6 februari, 2019

  • samarbete
  • skog

23 organisationer tillsammans för Vår Skog!

BirdLife Sverige lanserar tillsammans med 22 andra organisationer ett upprop för våra statliga skogar. Vi vill att regeringen ändrar ägardirektivet och höjer miljökravet på statliga Sveaskog så att viktiga naturvärden kan säkras för framtiden.

 

I dagens DN (6/2) finns vår debattartikel att läsa, se här.

 

En levande natur och hållbar förvaltning av skogen är förutsättningen för en rad ekosystemtjänster som vi alla är beroende av. Den främjar vår hälsa och vårt välbefinnande, skapar nya jobb och landsbygdsföretagande också inom naturturism och är viktig för friluftslivet, t.ex. för fågelskådning. Flera undersökningar har genom åren visat att allmänheten värderar skogens naturvärden allra högst. Ändå fortsätter skogen att utarmas på mångfald.

 

Vi menar att Sveaskog, som statligt bolag, ska stå för en hållbar skogsförvaltning. I överenskommelsen mellan regeringen där det står att ”staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”. Skötseln av Sveaskogs marker har hittills inte levt upp till detta och inte heller till nationella och internationella miljömål, till stor del på grund av högt satta avkastningskrav.

 

Forskning visar att mer varierade skogar klarar att försörja fler individer och fler fågelarter än skogar som saknar denna variation. – Därför krävs nya skogsbruksmetoder där hyggesfria alternativ och blandskogar får en större plats, säger Christer Johansson, skogsansvarig i BirdLife Sverige. Vi kräver därför bl.a. att staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

 

Nya undersökningar som BirdLife beställt och kommer att publicera inom kort, visar på mycket stora skillnader kring förekomst av skogsspecialister, såsom tallbit, lappmes och tretåig hackspett, i områden med skyddsvärd skog jämfört med skog utanför dessa områden. Detta kan vi konstatera samtidigt som Sveaskogs avverkningar – och anmälningar om avverkning – i skyddsvärda skogar blivit fler och fler. Detta gäller t.ex. Ore skogsrike i Rättvik och Njuöniesvarrie i Sorsele där BirdLife Sverige och våra regionalföreningar varit och är aktiva i skyddet för dessa.

 

Det är dags att tänka om och höja miljöambitionerna för vår gemensamma skog. Större arealer av den produktiva skogen behöver skydd, skogsbruket behöver bli mer variationsrikt och alla skogens ekosystemtjänster måste säkerställas. En viktig dellösning är att statens eget skogsinnehav används för att nå de politiska målen för skogen. Det nuvarande ägardirektivet räcker inte till för att säkerställa att statens egna skyddsvärda skogar inte avverkas.

 

BirdLife Sverige och 22 organisationer uppmanar därför i ett gemensamt upprop:

 

Uppmana regeringen att ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till att bolagets miljöambitioner höjs så att viktiga naturvärden kan skyddas!

 

Vi kräver följande fyra saker.

Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.

Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedan den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden. Urvalet av skogar ska styras av naturvärdet. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ut ersättning till det statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda.

Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta mot privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål, och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet.

Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.

Vi behöver Din hjälp! Genom att göra en namninsamling vill vi visa det stöd som finns bland folket för att statens skogar ska skötas på ett hållbart sätt med hänsyn till skogens alla värden. Dela gärna vidare så fler kan skriva på!

Skogen personifierad på bilden nedan, här vill man ta en promenad! Men, ser det ut så på riktigt? Hur ser det ut hemma i din skog? Delta med dina åsikter och bilder i vår facebook tråd. Klicka här.

Gilla gärna