Återskapad sjö vinner landskapsvårdspris

Växjö kommuns landskapsvårdspris för 2015 tilldelas föreningen Lilla Attsjön för att ha återskapat fågelsjön med samma namn, cirka 20 kilometer öster om Växjö.

Idag finns här en sjö på cirka 60 hektar, vandringsstigar, grillplatser och fågeltorn som lockar till besök. Markerna kring den sänkta sjön hade vuxit igen och naturbetesmarker har röjts fram. Öppen vattenspegel och betade strandängar lockar till sig mycket fåglar och nu häckar bland annat sångsvan, flera arter änder och skrattmåsar.

Men så såg det inte ut för bara några år sedan. Då var Lilla Attsjön igenväxt och försumpad. Med stöd av Länsstyrelsen, landsbygdsprogrammets bidrag till vårmarker samt gemensamma ideella krafter kunde drömmarna om en levande sjö och ett attraktivt utflyktsmål bli verklighet.

– Man kan åstadkomma stordåd med gemensamma krafter. Det är Lilla Attsjön ett talande bevis på, säger Martin Unell, kommunekolog i Växjö. Projektet har både gynnat den biologiska mångfalden i området och bidragit till en attraktivare landsbygd. Det är ett arbete i linje med såväl nationella miljömål som kommunens landsbygdsprogram.

Projektet är unikt på så sätt att initiativet kommer från ett antal markägare som tillsammans drivit projektet. Fem markägare äger 50 procent av marken och Södra skogsägarnas forskningsstiftelse den andra hälften.

Växjö kommuns landskapsvårdspris har delats ut sedan 1987 och tilldelas personer som aktivt arbetar med att bevara eller återställa kulturlandskapet, men det kan också handla om förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område.

Priset delas ut vid kommunfullmäktigemöte i december och består av diplom samt en prissumma på 20 000 kronor.

 

Gilla gärna