Riksinventeringar 1957-2013

Brun kärrhök, hane. Riksinventeringsart 2010. Foto: Bosse Carlsson

Under slutet av 1950-talet publicerades upprop i Vår Fågelvärld (VF), där medlemmarna ombads rapportera iakttagelser av specifika arter, för att en bedömning av populationerna skulle kunna göras utifrån dessa. Detta var egentligen ingen nyhet. I så gott som varje nummer kunde man vid denna tid läsa om liknande upprop från amatörer och forskare med önskemål om rapporter av specifika arter eller iakttagelser. Skillnaden nu var att redaktionen mer officiellt uppmanade sina läsare till gemensamma ansträngningar.

 

Exempel på arter som efterfrågades var kornknarr och gräshoppsångare (1957), brun kärrhök, mindre flugsnappare och rosenfink (1958) samt vitryggig hackspett, grå- och mellanspett (1959). Uppropen hörsammades, men det dröjde till slutet av nästa decennium innan seden togs i varaktigt bruk.

 

Här hittar du en fullständig lista över inventerade arter samt en summering av resultatet (Pdf 0,2 MB)

 

Här hittar du en lista med referenser till upprop och fullständiga rapporter (Pdf 0,2 MB)

 

Officiellt startår för riksinventeringarna blev 1969, då en programförklaring infördes i VF (se nr 1/69 [årgång 28], sid. 84). I samband med denna klargjordes syften och motivering till urval av arter. ”Som riksarter väljs sådana som kan förväntas ge användbar information, vilket innebär att som regel endast sparsamt förekommande arter torde bli aktuella.” Sällsynta fåglar täcks av allmän rapportering och lämpar sig inte för normal riksinventering. Verksamheten låg nere under perioden 1981-1993, med undantag för 1984, men i övrigt lever konceptet vidare i samma anda även på 2000-talet. Tidigare inventerade arter prioriteras högt för att trender ska kunna utläsas och i möjligaste mån väljs arter med god regional spridning.