Artskyddet i skogen

Kungsörn. Foto: PGB P-G Bentz/sturnus.se

Birdlife Sverige var under 2015 och 2016 aktiva i samverkansprocessen kring implementeringen av artskyddet i skogen. Projektet handlar om hur Artskyddsförordningen skall tillämpas i skogsbruket och leds av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.  Artskyddsförordningen infördes i skogsbruket i mars 2014 men tillämpningen var oklar till en början. Birdlife Sverige ingick i referensgruppen kring artskyddet och har gett förslag och varit remissinstans till de nya riktlinjerna. Föreningen var mycket aktiv när det gäller de artvisa vägledningar som skall gälla för de 64 prioriterade fågelarterna fågelarterna. Vägledningarna har skrivits av ArtDatabanken och Birdlife Sverige har lämnat synpunkter på dessa.

 

Sammanlagt har 41 personer bidragit med synpunkter till Birdlife Sveriges remissvar på de artvisa vägledningarna, vilket vi är otroligt glada över. Många av dessa tillhör landets främsta kännare av aktuella arter, vilket gör att vi är väldigt nöjda med kvaliteten på våra förslag till ändringar. Synpunkterna har legat till grund för de förslag till ändringar vi har lämnat på ArtDatabankens ursprungliga versioner av vägledningarna. Birdlife Sveriges förslag till vägledningar hittar du i fliken till höger. Där hittar du även våra kommentarer över de officiella versionerna av vägledningarna och länkar till dessa på Skogsstyrelsens hemsida.

 

Här finns vårt remissvar på ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av Artskyddsärenden i skogsbruket ” samt vår syn på hur artskyddet i skogen bör utvecklas framöver, samt varför man bör rapportera exakt i artportalen för artskyddets skull.

 

De av myndigheterna nyligen beslutade ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av Artskyddsärenden i skogsbruket ” hittar du här.