Bakgrund, syfte och mål

Afrika tur och retur har sitt ursprung i två projekt som bedrivits av BirdLife Sverige: Projekt skräntärna samt Projekt Hotade kustfåglar. Projekt Skräntärna sjösattes redan på 1970-talet då en tydlig minskning av antalet skräntärnor i Östersjön blev uppenbar. Projektet ägnades åt uppföljning, forskning och bevarande åtgärder kring skräntärnor. Projektet drevs fram till 2007. Det ersattes av ett Åtgärdsprogram (ÅGP) för skräntärna som drevs av Naturvårdsverket tillsammans med berörda Länsstyrelser. Efter några år insåg BirdLife Sverige att ett projekt trots allt behövdes för att stötta Åtgärdsprogrammet med både uppföljning, idéer och praktiska åtgärder i fält. Behovet av mer forskning ökade under 2010-talet och 2012 startades projekt Hotade kustfåglar, som är ett systerprojekt till Projekt skräntärna.

 

 

Projektets syfte och mål

 

Människor ser sällan vikten av att skydda och bevara saker som de inte vet existerar. Därför är ett av målen med projektet är att väcka allmänhetens intresse och höja kunskapsnivån om dessa fantastiska långflyttare, på samma gång som vi vill lyfta problematiken med Östersjön. Vi har också ett samarbete med biologiska institutionen på Lunds Universitet för analys av data från GPS-loggar för att kartlägga fåglarnas migrationsrutter. På sikt vill vi bygga upp ett internationellt nätverk för naturvårdsinsatser för dessa arter, samt att kommunicera resultat och analyser till myndigheter och beslutsfattare och allmänhet. Genom att arbeta med silltrut och skräntärna som ambassadörsarter för Östersjön hoppas vi på BirdLife Sverige att tillbakagången av dessa arter stoppas, och på samma gång bidrar vi till det viktiga arbetet med att bevara och rehabilitera Östersjön. Projektet anknyter tydligt till FN:s globala mål nr, 14, 15 och 17 för hållbar utveckling genom att vi bidrar till att förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt, samt att öka den vetenskapliga kunskapen för att uppnå ett friskare hav. Vi strävar också efter skydd, återställande och hållbart nyttjande av land- och sötvattenekosystem samt ett internationellt vetenskapligt samarbete kring arternas flyttvägar och potentiella hot på övervintringsplatserna.

Nykläckta skräntärnor