Landsomfattande inventering berguv

BirdLife Sverige utsåg fram till 2013 årligen en eller flera arter som s.k. riksinventeringsarter.

Riksinventeringarna startade 1969 och pågick sedan med vissa avbrott under 40 år. År 2015 ersattes konceptet med sjöfågelinventeringen. Syftet var att kartlägga förändringar för flera arter som Svensk Fågeltaxering hade dålig täckning på i deras nationella inventeringar. BirdLife Sverige genomför åren 2019 – 2020 åter en nationell inventering av en art. Det gäller berguv som inventerats vid sju tillfällen de senaste 75 åren. Syftet med inventeringen är att med ornitologers gemensamma ansträngningar få fram data för en art där den allmänna rapporteringen inte ger tillräckligt med uppgifter för att skatta det häckande beståndet.

 

En landsomfattande inventering av Berguv pågår under 2019 och 2020

 

Bakgrund

Från flera landskap kommer rapporter om en kraftig minskning av berguven.  BirdLife Sverige har därför beslutat att följa upp arten genom att genomföra en landsomfattande inventering av arten 2019 och 2020. Anledningen att inventeringen görs under två år är för att berguven i norra Sverige är beroende av sorkpopulationernas fluktuationer mellan olika år. Under ett dåligt sorkår hörs betydligt färre ropande uvar än under ett bra sorkår.

En ”trött” berguv på dagkvist. Foto: Ove Källström

Historik och tidigare riksinventeringar av berguv

Berguven har vid sju tidigare tillfällen varit föremål för riksinventering. Den första gjordes 1943 till 1948. Berguven fridlystes 1950 eftersom den uppvisade en minskande förekomst med bara 455 par. Under 1960-talet drabbades många rovfågelarter och berguv av förgiftning bl.a. med kvicksilverbetat utsäde. Nya riksinventeringar gjordes därför under åren 1964-65 och 1974-75. Resultatet från de inventeringarna var nedslående och visade att berguven hade minskat kraftigt och beståndet var vid denna tid under 200 par i landet.

 

Område

1943 -1948

1964 -1965

1974 -1975

1984 -1985

1994 -1995

1998 -1999

2008-2009

Götaland

68

56

56

136

194

310

255

Svealand

94

28

78

50

93

156

137

Norrland

293

91

57

48

101

147

82

Sverige totalt

455

175

191

234

388

613

474

Tabell 1: Jämförelse mellan olika berguvinventeringar, 1943 anger antal par, men därefter antalet besatta revir.