Hur inventerar man berguv?

Inventeringsmetodik

 

Inventera i februari till april!

Under vinter- och vårkvällar från 1 februari till 30 april behöver så många som möjligt av de optimala uvlokalerna besökas.

 

Inventera i skymningen!

Optimalt är att lyssna 30 minuter innan solnedgång till en timme efter solnedgången. Det innebär att bästa tidpunkten senareläggs utifrån dagslängdens förändring (se exemplet från Östergötland i figur 1). Vid mulet väder i skymningen kan uven börja ropa tidigare.

 

Uven ropar även sparsamt runt midnatt och i gryningen vid samma ljusförhållande som vid skymningen. Gör minst 2 besök skilda dagar vid optimal tidpunkt vid samma berguvlokal!

 

När skymmer det där du bor?

För att få en bra riktlinje när skymningen sker där du bor kan du gå in på denna hemsida och se när solnedgången inträffar olika datum i din kommun. 

https://www.dinstartsida.se/solen-alla-kommuner.asp

 

Fullmåne är bra

Studier visar också att månljus påverkar berguvens ropfrekvens. Under nätter med inget eller svagt månljus är uven tystare medan den ropar mer frekvent och under längre tidsperioder i månljus kring fullmåne. Uvparet signalerar då även sin närvaro visuellt genom att den ljusa hakfläcken exponeras vid revirropen. Den nyttjar då även högre belägna sittplatser (Penteriani V. et. Al 2010).

 

Vindstilla kvällar efter varma dagar med snösmältning är bra

Vindstilla kvällar är bäst (max 3 m/s) och framförallt efter dagar när det varit varmt och det börjar tina snö från träden och bli dagsmeja med takdropp. Kvällar med blåst är olämpliga att inventera p.g.a. att det är svårt att höra berguvslätet då!

 

Uvpar kan vara svårare att höra än ensamma hanar

Ensamma uvhanar kan ropa betydligt mer och kan hålla på längre tid under natten och även förflytta sig mellan olika platser. På uvlokaler där det finns både hane och hona är det ofta tystare och där det blir det viktigare att pricka in rätt skymningsljus.

 

Hur låter berguv?

Hanens dova stämma hörs från berg, men även från skogsmark, skärgårdsöar et cetera och kan höras långa sträckor. Uvens läte är en tvåstavig dov stämma som hörs med jämna intervall (6-12 sekunder). ”Hoo-åå”. På långt håll hörs bara första stavelsen. Notera tidsintervallen mellan ropen! Det kan oftast avslöja om det är en uv du hör eller någon annan uggleart som man kan förväxla den med.

 

Förväxlingsrisker

Berguvens läte kan förväxlas med framförallt hornuggla och slaguggla. Lyssna på lätena nedan!

 

Hornugglans rop är likt en berguvs rop men är enstavigt ”oh” och med snabbare intervall än berguv, ofta 2-3 sekunder mellan ropen. Den hörs ej heller lika långt. Är man osäker kan man förflytta sig en bit och höra om lätet kommer från en annan riktning t.ex. från en talldunge eller ett skogsbryn eller strandskog. Då är det mer troligt en hornuggla du hör.

 

 Slagugglans läte är likt berguvens och hörs långt. Den har längre ropfrekvens mellan ”stötarna” där första stöten följs av en efterstöt 3 sekunder senare så det låter ”vo-hå  —– vo-ho”.

 

En annan art som allmänheten ibland förväxlar med berguv är ringduvan vars spelläte hörs i april till juni. 

Besök uvlokalen precis i skymningen och invänta rätt skymningsljus när man inte längre kan läsa en dagstidning. Då är chansen störst att få höra berguvhanen ropa. Foto: Thomas Birkö.
Figur 1. Den streckade linjen sammanfattar trenden linjärt och sammanfaller med LV 5. Några minuter senare vid LV 4 infaller det ljus/mörker-läge som innefattar begreppet ”civil twilight”, d.v.s. skymning eller den situation när man inte längre kan uppfatta en text utan artificiellt ljus (astronomen Paul Schylert). Figur från Vingspegeln 22 (2003).

Berguven behöver skyddas.

