Forskning

Att lära mer om fåglar, deras liv och beteende är en av grunderna i vårt engagemang. När det gäller fåglar liksom mycket annat så är ingen fullärd och ju mer man vet desto större blir insikten att det finns mer kunskap att söka. När vi på olika sätt söker ny kunskap, sådant som inte tidigare är beskrivet, då handlar det om forskning. Forskning är därför ett av våra tre huvudområden, ett av de tre ben som föreningen grundar sig på.

Kunskap om fåglar är också en grundläggande nödvändighet för att kunna bedriva ett effektivt fågelskyddsarbete. Frågeställningar som vi då söker svar på är till exempel: Vilka arter ökar och vilka minskar? Beror minskningar på problem i övervintringsområdena eller på häckplatserna? Har en art kapacitet för spridning till nya områden?

 

BirdLife Sverige arbetar med fågelforskning på alla nivåer – från insamling och sammanställande av enskilda iakttagelser till specialdesignade projekt vid universitetens institutioner och våra fågelstationer. När det gäller det mest grundläggande, den rena fågelrapporteringen, så har vi flera kommittéer som arbetar med olika delar i rapporteringskedjan. Mer om denna verksamhet finns under flikarna till höger. Där finns också ingångar till verksamheten vid landets fågelstationer. Därtill kan inventeringsprojekt bedrivas inom ramen för BirdLife Sveriges verksamhet, såsom sjöfågelinventeringen.

Ramregelverk för ansökningar till föreningens amatörforskningsfonder

Föreningen förfogar över eller sitter med i ett antal olika fonder som kan stötta amatörforskning genom stipendier. Ansökningar till föreningens fonder kan gälla olika typer av artprojekt, inventeringsprojekt eller liknande, och projekten kan i vissa fall med fördel drivas tillsammans med etablerade forskare, men det är då endast amatörforskningsdelen som kan bekostas via fonderna. Vanligen är belopp mellan 2.000 och 20.000 kr aktuella, och då främst till reseersättningar, utrustning, provtagnings- och analyskostnader, och det ska betonas att det generellt inte är aktuellt att täcka lönemedel annat än inom ramen för föreningens egna projekt. Undantag finns dock, och i särskilda fall går det alltid att ta kontakt med föreningen även vad gäller projekt som inte riktigt passar in i det som beskrivs ovan.

 

Ansökan om medel från föreningens forskningsfonder ska vara kortfattad och beskriva titel, syfte, metod, tidplan och budget / sökt summa för projektet och innehålla kontaktinformation till sökanden. Efter att projektet har avslutats ska en kortfattad rapport över projektets genomförande och resultat skickas in, inklusive en sammanfattning av det ekonomiska. De fågelobservationer som görs inom det aktuella projektet ska rapporteras på ArtPortalen.

 

Ansökan fylls i här: Projektansökan, Bedömning av ansökningar görs normalt 4 gånger per år, och det kommer ett meddelande tillbaka om förväntad svarstid.