Bakgrund

Vid årsmötet 2014 i Kalmar beslutades det att de årliga riksinventeringarna som drivits av föreningen och landets regionalföreningar ska upphöra. Anledningarna var dels att de flesta arter som inventerats har en ojämnt fördelad geografisk utbredning i landet, dels för att inventeringsdeltagandet var ojämnt fördelat. Därav blev inventeringen tung att styra och resultaten svårt att tolka. Istället för riksinventeringarna, som fokuserat på en art i taget lämnade årsmötet styrelsen till uppgift att utarbeta det förlag till en ny nationell inventering som fokuserar på sjö- och våtmarksfåglar, vilket också presenterades under mötet.

Som det ser ut nu är kunskapen om sjö- och våtmarksfåglarnas tillstånd inom SFT relativt liten jämfört med andra arter, eftersom sjöar och våtmarker utgör en liten (men väldigt viktig) del av Sveriges yta. Därför kommer kunskapen som samlas in också användas i vetenskapliga syften. Vi vill också uppmuntra fågelskådare att delta i inventeringar för att övervaka populationstrenderna i den Svenska fågelfaunan. Vår gemensamma förhoppning är alltså att denna nya inventeringsform både ska attrahera regionalföreningar och många medlemmar samtidigt som den ger en stor nytta inom både fågelövervakningen specifikt och miljöövervakningen i stort. Inventeringsformen och konceptet hoppas vi också skall kunna användas av regionalföreningar inom sina programpunkter och evenemang t.ex. gemensamma räkningar från fågeltorn, studiecirklar och workshops. Vi hoppas även att detta skall vara nyttigt för den generella övervakningen även på regional nivå.

Metoden för inventeringen är punktrutter, slingor (typ av linjetaxering) eller räkningar från fågeltorn (en punkt) i anslutning till sjöar, våtmarker, småvatten, viltvatten, kustvatten, bevattningsdammar etc (den enda typen av blöt miljö som egentligen är exkluderad är myrmark). Metoden är enklare än andra inventeringar som drivs av Svensk Fågeltaxering och täcker ett begränsat antal arter. Det skall alltså vara enklare att delta och rutterna/punkterna är inte personliga utan skall vara de samma över tid.

Har du frågor eller vill ha mer information?
Kontakta Ulrik Lötberg (ulrik.lotberg@birdlife.se) eller Linus Hedh (linus.hedh@birdlife.se).