Habitat- och fågeldirektiven

 

Habitat- och Fågeldirektiven i Sverige, Finland, Estland, Danmark och Lettland

 

Det skiljer sig en del åt när det gäller hur implementeringen av naturvårdsdirektiven har gjorts. Det är också svårt att helt jämföra och redogöra för dessa skillnader. Vad man kan säga är att alla länder infört skyddsområden för fåglar (SPA-områden).

 

I Lettland och Estland kan ”mikroreservat” bildas utifrån känd förekomst av hotade fågelarter, t.ex. svart, stork, mindre skrikörn och tjäder. Reservaten varierar i storlek för fågelarter mellan 2 ha upp till 200 ha. Inom mikroreservaten kan skogsbruk vara totalförbjudet eller reglerat. Många mikroreservat har också buffertzoner där skogsbruk är reglerat under arternas häckningstid, men där skogsbruk är tillåtet utanför denna period.

 

Mikroreservaten har i Lettland varit ett framgångsrikt sätt att uppfylla kraven för de arter som ryms inom fågeldirektivet, som komplement till redan bildade SPA-områden. Många gånger har de även varit träffsäkrare än SPA-områdena att kunna behålla de arter de är tänkta att skydda.

 

När det gäller skyddet av arterna utanför SPA-områdena ser det olika ut mellan länderna, vilket framgår av redovisningarna nedan. En hel del intresse riktades mot de ”artvisa vägledningar” för ett 60-tal fågelarter som är framtagna av myndigheterna i Sverige och frågan kom upp kring översättning av vägledningarna till engelska. BirdLife Sverige har frågat Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om översättning kan göras, men vi har ännu inte fått något slutgiltigt besked på detta.

 

Beskrivningar i implementeringen av direktiven för de olika länderna finns här:

Presentation av artskyddsförordningen del av EU-direktiven Sverige

Presentation av EU-direktiven Danmark

Presentation av EU-direktiven Estland

Presentation av EU-direktiven Finland

Presentation av mikroreservat del av EU-direktiven för Lettland

 

 

Här har vi lagt EU:s pressmeddelande kring ny handlingsplan för att hjälpa regionerna att försvara den biologiska mångfalden och dra ekonomisk nytta av naturskydd. Handlingsplan biologisk mångfald i EU