Projekt Afrika tur och retur

Skräntärnan (Hydroprogne caspia) och den östliga silltruten (Laurus fuscus fuscus) är två karaktäristiska arter för Östersjön. Båda arterna är häckar i Östersjön och gör en långresa till Afrika för övervintring. Samtidigt är båda arterna rödlistade sedan populationerna drastiskt minskat sedan slutet av 70-talet. 

Nykläckt skräntärna

Med finansiering från Postkodstiftelsen drar vi nu igång detta tvååriga projekt som kommer att pågå fram till slutet av 2020. Afrika tur och retur är ett naturvårdsprojekt som övergripande gynnar Östersjön, men för att göra projektet mer greppbart och intressant har vi valt att lägga tyngdpunkten på de skyddsvärda fågelarterna skräntärna och silltrut. En stor anledning till att vi valt att fokusera på dessa arter är att de är sk. paraplyarter – de har breda krav på sin miljö så om dessa arter värnas så bevaras även flera andra arter och kan ge oss indikationer på Östersjöns hälsotillstånd. Skräntärna och silltrut har dessutom liknande krav på sin levnadsmiljö, vilket innebär att om den ena arten minskar i antal gör sannolikt även den andra också det.

Projektet fokuserar på forskning, varefter resultaten ska spridas populärvetenskapligt med stort fokus mot barn. Datainsamling sker främst genom att sätta loggar på fåglar och på så sätt registrera var och hur fåglarna rör sig. De fågelarter som valts ut för datainsamling är silltrut och skräntärna, två fågelarter som häckar i kolonier på öar och som hämtar sin föda långt från häckningskolonierna i akvatiska miljöer. Båda arterna gör en riktig långresa inför vintern, till Röda havet eller områden söder om Sahara.

Silltrutar på span