge och praktiska åtgärder (2012)

Rapport från Inventering av ortolansparv på hyggen i Norrland 2014