Tänk på att inte sprida information om potentiella häckningar av berguv och andra känsliga arter till allmänheten. Berguven är känslig på sin häckplats så under perioden mars-maj, då äggläggning och ruvning sker, finns risk att honan störs ut och äggen/ungarna kan komma i stor fara. Själva bobranten får inte avsiktligt besökas under denna tid.

Foto: Patrik Olofsson

Hanens dova ”Hoo-åå” hörs. Notera tidsintervallen mellan ropen!

Hane och hona ”pratar” med varandra och kurtiserar. Hanen har betydlig dovare rop än honan.

Hornugglans rop ”oh” hörs mellan 0.00 till 0.06. Notera den snabba ropfrekvensen. Därefter är det andra läten från hornuggla som  inte är relevanta för att skilja revirrop mellan berguv och hornuggla

Slagugglans revirrop vo-hå  —– vo-ho” som man kan förväxla med berguv kommer 0,12 in i ljufilen. Lätet innan är ett annat spelläte som slagugglan har ett ”vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo”

Hur rapporterar man?

Rapportering kan göras på Artportalen där ropande hanar/par läggs in eller genom att kontakta den regionalt ansvariga personen i din region/regionalföreningen. Se nedan! Rapport om berguv kan även sändas in på mailadress riksinventeringberguv@birdlife.se

 
En berguv på hög sittplats. Foto: Patrik Olofsson

Rapportmottagare (kontaktpersoner) för berguv i regionalföreningarna

Regionalförening/rapportområde

Kontaktperson

E-postadress

Skånes Ornitologiska förening

Thomas Lindblad

thomaslindblad6@gmail.com

Blekinge Ornitologiska Förening

Mats Olsson

handpennan@gmail.com

Ölands Ornitologiska Förening

Olof Persson

olof.n.persson@gmail.com

Östra Smålands Ornitologiska Förening

Larsgunnar Nilsson

larsgunnarn@gmail.com 

Kronobergs Ornitologiska Förening

Per Fogelström

per.fogelstrom@hotmail.com

Regionala rapportkomm. Jönköpings län

Mats Alderus

alderus5907@gmail.com

Hallands Ornitologiska Förening

Anders Wirdheim

 anders.wirdheim@birdlife.se

Gotlands Ornitologiska Förening

Per Smitterberg

per.smitterberg@telia.com

Västergötlands Ornitologiska Förening

Lars Persson

bubo1955@gmail.com

Bohusläns Ornitologiska Förening 

Rune Hixén

rune.hixen@outlook.com

Göteborgs Ornitologiska Förening

Johan Svedholm

johan.svedholm@gmail.com

Dalslands Ornitologiska Förening

Göran Cederholm

g.cederholm@bredband.net

Östergötlands Ornitologiska Förening

Jesper Villaume

jespervillaume84@gmail.com.

Föreningen Sörmlands Ornitologer

Göran Altstedt

Janne Gustafsson

guralt@exulans.se

solvidd@gmail.com

Stockholms Ornitologiska Förening

Claes Kyrk

Alar Broberg

claes.kyrk@gmail.com

alar.broberg@bredband.net

Närkes Ornitologiska Förening

Ronnie Lindgvist

lindqvist_ronnie@hotmail.com

Wermlands Ornitologiska Förening

 Daniel Hedenbo

Johan Bohlin

 daniel.hedenbo@telia.com

johan.r.bohlin@gmail.com

Västmanlands Ornitologiska Förening

Kalle Källebrink

kalle.kallebrink@gmail.com

Upplands Ornitologiska Förening

Bill Douhan

bill.douhan@telia.com

Dalarnas Ornitologiska Förening  

Stig-Åke Svenson

stig-ake.svenson@telia.com

Gävleborgs Ornitologiska Förening

Stig Norell

stig@s-norell.se

Medelpads Ornitologiska Förening

Peter Nilsson

peter.nilsson@lansstyrelsen.se

Jämtlands Läns Ornitologiska Förening

Johan Råghall

johan.raghall@gmail.com

Ångermanlands Ornitologiska Förening

Thomas Birkö

David Rocksén

thomas.birk@telia.com

david.rocksen@sweco.se

Västerbottens Ornitologiska Förening

Ulf Sperens

David Rocksén

ulf.sperens@telia.com

david.rocksen@sweco.se

Norrbottens Ornitologiska Förening

Håkan Harnesk

hakan.harnesk@gmail.com