Strategi för kungsörn och vindkraft

Länsstyrelsen i Jämtlands län, som har en stark stam av kungsörn, har tagit fram en strategi för att hantera målkonflikten mellan kungsörn och vindkraft på ett rättssäkert och korrekt sätt. Målet är att uppfylla det regionala ansvaret vad gäller förvaltning och skydd av kungsörn genom bland annat artskyddsförordningen, samtidigt som förutsättningar för utbyggnaden av vindkraft skall möjliggöras. Strategin ska utgöra bedömningsgrund för Länsstyrelsens yttranden och bedömningar i ärenden som rör vindkraft och kungsörn, och kan även tjäna som underlag för andra närliggande ärenden.

Några punkter som tas upp i strategin är individuell bedömning av revirens betydelse utifrån häckningsframgång m.m. Högt rangordnade revir ska enligt Länsstyrelsen omgärdas med mint 10 km skyddszon, medan generell hänsyn bör vara 3–4 km (rättspraxis idag är 2 km). Områden där kunskap saknas ska inventeras och utredas noga under minst tre år av exploatören, i samråd med Länsstyrelsen. Ett område av minst 10 kilometer radie ska gälla tills ny information insamlats.

BirdLife Sverige välkomnar strategin som Länsstyrelsen i Jämtlands län tagit fram och hoppas att fler länsstyrelser ska följa efter. Dokumentet kan laddas ner här nedan.

Strategi för kungsörn och vindkraft i Jämtlands län.pdf

(Daniel Bengtsson)

 

Gilla gärna