Lantbrukare och fågelskådare

Sånglärka, en art som minskar i Europa och Sverige. Foto: Jan-Eric Hägerroth.

År 2007 startade BirdLife Sverige och Hushållningssällskapet Fågelskådare och lantbrukare i samarbete för ökad biologisk mångfald – ett projekt där jordbrukare och fågelskådare tillsammans strävar efter att gynna fågellivet i jordbrukslandskapet. 

 

Flera svenska fågelarter i jordbrukslandskapets har minskat starkt under de senaste decennierna. Men vad gör vi när staren, sånglärkan, stenskvättan, storspoven och flera andra fåglar i jordbrukslandskapet blir allt ovanligare? 

För att i någon mån komma till rätta med denna minskning lanserades projektet Fågelskådare och lantbrukare i samarbete för ökad biologisk mångfald våren 2007 med att ett 75-tal bondgårdar i landet inventerades på fågelförekomst. Därefter satte sig lantbrukarna och fågelskådare tillsammans ner för att utarbeta åtgärdsplaner för hur man kan gynna fågellivet på gårdens ägor. 

Ett viktigt verktyg som sedan togs fram inför 2008 var artfaktablad för ett antal av jordbrukslandskapets fåglar. På artbladen står lite fakta om varje fågelart, samt exempel på vad just den arten behöver. Här finns även massor med tips på hur man kan gynna fåglarna. Med artfaktabladen som arbetsmetod uppmuntras nu flera gårdar och även fågelskådare att ansluta sig till projektet. 

Att säkra livskraftiga fågelbestånd och andra naturvärden är intressen som många lantbrukare och fågelskådare delar. Brukarnas syn på hur olika driftsformer och fågelskydd kan kombineras för att bättre dra nytta av naturen påverkas emellertid av deras kunskap om fåglar men även de ekonomiska förutsättningarna på gården. Samtidigt är många fågelskådare inte insatta i hur ett aktivt lantbruk måste bedrivas får att vara lönsamt. Genom att brukare får sina gårdar inventerade på häckande fåglar i samarbete med lokala fågelskådare skapas förutsättningar för att öka varandras kunskap och intresse för ett uthålligt lantbruk. Med förtroende till varandra läggs också förutsättningar för frivilliga naturvårdsinsatser som bidrar till att de nationella miljömålen kan uppnås. 

Projektet har en förebild från Storbritannien där 3.800 gårdar blivit inventerade på fåglar sedan 1999 och där en majoritet av lantbrukarna har vidtagit naturvårdsåtgärder i brukandet som gynnat många fågelarter (RSPB Farmer & Volunteer Aliance, RSPB 2005). 

 

Nedan hittar du projektbeskrivning samt publikationer associerade med projektet:

 

Projektbeskrivning

Artikel i Vår Fågelvärld (3/2007)Kontaktuppgifter till projektledare:
Sönke Eggers
Tel: +46 (0) 768283848