Artvisa vägledningar

I tabellen nedan visas fem kolumner.

Kolumn 1 visar SOF-Birdlifes förslag på artvis vägledning för varje prioriterad art. I dessa vägledningar finns även bild över aktuell art samt redovisas häckningsperiod för varje art, vilket inte görs i de officiella vägledningarna.

Kolumn 2 (förekomst) visar länsvis antal och förekomst av respektive art uppdelat på kategorierna allmän/tämligen allmän/sparsam/sällsynt och mycket sällsynt. En färgsatt länsindelad karta ger en god översiktlig bild över hur arten fördelar sig över landet. Antalsförekomsten är baserad på information från ”Fåglarna i Sverige-antal och förekomst”. SOF-Birdlifes utbredningskartor är en viktig komplettering till texten under rubriken ”utbredning och regionala skillnader” i de officiella vägledningarna där utbredningskartor saknas.

Kolumn 3 är länkar till skogsstyrelsens (SVS) hemsida där de officiella vägledningarna finns.

Kolumn 4 visar betyg från 1 till 5 på de officiella vägledningarna. Betyg 4 (gröna siffror) och betyg 5 (mörkgröna siffror) visar vägledningar i nivå med SOF-Birdlifes förslag. (betyg 5, mörkgrön är t o m bättre än våra förslag). Dessa är inte kommenterade. Betyg 2 (orange färg) får vägledningar som har brister och betyg 1 (röd färg) får vägledningar som vi anser mycket bristfälliga och i stort behov av skärpning.

Kolumn 5 visar SOF-Birdlifes kommentarer i text på de vägledningar som fått betyg 1 och 2 (lägsta betyg) och vad som krävs för att dessa skall förbättras.

Vår förhoppning är att denna översikt får stor praktisk användning både av ideellt arbetande naturvårdare samt även av myndigheterna som här har en sammanställning över de viktigaste skiljelinjerna som råder mellan SOF-Birdlife och myndighetrna när det gäller innehållet i de artvisa vägledningarna. Det skall dock betonas att det är de officiella vägledningarna är de som gäller. 

Smålom

Svart stork

Sångsvan

Sädgås

Salskrake

Bivråk

Rödglada

Brunglada

Havsörn

Duvhök

Fjällvråk

Kungsörn

Fiskgjuse

Pilgrimsfalk

Stenfalk

Dalripa

Tjäder

Järpe

Orre

Trana

Skogsduva

Hökuggla

Sparvuggla

Lappuggla

Slaguggla

Pärluggla

Berguv

Nattskärra

Tornseglare

Härfågel

Göktyta

Gråspett

Gröngöling

Spillkråka

Vitryggig hacksp.

Mellanspett

Mindre hackspett

Tretåig hackspett

Trädlärka

Järnsparv

Näktergal

Tajgablåstjärt

Buskskvätta

Lundsångare

Kungsfågel

Brandkr. kungsf.

Mindre flugsn.

Halsbands flugsn.

Svartmes

Entita

Talltita

Lappmes

Sommargylling

Törnskata

Nötkråka

Stare

Gulhämpling

Mindre korsnäbb

Rosenfink

Dvärgsparv

Ortolansparv

Gulsparv

Videsparv

Sävsparv

   

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

Förekomst

   

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

SKS vägledning

   
4
4
4
2
2
4
4
4
4
5
4
2
4
4
4
2
1
1
2
4
4
4
2
4
2
4
2
1
2
4
4
4
2
2
4
4
1
1
4
2
4
4
5
1
1
4
4
4
1
1
1
1
4
4
2
5
4
2
4
5
4
5
2
2
   

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s ko​mmentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar

SOF:s kommentar