Projekt Ortolansparv

Foto Thomas Lundquist

Kraftsamling för ortolansparven:
 
Ortolansparven är en av de fågelarter som minskat allra mest i Sverige under senare decennier. Orsakerna till minskningen är sannolikt flera, men förändrad jordbruksdrift och omfattande jakt i södra Frankrike anses vara två av de viktigaste.
 
Under 2010 startade SOF ett särskilt ortolanprojekt som en del av jordbruksprogrammet ”Fågelskådare och lantbrukare i samarbete”, ett projekt som genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet sedan 2006. I slutet av november 2012 hölls ett seminarium i Uppsala där aktuell kunskap redovisades och där intresserade ornitologer, forskare och folk från myndigheter deltog. Det framkom att läget för ortolansparven är kritiskt i södra Sverige. Ytterligare ett seminarium hölls i Stockholm 2014 där också forskare från Norge och Finland deltog. Situationen är dyster för ortolanen. Jakt i Frankrike och biotopförändringar anges som bidragande orsaker. Se sammanfattning till höger. 
 
Samtidigt vet man idag ganska mycket om ortolansparvens krav på sin häckningsmiljö. Det innebär också att det går att sköta eller skapa miljöer till förmån för ortolansparven. Där det fortfarande finns ortolanrevir kvar är det nödvändigt att varje år säkerställa en areal som lämplig födosöksbiotop nära potentiella boplatser. Eftersom ortolansparven söker föda till sina ungar på blottlagd jord, är det lämpligt att lämna sådan på åkrar som ska sås med vårsäd.
 
Många fågelintresserade är redan engagerade i arbetet för ortolansparven, men naturligtvis behövs det alltid flera. Här kan du ladda ner två dokument om ortolansparv. Det ena redovisar kunskapsläget, det andra är en bildbilaga som visar olika ortolanmiljöer.

Ortolansparv –  kunskapsläge och praktiska åtgärder 
Bildbilaga till Ortolansparv – kunskapsläge och praktiska åtgärder

Kraftsamling för ortolansparven – deltagarna vid seminariet i Uppsala i november 2012.