17 december, 2018

2 miljarder mindre i budgeten från M och KD drabbar naturen hårt

BirdLife Sverige vill betona att vi är en partipolitiskt obunden organisation, men att vi reagerar på partiernas naturvårdspolitik, då den får direkt negativ påverkan för fauna och flora. Vi ser mycket negativt på de omfattande nedskärningar i miljö- och klimatbudgeten som M och KD lagt fram och med bestörtning på hur viktiga naturvårdsinsatser som redan är igång nu kommer att avbrytas. Vi menar att detta får negativa konsekvenser för fåglarna och deras livsmiljöer.

 

Övergångsregeringens (S+ MP) budget hade inneburit fortsatt stärkta anslag till skydd av skog, fortsatt nyckelbiotopinventering, ersättning till markägare med nyckelbiotoprika fastigheter, fortsatt satsning på integrationsstärkande naturnära jobb och fortsatt låg moms på naturguider.

 

– M och KD:s budget mer än halverar anslagen till fortsatt skydd av natur i ett läge där vi för skogen knappt nått halvvägs till Nagoyamålen. Tag gärna del av WWF:s sammanställning över andelen skyddad skog, se länk.

 

– Vidare avslutas satsningen på en 10-årig landsomfattande nyckelbiotopinvetering, där skogsnäring, myndigheter och ideell naturvård, bl.a. BirdLife ingått i en samverkansprocess. I det läge där man i denna grupp kommit närmare varandra i synen på nyckelbiotoper läggs alltså denna ner, vilket är mycket beklagligt. Övergångsregeringen hade i detta sammanhang satsat historiskt mycket pengar på att ersätta markägare med nyckelbiotoprika fastigheter, se länk

 

Två tredjedelar av denna ersättning tas nu bort, vilket kommer att drabba markägare som ännu inte fått denna ersättning, se länk

 

Nyckelbiotoperna är ett viktigt kunskapsunderlag och har visat sig ge kostnadseffektiv naturvård och bidrag för arter att kunna sprida sig i ett fragmenterat skogslandskap, se länk.

 

M och KD:s budget kommer abrupt avsluta arbetsmarknadsåtgärden ”Naturnära jobb” som haft syftet att få nyanlända och långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden och som idag har 1500 deltagare över hela landet, se länk.

 

BirdLife Sverige menar att projektet hade haft potentialen att bli ett viktigt integrationsskapande åtgärd, ge nyanlända ökad kunskap om svensk natur och även öppna nya möjligheter att rekrytera arbetskraft till en bransch som har svårigheter att rekrytera folk, se länk.

 

Slutligen är budgeten även ett svek mot en starkt växande naturturism i landet, där momsen höjs från 8 % till 25% se länk.

 

 

Se även andra naturvårdsorganisationers reaktioner på M och KD:s budget

Naturskyddsföreningen
Världsnaturfonden

 

 

 

Gilla gärna