Nu är måttet rågat i viltförvaltningen!

I en debattartikel som publiceras idag i Upsala Nya Tidning kräver de organisationer som representerar naturvården i länens viltförvaltningsdelegationer att hela systemet utreds skyndsamt och ersätts med en ny arbetsform. Problemen är så stora att naturvårdens representanter i Västmanland nu hoppar av arbetet i protest.

Det är Sveriges Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen som formar naturvårdsintresset i de länsvisa delegationerna. Dessa består av 15–16 personer med landshövdingen som ordförande. Av de övriga är fem politiker medan resterande representerar olika intressen och näringar. Den ideella naturvården och jaktintresset har vardera en plats, men i praktiken handlar det ofta om styrkeförhållandena 14–1 i jägarnas favör. Detta speglar inte alls den svenska befolkningen eftersom mindre än tre procent (2,7 %) är jägare.

De tre föreningarna påpekar emellertid att det är viktigt att alla organisationer som berörs av viltförvaltnings- och rovdjurspolitiken kan delta i ett gemensamt konstruktivt arbete. Därför måste systemet utvärderas och göras om i grunden så att medlemmarna i delegationerna bättre representerar svenska folket. Detta utlovade för övrigt redan den förra alliansregeringen när man införde systemet 2010. Senare har även den nuvarande regeringen utlovat en utvärdering, men denna låter vänta på sig. Följden har blivit en kraftig slagsida för jaktintresset i viltförvaltningsdelegationerna. Denna obalans är desto allvarligare eftersom allt mera av jaktbesluten ska föras över till länsnivå.

De vetenskapliga studier som gjorts av systemet (bland annat vid Luleå Universitet) har också pekat på den kraftiga obalansen mellan jaktintresset och naturvården.

Som en sammanfattning kräver de tre organisationerna följande:

• Den utlovade utvärderingen av viltförvaltningsdelegationerna måste omgående komma till stånd. Vetenskaplig expertis måste knytas till denna.

• Myndighetsutövningen måste vara rättssäker. Det vill säga myndigheternas beslut måste tåla en överprövning i domstol. Detta är en självklarhet ur rättssäkerhetssynpunkt.

• Medlen till förebyggande åtgärder och till ersättningar till dem som drabbas av rovdjursangrepp, inklusive skötselmedel till rovdjursavvisande stängsel, måste förstärkas. Statens rovdjurspolitik måste backas upp bättre än vad som gjorts hittills.

Hela debattartikeln finns här:

https://www.unt.se/asikt/debatt/mattet-ar-ragat-4043094.aspx

(AW)

 

Viltförvaltningsdelegationerna ska enligt planerna få allt mera att säga till om i jaktfrågor, bland annat när det gäller skyddsjakt på gäss och andra fåglar. Därför måste sammansättningen bättre spegla svenska folket. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Gilla gärna