Nyckelbiotopinventeringen

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

 

BirdLife Sverige deltar i samverkansprocessen kring den landsomfattande nyckellbiotopinventeringen som är beslutad att pågå under tio år till 2028. BirdLife har utsett två representanter för detta i föreningen. Dessa är Sebastian Kirppu och Jon Andersson. Sebastian företräder föreningen i gruppen kring Nordvästra Sverige och Jon kring inventeringsmetodiken.

 

Samverkansprocessen om nyckelbiotoper ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper och kompletterande arbetssätt för att få ändamålsenliga kunskapsunderlag om skogsområden med stor betydelse för flora och fauna. Förutom BirdLife Sverige deltar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF från naturvårdssidan.

 

Mer om nyckelbiotopinventeringen finns på skogsstyrelsens hemsida

https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/